Advertisement

Language Diversity as a Source of Conflict in Hungary—Possible Implications of Immigration

Chapter
Part of the Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA)

Abstract

Hungary has been a multinational and multilingual state for a thousand years, therefore had to implement policies and legislation on its minorities and linguistic diversity. After the democratic transition in 1989/90, the country’s new legislation on the protection of minorities became generally praised as standard setting in Europe. In 2011 a new Constitution and a new law on minorities were adopted, one of the major ‘innovations’ being Hungarian declared as the official language of the State. The aim of the paper is to present and critically evaluate the legislation and policies on language use and minority protection in Hungary in the democratic era, with special focus on the reverberations of today’s immigration boom in Europe, and the Hungarian government’s reactions to that. The paper opens questions such as: Is Hungary’s legal arrangement is appropriate to accommodate current needs of language minorities including new minorities, i.e. migrants? What are the possible implications of influx of immigrants into Hungary in terms of language policy? Will language resurface as a source of conflict as a new layout of multilingualism is taking shape in Europe?

Keywords

Hungary Language rights Language policy Minority rights Migration 

References

Legislation and official documents

 1. Act No. 3 of 1952 on Civil Procedure (1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról).Google Scholar
 2. Act No. 31 of 1989 on the amendment of the Constitution (1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról).Google Scholar
 3. Act No. 77 of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól).Google Scholar
 4. Act No. 19 of 1998 on Criminal Procedure (1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról).Google Scholar
 5. Act No. 155 of 1997 on Consumer Protection (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről).Google Scholar
 6. Act No. 40 of 1999 on the promulgation of the European Charter for Regional or Minority Languages adopted in Strasbourg, 5 November 1992 (1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. November 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről).Google Scholar
 7. Act No. 96 of 2001 on the publication in Hungarian of commercial advertisements and business inscriptions, as well as some public announcements (2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről).Google Scholar
 8. Act No. 140 of 2004 on the general rules of public administrative procedure and service (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól).Google Scholar
 9. Act No. 94 of 2005 on the election of minority self-government representatives and the amendment of certain laws on national and ethnic minorities (2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról).Google Scholar
 10. Act No. 43 of 2008 on the extension of the commitments of the Republic of Hungary under Article 2(2) of the European Charter for Regional or Minority Languages to the Gypsy (Romani and Beás) languages (2008. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről).Google Scholar
 11. Act No. 125 of 2009 on Hungarian Sign Language and the use of Hungarian Sign Language (2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról).Google Scholar
 12. Act No. 179 of 2011 on the Rights of Nationalities (A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény).Google Scholar
 13. Act No. 130 of 2016 on Civil Procedure (2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról).Google Scholar
 14. Act No. 90 of 2017 on Criminal Procedure (2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról).Google Scholar
 15. Aida Asylum Information Database. (2017, October 31). Statistics for Hungary. Available online: http://www.asylumineurope.org/reports/country/hungary/statistics.
 16. COMEX 2001–2016 = Evaluation Reports of the Committee of Experts on the European Charter for Regional or Minority Languages – Application of the Charter in Hungary: ECRML(2001)4 (Strasbourg, 4 October 2001), ECRML(2004)5 (Strasbourg, 1 July 2004), ECRML(2007)5 (Strasbourg, 20 June 2007), ECRML (2010)2 (Strasbourg, 10 March 2010), ECRML (2013)6 (Strasbourg, 10 July 2013), ECRML (2016)6 (Strasbourg, 14 December 2016). Retrieved from https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations (23 October 2017).
 17. Eurostat. (2017, October 31). Migration and migrant population statistics. Available online: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.
 18. Fundamental Law of Hungary (Magyarország Alaptörvénye), 25 April 2011. Magyar Közlöny (Official Journal of Hungary), 2011/43.Google Scholar
 19. Geffroy and Casino France, C-366/98, Judgment of the Court of Justice of the European Union, 12 September 2000. Available online: http://curia.europa.eu.
 20. International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). Available online: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
 21. KSH 2013 = Központi Statisztikai Hivatal [Central Statistical Office of Hungary]: 2011. évi népszámlálás 3. Országos adatok [Census of 2011, Chapter 3, National data], Budapest. Retrieved from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf (31 October 2017).
 22. Opinion of the Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Minorities on the Draft Law on Nationalities (A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosának véleménye a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről), 15 November 2011. Available online: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-706-velemeny-keszulo-nemzetisegi-torveny.html (31 October 2017).
 23. Opinion No. 621/2011 of the Venice Commission on the new Constitution of Hungary, CDL-AD(2011)016. Strasbourg, 20 June 2011. Retrieved from http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)016-e (23 October 2017).
 24. Opinion No. 671/2012 of the Venice Commission on the Act on the Rights of Nationalities of Hungary, CDL-AD(2012)011. Strasbourg, 19 June 2012. Retrieved from http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)011-e (23 October 2017).

Academic literature

 1. Andrássy, Gy. (1996). National or ethnic minorities and individual language rights (Vol. 123, pp. 35–43). Pécs: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata.Google Scholar
 2. Andrássy, Gy. (2003). Explicit and implicit language rights. In: G. Vrabie and J.-G. Turi (eds): Law and Language. The theory and the practice of linguistic policies in the world (pp. 119–124). Proceedings of the Eighth International Conference of the International Academy of Linguistic Law. Editura Cugetarea Iasi: Romania, Iasi, 24–26 May 2002.Google Scholar
 3. Andrássy, Gy. (2012). Freedom of language. A universal human right to be recognised. International Journal on Minority and Group Rights, 2, 195–232.CrossRefGoogle Scholar
 4. Balogh, S. (2002). A magyar állam és a nemzetiségek: a magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848–1993 [The Hungarian state and the nationalities: The legal sources of the history of the Hungarian nationalities issue, 1848–1993]. Napvilág Kiadó: Budapest.Google Scholar
 5. Darquennes, J. (2010). Language conflict. Multilingua, 29, 337–351.CrossRefGoogle Scholar
 6. de Varennes, F. (1995–1996). The protection of linguistic minorities in Europe and human rights: Possible solution to ethnic conflicts? Columbia Journal of European Law, 2, 107–143.Google Scholar
 7. de Varennes, F. (1997a). To speak or not to speak: The rights of persons belonging to linguistic minorities. Working Paper Prepared for the UN Sub-Committee on the Rights of Minorities. Australia: Murdoch University.Google Scholar
 8. de Varennes, F. (1997b). Ethnic conflicts and language in Eastern European and Central Asian States: Can human rights help prevent them? International Journal on Minority and Group Rights, 5, 135–174.Google Scholar
 9. de Varennes, F. (1999). Equality and non-discrimination: Fundamental principles of minority language rights. International Journal on Minority and Group Rights, 3, 307–318.CrossRefGoogle Scholar
 10. de Varennes, F. (2013). Language, ethnic conflicts and international law. Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies (Institute for Ethnic Studies, Lubljana, Slovenia).Google Scholar
 11. IALL XIII. (2012). Abstract of the 13th International Conference on Linguistic Law: Language Rights, Inclusion and the Prevention of Ethnic Conflicts, 13–17 December 2012, Chiang Mai, Thailand. Available online: https://www.academia.edu/1222755/International_Conference_Language_Rights_Inclusion_and_the_Prevention_of_Ethnic_Conflicts_Chiang_Mai_Thailand (31 October 2017).
 12. Juhász, A., Hunyadi, B., & Zgut, E. (2015). Focus on Hungary: Refugees, asylum and migration. Heinrich-Böll-Stiftung: Prague.Google Scholar
 13. Kállai, E., & Varjú, G. (2010). A kisebbségi törvény [The Minorities Act]. In: T. Gyulavári & E. Kállai (Eds.), A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon [From strangers to state-building factors. The past and present of ethnic communities in Hungary] (pp. 178–204). Országgyűlési Biztos Hivatala: Budapest.Google Scholar
 14. May, S. (2005). Language rights: Moving the Debate forward. Journal of Sociolinguistics, 3, 319–347.CrossRefGoogle Scholar
 15. Nagy, N. (2015). A hatalom nyelve – a nyelv hatalma: Nyelvi jog és nyelvpolitika Európa történetében. Doktori értekezés [Language of power—Power of language: Language legislation and language policy in the history of Europe. Doctoral Thesis]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája.Google Scholar
 16. Pop, L. (2017). New frontiers in European multilingualism and policies for migrants’ inclusion. In: L. Moccia & L. Pop (Eds.), Migrants and refugees across Europe—How to share the challenge for a shared world of peace. Papers of the International Seminar April 27–29, 2016 at University Roma Tre, European University Press. pp. 59–96.Google Scholar
 17. Rindler-Schjerve, R. (Ed.). (2003). Diglossia and power. Language policies and practice in the 19th century Habsburg Empire. Berlin: De Gruyter Mouton.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of International Law, Faculty of International and European StudiesNational University of Public ServiceBudapestHungary

Personalised recommendations