Advertisement

Quality of Legal Decisions: The Criteria Established by the Finnish Judiciary

 • Markku KiikeriEmail author
Chapter
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 69)

Abstract

This article examines the way the quality of legal decisions has been conceived by the Finnish judiciary and legal scholars. Furthermore, there is a description of how this issue has been regulated within the Finnish legal order and legal system in general. The study classifies and analyses the nature of various quality criteria within a methodological framework created for this purpose. In the end, there is a critical evaluation of the prevailing Finnish doctrine of legal sources and a proposal of more principled approach to legal decision-making and judicial motivation.

References

 1. Aarnio A (1989) Laintulkinnan teoria: yleisen oikeustieteen oppikirja. Hki; Juva, WSOY, PorvooGoogle Scholar
 2. Ahola R, Pajuniemi A, Pajukangas S (2014) Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013. Oikeusministeriön julkaisu, HelsinkiGoogle Scholar
 3. Brusiin O (1938) Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Suomalainen lakimiesten yhdistys, HelsinkiGoogle Scholar
 4. Ervasti K, Aaltonen M (2013) Osapuolten kokemuksia siviilioikeudenkäynneistä. National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiskaforskningsinstitutet, Forskningsmeddelanden, HelsinkiGoogle Scholar
 5. Hallbergin P (1996) Korkein hallinto-oikeus, täysistunto, 20.2.1996 päätösten perustelemisen kehittäminen hallintolainkäytössä. Korkein hallinto-oikeus, HelsinkiGoogle Scholar
 6. Halttunen R (1993) Oikeudellisesta ratkaisusta joustavien oikeusnormilauseiden soveltamisalueella. Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekuntaGoogle Scholar
 7. Hirvonen A (2012) Oikeuden ja lainkäytön teoria. Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto), HelsinkiGoogle Scholar
 8. Huovila M (2003) Periaatteet ja perustelut: Tutkimus Käräjäoikeuden Tuomion Faktaperusteluista Prosessuaalisten Periaatteiden Valossa Arvioituna. Suomalainen Lakimiesyhdistys, HelsinkiGoogle Scholar
 9. Jääskeläinen P (2010) Tuomioistuinten valvonnan perusteet, rajoitukset ja sisältö. In: Paunio R-L (ed) Eduskunnan Oikeusasiamies 90. Eduskunnan oikeusasiamies, Helsinki, pp 178–190Google Scholar
 10. Kiikeri M (2012) Comparative legal reasoning and European law. Springer Science & Business MediaGoogle Scholar
 11. Klami HT (1979) Finalistinen oikeusteoria: tutkimus oikeudellisen päätöksenteon ja oikeusnormipropositioiden tavoitteellisesta justifioinnista ja kontrollista. Turun yliopisto, HelsinkiGoogle Scholar
 12. Laakso S (1990) Oikeudellisesta säätelystä ja päätöksenteosta. [S.n.], HelsinkiGoogle Scholar
 13. Lahti R (2005) Rikosoikeudellisesta oikeuslähde-ja lainsoveltamisopista. In: Teoksessa Huovila M, Lahti R, Ojala T (eds) Rikostuomion perusteleminen. Helsingin hovioikeus, Helsinki, pp 100–112Google Scholar
 14. Lappi-Seppälä T, Tala J, Litmala M, Jaakkola R (1999) Luottamus tuomioistuimiin: haastattelututkimus väestön asenteista 1998. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, HelsinkiGoogle Scholar
 15. Oikeusministeriö (2006) Lainkäytön Laadun Arviointi Tuomioistuimessa: Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo. Rovaniemen hovioikeuspiiri, MaaliskuuGoogle Scholar
 16. Perustuslakivaliokunta (2006) Perustuslakivaliokunnan Lausunto 55/2006 VpGoogle Scholar
 17. Searle J (2010) Making the social world: the structure of human civilization. Oxford University Press, OxfordCrossRefGoogle Scholar
 18. Suomen Hallitus HE 1/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen HallitusmuodoksiGoogle Scholar
 19. Suomen H (2010) Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGoogle Scholar
 20. Tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmä (1999) Laatu ja tuloksellisuus tuomioistuimessa. Tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmän mietintö 17.12.1998, OM 433/31/98. Oikeusministeriö, HelsinkiGoogle Scholar
 21. Vieruaho H (2011) Tuomion perusteluvelvollisuus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä. In: Huovila M, Lahti R, Ojala T (eds) Rikostuomion perusteleminen. Helsingin hovioikeus, Helsinki, pp 131–144Google Scholar
 22. Virolainen J (1995) Lainkäyttö: oikeudenkäynnin perusteet ja lainkäyttöelimet siviili-ja rikosprosessissa. Lakimiesliiton kustannus, HelsinkiGoogle Scholar
 23. Virolainen J, Martikainen P (2003) Pro & Contra: tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Talentum, SaarijärviGoogle Scholar
 24. Virolainen J, Martikainen P (2010) Tuomion perusteleminen. Talentum, HelsinkiGoogle Scholar
 25. Wilhelmsson T (1992) Critical studies in private law: a treatise on need-rational principles in modern law. Springer Science & Business MediaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of LawUniversity of LaplandRovaniemiFinland

Personalised recommendations