Advertisement

Analysis of Scientific Papers on Organizational Uncertainty in Education and School Administration (1990–2016)

 • Müzeyyen Petek Dinçman
 • Didem Koşar
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Organizational uncertainty affects all administration processes and functions whereas perception of uncertainty affects not only organizational administration and functions, but may also adversely affect individual performance. Consequently, a review of the existing papers related to organizational uncertainty and developing suggestions on the issue will direct the course of solutions to be found for this situation. A secondary purpose of this review is researching the titles, types, contents, methods, findings and comments, conclusions, and suggestions of the scientific papers related to organizational uncertainty in education and school administration in the period from 1990 onward. The research was designed with a qualitative research model, and a document examination technique was used. The data were obtained using document analysis. Content analysis was used for interpreting the documents. The year 1990 is a critical milestone in the study since it was a period when social and political events were being experienced rapidly and intensely in both a national and an international context. Since it is of significance to discuss the studies conducted in this period and their outcomes, the year of 1990 was selected as the date of commencement.

Keywords

Organizational uncertainty Avoiding uncertainty Education Educational organizations 

References

 1. Akmansoy, V., & Kartal, S. (2014). Kaos Teorisi ve eğitime yansımaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 499–518.Google Scholar
 2. Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. Journal of Yaşar University, 4(15), 2435–2450.Google Scholar
 3. Alkın, M. C. (2006). Liderlik özellik ve davranışlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.Google Scholar
 4. Argon, T., & Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi ve Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 43–61.Google Scholar
 5. Arslan, Y. (2013). Belirsizlik Yönetimi (BELYÖN) Programının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyine etkisi -Kadın öğretmen adayları üzerine deneysel bir araştırma. Yayınlanmamış YÜKSEK Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.Google Scholar
 6. Atak, M. (2011). Örgütsel bilginin yönetimi ve öğrenen organizasyon yazınındaki yeri. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 155–176.Google Scholar
 7. Aydınlı, H. İ. (2003). Örgüt kültürünün yönetim açısından önemi. Bilgi, 2(7), 79–99.Google Scholar
 8. Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. KMU İİBF Dergisi, 10(14), 13–40.Google Scholar
 9. Bakioğlu, A., & Demiral, S. (2013). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme tarzları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 9–35.Google Scholar
 10. Başar Neyişci, N. (2008). Türkiye’deki Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) içindeki yaygınlaştırıcı okul yöneticilerinin, belirsizlikten kaçınma davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Ankara.Google Scholar
 11. Çamlıbel, N. D. (2003). Belirsizlik ortamında planlama düşüncesi ‘Sinerjetik Toplum – Sinerjik Yönetim ve Sinerjist Planlama Modeli’ Örnek Olay: 17 Ağustos – 12 Kasım 1999 Depremleri Sonrası Kaos ve Kendi – Kendine Organizasyon Süreci. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 12. Dağ, İ., & Göktürk, T. (2014). Sınıf yönetiminde liderlik ve liderliğin sınıf yönetimine katkıları. International Journal of Social Science, 27, 171–184.Google Scholar
 13. Demiral, S. (2014). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarına ilişkin algıları ve belirsizlikle başa çıkma yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, İstanbul.Google Scholar
 14. Dooley, J. (1995). Cultural aspects of systematic change management. İnternet’ten 30 Nisan 2016’de elde edilmiştir. <http://www.well.com/u/dooley/culture.pdf.htm>.
 15. Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a non clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 25(5), 551–558.CrossRefGoogle Scholar
 16. Erçetin, Ş. Ş. (1999). Biyoteknolojiyle değişen dünya düzeni ve eğitim-1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 169–180.Google Scholar
 17. Erdem, F. (2001). Girişimcilerin risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans ilişkisine kültürel yaklaşım. Akdeniz İİBF Dergisi, 2, 43–61.Google Scholar
 18. Ersanlı, K., & Uysal, E. (2015). Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 46–53.Google Scholar
 19. Ersoy Yılmaz, S., & Çetinel, E. (2015). Örgütsel ölüm: Adaptasyon Teorileri bağlamında bir değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 211–230.Google Scholar
 20. Ertürk Kayman, E. A. (2008). Türkiye’deki Mesleki Eğitim Ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) içindeki yaygınlaştırıcı okul yöneticilerinin, kuantum liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Ankara.Google Scholar
 21. Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research (4th ed.). London: Sage.Google Scholar
 22. Gürçaylılar-Yenidoğan, T. (2013). Yeni kurumsal iktisat geleneğinden işlem maliyeti teorisinin rolü ve son gelişmeler. Business and Economics Research Journal, 4(2), 109–134.Google Scholar
 23. Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Newbury Park: Sage Publications.Google Scholar
 24. Hofstede, G. (1983). National cultures in four dimensions. A research-based theory of cultural differences among nations. International Studies of Management & Organization, 13(12), 46–74.CrossRefGoogle Scholar
 25. İraz, R. (2000). Örgütsel değişim ve çevresel belirsizliği yönetmede kullanılan stratejiler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 4, 155–163.Google Scholar
 26. Karakışla, E. (2009). Kültür-Yönetim ilişkileri bağlamında örgütsel değişim sürecine örgütsel kültürün yönetsel etkinlik açısından etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Karaman.Google Scholar
 27. Karakuş, Ş., & Yardım, M. (2014). Algılanan örgütsel değişim, belirsizlik, iş doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 21–31.Google Scholar
 28. Karip, E. (2005). Daha bir. Eğitimde değişim tartışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 149–150.Google Scholar
 29. Kasperson, R. E. (2008). Coping with deep uncertainty: Challenges for environmental assessment and decision-making. In G. Bammer & M. Smithson (Eds.), Uncertainty and risk: Multidisciplinary perspectives. London: Cromwell Press.Google Scholar
 30. Kerman, U., & Öztop, S. (2014). Kamu çalışanlarının örgütsel değişim yönetimine yönelik algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 89–112.Google Scholar
 31. Ladouceur, R., Gosselin, P., & Dugas, M. J. (2000). experimental manipulation of ıntolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Therapy and Research, 38, 933–941.CrossRefGoogle Scholar
 32. March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley.Google Scholar
 33. Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), 20.Google Scholar
 34. Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. The Academy of Management Review, 12(1), 133–143.Google Scholar
 35. Mirze, K. S. (2002). Introduction to business. İstanbul: Literatur Publishing.Google Scholar
 36. Özalp, İ., & Öcal, H. (2000). Örgütlerde dönüştürücü (Transformational) liderlik yaklaşımı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 207–227.Google Scholar
 37. Özdemir, S., & Cemaloğlu, N. (1999). Eğitimde değişimi uygulama modelleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(17), 91–103.Google Scholar
 38. Paksoy, H. M., & Özbezek, B. D. (2013). Örgütsel değişimde beşeri sermayenin rolü. Akademik Bakış, 6(12), 293–331.Google Scholar
 39. Pira, A., & Sohodol, Ç. (2004). Kriz yönetimi. Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş.Google Scholar
 40. Polat, M. (2015). Yöneticilerin açık liderlik özellikleri ve sosyal ağları benimseme durumlarının örgütsel belirsizlik üzerindeki etkileri: Fırat Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı, Elazığ.Google Scholar
 41. Polat, M., & Arabacı, İ. B. (2015). Enformasyon Kuramı bağlamında sosyal ağlar, örgütsel belirsizlik ve eğitim: Kavramsal bir analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 797–809.Google Scholar
 42. Pulat, İ. (2010). Denizli ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt kültürü ve önemine ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Denizli.Google Scholar
 43. Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi, 159, 21–35.Google Scholar
 44. Taş, A. (2009). Ortaöğretim okulu müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 1–18.Google Scholar
 45. Teoh, Y. H., & Foo, L. S. (1997). Moderating effects of tolerance for ambiguity and risk-taking propensity on the conflict-perceived performance relationship: Evidence from Singaporean Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12(1), 67–81.CrossRefGoogle Scholar
 46. Ünal, M. (2012). Bilgi Çağında Değişim ve Liderlik. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 32(1), 297–310.Google Scholar
 47. Usta, M. E. (2013). Okul yöneticilerinin pozitivist ve kaos yönetim anlayışlarını benimsemelerinin kendilerinin ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Elazığ.Google Scholar
 48. Van Greenhuizen, M., & Nijkamp, P. (2003). Expedition into the field of new transport technology. Transportation Planning and Technology, 26(6), 449–467.CrossRefGoogle Scholar
 49. Yan, Z., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. In S. S. Ercetin et al. (Eds.), Chaos, complexity and leadership (p. 2014). Switzerland: Springer International Publishing.Google Scholar
 50. Yeloğlu, H. O. (2011). Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), 153–170.Google Scholar
 51. Zel, U. (2001). Kişilik ve liderlik (1st ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.School of Foreign LanguagesHacettepe UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Faculty of EducationHacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations