Advertisement

Religious Education as a School Subject

 • Karin Kittelmann Flensner
Chapter
 • 251 Downloads

Abstract

Is Religious Education like any other school subject or is it a special case? Do we talk about the same thing when we use the concept Religious Education? What are the relations to the university subjects of Theology and Religious Studies? Religious Education is a school subject that shows considerable variation between countries with regard to content, objectives and design. In many countries, there is a strong relationship between national identity and religion and thus the social construction of Religious Education. In this chapter, perspectives on school subjects are elaborated on and an overview of different models of Religious Education are given. The educational system is characterized by the national history and the specific context of which it is a part and so is the subject of Religious Education. In order to give the reader a background to the current Swedish Religious Education, the development of Religious Education and factors that have framed the subject are outlined and the present-day subject according to the current syllabus is presented.

References

 1. af Burén, A. (2015). Living simultaneity: On religion among semi-secular Swedes. Doctoral thesis. Huddinge: Södertörns högskola.Google Scholar
 2. Alberts, W. (2007). Integrative religious education in Europe: A study-of-religions approach. Doctoral thesis. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
 3. Algotsson, K.-G. (1975). Från katekestvång till religionsfrihet: Debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. Stockholm: Rabén & Sjögren.Google Scholar
 4. Almén, E. (2000). Religious Education in Sweden. In E. Almén & H. C. Øster (Eds.), Religious education in Great Britain, Sweden and Russia: presentations, problem inventories and commentaries: Texts from the PETER project. Linköping: Linköping University Electronic Press.Google Scholar
 5. Arfwedson, G. B., & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare: En bok om lärares yrke i teori och praktik. Stockholm: HLS förl.Google Scholar
 6. Asad, T. (1993). Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 7. Barnes, P. (2014). Education, religion and diversity: Developing a new model of religious education. London: Routledge.Google Scholar
 8. Berglund, J. (2009). Teaching Islam: Islamic religious education at three Muslim schools in Sweden. Doctoral thesis. Uppsala: Uppsala universitet.Google Scholar
 9. Berglund, J. (2010). Religionsdidaktik. In J. Svensson & S. Arvidsson (Eds.), Människor och makter 2.0. En introduktion till religionsvetenskap (Vol. 21). Halmstad: Högskolan i Halmstad.Google Scholar
 10. Bergqvist, B. J. (1905). Nya läroverksstadgan med flera nya författningar rörande rikets allmänna läroverk jämte aflöningstabeller. Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 11. Bergqvist, B. J., & Wallin, H. (1928). Nya läroverksstadgan jämte undervisningsplaner: med flera nya författningar rörande allmänna läroverken. Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 12. Björlin, O. (2006). Att göra skillnad: Undervisning om tros och värdedissonanser. In C. A. Säfström (Ed.), Den mångtydiga skolan: Utbildning i det postmoderna samhället. Studentlitteratur: Lund.Google Scholar
 13. Björlin, O. (2011). Tro och kunskap om tro. Religion & Livsfrågor, 2, 10–13.Google Scholar
 14. Björlin, O., & Jämterud, U. (2013). Under samma himmel: Religionskunskap för gymnasieskolan (1st ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.Google Scholar
 15. Bråkenhielm, C.-R. (1991). Aktuella livsåskådningar. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen. Nora: Nya Doxa.Google Scholar
 16. Bråkenhielm, C.-R. (1992). Aktuella livsåskådningar. Del 1: Existentialism, marxism. Nora: Nya Doxa.Google Scholar
 17. Bråkenhielm, C.-R. (Ed.). (2001). Världsbild och mening: En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige. Nora: Nya Doxa.Google Scholar
 18. Bråten, O. M. H. (2013). Towards a methodology for comparative studies in religious education: a study of England and Norway. Doctoral thesis. Münster: Waxmann.Google Scholar
 19. Colnerud, G. (2004). Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs. Pedagogisk Forskning i Sverige, Årg 9(Nr 2), s 81–98.Google Scholar
 20. Dahlin, B. (2004). Om undran inför livet: barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 21. Deng, Z., & Luke, A. (2008). Subject matter: Defining and theorizing school subjects. In M. Connelly, M. Fang He, & J. Phillon (Eds.), The SAGE handbook of curriculum and instruction (pp. 66–89). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc..CrossRefGoogle Scholar
 22. Dinama, B. (2010). Implementing a multi-faith Religious Education curriculum in Botswaana junior secondary school. Perspecitves in Education, 28(1), 16–23.Google Scholar
 23. Driesen, D., & Tayob, A. (2016). Negotiating religious literacy between national policy and chatolic school Ethos in Cape Town, South Africa. In J. Berglund, Y. Shanneik, & B. Bocking (Eds.), Religious Education in a Global-Local World. Dochterect: Springer.Google Scholar
 24. Ecklesiastikdepartementet. (1947). 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar: IX Gymnasiet: Statens offentliga utredningar 1947:34. Stockholm.Google Scholar
 25. Ecklesiastikdepartementet. (1948). 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling: Statens offentliga utredningar 1948:27. Stockholm.Google Scholar
 26. Ecklesiastikdepartementet. (1963). Läroplan för gymnasiet: 1960 års gymnasieutredning: Statens offentliga utredningar 1963:43. Stockholm.Google Scholar
 27. Englund, T. (1986). Curriculum as a political problem: Changing educational conceptions, with special reference to citizenship education. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 28. Englund, T. (1997). Undervsning som meningserbjudande. In M. Uljens (Ed.), Didaktik: Teori, reflektion ovh praktik. Studentlitteratur: Lund.Google Scholar
 29. Englund, T., Forsberg, E., & Sundberg, D. (2012). Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber.Google Scholar
 30. Eriksen, L. L. (2010). Learning to be Norwegian: A case study of identity management in religious education in Norway. Doctoral Thesis. University of Warwick, Warwick.Google Scholar
 31. Erricker, C. (2010). Religious education: A conceptual and interdisciplinary approach for secondary level. London: David Fulton.Google Scholar
 32. Falkevall, B. (2010). Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. Doctoral thesis. Stockholm: University of Stockholm.Google Scholar
 33. Florin, C., & Johansson, U. (1993). Där de härliga lagrarna gro: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914. Tiden: Stockholm.Google Scholar
 34. Franck, O. (2008). Upptäcka eller bedöma? Värdegrundsprocesser som dynamiserande metoder i integrativ undervisning i religionskunskap. In J. Gustafsson Lundberg & B. Liljefors Persson (Eds.), Religionskunskap.nu. Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap.Google Scholar
 35. Furseth, I., & Repstad, P. (2006). An introduction to the sociology of religion: Classical and contemporary perspectives. Aldershot, Hants, England: Ashgate.Google Scholar
 36. Gearon, L. (2013). MasterClass in religious education: Transforming teaching and learning. London: Bloomsbury.Google Scholar
 37. Gerle, E. (2007). Kristna friskolor – en front mot vad? In J. Berglund & G. Larsson (Eds.), Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv. Studentlitteratur: Lund.Google Scholar
 38. Goodson, I., & Marsh, C. (1996). Studying school subjects. London: Falmer.Google Scholar
 39. Goodson, I., & Pinar, W. (1995). The making of curriculum: Collected essays. London: Falmer.Google Scholar
 40. Goodson, I., Anstead, C. J., & Mangan, J. M. (1998). Subject knowledge: Readings for the study of school subjects. London: Falmer Press.Google Scholar
 41. Goodson, I. (2005). Learning, curriculum and life politics: Selected works of Ivor F. Goodson. London: Routledge.Google Scholar
 42. Grimmitt, M. (1987). Religious education and human development. Great Wakering: McCrimmons.Google Scholar
 43. Grimmitt, M. (2000). Pedagogies of religious education: Case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE. Great Wakering: McCrimmons.Google Scholar
 44. Gunnarsson, G. J. (2008). I don’t believe the meaning of life is all that profound: A study of Icelandic teenagers’ life interpretation and values. Doctoral thesis. Stockholm: Department of Education, Stockholm University.Google Scholar
 45. Gustavsson, C. (2013). Existentiella konfigurationer : om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Doctoral theisis. Stockholm: Stockholms universitet.Google Scholar
 46. Hartman, S. (1986a). Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och kultur.Google Scholar
 47. Hartman, S. (1986b). Children’s philosophy of life. Malmö: LiberFörlag/Gleerup.Google Scholar
 48. Hartman, S. (1994). Childrens personal philosophy in life. Panorama: International Journal of Comparative Religious Education and Value, 6(2), 104–128.Google Scholar
 49. Hartman, S. (1996). Uniformity and pluralism in Swedish school curriculum development. Panorama. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 8(2), 123–134.Google Scholar
 50. Hartman, S. (2000). Hur religionsämnet formades. In E. Almén (Ed.), Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Linköping universitet Skapande vetande.Google Scholar
 51. Hartman, S. (2005). Det pedagogiska kulturarvet: Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur och kultur.Google Scholar
 52. Hartman, S., & Torstenson-Ed, T. (2007). Barns tankar om livet (2nd ed.). Stockholm: Natur och kultur.Google Scholar
 53. Hazell, B. (2011). Resandefolket: Från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront.Google Scholar
 54. Hill, M. (1973). A sociology of religion. London: Heinemann Educational Books.Google Scholar
 55. Isberg, M., & Bradfield, R. (2012). The constitution of Sweden: The fundamental laws and the Riksdag Act. Stockholm: Swedish Parliament.Google Scholar
 56. Jackson, R. (1997). Religious Education: An interpretive approach. London: Hodder & Stoughton.Google Scholar
 57. Jackson, R. (2004). Rethinking religious education and plurality: Issues in diversity and pedagogy. London: RoutledgeFalmer.CrossRefGoogle Scholar
 58. Jackson, R., & Mazza, G. (Eds.). (2014). Signposts: Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Strasbourg: Council of Europe Publishing.Google Scholar
 59. Jeffner, A. (1973). Livsåskådningsforskning: Förslag och diskussion mot bakgrund av erfarenheter från projektarbetet. Uppsala: Teologisk etik med Religionsfilosofi.Google Scholar
 60. Livsåskådning. (2015). In Nationalencyklopedin. Online 15 July 2015. Avaliable at: http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/livsåskådning
 61. Lundgren, U. P. (1989). Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Utbildningsförl. på uppdrag av Gymnasieutredningen.Google Scholar
 62. Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2012). Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur.Google Scholar
 63. Löfstedt, M. (Ed.). (2011). Religionsdidaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 64. Löfstedt, M. (2013). Livsfrågornas betydelse för religionsundervisning. In C. Bråkenhielm, M. Essunger, & K. Westerlund (Eds.), Livet enligt människan: Om livsåskådningsforskning. Nora: Nya Doxa.Google Scholar
 65. Mattsson Flennegård, M., & Eriksson, L. (2013). Söka svar: religionskunskap kurs 1 (3rd ed.). Stockholm: Liber.Google Scholar
 66. McCutcheon, R. T. (1997). Manufacturing religion: The discourse on sui generis religion and the politics of nostalgia. New York: Oxford Univ. Press.Google Scholar
 67. Nordin, S. (2004). Ingemar Hedenius: En filosof och hans tid. Stockholm: Natur och kultur.Google Scholar
 68. Nordlund, K. (1921). Linjedelningen vid de svenska gymnasierna: En historisk översikt. Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 69. Olivestam, C. E. (2006). Religionsdidaktik: Om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. Stockholm: Liber.Google Scholar
 70. Osbeck, C. (2006). Kränkningens livsförståelse: En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan. Doctoral thesis. Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten/Religionsvetenskap, Karlstads universitet.Google Scholar
 71. Osbeck, C., & Pettersson, P. (2009). Sweden: Non-confessional and confessional education: Religious Education in public schools and in the Church of Sweden. In U. Riegel & H.-G. Ziebertz (Eds.), How teachers in Europe teach religion: An international empirical study in 16 countries. Münster: LIT.Google Scholar
 72. Paradeise, C., Reale, E., Bleiklie, I., & Ferlie, E. (2009). University Governance: Western European comparative perspectives. Dordrecht: Springer Netherlands.CrossRefGoogle Scholar
 73. Richardson, G. (2010). Svensk utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 74. Ring, B. (2013). Religion och sånt. 1 (4th ed.). Stockholm: Liber.Google Scholar
 75. Risenfors, S. (2011). Gymnasieungdomars livstolkande. Doctoral thesis. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.Google Scholar
 76. Robertson, R. (1970). The sociological interpretation of religion. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 77. Rydving, H. (2013). Vad är religion? In I. Svanberg & D. Westerlund (Eds.), Religion i Sverige. Dialogos: Stockhom.Google Scholar
 78. Selander, S.-Å. (2011). Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap och analys. Religion & Livsfrågor, 11(2), 18–21.Google Scholar
 79. Sigurdson, O. (2002). Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 80. Skolverket. (2000a). Kursplan Religionskunskap A: Re 1201 [Syllabus of Religious Education]. Stockholm: Skolverket. Online 15 Oct 2015. Avaliable at: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&lang=sv
 81. Skolverket. (2001). Att organisera kunskap : om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden: En idéskrift från Seminariegruppen för läroplaner och organisering av kunskap. Stockholm: Skolverket.Google Scholar
 82. Skolverket. (2006a). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94: Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Stockholm: Fritze.Google Scholar
 83. Skolverket. (2006b). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Skolverket : Fritze.Google Scholar
 84. Skolverket. (2011a). Ämnesplan Religionskunskap: Religion 1. [Syllabus of Religion]. Stockholm: Skolverket. Online 15 Oct 2015. Avaliable at: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv; http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.174562!/Menu/article/attachment/Religion.pdf
 85. Skolverket. (2011b). Lgy 11: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 201. Stockholm: Skolverket. Online 15 Oct 2015. Avaliable at: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2975
 86. Skolverket. (2011c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm: Skolverket. Online 15 Oct 2015. Avaliable at: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
 87. Skolverket. (2011d). Kursplan: Religionskunskap. Stockholm: Skolverket. Online 15 Oct 2015. Avaliable at: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
 88. Skolöverstyrelsen. (1962). Läroplan för grundskolan (Lgr 62) [Curricula for the compulsory school]. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 89. Skolöverstyrelsen. (1965). Läroplan för gymnasiet. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 90. Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm: Utbildningsförl.Google Scholar
 91. Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl.Google Scholar
 92. Smart, N. (1977). The religious experience of mankind. Glasgow: Collins.Google Scholar
 93. Spiro, M. (1966). Religion: Problems of definition and explanation. In M. Banton (Ed.), Anthropological approaches to the Study of Religion. London: Tavistock.Google Scholar
 94. Svanberg, I., & Tydén, M. (1999). I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet och rasism. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 95. Teece, G. (2010). Is it learning about and from religions, religion or religious education? And is it any wonder some teachers don’t get it? British Journal of Religious Education, 32(2), 93–103.CrossRefGoogle Scholar
 96. Tesfahuney, M. (1999). Monokulturell utbildning. Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 8(3), 65–84.Google Scholar
 97. Thelin, B. (1981). Exit eforus: Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen = Exit ephorus: The secularization of the high-schools and the dispute concerning religious instruction. Doctoral thesis. Stockholm: Stockholms Universitet.Google Scholar
 98. Tomasson, R. F. (2002). How Sweden became so secular. Scandinavian Studies, 74(1), 61–88.Google Scholar
 99. Tylor, E. B. (2010). Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 100. van der Kooij, J. C., de Ruyter, D. J., & Miedema, S. (2013). “Worldview”: The meaning of the concept and the impact on Religious Education. Religious Education, 108(2), 210–228.CrossRefGoogle Scholar
 101. Waldow, F. (2010). Utbildningspolitik och ekonomi. In U. P. Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg (Eds.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur.Google Scholar
 102. Willaime, J.-P. (2007). Different modells for religion and education in Europe. In R. Jackson (Ed.), Religion and education in Europe: Developments, contexts and debates. Waxmann: Münster.Google Scholar
 103. Wright, A. (2007). Critical religious education, multiculturalism and the pursuit of truth. Cardiff: University of Wales Press.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 • Karin Kittelmann Flensner
  • 1
 1. 1.University WestTrollhättanSweden

Personalised recommendations