Advertisement

The Utilization Level of Social Capital Approach in Tabriz Universities

 • Sabri Çelik
 • Nazila Ahmedimoayyed
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The purpose of this study was to determine academic staff’s utilization levels of social capital. This study is a kind of quantitative research. The working group of this study is limited to Iran Tabriz Universities and the private Islam Azad University’s academic staff. A total of 92 academic staff were the key participants in this research. Of these, 32 academic staff also have some administrative duties. During this research, social capital scale was used in order to collect data. According to some findings, there are no statistically significant relationships between social capital utilization level and academic staff’s gender, education level, and seniority. But there is a meaningful statistical relationship between social capital utilization level and academic staff’s title. The meaningful difference has been detected between professors and lecturers.

Keywords

Social capital Iran universities Tabriz 

References

 1. Aslanoğlu, A. R. (1998). Bir Kültürel Karışım Olarak Küreselleşme. Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam. Ankara: Vadi Yayınları.Google Scholar
 2. Bhardwaj, A., Qureshi, I., Seung, H., & Lee, H. M. (2008). A study of race/ethnicity as a moderator of the relationshıp between social capital and satisfaction. Academy of Management Proceedings, 1, 1–6.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bilgin, N., & ve Kaynak, R. (2008). Sosyal sermaye faktörlerinin iş başarısına etkisi: Üniversite çalışanları üzerine ampirik bir çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 29–38.Google Scholar
 4. Devamoğlu, S. (2008). Sosyal sermaye kuramı açısından Türkiye’de demokrasi kültürü üzerine bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.Google Scholar
 5. Eker, D. (2014). Öğretim elemanlarının örgütsel sosyal sermayeleri ve örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.Google Scholar
 6. Ekinci, A. (2008). Genel liselerdeki sosyal sermaye düzeyinin ÖSS başarısına etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.Google Scholar
 7. Ekinci, A. (2012). İlköğretim okullarındaki sosyal sermaye düzeyinin örgüt içi bilgi paylaşımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(4), 2505–2520.Google Scholar
 8. Ekinci, A., & Yıldırım, M. (2011). Üniversitelerde sosyal sermayeyi artırmada yöneticilerin rolü üzerine nitel bir çalışma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 3(15), 2276–2284. İstanbul.Google Scholar
 9. Ersözlü, A. (2008). Sosyal sermayenin ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumlarına etkisi (Tokat ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.Google Scholar
 10. Field, J. (2006). Sosyal sermaye (Çev: Bilgen, B., & Sen, B.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.Google Scholar
 11. Fukuyama, F. (1998). Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, İstanbul T. İş Bankası Yayınları.Google Scholar
 12. Latif, H. (2002). Kaotik Ortamda Yönetim. Stratrjik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, 1.Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş., İstanbul.Google Scholar
 13. Miracle, J. W. (2013). Higher education in the creation of individual social capital: A student organization ethnography. Doktora Tezi, University of Pittsburgh, USA.Google Scholar
 14. Namalır, M. M. (2015). Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre sosyal sermayenin okullarda kullanılma düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.Google Scholar
 15. Neri, F., & Ville, S. (2008). Social capital renewal and the academic performance of international students in Australia. The Journal of Socio-Economics, 37(4), 1515–1538.CrossRefGoogle Scholar
 16. Özmen, F., Aküzüm, C., Koçoğlu, C., Tan, Ç., & Demirkol, M. (2014). Eğitim kurumlarında sosyal sermayenin iş tatmini üzerindeki etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 18(58), 333–346.Google Scholar
 17. Seçer, B. (2009). İşgücü piyasasında sosyal sermaye. Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10(3), 103–130.Google Scholar
 18. Şimşek, R. D. (2013). İlkokul ve ortaokullardaki sosyal sermaye düzeyi ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 19. Toprak, E., & ve Bozgeyikli, H. (2011). HYPERLINK “http://dergipark.gov.tr/erusosbilder/issue/23765/253321“ Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). HYPERLINK “http://dergipark.gov.tr/erusosbilder“ Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 31, 125–147
 20. Ural, A., & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay.Google Scholar
 21. Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Gazi University, Faculty of Gazi EducationAnkaraTurkey
 2. 2.Gazi University, Education Sciences DepartmentAnkaraTurkey

Personalised recommendations