Advertisement

Data Sources and Research Methods

 • Ivan BičíkEmail author
 • Lucie Kupková
 • Leoš Jeleček
 • Jan Kabrda
 • Přemysl Štych
 • Zbyněk Janoušek
 • Jana Winklerová
Chapter
 • 506 Downloads
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

Historical and current data sources and research methods in land use studies are described in this chapter. Regarding historical data sources, the Land Registry is mentioned as a primary source. Its long tradition spans almost 1000 years; from the second half of the eighteenth century Land Registry includes maps also. The so-called Stable Cadastre (data collected in the first half of the eighteenth century) presents an especially important source of historical land use data. Military Land Survey was a series of detailed land surveying covering the whole Austria-Hungary in three phases (eighteenth and nineteenth centuries). Maps produced by Military Land Survey had high quality and were often used during the following decades. Commencing mid-twentieth century, aerial photography brought new qualities and new possibilities into land use studies. Multispectral satellite images have been in use since 1970s. Creation and structure of the “LUCC Czechia Database: Database of long-term land use changes in Czechia 1845–2010” are described in detail. This database forms the main information source used by the research team. It includes cadastral data from 1845, 1896, 1948, 1990, 2000, and 2010. As the structure of land use data collected was slightly different in each of the above-mentioned years, compatibility of data must be secured in order to allow historical comparisons. Methods of land use change analyses are outlined, including various indices (development index, saturation index, index of change, ecological coefficients, etc.), typologies, and other quantitative methods. In selected model areas, detailed land use changes were studied. To do so, GIS technology was applied. Results include quantitative data as well as detailed spatial information.

Keywords

Land registry Military land survey Aerial photography Land use classes LUCC Czechia Database 1845–2010 GIS 

References

 1. Bičík I (1991) Stav, vývoj a výhled využití ploch okresů Liberec a Jablonec. Geografie 96(4):230–239Google Scholar
 2. Bičík I (1995) Analýza dat o využití půdy k hodnocení dlouhodobých změn krajiny. Geogr Slovaca 10:25–29Google Scholar
 3. Bičík I (1998) Metodika hodnocení dlouhodobých změn využití ploch v ČR. Zemědělská ekonomika 44(5):197–199Google Scholar
 4. Bičík I, Jančák V (2005) Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 5. Bičík I, Jeleček L (2009) Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990–2007. Geografie 114(4):263–281Google Scholar
 6. Bičík I, Kupková L (2002) Long-term and transformational land use changes in Czechia. In: Himiyama Y et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the world, vol II. IGU Commission on LUCC, Asahikawa, pp 13–25Google Scholar
 7. Bičík I et al (2010) Vývoj využití ploch v Česku. ČGS-Edice Geographica, PragueGoogle Scholar
 8. Bičík I, Himiyama Y, Feranec J et al (eds) (2012) Land use/cover changes in selected regions in the world, vol. VII. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 9. Boltižiar M, Brůna V, Chrastina P et al (2007) Úloha starých map při revitalizaci krajiny Vysokých Tater. In: Proceedings of the GEOS international conference in Prague 2007, PragueGoogle Scholar
 10. Brůna V, Křováková K (2005) Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny. Zahrada – park- krajina 2005(4):25–29Google Scholar
 11. Brůna V, Křováková K (2006a) Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů. In: Neuhöferová P (ed) Historie a vývoj lesů v českých zemích. (forest history and development in the Czech Countries). ČZU Prague, Prague, pp 111–117Google Scholar
 12. Brůna V, Křováková K (2006b) Interakce člověk – krajina v historii území a jejich odraz ve změnách krajinné struktury – případ VVP Boletice. In: Dreslerová J, Packová P (eds) Ekologie krajiny a krajinné plánování. In: Proceedings of the CZ-IALE international conference in Brno 2006, Brno, pp 12–17Google Scholar
 13. Bumba J (2007) České katastry od 11. do 21. století. Grada, PragueGoogle Scholar
 14. Cajthaml J, Krejčí J (2008) Využití starých map pro výzkum krajiny. In: Pešková K (ed) Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o., CD ROM. Available http://maps.fsv.cvut.cz/gacr/publikace/2008/2008_Cajthaml_Krejci_Ostrava.pdf. Accessed 3 Feb 2014
 15. CORINE database (CoORdination of INformation on the Environment) Available http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/find/global#c12=corine. Accessed 3 Jan 2014
 16. ČÚZK (2013) [Online] Stručná historie pozemkových evidencí. Available http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx. Accessed 20 May 2014
 17. Elznicová J et al (2012) Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko. FŽP UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad LabemGoogle Scholar
 18. Feranec J, Hazeu G, Christensen S et al (2007) Corine land cover change detection in Europe (case studies of the Netherlands and Slovakia). Land Use Policy 24(1):234–247CrossRefGoogle Scholar
 19. Gabrovec M (1995) Changes in land use relative to relief over the last 40 years in Slovenia. In: GIS for environment. Conference on GIS in environmental studies, Krakow, pp 91–97Google Scholar
 20. Gabrovec M, Kladnik D (1997) Some new aspects of land use in Slovenia. Geografski Sb – Acta Geogr 37:7–64Google Scholar
 21. Gabrovec M, Petek F (2002) A methodology for assessing the change in land use in Slovenia from the viewpoint of sustainable development. In: Bičík I et al (eds) Land use/land cover changes in the period of globalization. In: Proceedings of the IGU-LUCC international conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, pp 168–179Google Scholar
 22. Gemeindelexikon (1905) Gemeindelexikon von Böhmen, Bd. IX, Bd. X, Mähren, Bd. XI., Schlesien (Municipal Yearbook of Bohemia, Moravia, and Silesia). K.K. Hof – und Staatsdruckerei, WienGoogle Scholar
 23. Hampl M (2000) Reality, society and geographical/environmental organization: searching for an integrated order. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 24. Hampl M (2002) Regionální organizace společnosti: principy a problémy studia. Geografie 107(4):333–348Google Scholar
 25. Jeleček L (2006a) Agricultural revolution, cadastre, east central europe, industrial revolution, land reforms, land rent, Southeast Europe, technological scientific revolution (in Agriculture). In: Geist H (ed) Our earth’s changing land: an encyclopedia of land-use and land-cover change, vol I–II. Greenwood Press, Westport, pp 25–27; 302–303; 352–357; 588–590Google Scholar
 26. Jeleček L (2006b) Development of modern cadastre and cadastral mapping: cadastre as major information source of LUCC research in Czechia. Acta Geogr Univ Comenianae 49:37–51Google Scholar
 27. Kabrda J (2003) Faktory ovlivňující vývoj využití ploch v kraji Vysočina od poloviny 19. století. Master thesis, Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 28. Kain RJP, Baigent E (1992) The cadastral map in the service of the state. A history of property mapping. University of Chicago Press, ChicagoGoogle Scholar
 29. Kupková L (2001) Analýza vývoje české kulturní krajiny v období 1845–2000. Dissertation, Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 30. Kupková L (2002) Land use as an indicator of the anthropogenic impact on the landscape. In: Bičík I et al (eds) Land use/land cover changes in the period of globalization. In: Proceedings of the IGU-LUCC international conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, pp 133–143Google Scholar
 31. Kupková L, Ouředníček M (2013) Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat DPZ. In: Ouředníček M, Špačková P, Novák J (eds) SUB URBS: Krajina, sídla a lidé. Academia, Prague, pp 119–149Google Scholar
 32. Kupková L, Potučková M, Lhotáková Z et al (2012) Chlorophyll determination in silver birch and scots pine foliage from heavy metal polluted regions using spectral reflectance data. EARSeL e-Proceedings 11(1):64–73Google Scholar
 33. Kupková L, Bičík I, Najman J (2013) Land cover changes along the iron curtain 1990–2006. Geografie 118(2):95–115Google Scholar
 34. Laboratoř Geoinformatiky FŽP UJEP (2001–2010) [Online] Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. Available http://oldmaps.geolab.cz/index.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0. Accessed 20 May 2014
 35. Lipský Z (1996) Land use changes and their environmental consequences in the Czech republic. In: Jongman R (ed) Ecological and landscape consequences of land use change in Europe. European Centre for Nature Conservation, Tillburg, pp 350–360Google Scholar
 36. LUCC Czechia Database: Database of long-term land use changes in Czechia (1845–2010)Google Scholar
 37. Mareš P (2000) Historické změny krajiny dolního Posázaví sledované pomocí GIS. Master’s dissertation, Charles University in PragueGoogle Scholar
 38. Mareš P, Štych P (2005) Historical changes in Czech landscape in 1845–2000 and their natural and social driving forces studied at different spatial levels. In: Milanova EV et al (eds) Understanding land-use and land-cover change in global and regional context. Science Publishers, Enfield, pp 107–134Google Scholar
 39. Mašek F (1948) Pozemkový katastr. Soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR. Ministerstvo financí ČSR, PragueGoogle Scholar
 40. Míchal I (1982) Principy krajinářského hodnocení území. Architektúra a urbanizmus XVI(Z):65–87Google Scholar
 41. Miklós L (1986) Stabilita krajiny v ekologickom genereli SSR. Životné prostredie 20(2):87–93Google Scholar
 42. Mikšovský M, Zimová R (2006) Historická mapování českých zemí. In: Talich M (ed) Geos 2006. In: Proceedings of the GEOS international conference in Prague 2006. Available https://www.vugtk.cz/odis/sborniky/jine/geos06/index.html. Accessed 3 Feb 2014
 43. Romportl D, Chuman T (2012) Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. Available http://suburbanizace.cz/analyzy/ROMPORTL,_D.,_CHUMAN,_T._%282010%29_Zmeny_struktury_krajiny_vlivem_rezidencni_a_komercni_suburbanizace_v_Ceske_republice.pdf. Accessed 25 May 2014
 44. Stabilní katastr (1979) Obraz zemědělství v Čechách v polovině 19. století z pohledu oceňovacího operátu. Geodetický ústav ÚSGK, PragueGoogle Scholar
 45. Struha P (2009) Historie archivu leteckých snímků. Available www.muhb.cz/historie-leteckych-archivu/s-820503. Accessed 20 May 2014
 46. Štěpánek V (1996) Data o struktuře ploch: jejich spolehlivost a vypovídací schopnost. Geografie 101(1):13–21Google Scholar
 47. Štych P (2001) Hodnocení dlouhodobých změn využití půdy ve vybraných územích Sedlčanska. Master’s dissertation. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 48. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Available http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx. Accessed 13 May 2013
 49. Vyhláška č. 190/1996 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (příloha vyhlášky)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 • Ivan Bičík
  • 1
  Email author
 • Lucie Kupková
  • 2
 • Leoš Jeleček
  • 1
 • Jan Kabrda
  • 1
 • Přemysl Štych
  • 1
 • Zbyněk Janoušek
  • 1
 • Jana Winklerová
  • 1
 1. 1.Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional DevelopmentCharles University in PraguePrague 2Czech Republic
 2. 2.Faculty of Science, Department of Applied Geoinformatics and CartographyCharles University in PraguePrague 2Czech Republic

Personalised recommendations