Advertisement

Chaotic Method in the Process of Preparation to Transition to Higher Education and Undergraduate Placement Exams

 • Mehmet Özbaş
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

In Turkey, high schools, as well as primary and secondary schools, were included within the scope of compulsory education as of 2012–2013 academic year. As the high school education was included into the scope of compulsory education, authority and responsibilities of secondary education managements incredibly increased in terms of providing 100% schooling of secondary education generation (Official Gazette. (2012). İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No.: 6287. Official Gazette dated 30/3/2012, number 28261). This led to provincial and district directorates of national education, including the Ministry of National Education as the leading institution, into a complex and chaotic process in terms of the administrative aspects they had to carry out. Moreover, secondary education school managements were obliged to actualize significant chaotic managerial implementations in terms of preparation to the exams of YGS (Transition to Higher Education Exam) and LYS (Undergraduate Placement Exam). In this research, the complexity and chaos experienced in secondary education schools regarding YGS and LYS exams were tried to be evaluated analyzing through chaotic management approach. The research was carried out with 71 high school final-grade students studying at Erzincan Anatolian High School in the province of Erzincan in 2015–2016 academic year. In the research, “Secondary Education Schools Student-Centered Individual Teaching and In-Class Social Academic Development Services Scale” developed by the researcher was used. According to the research findings, it was noticed that both individual academic development \( \left(\overline{X}=3.52\right) \) and social academic development based upon in-class experiences \( \left(\overline{X}=3.49\right) \) were tried to be fulfilled at “much level.” The research results revealed that YGS and LYS preparation implementations for Anatolian High School students required a chaotic, competitive, complex, and conflicting management in educational organizations.

Keywords

Compulsory education Transition to Higher Education Exam (YGS) Undergraduate Placement Exam (LYS) Chaotic management 

References

 1. Akmansoy, V. (2012). Kaos teorisi ve eğitime yansımaları (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Programı, Burdur.Google Scholar
 2. Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2014). Research methods design and analysis (12th ed.). Boston: Pearson Education.Google Scholar
 3. Erçetin, Ş. Ş. (2000). Örgütsel zekâ. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 509–526.Google Scholar
 4. Erçetin, Ş. Ş. (2001). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 5. Erdemir, E. (2006). Postmodernizmin işletme yönetimine etkileri: kavramsal bir çözümleme. E-Akademi Hukuk, Ekonomi, Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 52.Google Scholar
 6. Erdoğan, H. (2012). Karmaşa, karmaşıklık ve eğitim ilişkisi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(2), 87–136.Google Scholar
 7. Ertürk, A. (2012). Kaos kuramı: Yönetim ve eğitimdeki yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 849–886.Google Scholar
 8. Gleick, J. (2005). Kaos. (Çev F Üçcan). Ankara: TÜBİTAK Yayınları.Google Scholar
 9. Kaçmaz, G. (2005). Kaos teorisi ve sosyolojisi: Toplumların denetlenmesinde yeni bir adım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı.Google Scholar
 10. Ministry of National Education-MNE. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 19/9/2014 Tarih ve 29124 Sayılı Resmi Gazete.Google Scholar
 11. Ministry of National Education-MNE. (2015). 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği e-Kılavuzu. 31.07.2015 Tarih ve 93778809-405.01-E.7693023 Sayılı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü e-Kılavuzu. http://ookgm.meb.gov.tr ookgm@meb.gov.tr.
 12. Official Gazette. (1997). İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun. Kanun No.: 4306. Official Gazette No. 23084.Google Scholar
 13. Official Gazette. (2012). İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No.: 6287. Official Gazette dated 30/3/2012, number 28261.Google Scholar
 14. Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri – The reasons of absenteeism in primary schools. Eğitim ve Bilim – Education and Science, 35(156), 32–44.Google Scholar
 15. Özbaş, M. (2011). İlköğretim okullarının sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı özelliklere sahip öğrenci ailelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılama düzeyine ilişkin veli algıları – Perception of Parents related to the elementary education schools’ level of meeting the ends of student families that have socio-economic disadvantages. EYFOR II. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU 2023’e Doğru Eğitim Liderliği. EYFOR II. BİLDİRİLER KİTABI (60–70), EYUDER Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, Başkent Öğretmenevi, Ankara, 22 Ekim 2011.Google Scholar
 16. Özbaş, M. (2012a). Zorunlu eğitim kurumu olarak okul. In M. Türkkahraman & İ. Keskin (Eds.), Eğitim sosyolojisi (pp. 137–163). İstanbul: Lisans Yayıncılık.Google Scholar
 17. Özbaş, M. (2012b). Students’ perceptions related to equality of chance and opportunity in secondary education according to school types. American International Journal of Contemporary Research, 2(4), 75–84.Google Scholar
 18. Özbaş, M. (2012c). Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranlarına etki eden nedenlere ilişkin algıları – Perceptions of girls related to the reasons that affect schooling rates in secondary education. IJTASE International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(4), 60–71.Google Scholar
 19. Özbaş, M. (2013). Genel lise ve fen lisesi öğrencilerinin ortaöğretimde fırsat ve imkân eşitliğine yönelik algılarının incelenmesi – Analysis of general and science high school student perceptions related to opportunity and possibility equality. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi – International Journal of Eurasia Social Sciences – E-Journal with International Referee., ISSN: 2146-1961, 4(10), 1–18.Google Scholar
 20. Özbaş, M. (2016a). Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin okul memnuniyetine ilişkin görüşleri. UEBK 2016–25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi “Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı” http://www.uebk.org Bildiri Özetleri (ss. 281–282). Baskı: © Pegem Akademi. Yayıncı Sertifika No.: 14749; Matbaa Sertifika No.: 26687 İnternet: www.pegem.net E-İleti: pegem@pegem.net T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi & Pegem Akademi 21-22-23-24 Nisan 2016 Antalya.
 21. Özbaş, M. (2016b). Chaotic and complex situations in girls’ education: Problems and solutions – kız çocuklarının eğitiminde kaotik ve karmaşık durumlar: sorunlar ve çözümler. Applied Chaos and Complexity Theory in Education, 1, 1–10. Ş Ş Erçetin (Ed). Release Date: May, 2016|Copyright: © 2016 |Pages: 299. ISBN13: 9781522504603|ISBN10: 1522504605| EISBN13: 9781522504610|DOI:  https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0460-3 Chapter 1. DOI:  https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0460-3.ch001 Copyright ©2016, IGI Global. http://www.igi-global.com/book/applied-chaos-complexity-theory-education/146985.
 22. Özbaş, M., & Badavan, Y. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler – the school-family relationship duties that primary school administrators actually perform and are supposed to perform. Eğitim ve Bilim Dergisi – Education and Science, 34(154), 69–81.Google Scholar
 23. TÜİK. (2015). Eğitim harcamaları istatistikleri 2014. TÜİK Haber Bülteni. 18 Aralık, Sayı: 18688.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Educational Administration DepartmentErzincan UniversityErzincanTurkey

Personalised recommendations