Advertisement

Motivation of Adolescents to the Study of Technical Branches as a Priority of the Czech Education System

 • Pavel Andres
 • Alena Vališová
 • Petr Svoboda
 • Lenka Mynaříková
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 715)

Abstract

The project is at the theoretical level oriented to the possibilities of enhancement of the adolescents’ motivation to the study at technically oriented secondary schools. Innovative methods and forms of teaching are important means that put emphasis on the use of information and communication technologies and elements of practice learning. The project proceeds from the combination of extensive (theoretical analyses, observation) and intensive way of research (moderated discussions, focus groups, pedagogical experiment). The teaching methods and techniques using ICT will be proposed on the basis of the respective school documents and professional literature analysis. The attention will be concentrated on outlining of a motivation programme for the secondary school students that will be realized and verified in teaching at the secondary schools. At the same time the interest of adolescents in science and technology will be systematically developed. The project anticipates cooperation with the distinguished science and technology specialists and with experts from technical workplaces. The project is based on the following fundamental premises: the need of study at technical schools as a priority of the Ministry of education in 2016 and the important demands of the labour market, i.e. the fulfilment of graduates at the technical professional posts.

Keywords

Motivation Adolescent Technical branches Technical education Innovative teaching methods Education system Information and communication technologies M-learning Information ethic 

Notes

Acknowledgement

This paper was supported by the Fund of educational policy of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic: Readiness of technically educated students for the teacher profession, management and motivation.

References

 1. 1.
  Adair, J.: Efektivní motivace. Alfa, Praha (2004)Google Scholar
 2. 2.
  Andres, P., Dobrovská, D.: Dilemmas of student technical and social science thinking. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, World Engineering Education Forum WEEF, Florence, Italy, pp. 99–101 (2015)Google Scholar
 3. 3.
  Andres, A., Měřička, J., Vališová, A.: The characteristic dilemmas of engineering education. Radom, Rocznik Pedagogiczny Komitetu Nauk Pedagogicznych Polske Akademie Nauk, nr 36, pp. 105–111 (2013). ISSN:0137-9585Google Scholar
 4. 4.
  Andres, P., Svoboda, P., Vališova, A.: Snižování studijní neúspěšnosti a celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference EDUCOM. Pedagogica actualis VIII. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2015)Google Scholar
 5. 5.
  Andres, P., Svoboda, P.: Vybrané aspekty celoživotního vzdělávání učitelů - techniků. In: Danielova, L., Schmied, J. (eds.) Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání Icolle 2015. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně, Křtiny, s. 17–34 (2015). ISBN:978-80-7509-287-8Google Scholar
 6. 6.
  Andres, P., Vališová, A.: Elektronizace ve vzdělávání - fenomen současné doby. In: Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. MÚVS ČVUT Praha, Praha (2013). ISBN:978-80-01-05287-7Google Scholar
 7. 7.
  Andres, P., Vališová, A.: Mezinárodní konference Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vest v pedagogickém procesu dialog? Praha: AULA, č. 1, roč. XXI, s. 126–129 (2013)Google Scholar
 8. 8.
  Andres, P., Vališová, A.: Institucionální vzdělávání učitelů-techniků. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. roč. 3, č. 3, s. 8–22 (2013). http://www.vychova-vzdelavani.cz/ll1303.pdf. ISSN:1805-8868
 9. 9.
  Holeček, V.: Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, Praha (2014)Google Scholar
 10. 10.
  Hrabal, V., Pavelková, I., Man, F.: Psychologické otázky motivace ve škole. Státní pedagogické nakladatelství, Praha (1989)Google Scholar
 11. 11.
  Kvítek, L. (ed.): Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd: sborník recenzovaných příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc (2008)Google Scholar
 12. 12.
  Novotná, J.: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Masarykova univerzita, Brno (2012)Google Scholar
 13. 13.
  Pavlas, I.: Výkonová motivace a interpersonální potřeby. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava (2011)Google Scholar
 14. 14.
  Semrád, J., Vališová, A., Andres, P., Škrabal, M., et al.: Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno, Paido (2015). ISBN:978-80-7315-258-1Google Scholar
 15. 15.
  Svoboda, P.: Digitální kompetence. In: Trojan, V., Svoboda, P. (eds.) Sborník příspěvků z II. mezinárodní vědecké konference školského managementu. 1. vyd. Univerzita Karlova, Centrum školského managementu PedF UK v Praze, Praha (2013). ISBN:978-80-7290-696-8Google Scholar
 16. 16.
  Svoboda, P.: M-learning – využití moderních technologií ve výuce. In: Sborník příspěvků z výroční XX. mezinárodní vědecké konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 1. vyd. Univerzita Karlova, Praha, s. 693–701 (2012). http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/09/Sbornik_FINAL.pdf. ISBN:978-80-7290-620-8
 17. 17.
  Svoboda, P.: M-learning - využití mobilních technologií ve výuce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (audiovizuální tvorba, elektronický dokument, blended learning), Výzkumný ústav pedagogický (2011). http://elearning.rvp.cz/katalog-kurzu/informace-o-kurzu?k=37. ISSN:1802-4785. Accessed 30 Nov 2011
 18. 18.
  Svoboda, P.: Využití m-technologií v modelovém scénáři aktivity pedagoga. In: Media4u Magazine, 7. ročník, 3/2010, s. 125–127 (2010). http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf. ISSN:1214-9187. Accessed 28 Sept 2010
 19. 19.
  Svoboda, P.K.: využívání m-learningových technologií v současné škole s příkladem z výuky fyziky. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference – Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 158–160 (2010). ISBN:978-80-7435-014-6Google Scholar
 20. 20.
  Svoboda, P.: Modelové scénáře aktivit s využitím m-learningu. In: Media4u Magazine, 6. ročník, 4/2009, s. 33 – 35 (2009). http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf. ISSN:1214-9187. Accessed 29 Dec 2009
 21. 21.
  Svoboda, P.: M-learning a příklady využití mobilních technologií se vztahem k výuce technických předmětů (2009). http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf. ISSN:1214-9187. Accessed 10 May 2009
 22. 22.
  Svoboda, P.: M-learning ve výuce technických předmětů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference – Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 172–175 (2008). ISBN:978-80-7041-154-4Google Scholar
 23. 23.
  Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P.: Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc (2015)Google Scholar
 24. 24.
  Řehulková, O., Osecká, L.: Výkonová motivace ve škole. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav (1996)Google Scholar
 25. 25.
  Vališová, A., Bratská, M., Sliwerski, B.: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace. In: příspěvky z konference konané ve dnech, 21–23 October 2004, 218 s. Matfyzpress, Praha (2004). ISBN:80-867-3235-5Google Scholar
 26. 26.
  Vališová, A., Dobrovská, D., Tureckiová, M., Andres, P.: Společnost a vzdělávání – vzájemné zrcadlení. Zpráva o mezinárodní konferenci Knowledge and its Communities. AULA, č. 4, s. 52–54 (2006). ISBN:1210-6658Google Scholar
 27. 27.
  Vališová, A., Andres, P., Šubrt, J.: E-learning from the technical university students’ point of view. In: Computers and Advanced Technology in Education. Globalization of Education through Advanced Technology, Beijing (Anaheim, Calgary, Zurich), pp. 185–190. ACTA Press (2007). ISBN:978-0-88986-699-7Google Scholar
 28. 28.
  Vališová, A.: Application of electronics in the formative educational process. In: Studia z teorii wychowania. Tom III: 2012, nr 2(5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe CHAT, pp. 114–122 (2011). ISSN:2083-0998 (nr 02/2012)Google Scholar
 29. 29.
  Vališová, A., Andres, P.: Myth of an ideal teacher? Prepossessions and reality. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 2015 World Engineering Education Forum WEEF, Florence, Italy, pp. 181–183 (2015)Google Scholar
 30. 30.
  Vališová, A., Andres, P., Šubrt, J.: Teacher specialists: authority in relation to social competence. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 2015 World Engineering Education Forum WEEF, Florence, Italy, pp. 188–190 (2015)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Pavel Andres
  • 1
 • Alena Vališová
  • 1
 • Petr Svoboda
  • 1
 • Lenka Mynaříková
  • 1
 1. 1.Department of Pedagogical and Psychological Studies, Masaryk Institute of Advanced StudiesCzech Technical University in PraguePragueCzech Republic

Personalised recommendations