Advertisement

Nuclear-Pumped Laser Devices Based on Gas Media

 • S. P. Melnikov
 • A. N. Sizov
 • A. A. Sinyanskii
 • George H. Miley
Chapter

Abstract

In Chap.  2 we examined rather simple NPL designs for searching for and studying characteristics of laser active media, but there are also more complex nuclear laser devices. As a rule, they are structural elements of multichannel reactor lasers operating in stationary or pulsed modes, and are intended to study the specifics of their operation. This chapter examines some of these devices, whether in operation or still being designed.

Keywords

Fuel Element Reactor Core Neutron Pulse Master Oscillator Pulse Reactor 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  V.N. Bogdanov, A.G. Vasilenko, V.A. Zherebtsov, V.V. Ivanov, M.I. Kuvshinov, A.Y. Lakhtikov, V.S. Mayornikov, A.B. Modenov, A.V. Nikulin, V.A. Nor-Arevyan, A.N. Pokalo, A.A. Sinyanskiy, I.G. Smirnov, S.L. Turutin, M.V. Khlestkov, V.V. Shirokov, LM-4/BIGR experimental complex. Design and operating principle (Eksperimentalnyy kompleks LM4/BIGR. Ustroystvo i printsip raboty). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 2, pp. 172–178.Google Scholar
 2. 2.
  A.M. Voinov, A.A. Sinyanskiy, A.G. Vasilenko, O.A. Golubeva, L.Y. Dovbysh, V.V. Ivanov, M.I. Kuvshinov, B.V. Lazhintsev, A.Y. Lakhtikov, S.P. Melnikov, A.B. Modenov, V.A. NorArevyan, A.M. Pichugin, A.N. Pokalo, V.V. Porkhayev, Y.A. Pospelov, A.V. Sinitsyn, I.G. Smirnov, S.L. Turutin, M.V. Khlestkov, LM-4/BIGR experimental complex. Obtaining lasing in an Ar-Xe mixture with a duration of more than 1 second (Eksperimentalnyy kompleks LM4/BIGR. Polucheniye generatsii v smesi Ar-Xe s dlitelnostyyu boleye 1 s). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 2, pp. 179–185.Google Scholar
 3. 3.
  A.A. Sinyanskii, A.M. Voinov, V.V. Gorbunov, L.E. Dovbysh, A.I. Konak, M.I. Kuvshinov, B.V. Lazhintsev, V.A. Nor-Arevyan, V.V. Porkhaev, A.V. Sinitsyn, I.G. Smirnov, S.L. Turutin, Steady-state nuclear-pumped lasers with duration of 0.5–2 s. Proc. Int. Conf. LASERS ‘96, McLean, 1997, pp. 100–106.Google Scholar
 4. 4.
  A.A. Sinyanskii, V.N. Krivonosov, Powerful nuclear-optical converters for applications in scientific investigations and national economy. Proc. SPIE 3574, 440–448 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  A.A. Sinyanskiy, Multichannel nuclear-laser quasistationary setups in a BIGR reactor (Mnogokanalnyye yaderno-lazernyye ustanovki kvazinepreryvnogo deystviya na reaktore BIGR). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 377–387.Google Scholar
 6. 6.
  S.V. Patyanin, A.V. Lisenkov, A.A. Pikulev, A.A. Sinyanskiy, V.D. Grigoryev, Y.M. Limar, P.V. Sosnin, S.L. Turutin, V.M. Tsvetkov, Multichannel nuclear-pumped laser module based on noble gases (Mnogokanalnyy lazernyy modul na smesyakh blagorodnykh gazov s yadernoy nakachkoy). Opticheskiy zhurnal 69(7), 33–39 (2002)Google Scholar
 7. 7.
  V.F. Kolesov, Aperiodic Pulsed Reactors (Aperiodicheskiye impulsnyye reaktory) (RFYaTs-VNIIEF, Sarov, 1999)Google Scholar
 8. 8.
  A.Y. Lakhtikov, V.S. Mayornikov, N.D. Rabion, A.A. Sinyanskiy, A.G. Stepanov. Automated subsystem for optical tract calibration (Avtomatizirovannaya podsistema yustirovki opticheskogo trakta), Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 2, pp. 77–80.Google Scholar
 9. 9.
  S.V. Patyanin, P.V. Sosnin, A.V. Lisenkov, V.M. Tsvetkov, V.A. Sharavin, Calibration system of LM-4/BIGR multichannel laser module (Sistema yustirovki mnogokanalnogo lazernogo modulya LM-4/BIGR). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 353–357.Google Scholar
 10. 10.
  O.A. Golubeva, V.V. Gorbunov, L.Y. Dovbysh, A.M. Dyudyayev, Y.A. Pospelov, A.V. Sinitsyn, A system for automated measurement of LM-4 laser module parameters (Sistema avtomatizirovannykh izmereniy parametrov lazernogo modulya LM-4). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 2, pp. 81–86.Google Scholar
 11. 11.
  S.V. Patyanin, A.A. Sinyanskiy, A.V. Lisenkov, L.V. Lvov, P.V. Sosnin, S.L. Turutin, V.M. Tsvetkov, V.A. Sharavin, Investigation of lasing parameters in single and added channels of the LM-4 laser module (Issledovaniye parametrov generatsii v odinarnom i slozhennom kanalakh lazernogo modulya LM-4). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 227–232.Google Scholar
 12. 12.
  A.A. Pikulev, L.V. Lvov, A.V. Lisenkov, V.D. Grigoryev, A.N. Korzenev, Interferometric investigations on the JM-4/BIGR experimental complex (Interferometricheskiye issledovaniya na eksperimentalnom komplekse LM-4/BIGR). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 291–297.Google Scholar
 13. 13.
  A.A. Pikulev, Interference methods of determining the energy deposition in flowing-gas nuclear-pumped lasers (Interferentsionnaya metodika opredeleniya energovklada v prokachnykh lazerakh s yadernoy nakachkoy). Kvantovaya elektronika 31(6), 500–504 (2001)CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  A.A. Sinyanskiy, Y.M. Limar, S.V. Patyanin, A.A. Pikulev, S.V. Sorokin, A.A. Sustatov, P.V. Sosnin, S.L. Turutin, V.M. Tsvetkov, N.N. Yurkov, Nuclear-laser module LM-8. Investigation of laser characteristics (Yaderno-lazernyy modul LM-8. Issledovaniye generatsionnykh kharateristik). Proceedings of the 4th International Conference “Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 137–145.Google Scholar
 15. 15.
  S.L. Turutin, A.A. Sinyanskiy, A multichannel nuclear laser module (Mnogokanalnyy yaderno-lazernyy modul). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 421–425.Google Scholar
 16. 16.
  R.I. Ilkayev, Physics of high-density energy (Fizika vysokikh plotnostey energii). Fourth Practical Science Conference of the Russian Minatom “Using the Attainments of Fundamental Research in Nuclear Technologies,” Moscow, 2003, pp. 123–137.Google Scholar
 17. 17.
  R.I. Ilkayev, Research in the field of laser physics and high-temperature plasma (Issledovaniya v oblasti fiziki lazerov i vysokotemperaturnoy plazmy). Fundamental Research of RFYaTs-VNIIEF in the Field of High-Density Energy (Fundamentalnyye issledovaniya RFYYaTs-VNIIEF v oblasti vysokikh plotnostey energii), Sarov, 2003, pp. 13–34.Google Scholar
 18. 18.
  A.M. Voinov, S.V. Vorontsov, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.A. Pikulev, V.T. Punin, A.N. Sizov, A.A. Sinyanskiy, S.L. Turutin, Studies fulfilled at VNIIEF to investigate the possibility of developing a reactor-laser (Raboty, vypolnennyye vo VNIIEF, po issledovaniyu vozmozhnosti sozdaniya reaktora-lazera). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov 2007, (2), 19–28.Google Scholar
 19. 19.
  A.M. Voinov, G.V. Vlokh, S.V. Vorontsov, V.N. Krivonosov, V.A. Popov, A.A. Sinyanskiy, A.N. Sizov, S.V. Sorokin, V.I. Turutov, Y.M. Limar, A.G. Vasilenko, A.N. Kuznechenkov, I.A. Nikitin, I.A. Gorshkova, IKAR-S critical stand. Results of physical startup (Stend kriticheskikh sborok ‘IKAR-S.’ Rezultaty fizicheskogo puska). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov 2007, (2), 29–33.Google Scholar
 20. 20.
  A.M. Voinov, G.V. Vlokh, S.V. Vorontsov, A.K. Zhitnik, V.N. Krivonosov, V.A. Popov, A.A. Sinyanskiy, Calculation and experimental determination of k ef of multiplying systems modeling the core of a reactor-laser (Raschet i eksperimentalnoye opredeleniye k ef razmnozhayushchikh system, modeliruyushchikh aktivnuyu zonu reaktora-lazera). Proceedings of the 8th International Conference “VII Khariton Readings on the Problems of High-Density Energy Physics,” Sarov, 2006, pp. 61–64.Google Scholar
 21. 21.
  A.M. Voinov, G.V. Vlokh, S.V. Vorontsov, A.K. Zhitnik, V.N. Krivonosov, V.A. Popov, A.A. Sinyanskiy, Calculation and experimental determination of k ef of multiplying systems modeling the core of the reactor-laser (Raschet i eksperimentalnoye opredeleniye kef razmnozhayushchikh system, modeliruyushchikh aktivnuyu zonu reaktora-lazera). Proceedings of the 4th International Conference “Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 2, pp. 494–498.Google Scholar
 22. 22.
  A.M. Voinov, I.V. Kochetkova, V.N. Krivonosov, I.A. Nikitin, A.N. Sizov, Emergency protection element of a nuclear reactor (Organ avariynoy zashchity yadernogo reaktora), Patent RF SU 1810020 AZ kl. G21C 7/22. Inventions (Izobreteniya) 21, 413 (1997)Google Scholar
 23. 23.
  P.P. Dyachenko, On the status of research at the A.I. Leypunskiy state scientific center physics and power engineering institute on direct conversion of nuclear fission energy into the energy of laser radiation (O sostoyanii issledovaniy v GNTs RF-FEI im. A.I. Leypunskogo po pryamomu preobrazovaniyu energii deleniya yader v energiyu lazernogo izlucheniya). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 5–30.Google Scholar
 24. 24.
  P.P. Dyachenko. Nuclear-laser power engineering as a perspective direction in nuclear energy utilization. Proceedings of the 8th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Obninsk, 1996, vol. 1, pp. 296–303.Google Scholar
 25. 25.
  R.T. Schneider, F. Hohl, Nuclear-pumped lasers. Adv. Nucl. Sci. Technol. 16, 123–287 (1984)CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  A.V. Lukin, L.E. Magda, D.V. Khmelnitskiy, Initiating reactors for a nuclear-pumped pulsed-periodic laser (Zapalnyye reaktory dlya impulsno-periodicheskogo lazera s yadernoy nakachkoy). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov 1996, (2), 57–64.Google Scholar
 27. 27.
  A.V. Gulevich, P.P. Dyachenko, A.V. Zrodnikov, V.N. Kononov, Y.A. Prokhorov, V.Ya. Pupko, Energy model of a laser system pumped by a pulsed reactor (Energeticheskiy maket lazernoy sistemy s nakachkoy ot impulsnogo reaktora). Atomnaya energiya 80(5), 361–365 (1996)Google Scholar
 28. 28.
  P.P. Dyachenko, O.A. Yelovskiy, Yu.A. Prokhorov, G.I. Fokin, P.A. Yakubov, A.A. Snopkov, ‘Stand B’ reactor-laser complex (Reaktorno-lazernyy kompleks ‘Stend B’). Atomnaya energiya 88(5), 337–342 (2000)CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  B.G. Levakov, A.V. Lukin, E.P. Magda, I.S. Pogrebov, A.A. Snopkov, V.A. Terekhin, RFYaTs-VNIITF Pulsed Nuclear Reactors (Impulsnyye yadernyye reaktory RFYaTs-VNIITF) (RFYaTs-VNIITF, Snezhinsk, 2002)Google Scholar
 30. 30.
  K.V. Berezhnoy, P.P. Dyachenko, O.A. Yelovskiy, O.F. Kukharchuk, Yu.A. Prokhorov, G.N. Fokin, P.A. Yakubov, Optimization of neutron-physical characteristics of pulsed multicore reactor unit (Optimizatsiya neytronno-fizicheskikh kharakteristik mnogozonnoy reaktornoy ustanovki impulsnogo deystviya). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 443–448.Google Scholar
 31. 31.
  P.P. Dyachenko, Yu.A. Dyuzhov, A.A. Orlov, Ye.D. Poletayev, V.N. Smolskiy, O.Ye. Blagovestnyy, Experimental investigation of laser characteristics of a nuclear-pumped optical amplifier (Eksperimentalnoye issledovaniye lazernykh kharakteristik opticheskogo kvantovogo usilitelya s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 140–145.Google Scholar
 32. 32.
  E.P. Magda, Powerful nuclear pumped lasers (review). Proc. SPIE 3574, 93–103 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  E.P. Magda, I.S. Pogrebov, I.S. Putnikov, A.V. Bochkov, A.I. Volkov, A.N. Maloyaroslavtsev, Yu.G. Gornitsyn, V.A. Vdovenko, Yu.M. Kononenko, Y.Z. Kandiyev, LIRA laboratory laser-reactor unit (Laboratornaya lazerno-reaktornaya ustanovka LIRA). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov 2001, (1/2), pp. 39–43.Google Scholar
 34. 34.
  S.A. Andreyev, A.A. Aradushkin, A.V. Bochkov, A.V. Zagidulin, D.V. Zaytsev, F.I. Krivenko, V.I. Litvin, E.P. Magda, V.V. Mironenko, A.S. Podymako, A.A. Snopkov, G.S. Sofiyenko, V.I. Cherashev, A 10 J laser module (Lazernyy modul na 10 Dzh). Proceedings of the 4th International Conference “Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 146–150.Google Scholar
 35. 35.
  A.V. Zagidulin, A.V. Bochkov, V.V. Mironenko, G.S. Sofienko, The 500-J nuclear-pumped laser (500-dzoulnyy lazer s yadernoy nakachkoy). Pisma v ZhTF 38(23), 31–39 (2012)Google Scholar
 36. 36.
  E.P. Magda, A.V. Bochkov, A.V. Lukin, L.E. Magda, I.S. Pogrebov On the ultimate characteristics of nuclear-pumped pulsed gas lasers (O predelnykh kharakteristikakh impulsnykh gazovykh lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 396–403.Google Scholar
 37. 37.
  J.R. Felty, R.J. Lipinski, D.A. McArthur, P.S. Pickard, DOE reactor-pumped laser program. Proc. SPIE 2121, 2–9 (1994)CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  D.A. McArthur, G.N. Hays, P.S. Pickard, FALCON reactor-pumped laser technology for space power applications. Fus. Tech. 20, 753–758 (1991)Google Scholar
 39. 39.
  D.E. Bodette, D.R. Neal, D.A. McArthur, P.S. Pickard, G.A. Hebner, R. Michie, Reactor pumped laser research at the Sandia National Laboratories pulsed reactor facilities. Int. Embedded Topical Meeting on Physics, Safety, and Applications of Pulse Reactors, Washington, DC, 1994, pp. 163–171.Google Scholar
 40. 40.
  D.A. McArthur, G.N. Hays, W.J. Alford, D.R. Neal, D.E. Bodette, J.K. Rice, Recent results on reactor-pumped laser studies at Sandia National Laboratories. Las. Interact. 8, 75–86 (1988)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2015

Authors and Affiliations

 • S. P. Melnikov
  • 1
 • A. N. Sizov
  • 1
 • A. A. Sinyanskii
  • 1
 • George H. Miley
  • 2
 1. 1.The Russian Federal Nuclear CenterSarovRussia
 2. 2.University of IllinoisUrbanaUSA

Personalised recommendations