Advertisement

Investigating the Educational Perspective of Atatürk, the Visionary Leader

 • Anıl Kadir Eranıl
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

This study intended to analyse the factors or possible factors that affected the character and personality of Mustafa Kemal Atatürk who was a visionary leader with a wide vision and left his mark in history. The effects of these factors on his educational perspective were also examined. In this context, first Atatürk’s visionary leadership and his perspective on education was examined. Further on, it was intended to identify the possible factors that lead to the formation of Atatürk’s character and personality by analysing the important points that occurred during his life. The intensive and complex relations between these factors are influential on Atatürk’s visions. It was also concluded that these factors were influential in the shaping of Atatürk’s sensitivity towards education. As a result, the factors that allowed the formation of Atatürk’s character and personality did not remain limited to Atatürk, but they also affected the formation of the fate of an entire country.

Keywords

Visionary leader Atatürk and education 

References

 1. Ada, T. (2014). Atatürk’ün düşünce yapısını şekillendiren unsurlar. Türk Dünyası Araştırmaları, 211, 229.Google Scholar
 2. Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem.Google Scholar
 3. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. (2001). Anıtkabir Derneği Yayınları, C.1, Ankara.Google Scholar
 4. Baltacıoğlu, İ. H. (1995). Talim ve terbiye’de inkılâp. İçinde: Rıdvan Canım ve Remzi Yavaş Kınal (Haz.). İstanbul: MEB yayınları.Google Scholar
 5. Burak, D. M. (2008). Atatürk’ün eğitim anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi’nin eğitimine katkıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 623–636.Google Scholar
 6. Demirel, M., & Doğanay, F. K. (2013). Atatürk’ün Öğrenim Gördüğü Manastır Vilayeti’nde Eğitim. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 363.Google Scholar
 7. El-Benghazi, A. (2008). Atatürk ve atatürk devrimlerinin kuzey Afrika fikir ve sanat hayatına etkileri. Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.Google Scholar
 8. Eranıl, A. K. (2014). Mesleki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin vizyoner liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 9. Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon. Ankara: Nobel Yayınları.Google Scholar
 10. Eroğlu, F. (2010). Atatürk’ün büyük nutku’nun basında karşılanışı ve yorumu (1927 ve 1934 baskıları bağlamında). Ankara: Yüksek lisans tezi. Ankara üniversitesi.Google Scholar
 11. Güler, A. (1999). Mustafa Kemal’i Atatürk yapan süreçte aile çevresi ile ilk ve orta öğrenim yaşantısının rolü. Atatürk ve Manastır Sempozyumu 12–13 Ekim 1998. Ankara.Google Scholar
 12. Kongar, E. (1993). Devrim tarihi ve toplum bilim açısından Atatürk. İstanbul: Remzi Kitabevi.Google Scholar
 13. Kotter, J. P. (1995). Leading change. Cambridge: Harvard Business School Press.Google Scholar
 14. Ozankaya, Ö. (1990). Türkiye’de laiklik- Atatürk Devrimlerinin Temeli. İstanbul: Cem Yayınevi.Google Scholar
 15. Özkan, U. B. (2011). Atatürk’ün eğitim anlayışının şekillenmesinde kitapların rolü ve etkisi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi.Google Scholar
 16. Özlü, H. (2012). Atatürk’ün “Ta’lîm ve Terbiye i Askeriyye hakkında Nokta I Nazarlar” adlı eserinin liderlik ve eğitim anlayışı açısından analizi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 13(49).Google Scholar
 17. Sashkin, M. (1996). The visionary leader: Leader behavior questionnaire (rev. ed.). Amherst: Human Resource Development Press.Google Scholar
 18. Sollmann, U., & Heinze, R. (1995). Vizyon yönetimi. İstanbul: Evrim Yayınları Yönetim Dizisi.Google Scholar
 19. Turan, Ş. (2004). Mustafa Kemal Atatürk kendine özgü bir yaşam ve kişilik. Ankara: Bilgi Yayınevi.Google Scholar
 20. Uca, A. (2006). Atatürk’ün doğumu ve çocukluk yılları (1881–1893) (Vol. 31). Erzurum: A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi.Google Scholar
 21. Zeyrek, S., & Akman, H. (2013). Atatürk’ün yaşamında Rumeli’nin izlerini aramak. Türk Dünyası Araştırmaları, 205, 67.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Ministry of National Education, Kuyulutatlar Primary SchoolNevşehirTurkey

Personalised recommendations