Advertisement

First Grade to Fifth Grade: A Chaos Analysis

 • Belgin Tura
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Compulsory education 3in Turkey in the academic year 2012–2013 was reorganized to cover 4 years of primary school, 4 years of middle school, and 4 years of high school education. This regulation, which is popularly known as 4 + 4 + 4, has set up primary and secondary schools as independent schools. Through this arrangement, the age of starting primary school has been reduced to 66 months. This is taken as a basis to ensure the attendance of primary school children who are determined as being ready for primary school through written request of the children between the ages of 60 and 66 months and for direct pre-school education for other students who are not ready. As a result of the regulation regarding the age of starting primary school, children in different age groups (60 months/66 months/72 months/84 months) were enrolled in the first grade of primary school and had to be educated in the same class. This situation has caused many public debates. With the 4 + 4 + 4 intermittent education arrangement, the students who graduated from the fourth grade in the primary school and the fifth grade in the secondary school have made a further contribution to this much discussed (both politically and in public) education regulation. The 4 + 4 + 4 interdisciplinary education regulation, which has been publicly discussed in terms of political, social, cultural and economic aspects and which is generally aimed at ideological interpretations, entered the fifth year of education in 2016–2017 and the first students of this regulation have started their education in the fifth grade of secondary school. In this study, we analyze the process involved in the 4 + 4 + 4 intermittent education regulation—first grade to fifth grade. The fifth grade, which is impacted most by the intermittent education regulation, and the enforcer of the regulation, which is the other most affected group, are described in line with the views of branch teachers, and an attempt is made to evaluate the manifestations of problems in the middle school phase.

Keywords

Chaos Fifth grade Education Analysis 

References

 1. Ahioğlu-Lindberg, E. N. (2012). Çocuk yetiştirme açısından Türkiye’de Çocukluğun Tarihi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 41–52.Google Scholar
 2. Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemine yönelik yaşadıkları sorunlar (Elazığ İli Örneği). İlköğretim Online, 14(2), 770–786. http://ilkogretim-online.org.tr. Erişim Tarihi 18.12.2016.Google Scholar
 3. Aykaç, N., Kabaran, H., et al. (2014). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 335–348.Google Scholar
 4. Baş, K. (1997). Eğitim, kalkınma, gelir ve doğurganlık ilişkileri: Mersin örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(01), 135–152.Google Scholar
 5. Baş, K. (2004). Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin arttırılmasının sağlayacağı kazançlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(03), 21–40.Google Scholar
 6. Boz, T., & Yıldırım, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar. Başkent University Journal of Education, 1(2), 54–65.Google Scholar
 7. Demir, S. B., et al. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi’nin yansımaları: beşinci sınıflardaki eğitim-öğretim sürecinin branş öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 1081–1098.Google Scholar
 8. Demirel, Ö. (2011). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 9. Gündüz, F., & Çalışkan, M. (2013). 60–66, 66–72, 72–84 Aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379–398.Google Scholar
 10. İlköğretim ve Eğitim Kanunu (Primary Education Law). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html. Erişim Tarihi 18.12.2016
 11. Kaya, Y. K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Google Scholar
 12. MEB. (2012). On iki yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar. 2012/20 No’lu Genelge. Özel Kalem Müdürlüğü: Ankara.Google Scholar
 13. Memişoğlu, S. P., & İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14–25.Google Scholar
 14. Milli Eğitim Şuraları (National Education Council). http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar/dosya/12. Erişim Tarihi 18.12.2016
 15. Milli Eğitim Temel Kanunu (The Basic Law of National Education). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 16. National Education Council. http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar/dosya/12. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 17. Özenç, E. G., Özcan, Z. E., et al. (2016). 4+4+4 eğitim sisteminin beşinci sınıf öğrencilerine yansıması: Öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 560–580. http://ilkogretim-online.org.tr. Erişim Tarihi 18.12.2016.Google Scholar
 18. Öztürk, E., & Uysal, K. (2013). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1041–1054.Google Scholar
 19. Patton, M. Q. (2014) Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Çev. Edit. M Bütün, S B Demir. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 20. Primary Education Law. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 21. Sağır, M. (2015). Eğitim ve okul sistemindeki son dönem politika değişimlerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi. TurkishStudies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 1297–1310.Google Scholar
 22. Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı’dan günümüze eğitim tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 23. Töremen, F. (2000). Kaos teorisi ve eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(2), 203–219.Google Scholar
 24. The Basic Law of National Education. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 25. Yeşilorman, M. (2006). Kelebek kanadını kimden yana çırpıyor? Birleştirilmiş bilimin kıyısında kaos ve sosyal bilimler. Journal of İstanbul Kültür University, 3, 77–86.Google Scholar
 26. 1924 Anayasası (1924 Constitution), https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 27. 1961 Anayasası (1961 Constitution), https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm. Erişim Tarihi 18.12.2016.
 28. 1982 Anayasası (1982 Constitution), https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm. Erişim Tarihi 18.12.2016.

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations