Advertisement

Views of Teachers on Relationships Between Emotional Intelligence Skills of School Principals and Organizational Commitment of Teachers

 • Gönül Şayır
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

In this study, according to the views of teachers, the relationships between the emotional intelligence skills of school principals and the teachers’ organizational commitment were examined. The research is a qualitative study that was conducted descriptively. Research sample of this study consisted of 36 teachers that were selected through maximum diversity sampling, and these teachers were working in 15 secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in Tokat province center and Zile district in 2016–2017 academic year. Semi-structured interview form was used in collecting data. In the research, six open-ended questions were directed to teachers about their school managers’ emotional intelligence skills and organizational commitment; then collected views were analyzed and the themes and categories were determined by descriptive analysis technique. According to research results, teachers’ opinions about organizational commitment were found to be positive and grouped in relation to other teachers, occupational thoughts, views on occupational affairs, and opinions on school. In addition, most teachers stated that school principals use emotional intelligence skills, and this affected organizational commitment positively.

Keywords

Emotional intelligence Organizational commitment School principals 

References

 1. Afacan, Ö. (2011). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile müdürlerin liderlik davranışlarını algılama düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 2. Anari, N. N. (2012). Teachers: Emotional intelligence, job satisfaction, and organizational commitment. Journal of Workplace Learning, 24(4), 256–269.CrossRefGoogle Scholar
 3. Arslan, R., Efe, D., & Aydın, E. (2013). Duygusal zekâ ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 169–180.Google Scholar
 4. Atar, G. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel adanmışlıkları ile müdürlerin liderlik davranışlarını algılamaları arasındaki ilişki (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 5. Babaoğlan, E., & Ertürk, E. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 87–101.Google Scholar
 6. Bakan, İ. (2011). Örgütsel stratejilerin temeli örgütsel bağlılık kavram, kuram, sebep ve sonuçlar. Ankara: Gazi Kitapevi.Google Scholar
 7. Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı: Ankara ili örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.Google Scholar
 8. Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel adanmışlık. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Google Scholar
 9. Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeler (8th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Google Scholar
 10. Bolat, İ., & Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75–94.Google Scholar
 11. Celep, C. (2014). Eğitim örgütlerinde örgütsel adanma. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 12. Dasborough, M. T. (2006). Cognitive asymmetry in employee emotional reactions to leadership behaviors. The Leadership Quarterly, 17(2), 163–178.CrossRefGoogle Scholar
 13. Dedehayır, H. (2002). Duygusal kalite yönetimi. Kaynak Dergisi, 9. http://www.kaynakdergisi.net/makaleler.asp?sayi=9&sira=62.
 14. Doğan, N. (2009). Sınıf öğretmenlerin duygusal zekâları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 15. Doğan, Ü. (2015). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 16. Erçetin, Ş. Ş. (1995). Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemekte kullandıkları güçler. Eğitim ve Bilim, 19(97), 21–25.Google Scholar
 17. Erçetin, Ş. Ş. (2000). Örgütsel zeka. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14, 509–526.Google Scholar
 18. Erçetin, Ş. Ş., & Eriçok, B. (2016). Yayınlarda yer alan okul yöneticilerinin yeterliklerinin analizi (ULAKBİM 2004–2016). Turkish Studies, 11(14), 239–256.CrossRefGoogle Scholar
 19. Erçetin ŞŞ, Eriçok B ve Eranıl AK (2016). Leaders’ emotional intelligence in the chaos and complexity situations of educational organizations. In Applied chaos and complexity theory in education (pp. 59–80). IGI Global, Hershey.Google Scholar
 20. Görünmez, M. (2006). Bağlanma stilleri ve duygusal zekâ yetenekleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 21. Güven, M. (2006). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 22. Halis, M. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin iş güçlüklerinin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 252–266.Google Scholar
 23. Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 24. Keleş, H. N. Ç. (2006). İş tatminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin İlaç Üretim ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.Google Scholar
 25. Kızıl, Ş. (2014). Öğretmenlerin duygusal zekâları ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki (Balıkesir ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 26. Mayer, D. J., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433–442.CrossRefGoogle Scholar
 27. Nikkleslat, M., Asgharian, R., Saleki, Z. S., & Hojabri, R. (2012). The relationship between emotional intelligence and organizational commitment: The mediating role of job satisfaction. International Journal of Research in Management & Technology, 2(5), 495–492.Google Scholar
 28. Özmen, Z. K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle öğrencilerin istenmeyen davranışlarını algılamaları ve başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 29. Öztekin, A. (2006). Orta öğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygusal zekâ becerilerini okul yönetiminde kullanma düzeylerinin değerlendirilmesi (Balıkesir il örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 30. Özyer, K., & Alici, İ. (2015). Duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma. Journal of World of Turks, 7(1), 69–85.Google Scholar
 31. Savaş, A. C. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin duygusal zekâ ve duygusal emek yeterliklerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 32. Şayir, G. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 33. Weymes, E. (2003). Relationships not leadership sustain successful organizations. Journal of Change Management, 3(4), 319–331.CrossRefGoogle Scholar
 34. Yıldırım, N., & Eriçok, B. (2015). Okul yöneticilerinin duygusal zekâ ve yönetsel yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki: Nevşehir ili örneği. Turkish Studies, 10(11), 567–592.Google Scholar
 35. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar
 36. Yolaç, G. (2008). Satış elemanlarının örgütsel bağlılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Öneri, 8(30), 155–161.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations