Advertisement

Levels of Using Social Capital in Schools According to School Principals and Teachers

 • Sabri Çelik
 • Mehmet Mert Namalır
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The aim of the study is to examine the level of using social capital in primary schools according to principals and teachers and determine the relationship between social capital and gender, education level, status and professional seniority variables. This study was conducted in lieu of relational survey model. The universe of the research consists of 1413 teachers and 212 school principals who were working in primary schools in Yenimahalle, Akyurt, Haymana and Kızılcahamam districts in Ankara in the 2013–2014 academic year. The sample of the research was selected by stratified random sampling method and consists of 297 teachers and 74 school principals who were working in Akyurt, Haymana and Kızılcahamam districts in Ankara. “Expressions towards Social Capital Elements” scale was used in the research. According to the research results; the level of using social capital in primary schools according to views of school principals emerged as high while the level of using social capital in primary schools according to views of teachers emerged as moderate.

Keywords

Social capital Teacher Principal Primary school 

References

 1. Ayalp, B. G. (2010). Sosyal sermaye ve değer ilişkisi: özel bir lise örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Google Scholar
 2. Baş, T. (2001). Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar
 3. Dika, S. L., & Singh, K. (2002). Applications of socialcapital in educationalliterature: A criticalsynthesis. Review of Educational Research, 72(1), 31–60.CrossRefGoogle Scholar
 4. Ekinci, A. (2010). Okullarda sosyal sermaye. Ankara: Nobel.Google Scholar
 5. Ekinci, A., & Karakuş, M. (2011). Okul müdürlerinin sosyal sermaye liderliği davranışlarının öğretmenler arasındaki sosyal sermaye düzeyine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 527–533.Google Scholar
 6. Ersözlü, A. (2008). Sosyal sermayenin ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Tokat ili Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.Google Scholar
 7. Field, J. (2008). Sosyal sermaye. (Çev. Bahar Bilgen, Bayram Şen). İstanbul: Bilgi.Google Scholar
 8. Güngör, G. (2011). İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki (Mersin ili Mezitli ilçesi örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.Google Scholar
 9. Karagül, M. (2012). Sosyal sermaye (Kapitalizmin kör noktası). Ankara: Nobel.Google Scholar
 10. Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.Google Scholar
 11. Öğüt, A., ve Erbil, C. (2009). Sosyal sermaye yönetimi. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.Google Scholar
 12. Özdemir, A. A. (2008). Sosyal ağ özellikleri bakış açısıyla sosyal sermaye ve bilgi yaratma ilişkisi: akademisyenler üzerinde yapılan bir alan araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 81–102.Google Scholar
 13. Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem.Google Scholar
 14. Şahin, C. (2011). Sosyal ve entelektüel sermayenin ilköğretim ile ortaöğretim okullarında kullanılma düzeylerinin okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.Google Scholar
 15. Şavkar, E. (2011). Sosyal sermayenin unsurları ve ekonomik kalkınmayla ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.Google Scholar
 16. Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2004). Thecreationanddestruction of socialcapital. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.Google Scholar
 17. Toprak, E., & ve Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırılmalı incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 125–147.Google Scholar
 18. Töremen, F. (2002). Okullarda sosyal sermaye: kavramsal bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 556–573.Google Scholar
 19. Töremen, F. (2004). İlköğretim okullarının sahip oldukları sosyal sermaye konusunda öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri. Malatya: İnönü Üniversitesi.Google Scholar
 20. Töremen, F., & Ersözlü, A. (2010). Eğitim örgütlerinde sosyal sermaye ve yönetimi. İstanbul: İdeal Kültür.Google Scholar
 21. Tüysüz, N. (2011). Sosyal sermayenin ekonomik gelişme açısından önemi ve sosyal sermaye endeksinin hesaplanması. Kalkınma Bakanlığı Yayın No: 2827.Google Scholar
 22. Vermaak, N. J. (2006). A reconceptualisation of the concept of social capital: A study of resources for need satisfaction amongst agriculutural producers in Vhembe, Limpopo. (Doctor of Literature and Philosophy). Development Studies, University of South Africa.Google Scholar
 23. Walters, W. (2002). Social capital and political sociology: Re-imagining politics? Sociology, 36(2), 377–397.CrossRefGoogle Scholar
 24. Woodhouse, A. (2006). Social capital and regional development in Australia: A case study. Journal of Rural Studies, 22(1), 83–94.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Gsazi UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations