Advertisement

A Reindeer Herding People? Political Visions of Sami Futures

 • Patrik Lantto
Chapter
 • 276 Downloads
Part of the Palgrave Studies in the History of Science and Technology book series (PSHST)

Abstract

The trajectory of the Sami movement in Sweden during the period 1900–1970 was strongly influenced by a few dominant leaders. In this chapter, I follow Elsa Laula, Torkel Tomasson, Gustav Park and Israel Ruong, and analyse how their respective choices have affected the development of the Sami movement. I also examine how they contended with a well-established view within the Swedish state concerning the Sami, as nomadic reindeer herders, and their place in society. Even though the Arctic as a term is not used, both the Swedish state and the Sami present clear images of the North and of the place of the Sami in these contesting images.

Keywords

Sweden Reindeer herding Sami Governance 

References

 1. Brownlie, Robin Jarvis. A Fatherly Eye: Indian Agents, Government Power, and Aboriginal Resistance in Ontario, 1918–1939. Don Mills: Oxford University Press, 2003.Google Scholar
 2. Dobbin, Murray. The One-And-A-Half Men: The Story of Jim Brady and Malcolm Norris, Metis Patriots of the Twentieth Century. Regina: Gabriel Dumont Institute, 1981.Google Scholar
 3. Kooiman, Jan. Governing as Governance. London: Sage, 2003.Google Scholar
 4. Kulchyski, Peter. “‘A Considerable Unrest’: F.O. Loft and the League of Indians.” Native Studies Review 4, no. 1 and 2 (1988): 95–117.Google Scholar
 5. Kungl. Jordbruksdepartementet. Handlingar angående ifrågasatta åtgärder till förbättrade af lapparnes existensvillkor i Västerbottens län. Stockholm: Kungl. Jordbruksdepartementet, 1905.Google Scholar
 6. Kungl. Jordbruksdepartementet. Handlingar angående ifrågasatta åtgärder till förbättrade af lapparnas existensvillkor i Västerbottens län. Ny följd. Stockholm: Kungl. Jordbruksdepartementet, 1907.Google Scholar
 7. Lantto, Patrik. Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900–1950. Umeå: Kulturgräns norr, 2000.Google Scholar
 8. Lantto, Patrik. Att göra sin stämma hörd: Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950–1962. Umeå: Kulturgräns norr, 2003.Google Scholar
 9. Lantto, Patrik. “‘Att det för lapparne skulle vara likgiltigt hvar han flyttade’: Tvångsförflyttningar som problemlösning i svensk samepolitik.” In Människor i Norr: Samisk forskning på nya vägar, edited by Peter Sköld, 141–166. Umeå: Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet, 2008.Google Scholar
 10. Lantto, Patrik. “Gränsstängningar, tvångsförflyttningar och samisk politisk mobilisering.” In Fredens konsekvenser: Samhällsförändringar i norr efter 1809, edited by Lars Elenius, Patrik Lantto, and Matti Enbuske, 145–155. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2009.Google Scholar
 11. Lantto, Patrik. “Borders, Citizenship and Change: The Case of the Sami People, 1751–2008.” Citizenship Studies 14, no. 5 (2010): 543–556.Google Scholar
 12. Lantto, Patrik. Lappväsendet: Tillämpningen av svensk samepolitik 1885–1971. Umeå: Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet, 2012.Google Scholar
 13. Lantto, Patrik and Ulf Mörkenstam. “Samernas etnopolitiska mobilisering och utmaning av offentlig svensk samepolitik.” In Migration och etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, edited by Mehrdad Darvishpour and Charles Westin, 151–178. Lund: Studentlitteratur, 2015.Google Scholar
 14. Laula, Elsa. Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Stockholm, 1904.Google Scholar
 15. Lundmark, Lennart. Samernas skatteland i Norr- och Västerbotten under 300 år. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 2006.Google Scholar
 16. Mörkenstam, Ulf. Om “Lapparnes privilegier”: Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1999.Google Scholar
 17. Patterson II, E. Palmer. “Andrew Paull and the Early History of British Columbia Indian Organizations.” In One Century Later: Western Canadian Reserve Indians since Treaty 7, edited by Ian A.L. Getty and Donald B. Smith, 43–54. Vancouver: University of British Columbia Press, 1978.Google Scholar
 18. Riksdagstryck. 1886. Särskilda Utskottets Utlåtande N:o 1.Google Scholar
 19. Riksdagstryck. 1908. Motioner i Andra Kammaren, nr 163.Google Scholar
 20. Ruong, Israel. Om en helhetssyn på samernas verklighet. Stockholm: Nordiska Museet, 1981.Google Scholar
 21. Ruong, Israel. “Samerna: identitet och identitetskriterier.” Nord-nytt, no. 11 (1981): 17–32.Google Scholar
 22. Samefolkets Egen Tidning/Samefolket. 1959–1980.Google Scholar
 23. Sawchuk, Christina. “Auktoritet och expertis: Forskning, lokal kunskap och politik i Kanadas nordområden.” Ymer 129 (2009): 105–127.Google Scholar
 24. SFS 1886: 38. Lag, angående de svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige.Google Scholar
 25. SFS 1898: 66. Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.Google Scholar
 26. SFS 1928: 309. Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.Google Scholar
 27. SFS 1971: 437. Rennäringslag.Google Scholar
 28. Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books, 1999.Google Scholar
 29. Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättigheter och samverkan på renskötselns område. Stockholm, 1960.Google Scholar
 30. Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5–9 februari 1918. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1918.Google Scholar
 31. Svenska Samernas Riksförbund. Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1962.Google Scholar
 32. Sörlin, Sverker. Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Stockholm: Carlssons, 1988.Google Scholar
 33. Thomasson, Lars. “Ruong, Israel.” In Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 30, 759–764. Stockholm, 1999.Google Scholar
 34. Thomasson, Lars. “Israel Ruongs motto: Diplomati och samverkan.” In Sámiid Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950–2000—en pigg femtioåring, 16–21. Umeå: Samernas Riksförbund, 2000.Google Scholar
 35. Thuen, Trond. Quest for Equity: Norway and the Saami Challenge. St. John’s: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1995.Google Scholar
 36. Weaver, Sally. “Political Representivity and Indigenous Minorities in Canada and Australia.” In Indigenous Peoples and the Nation-State: ‘Fourth World’ Politics in Canada, Australia and Norway, edited by Noel Dyck, 113–145. St. John’s: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1985.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Patrik Lantto
  • 1
 1. 1.Umeå UniversityUmeåSweden

Personalised recommendations