Advertisement

Perception of Violence Against Women in the Construction of Patriarchy

 • Aylin Görgün-Baran
 • Birsen Şahin-Kütük
 • S. Dicle Maybek
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Violence against women is increasing in the world in general and Turkey in particular. In this study, we investigated whether or not women deserve this violence. The theoretical framework of the research was based on Gilman and Gilmore’s theory of patriarchal discourse. Our analyses are based on a total of 300 married women (150 working women – 150 housewives). In this quantitative study, data was collected using the Turkish version of “inventory of beliefs about wife beating” scale. One-way ANOVA results showed that the thought of whether or not women deserve violence had significant differences between low, middle, and high income groups. In addition, the opinion whether or not women deserve violence showed significant differences between education level, employment status, and residential region.

Keywords

Women Violence Patriarchal discourse Construction of femininity 

References

 1. Althusser, L. (1989). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. İstanbul: İletişim Yay.Google Scholar
 2. Arat, Y., & Altinay, A. (2008). Türkiye’de kadına yönelik şiddet. İst.: Metis Yayınları.Google Scholar
 3. Bem, L. S. (1984). Androgyny and gender Schema Theory: A conceptual and empirical integration. Nebraska Symposium on Motivation 179–225.Google Scholar
 4. Bourdieu, P. (2009). Bekarlar balosu, Çev. Ç. Eroğlu. Ankara: Cultura Dost Kitapevi.Google Scholar
 5. Connell, R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar, Çev.: C. Soydemir. İst.: Ayrıntı Yay.Google Scholar
 6. Dannovan, J. (2001). Feminist Teori, Çev:A. Bora, M. Ağunduk-Gevrek, F. Sayılan. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 7. Demren, Ç. (2003). Erkeklik, ataerkillik ve iktidar ilişkileri İç. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın. Ankara: Ütopya Yayınevi.Google Scholar
 8. DİE. (2000). Türkiye İstatistik Yıllığı. Ankara: Devlet İstatistik Kurumu Yayınları.Google Scholar
 9. Erbil, P. (2012). Kibele’den Pandora’ya. Ankara: Arkadaş Yayınları.Google Scholar
 10. Garcia-Moreno, C., Heise, L., Jansen, H. A., Ellsberg, M., & Watts, C. (2005). Public health. Violence against women. Science, 310(5752), 1282–1283.CrossRefGoogle Scholar
 11. Gilman, P. C. (1986). Kadın ve ekonomi, Çev. M. Oktun, J. Candan. İst.: Kaynak Yay.Google Scholar
 12. Gilman, P. C. (1993). Sarı duvar kâğıtları, Çev. A. Bora. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 13. Gilmore, D. (1990). Manhood in the making. London: Yale University Pres.Google Scholar
 14. Görgün-Baran, A. (2010a). Toplumsal cinsiyet rolleri ve iktidar. İç. Orhan Türkdoğan’a armağan kitabı, Ed. NG Ergan, E Burcu, B Şahin, H.Ü.Yayınları.Google Scholar
 15. Görgün-Baran, A. (2010b). In N. G. Ergan, B. Şahin, & R. Coştur (Eds.), Toplumsal cinsiyet İç. Davranış bilimleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.Google Scholar
 16. Görgün-Baran, A., Taşdemir-Avşar, S., & Koca-Aritan, C. (2015). Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlararası işbirliği/suskunluğun çığlığı projesi., ISBN: 978–605–84192-2-3. Ankara: Konak Kırtasiye Reklam-Matbaa.Google Scholar
 17. Kadının Statüsü ve Sağlığı ile İlgili Gerçekler. (2008). http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/kadininsagligiileilili.pdf
 18. Kandiyoti, D. (2007). Cariyeler, bacılar, yurttaşlar, kimlikler ve toplumsal dönüşümler Çev: A Bora, F Sayılan, Ş Tekeli, H Tapınç, F Özbay. İst.: Metis Yay.Google Scholar
 19. Lane, A. (1990). To Herland and beyond the life and works of Charlotte Perkins Gilman. New York: Pantheon Books.Google Scholar
 20. Maybek, D. (2009). Kadına yönelik şiddete ataerkil ve kültürel feminist kuramlar açısından yaklaşım: Ankara İli Yenimahalle İlçesi örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi S.B.E. Sosyoloji Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 21. Mitchell, J. (2006). Kadınlar: En uzun devrim Çev: G İnal, G Savran, Ş Tekeli, F Tınç, Ş Torun, Y Zihnioğlu. İstanbul: Agora Kitaplığı.Google Scholar
 22. Özbudun, S. (2007). In S. Özbudun, C. Sarı, & T. Demirer (Eds.), Yeni dünya düzeninde “Yeni Ataerki”. İç. Küreselleşme, kadın ve “Yeni”-Ataerki. Ankara: Ütopya.Google Scholar
 23. Sancar, S. (1997). İdeolojinin serüveni, yanlış bilinç ve hegemonyadan söyleme. Ankara: İmge Kitapevi.Google Scholar
 24. Sancar, S. (2009). Erkeklik, imkansız iktidar ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.Google Scholar
 25. Saraçgil, A. (2005). Bukalemun erkeklik. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 26. Saunders, D. G., Lynch, A. B., Grayson, M., & Linz, D. (1987). Inventory of beliefs about wife beating. Violence and Victims, 2(1), 39–58.Google Scholar
 27. TNSA. (2003). Türkiye nüfus ve sağlık araştırması. Ankara: H.Ü. Nüfus Etüdleri Enstitüsü.Google Scholar
 28. TNSA. (2008). Nüfus ve Sağlık Araştırması. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf
 29. T.R. Directorate General on the Status of Women and the Institute of Population Studies of Hacettepe University (2009). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/tdhs08/TDHS-2008_Main_Report.pdf
 30. Vatandaş, C. (2003). Aile ve şiddet, Türkiye’de eşler arası şiddet. Ankara: Uyum Ajans.Google Scholar
 31. Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford: Basil Oxford: Blackwell.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Aylin Görgün-Baran
  • 1
 • Birsen Şahin-Kütük
  • 1
 • S. Dicle Maybek
  • 1
 1. 1.Department of Sociology, Faculty of LiteratureHacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations