Advertisement

Investigations of Reactor-Pumped Gas NPLs

 • S. P. Melnikov
 • A. N. Sizov
 • A. A. Sinyanskii
 • George H. Miley
Chapter

Abstract

Presently, known gas NPLs radiate in a wide band of the optical spectrum of 390–5,600 nm using approximately 50 transitions of atoms Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, Cl, O, Hg, Cd, and I; the ions Cd+, Zn+, and Hg+; the molecule CO; and the molecular ion N 2 + .

Keywords

Fast Neutron Lower Laser Level Laser Level Laser Threshold Nuclear Radiation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  А.А. Sinyanskiy, Research into the development of stationary nuclear laser devices at VNIIEF (Issledovaniye po sozdaniyu yaderno-lazernykh ustroystv neprerynogo deystviya vo VNIIEF). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 16–36.Google Scholar
 2. 2.
  A.M. Voinov, L.E. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskii, A study of nuclear-pumped lasers operating on rare gas atomic transitions. Proc. 17th Int. Quantum Electronics Conf., Anaheim, USA, 1990, pp. 348–350.Google Scholar
 3. 3.
  S.P. Melnikov, А.А. Sinyanskiy, On the ultimate efficiency of nuclear-pumped lasers (O predelnom KPD lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 133–148Google Scholar
 4. 4.
  A.A. Sinyanskii, S.P. Melnikov, Research on development of continuous nuclear-laser setups in VNIIEF. Proc. SPIE 3686, 43–55 (1998)Google Scholar
 5. 5.
  А.M. Voinov, L.Y. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.V. Podmoshenskiy, А.А. Sinyanskiy, Infrared nuclear-pumped laser using mixtures He + Xe and Ar + Xe (Infrakrasnyy lazer s yadernoy nakachkoy na smesyakh He + Xe i Ar + Xe). PIsma v ZhTF 7(16), 1016–1020 (1981)Google Scholar
 6. 6.
  А.M. Voinov, V.G. Zobnin, A.I. Konak, S.P. Melnikov, I.N. Mochkayev, А.А. Sinyanskiy, Quasi-CW low-threshold lasing and line competition in nuclear-pumped lasers operating on transitions of the xenon atom (Kvazinepreryvnaya nizkoporogovaya generatsiya i konkurentsiya liniy v lazerakh s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atoma ksenona). Pisma v ZhTF 16(8), 34–38 (1990)Google Scholar
 7. 7.
  А.M. Voinov, A.I. Konak, S.P. Melnikov, А.А. Sinyanskiy, On the possibility of creating a CW laser with a radioisotope pumping source (O vozmozhnosti sozdaniya nepreryvnogo lazera s radioizotopnym istochnikom nakachki). Kvantovaya elektronika 18(11), 1297–1299 (1991)Google Scholar
 8. 8.
  А.M. Voinov, L.Y. Dovbysh, А.T. Kazakevich, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.V. Podmoshenskiy, А.А. Sinyanskiy, Infrared nuclear-pumped lasers operating on transitions of ArI, KrI, and XeI (Infrakrasnyye lazery s yadernoy nakachkoy na perekhodakh ArI, KrI i XeI). Pisma v ZhTF 5(7), 422–424 (1979)Google Scholar
 9. 9.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, А.А. Sinyanskiy, Lasing at Xe atom transitions when a Kr-Xe mixture and pure xenon are excited by uranium fission fragments (Generatsiya na perekhodakh atoma Xe pri vozbuzhdenii smesi Kr-Xe i chistogo ksenona oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 22(12), 1184–1186 (1995)Google Scholar
 10. 10.
  А.M. Voinov, L.Y. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.V. Podmoshenskiy, А.А. Sinyanskiy, Low-threshold nuclear-pumped lasers operating on transitions of atomic xenon (Nizkoporogovyye lazery s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atomarnogo ksenona). Doklady AN SSSR 245(1), 80–83 (1979)Google Scholar
 11. 11.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, А.А. Sinyanskiy, Quasi-CW nuclear-pumped lasers using the mixture Ne-Xe-(He, Ar) (Kvazinepreryvnyy lazer s yadernoy nakachkoy na smesi Ne-Xe-(He, Ar)). ZhTF 62(3), 24–29 (1992)Google Scholar
 12. 12.
  A.A. Abramov, S.P. Melnikov, A.K. Mukhamatullin, A.A. Pikulev, A.A. Sinyanskii, V.M. Tsvetkov, Study of fission-fragment excited xenon laser in He-Xe, Ar-Xe, and He-Ar-Xe mixtures. Proc. SPIE 5483, 1–13 (2004)Google Scholar
 13. 13.
  V.D. Grigoryev, A.V. Lisenkov, S.P. Melnikov, C.V. Patyanin, A.A. Pikulev, А.А. Sinyanskiy, P.V. Sosnin, V.M. Tsvetkov, Parametric investigations of a nuclear-pumped xenon laser using mixtures of Ar-Xe (λ = 1.73 μm) and He-Ar-Xe (λ = 2.65 μm) (Parametricheskiye issledovaniya ksenonvogo lazera s yadernoy nakachkoy na smesyakh Ar-Xe (λ = 1.73 μm) i He-Ar-Xe (λ = 2.65 μm)), Proceedings of the 3rd international conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 178–184.Google Scholar
 14. 14.
  А.M. Voinov, L.Y. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.V. Podmoshenskiy, А.А. Sinyanskiy, High-pressure helium-krypton laser excited by uranium fission fragments (Geliy-kriptonovyy lazer vyskogo davleniya, vozbuzhdayemyy oskolkami deleniya urana). ZhTF 52(7), 1346–1350 (1982)Google Scholar
 15. 15.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, A.A. Sinyanskiy, Lasing at IR transitions of krypton and argon atoms during excitation of active media by uranium fission fragments (Generatsiya na IK-perekhodakh atomov kriptona i argona pri vozbuzhdenii aktivnykh sred oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 22(6), 537–541 (1995)Google Scholar
 16. 16.
  S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, Quasi-CW lasing at the transition 4p-4s of the argon atom during pumping of a He-Ar mixture by uranium fission fragments (Kvazinepreryvnaya generatsiya na perekhode 4p-4s atoma argona pri nakachke lazera na smesi He-Ar oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 18(12), 1444–1446 (1991)Google Scholar
 17. 17.
  А.M. Voinov, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.N. Mochkayev, А.А. Sinyanskiy, Quasicontinuous nuclear-pumped lasers operating on transitions of the argon atom (Kvazinepreryvnyy lazer s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atoma argona). Kvantovaya elektronika 18(2), 177–179 (1991)Google Scholar
 18. 18.
  R. Beck, W. Englisch, K. Gürs, Table of Laser Lines in Gases and Vapors (Springer, New York, 1980)Google Scholar
 19. 19.
  A. Suda, B.L. Wexler, B.J. Feldman, K.J. Riley, Measurements of gain, saturation, and line competition in an electron beam pumped high-pressure Ar/Xe laser. Appl. Phys. Lett. 54(14), 1305–1307 (1989)Google Scholar
 20. 20.
  D.A. Zayarnyy, A.G. Korolev, N.N. Sazhina, N.N. Ustinovskiy, I.V. Kholin, On the influence of pumping power on the spectral-temporal characteristics of the Ar-Xe laser (O vliyanii moshchnosti nakachki na spektralno-vremennyye kharakteristiki Ar-Xe lazera). Kvantovaya elektronika 18(5), 538–544 (1991)Google Scholar
 21. 21.
  A.A. Pikulev, Lasing line competition in gas lasers (Konkurentsiya generatsionnykh liniy v gazovykh lazerakh). Kvantovaya elektronika 30(8), 675–680 (2000)Google Scholar
 22. 22.
  А.А. Pikulev, Investigation of the parameters of simultaneous lasing at two lines having a common upper level (Issledovaniye parametrov odnovremnnoy generatsii na dvukh liniyakh, imeyushchikh obshchiy verkhniy uroven). Kvantovaya elektronika 32(8), 689–691 (2002)Google Scholar
 23. 23.
  A.A. Pikulev, Competition of laser lines having upper or lower common level. Proc. SPIE 6263, 120–130 (2006)Google Scholar
 24. 24.
  A.A. Abramov, S.P. Melnikov, А.А. Pikulev, V.M. Tsvetkov, Investigation of the parameters of an active laser medium using the mixture He-Xe (λ = 1.73 and 2.03 μm) during excitation by uranium fission fragments. (Issledovaniye parametrov aktivnoy sredy lazera na smesi He-Xe (λ = 1.73 i 2.03 μm) pri vozuzhdenii oskolkami deleniya urana), Proceedings of the 4th International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Impulse Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 298–304.Google Scholar
 25. 25.
  W.W. Rigrod, Homogeneously broadened cw lasers with uniform distributed loss. IEEE J. Quant. Electron. QE-14(5), 377–381 (1978)Google Scholar
 26. 26.
  А.А. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, А.А. Sinyanskiy, Operation of nuclear-pumped lasers in the master oscillator-amplifier mode (Rabota lazera s yadernoy nakachkoy v rezhime zadayushchiy generator-usilitel). Kvantovaya elektronika 38(7), 655–660 (2008)Google Scholar
 27. 27.
  A.A. Pikulev, A.A. Abramov, The numerical investigation efficiency of parallel and successive laser cells composition. Proc. SPIE 6263, 186–196 (2006)Google Scholar
 28. 28.
  А.А. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, А.А. Sinyanskiy, Experimental investigation of serial addition of laser channels (Eksperimentalnoye issledovaniye posledovatelnogo slozheniya lazernykh kanalov). Proceedings of the 4th International Conference “Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 290–297.Google Scholar
 29. 29.
  А.А. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, А.А. Sinyanskiy, Serial addition of two laser channels during excitation of He-Ar-Xe mixtures (2.03 μm) and Ar-Xe (1.73 μm) by uranium fission fragments (Posledovatelnoye slozheniye dvukh lazernykh kanalov pri vozbuzhdenii smesey He-Ar-Xe (2.03 μm) i Ar-Xe (1.73 μm) oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 39(6), 494–500 (2009)Google Scholar
 30. 30.
  V.M. Tsvetkov, A.A.Pikulev, P.V. Sosnin, Investigation of two laser channels parallel composition at Ar:Xe (1.73 μm) and He:Ar:Xe (2.03 μm) mixtures excited by uranium fission fragments (Isslidovaniye parallelnogo slozheniya izlycheniya dvukh lazernykh kanalov pri vozbuzhdenii smesey Ar-Xe (1.73 μm) i He-Ar-Xe (2.03 μm) oskolkami deleniya urana). Trudy RFYaTS-VNIIEF (17), 218–227 (2012).Google Scholar
 31. 31.
  V.A. Kryzhanovsky, E.P. Magda, L.V. Semkov, V.F. Tausenev, About the initial stage of NPL researches in the RFNC-ITP. Proc. 9th Int. Conf. on Emerging Nuclear Energy Systems, Tel-Aviv, 1998, vol. 2, pp. 874–880.Google Scholar
 32. 32.
  E.P. Magda, K.F. Grebyonkin, V.A. Kryzhanovsky, Nuclear pumped lasers at the Institute of Technical Physics. Proc. Int. Conf. LASERS ‘90, McLean, 1991, pp. 827–834.Google Scholar
 33. 33.
  E.P. Magda, Analysis of experimental and computational-theoretical studies on nuclear-pumped lasers peformed at VNIITF (Analiz eksperimentalnykh i raschetnoteoreticheskikh rabot po lazeram s yadernoy nakachkoy, vypolnennych vo VNIITF). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 65–74.Google Scholar
 34. 34.
  A.V. Zagidulin, A.V. Bochkov, V.V. Mironenko, G.S. Sofienko, The 500-J nuclear-pumped laser (500-dzoulnyy lazer s yadernoy nakachkoy). Pisma v ZhTF 38(23), 31–39 (2012)Google Scholar
 35. 35.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, O.A. Lyubimov, E.P. Magda, S.L. Mukhin, Xenon nuclear-pumped laser at the 2.48 μm wavelength (Ksenonovyy lazer s yadernoy nakachoy na dline volny 2.48 μm). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 130–132.Google Scholar
 36. 36.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovsky, E.P. Magda, Research of characteristics of nuclear pumped laser on 3d[1/2]-4p[3/2] 2 (λ = 1.79 μm) transition of atomic argon. Proc. 9th Int. Conf. on Emerging Nuclear Energy Systems, Tel-Aviv, 1998, vol. 2, pp. 868–873.Google Scholar
 37. 37.
  A.V. Bochkov, E.P. Magda, V.V. Mironenko, V.M. Murzin, G.S. Sofiyenko, Research on parameters of lasers operating on transitions of rare gas atoms under a high energy load (Issledovaniya parametrov lazerov na perekhodakh atomov inertnykh gazov v usloviyakh vysokoy energeticheskoy nagruzki). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 134–139.Google Scholar
 38. 38.
  H.H. Helmick, J.L. Fuller, R.T. Schneider, Direct nuclear pumping of a helium-xenon laser. Appl. Phys. Lett. 26(6), 327–328 (1975)Google Scholar
 39. 39.
  R.J. DeYoung, N.W. Jalufka, F. Hohl, Nuclear-pumped lasing of 3He-Xe and 3He-Kr. Appl. Phys. Lett. 30(1), 19–21 (1977)Google Scholar
 40. 40.
  R.J. DeYoung, N.W. Jalufka, F. Hohl, Direct Nuclear-Pumped Lasers using the He3(n, p)H3 reaction. AIAA J. 16(9), 991–998 (1978)Google Scholar
 41. 41.
  C.R. Mansfield, P.F. Bird, J.F. Davis, T.F. Wimett, H.H. Helmick, Direct nuclear pumping of a 3He-Xe laser. Appl. Phys. Lett. 30(12), 640–641 (1977)Google Scholar
 42. 42.
  R.J. DeYoung, Y.J. Shiu, M.D. Williams, Fission-fragment nuclear lasing of Ar(He)-Xe. Appl. Phys. Lett. 37(8), 679–681 (1980)Google Scholar
 43. 43.
  R.J. DeYoung, Multiple-path fission-foil nuclear lasing of Ar-Xe. Appl. Phys. Lett. 39(8), 585–587 (1981)Google Scholar
 44. 44.
  N.W. Jalufka, Nuclear-pumped lasing of 3He-Xe at 2.63 μm. Appl. Phys. Lett. 39(7), 535–536 (1981)Google Scholar
 45. 45.
  W.J. Alford, G.N. Hays, Measured laser parameters for reactor-pumped He/Ar/Xe and Ar/Xe lasers. J. Appl. Phys. 65(10), 3760–3766 (1989)Google Scholar
 46. 46.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Laser efficiency and gain of the 1.73 μm atomic xenon laser at high He/Ar buffer gas ratio. J. Appl. Phys. 74(6), 3673–3679 (1993)Google Scholar
 47. 47.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Reactor-pumped laser experimental results. Proc. S. P. I. E. 2121, 10–20 (1994)Google Scholar
 48. 48.
  D.A. McArthur, G.N. Hays, W.J. Alford, D.R. Neal, D.E. Bodette, J.K. Rice, Recent results on reactor-pumped laser studies at Sandia National Laboratories. Las. Interact. 8, 75–86 (1988)Google Scholar
 49. 49.
  E.G. Batyrbekov, G.H. Miley, Y.D. Poletayev, E. Suzuki, Ar-Xe laser With 1.73 μm wavelength pumped by nuclear reaction products 10 B(n,α) 7 Li (Ar-Xe lazer s dlinoy volny 1.73 μm, nakachivayemyy produktami yadernoy reaktsii 10B(n,α)7Li). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 329–337.Google Scholar
 50. 50.
  N.W. Jalufka, R.J. DeYoung, F. Hohl, M.D. Williams, Nuclear-pumped 3He-Ar laser excited by the 3He(n, p)3H reaction. Appl. Phys. Lett. 29(3), 188–190 (1976)Google Scholar
 51. 51.
  R.J. DeYoung, F. Hohl, Large volume multiple path nuclear lasing of 3He-Ar. I. E. E. E. J. Quant. Electron. QE-16(10), 1114–1117 (1980)Google Scholar
 52. 52.
  R.J. DeYoung, Kilowatt multiple-path 3He-Ar nuclear-pumped laser. Appl. Phys. Lett. 38(5), 297–298 (1981)Google Scholar
 53. 53.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Parametric investigation of the fission-fragment excited helium/argon laser at 1.79 μm. J. Appl. Phys. 71(4), 1610–1616 (1992)Google Scholar
 54. 54.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, 1.27-μm atomic argon laser parameters in fission-fragment excited He/Ar and He/Ne/Ar gas mixtures. I. E. E. E. J. Quant. Electron. 29(8), 2356–2363 (1993)Google Scholar
 55. 55.
  W.J. Alford, G.N. Hays, M. Ohwa, M.J. Kushner, The effect of He addition on the performance of the fission-fragment excited Ar/Xe atomic xenon laser. J. Appl. Phys. 69(4), 1843–1848 (1991)Google Scholar
 56. 56.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Fission-fragment excited xenon/rare gas mixtures. I. Laser parameters of the 1.73 μm xenon transition. J. Appl. Phys. 73(8), 3614–3626 (1993)Google Scholar
 57. 57.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Fission-fragment excited xenon/rare gas mixtures. II. Small signal gain of the 2.03 μm xenon transition. J. Appl. Phys. 73(8), 3627–3636 (1993)Google Scholar
 58. 58.
  N.W. Jalufka, Direct nuclear-pumped laser amplifier. Appl. Phys. Lett. 39(9), 690–692 (1981)Google Scholar
 59. 59.
  H.A. Hassan, Analysis of the UF6-Xe Direct Nuclear-Pumped Lasers. AIAA J. 18(12), 1490–1494 (1980)Google Scholar
 60. 60.
  R.J. DeYoung, W.R. Weaver, Spectra from nuclear-excited plasmas. J. Opt. Soc. Am. 70(5), 500–506 (1980)Google Scholar
 61. 61.
  A.Y. Dudin, D.A. Zayarnyy, L.V. Semenova, N.N. Ustinovskiy, I.V. Kholin, A.Y. Chugunov, Electron beam-pumped lasers using He-Xe, Kr, and Ar mixtures (Lazery s elektronnopuchkovoy nakachoy na smesyakh He-Xe, Kr, Ar). Kvantovaya elektronika 18(8), 921–925 (1991)Google Scholar
 62. 62.
  N.G. Basov, V.A. Danilychev, A.Y. Dudin, D.A. Zayarnyy, N.N. Ustinovskiy, I.V. Kholin, A.Y. Chugunov, Electroionization IR Xe laser (Elektroionizatsionnyy IK lazer na atomakh Xe). Kvantovaya elektronika 11(9), 1722–1736 (1984)Google Scholar
 63. 63.
  A. Suda, B.L. Wexler, K.J. Riley, B.J. Feldman, Characteristics of the high-pressure Ar-Xe laser pumped by an electron beam and electron-beam sustained discharge. IEEE J. Quant. Electron. 26(5), 911–921 (1990)Google Scholar
 64. 64.
  A.Y. Dudin, D.A. Zayarnyy, L.V. Semenova, N.N. Ustinovskiy, I.V. Kholin, A.Y. Chugunov, Electron beam pumped lasers using mixtures Xe, Kr, and Ar with two-component buffer gases (Lazery s elektronnopuchkovoy nakachkoy na smesyakh Xe, Kr i Ar s dvukhkomponentnymi bufernymi gazami). Kvantovaya elektronika 18(11), 1290–1294 (1991)Google Scholar
 65. 65.
  B.M. Berkeliyev, V.A. Dolgikh, I.G. Rudoy, A.M. Soroka, On the ultimate efficiency of lasers operating on the d-p transitions of heavy rare atoms (O predelnoy effektivnosti lazerov na d - p-perekhodakh tyazhelykh inertnykh atomov). Kvantovaya elektronika 17(12), 1537–1538 (1990)Google Scholar
 66. 66.
  M.V. Bokhovko, A.P. Budnik, I.V. Dobrovolskaya, V.N. Kononov, O.Y. Kononov, The influence of the specific energy deposition on the characteristics of the nuclear-pumped Ar/Xe laser (Vliyaniye udelnogo energovklada na kharakteristiki Ar/Xe lazera s yadernoy nakachkoy). Pisma v ZhTF 24(14), 16–20 (1998)Google Scholar
 67. 67.
  E.P. Magda, K.F. Grebenkin, V.A. Kryzhanovskiy, A.V. Bochkov, S.L. Mukhin, Experimental investigation of the influence of temperature on the characteristics of the nuclear-pumped xenon laser (Eksperimentalnoye issledovaniye vliyaniya temperatury na kharakteristiki ksenonovogo lazera s yadernoy nakachkoy). Pisma v ZhTF 18(5), 96–98 (1992)Google Scholar
 68. 68.
  V.A. Kryzhanovskiy, A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, Characteristics of lasing of the nuclear-pumped Ar-Xe laser at increased temperature (Kharakteristiki generatsii Ar-Xe lazera s yadernoy nakachkoy pri povyshennykh temperaturakh). Pisma v ZhTF 21(13), 90–94 (1995)Google Scholar
 69. 69.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, А.А. Sinyanskiy, A nuclear-pumped gas laser at temperatures of 800°C (Gazovyy lazer s yadernoy nakachkoy pri temperaturakh do 800°C). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 98–106.Google Scholar
 70. 70.
  G.A. Hebner, J.W. Shon, M.J. Kushner, Temperature-dependent gain of the atomic xenon laser. Appl. Phys. Lett. 63(21), 2872–2874 (1993)Google Scholar
 71. 71.
  G.A. Hebner, Gas temperature dependent output of the atomic argon and xenon lasers. I. E. E. E. J. Quant. Electron. 31(9), 1626–1631 (1995)Google Scholar
 72. 72.
  G.A. Batyrbekov, E.G. Batyrbekov, V.A. Danilychev, A.B. Tleuzhanov, M.U. Khasenov, Gas-discharge xenon laser with weak ionization by an outside source (Elektrorazryadnyy ksenonovyy lazer so slaboy ionizatsiey vneshnim istochnikom). Kvantovaya elektronika 16(11), 2165–2169 (1989)Google Scholar
 73. 73.
  N.M. Barysheva, A.V. Bochkov, N.V. Bochkova, K.F. Grebenkin, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, On the possible mechanism of overheating of the active medium of an NPL operating on ir transitions of the xenon atom (O Vozmozhnom mekhanizme nepegreva aktivnoy sredy LYaN na IK perekhodakh atoma ksenona). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 374–380.Google Scholar
 74. 74.
  A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Rehabilitation of the concept of the powerful Ar-Xe nuclear-pumped laser (Reabilitatsiya kontseptsii moshchnogo Ar-Xe lazera s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 318–328.Google Scholar
 75. 75.
  A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Excitation of the A-X bands of OH in dense rare gases by high-energy nuclear particles (Vozbuzhdeniye А-X-polos OH v plotnykh inertnykh gazakh yadernymi chastitsami vysokikh energy). Optika i spektroskopiya 76(6), 949–954 (1994)Google Scholar
 76. 76.
  H. Tomizawa, M. Salvermoser, J. Wieser, A. Ulrich, Influence of water vapor impurities on the atomic Xe laser. J. Phys. B. At. Mol. Opt. Phys. 33, 181–190 (2000)Google Scholar
 77. 77.
  H. Tomizawa, J. Wieser, A. Ulrich, Aspects of gas purity and gas temperature in nuclear pumped laser systems. Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 146–161.Google Scholar
 78. 78.
  V.S. Skakun, V.F. Tarasenko, A.V. Fedenev, The influence of additions of N2, CO2, and He on the output power of the xenon laser with electron beam pumping (Vliyaniye dobavok N2, CO2 i He na moshchnost izlucheniya ksenonovogo lazera pri nakachke elektronnym puchkom). Optika i spektroskopiya 71(4), 669–674 (1991)Google Scholar
 79. 79.
  V.V. Porkhayev, Influence of the impurities N2, O2, H2 and H2O on the lasing of nuclear-pumped lasers operating on transitions of xenon and chlorine atoms (Vliyaniye primesey N2, O2, H2 i H2O na generatsiyu lazerov s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atomov ksenona i khlora). Kvantovaya elektronika 25(12), 1095–1099 (1998)Google Scholar
 80. 80.
  V.A. Ivanov, Dissociative recombination of molecular ions in a plasma of rare gases (Dissotsiativnaya rekombinatsiya molekulyarnykh ionov v plazme inertnykh gazov). Uspekhi fizicheskikh nauk 162(1), 35–70 (1992)Google Scholar
 81. 81.
  A.A. Abramov, V.V. Gorbunov, S.P. Melnikov, A.K. Mukhamatullin, A.A. Pikulev, A.V. Sinitsyn, A.A. Sinyanskiy, V.M. Tsvetkov, Luminescence of nuclear-induced rare-gas plasmas in near infrared spectral range. Proc. SPIE 6263, 279–296 (2006)Google Scholar
 82. 82.
  А.M. Voinov, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.I. Pavlovskiy, А.А. Sinyanskiy, Quasi-CW lasing at 3p-3s transitions of the neon atom with excitation of mixtures of rare gases by uranium fission fragments (Kvazinepreryvnaya generatsiya na perekhodakh 3p-3s atoma neona pri vozbuzhdenii smesey inertnykh gazov oskolkami deleniya urana). Doklady AN SSSR 312(4), 864–867 (1990)Google Scholar
 83. 83.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, А.А. Sinyanskiy, Characteristics of nuclear-pumped lasers operating on the 3p-3s transitions of the neon atom (Kharakteristiki lazera s yadernoy nakachoy na perekhodakh 3p-3s atoma neona). Kvantovaya elektronika 22(3), 225–230 (1995)Google Scholar
 84. 84.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, А.А. Sinyanskiy, Research on Lasing in the mixtures He-Ne-M and Ne-M (M = Ar, Kr, Xe) at the 585.3, 703.2 and 724.5 nm lines during excitation by uranium fission fragments (Issledovaniye generatsii v smesyakh He-Ne-M i Ne-M (M = Ar, Kr, Xe) na liniyakh 585.3, 703.2 i 724.5 nm pri vozbuzhdenii oskolkami deleniya urana). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 293–306.Google Scholar
 85. 85.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, А.А. Sinyanskiy, The influence of hydrogen on the characteristics of the neon nuclear-pumped laser (Vliyaniye vodoroda na kharakteristiki neonovogo lazera s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 2nd International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 256–263.Google Scholar
 86. 86.
  A.P. Kopay-Gora, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Generating laser radiation with a wavelength of 585.2 nm in a dense 3He-Ne-Ar plasma (Generatsiya lazernogo izlucheniya s dlinoy volny 585.2 nm v plotnoy 3He-Ne-Ar plazme). Pisma v ZhTF 16(11), 23–26 (1990)Google Scholar
 87. 87.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Fission-fragment excited lasing at 585.3 nm in He/Ne/Ar gas mixtures. Appl. Phys. Lett. 57(21), 2175–2177 (1990)Google Scholar
 88. 88.
  Y.R. Shaban, G.H. Miley, A practical visible wavelength nuclear-pumped laser. Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 240–250.Google Scholar
 89. 89.
  G.A. Hebner, Fission-fragment excitation of the high-pressure atomic neon laser at 703.2 and 724.5 nm. J. Appl. Phys. 74(4), 2203–2207 (1993)Google Scholar
 90. 90.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, S.L. Mukhin, Quasi-CW lasing with λ = 585.2 nm in a Ne-H2 mixture (Kvazinepreryvnaya generatsiya s λ = 585.2 nm v smesi Ne-H2). Pisma v ZhTF 19(23), 30–33 (1993)Google Scholar
 91. 91.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, S.L. Mukhin, Quasi-CW lasing of a nuclear-pumped laser at the wavelength λ = 585.2 nm in a Ne-Н 2 mixture (Kvazinepreryvnaya generatsiya lazera s yadernoy nakachkoy na dline volny λ = 585.2 nm v smesi Ne-Н2). Proceedings of the 2d International Conference “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 270–275.Google Scholar
 92. 92.
  F.V. Bunkin, V.I. Derzhiev, G.A. Mesyats, V.S. Skakun, V.F. Tarasenko, S.I. Yakovlenko, A plasma laser at 585.3 nm with penning quenching in dense mixtures with neon excited by an electron beam (Plazmennyy lazer na dline volny 585.3 nm s penningovskoy ochistkoy na plotnykh smesyakh s neonom, vozbuzhdayemikh elektronnym puchkom). Kvantovaya elektronika 12(2), 245–246 (1985)Google Scholar
 93. 93.
  N.G. Basov, A.Y. Aleksandrov, V.A. Danilychev, V.A. Dolgikh, O.M. Kerimov, Y.F. Myznikov, I.G. Rudoy, A.M. Soroka, Powerful quasi-CW high-pressure laser in the visible range of the spectrum operating on p-s transitions of the Ne atom (Moshchnyy kvazinepreryvnyy lazer vysokogo davleniya v vidimoy oblasti spectra na p-s perekhodakh atoma Ne). Kvantovaya elektronika 12(1), 8 (1985)Google Scholar
 94. 94.
  A.Y. Aleksandrov, V.Y. Ananyev, N.G. Basov, V.A. Danilychev, V.A. Dolgikh, A.A. Ionin, O.M. Kerimov, A.P. Lytkin, Y.F. Myznikov, I.G. Rudoy, A.M. Soroka, An efficient visible range laser operating on the 3p-3s transitions of neon (Effektivnyy lazer vidimogo diapazona na 3p-3s-perekhodakh neona). Doklady AN SSSR 284(4), 851–854 (1985)Google Scholar
 95. 95.
  F.V. Fedenev, V.F. Tarasenko, Simulation of NPL in experiments with e-beam pumping. Laser and Particle Beams 16(2), 327–380 (1998)Google Scholar
 96. 96.
  D.A. Zayarnyy, I.V. Kholin, Penning high-pressure lasers operating on 3p-3s transitions of neon at 703 and 725 nm (Penningovskiye lazery vysokogo davleniya na 3p-3s perekhodakh neona s dlinami voln 703 i 725 nm). Kvantovaya elektronika 33(6), 474–484 (2003)Google Scholar
 97. 97.
  A. Ulrich, J. Wieser, A. Brunnhuber, W. Krötz, Heavy ion beam pumped visible laser. Appl. Phys. Lett. 64(15), 1902–1904 (1994)Google Scholar
 98. 98.
  A.V. Karelin, V.F. Tarasenko, A.V. Fedenev, S.I. Yakovlenko, On the ultimate efficiency of the penning neon plasma laser (O predelnom KPD penningovskogo plazmennogo lazera na neone). Kvantovaya elektronika 23(4), 299–302 (1996)Google Scholar
 99. 99.
  B.D. Carter, M.J. Rowe, R.T. Schneider, Nuclear-pumped cw lasing of the 3He-Ne system. Appl. Phys. Lett. 36(2), 115–117 (1980)Google Scholar
 100. 100.
  M.A. Prelas, G.A. Schlapper, Comments on nuclear-pumped cw lasing of the 3He-Ne system. J. Appl. Phys. 52(1), 496–497 (1981)Google Scholar
 101. 101.
  R.T. Schneider, B.D. Carter, M.J. Rowe, Reply to ‘Comments on nuclear-pumped cw lasing of the 3He-Ne system’. J. Appl. Phys. 52(11), 6980 (1981)Google Scholar
 102. 102.
  A. Ulrich, J.W. Hammer, W. Biermayer, Lasers pumped by ion beams. J. Appl. Phys. 63(7), 2206–2211 (1988)Google Scholar
 103. 103.
  E.G. Batyrbekov, Direct and combined nuclear pumped lasers, (1994) Preprint of IAENNC, Republic of Kazakhstan, AlmatyGoogle Scholar
 104. 104.
  V.V. Gorbunov, V.D. Grigoryev, L.Y. Dovbysh, S.P. Melnikov, A.V. Sinitsyn, А.А. Sinyanskiy, V.M. Tsvetkov, Luminescence spectra of dense gases in the region of 350–875 nm with excitation by uranium fission fragments. I. Rare gases and their mixtures (Spektry lyuminestsentsii plotnykh gazov v oblasti 350–875 nm pri vozbuzhdenii oskolkami deleniya urana. I. Inertnyye gazy i ikh smesi). Trudy RFYaTSVNIIEF, (6), 148–173 (2004).Google Scholar
 105. 105.
  Y.D. Poletayev, Y.B. Dorofeyev, P.P. Dyachenko, A.P. Kopay-Gora, A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Radiating characteristics of pure neon and high-pressure He-Ne mixtures during excitation by nuclear particles (Izluchatelnyye kharakteristiki chistogo neona i He-Ne smesey vysokogo davleniya pri vozbuzhdemii yadernymi chastitsami). ZhTF 62(2), 1–8 (1992)Google Scholar
 106. 106.
  A.B. Dmitriyev, V.C. Ilyashenko, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Luminescence of neon and certain mixtures thereof at high pressures (Lyuminestsentsiya neona i nekotorykh yego smesey pri vysokikh davleniyakh). Optiika i spektroskopiya 43(6), 1165–1168 (1977)Google Scholar
 107. 107.
  G.A. Batyrbekov, E.G. Batyrbekov, V.A. Danilychev, M.U. Khasenov, The influence of helium on the populating efficiency of 3p-levels of the neon atom (Vliyaniye geliya na effektivnost zaseleniya 3p-urovney atomov neona). Kvantovaya elektronika 17(9), 1175–1180 (1990)Google Scholar
 108. 108.
  M.I. Lomayev, D.Y. Nagornyy, V.F. Tarasenko, A.V. Fedenev, G.V. Kirillin, Lasing at atomic transitions of rare gases in mixtures with NF3 (Generatsiya na atomarnykh perekhodakh inertnykh gazov v smesyakh s NF3). Kvantovaya elektronika 16(10), 2053–2056 (1989)Google Scholar
 109. 109.
  I.G. Ivanov, Y.L. Latush, M.F. Sem, Metal Vapor Ion Lasers (Ionnye lazery na parakh metallov) (Energoatomizdat, Мoscow, 1990)Google Scholar
 110. 110.
  V.M. Andriyakhin, V.V. Vasiltsov, S.S. Krasilnikov, V.D. Pismennyy, V.Y. Khvostionov, On radiation of the Hg-He3 gas mixture irradiated by a neutron flux (Ob izluchenii gazovoy smesi Hg-He3, obluchayemoy potokom neytronov). Pisma v ZhTF 12(2), 83–85 (1970)Google Scholar
 111. 111.
  M.A. Akerman, G.H. Miley, D.A. McArthur, A helium-mercury direct nuclear pumped laser. Appl. Phys. Lett. 30(8), 409–412 (1977)Google Scholar
 112. 112.
  A.B. Dmitriyev, V.S. Ilyashenko, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Spectroscopy of 3He-Hg and 3He-Kr-Hg high-pressure plasma excited by reaction products 3He(n, p)T, (Spektroskopiya 3He-Hg i 3He-Kr-Hg plazmy vysokogo davleniya, vozbuzhdayemoy produktami reaktsii 3He(n, p)T). Optika i spektroskopiya 47(1), 63–66 (1979)Google Scholar
 113. 113.
  A.M. Boychenko, V.I. Derzhiev, A.G. Zhidkov, A.V. Karelin, A.V. Koval, O.V. Sereda, S.I. Yakovlenko, Kinetic models of certain plasma lasers pumped by a hard ionizer (Kineticheskiye modeli nekotorykh plazmennykh lazerov, nakachivayemykh zhestkim ionizatorom). Trudy IOFAN 21, 44–115 (1989)Google Scholar
 114. 114.
  A.B. Dmitriyev, V.S. Ilyashenko, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Excitation by products of neutron nuclear reactions of laser transitions in metal-vapor gas mixtures (Vozbuzhdeniye produktami neytronnykh yadernykh reaktsiy lazernykh perekhodov v parometallicheskikh gazovykh smesyakh). ZhTF 52(11), 2235–2237 (1982)Google Scholar
 115. 115.
  G.A. Batyrbekov, E.G. Batyrbekov, V.A. Dolgikh, I.G. Rudoy, A.M. Soroka, A.B. Tleuzhanov, M.U. Khasenov, Luminescence of mixtures of mercury and rare gases with molecular additives during excitation by ionizing radiation (Lyuminestsentsiya smesey rtuti i inertnykh gazov s molekulyarnymi dobavkami pri vozbuzhdenii ioniziruyushchimi izlucheniyami). Zhurnal prikladnoy spektroskopii 49(5), 770–774 (1988)Google Scholar
 116. 116.
  G.A. Batyrbekov, E.G. Batyrbekov, V.A. Dolgikh, I.G. Rudoy, A.M. Soroka, A.B. Tleuzhanov, M.U. Khasenov, On the possibility of creating a quasi-CW laser operating on 7s-6p transitions of mercury with pumping by ionizing radiation (O vozmozhnosti sozdaniya kvazinepreryvnogo lazera na 7s-6p-perekhodakh rtuti pri nakachke ioniziruyushchimi izlucheniyami). Kvantovaya elektronika 14(6), 1216–1218 (1987)Google Scholar
 117. 117.
  F.A. Butayeva, V.A. Fabrikant, On a medium with a negative absorption coefficient (O srede s otritsatelnym koeffitsiyentom pogloshcheniya). In the digest Investigations in Experimental and Theoretical Physics (Issledovaniya po eksperimentalnoy i teoreticheskoy fizike) (AN SSSR Publishing, Moscow, 1959), pp. 62–70.Google Scholar
 118. 118.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, S.L. Mukhin, V.M. Murzin, A.E. Neznakhina, Quasi-CW lasing at the 73 S 1-63 P 2 transition of the mercury atom (Kvazinepreryvnaya generatsiya na 73 S 1-63 P 2, perekhode atoma rtuti). Pisma v ZhTF 18(7), 91–93 (1992)Google Scholar
 119. 119.
  A.V. Bochkov, E.P. Magda, V.V. Mironenko, A.E. Neznakhina, G.S. Sofienko, Investigation of NPLs at the 7 3 S 1 -6 3 P 2 transition (λ = 546.1 nm) of the mercury atom (Issledovaniye LYaN na 73S1-63P2 (λ = 546.1 nm) perekhode atoma rtuti). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 212–217.Google Scholar
 120. 120.
  R.L. Rhoades, J.T. Verdeyen, Electron-beam pumping of the 546.1 nm mercury laser. Appl. Phys. Lett. 60(24), 2951–2953 (1992)Google Scholar
 121. 121.
  A.I. Miskevich, Toward a history of the development of a first visible-range nuclear-pumped laser (K istorii sozdaniya pervogo lazera vidimogo diapazona s yadernoy nakachkoy). Inzhenernaya fizika, (2), 6–13 (2007).Google Scholar
 122. 122.
  A.I. Miskevich, A.B. Dmitriyev, V.S. Ilyashenko, B.S. Salamakha, V.A. Stepanov, Y.M. Gorodkov, Obtaining of laser radiation using Cd vapors with excitation by nuclear reaction products 3He(n, p)T (Generatsiya lazernogo izlucheniya na parakh Cd pri vozbuzhdenii produktami yadernoy reaktsii 3He(n, p)T). Pisma v ZhTF 6(13), 818–821 (1980)Google Scholar
 123. 123.
  A.I. Miskevich, V.S. Ilyashenko, B.S. Salamakha, A.A. Sipaylo, V.A. Stepanov, Y.M. Gorodkov, Obtaining laser radiation at a wavelength of 446.6 nm in a high-pressure 3He-116Cd mixture (Generatsiya lazernogo izlucheniya na dline volny 441.6 nm v 3He-116Cd smesi vysokogo davleniya). ZhTF 52(2), 402–404 (1982)Google Scholar
 124. 124.
  A.P. Kopay-Gora, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Purification of helium by forced circulation through cooled sorbers in nuclear-pumped lasers (Ochistka geliya prinuditelnoy tsirkulyatsiyey cherez okhlazhdayemyye sorbery v lazerakh s yadernoy nakachkoy). Pribory i tekhnika experimenta, (5), 171–174 (1986).Google Scholar
 125. 125.
  A.I. Miskevich, A.P. Kopay-Gora, B.S. Salamakha, Quasi-CW lasing at the beutler transition ZnII in a dense 3He-Zn plasma (Kvazinepreryvnaya generatsiya na beytlerovskom perekhode ZnII v plotnoy 3He-Zn plazme). Pisma v ZhTF 16(9), 62–64 (1990)Google Scholar
 126. 126.
  N.W. Jalufka, Direct nuclear-pumped lasers, NASA Technical Paper 2091, 1983.Google Scholar
 127. 127.
  A.M. Rybalov, A.N. Soldatov, V.I. Solomonov, Y.V. Sharabarin, V.M. Muratov, N.K. Kapishnikov, A unit for exciting gases and vapors with an electron beam (Ustanovka dlya vozbuzhdeniya gazov i parov elektronnym puchkom), Pribory i tekhnika experimenta, (4), 127–129 (1986).Google Scholar
 128. 128.
  S.M. Babenko, S.I. Yakovlenko, Possibility of nuclear pumping of a He-Sr laser. Phys. Lett. 76A(3, 4), 237–239 (1980)Google Scholar
 129. 129.
  R.J. DeYoung, W.E. Wells, G.H. Miley, Optical gain in a neutron-induced 3He-Ne-O2 plasma. Appl. Phys. Lett. 28(4), 194–197 (1976)Google Scholar
 130. 130.
  R.J. DeYoung, W.E. Wells, G.H. Miley, J.T. Verdeyen, Direct nuclear pumping of a Ne-N2 laser. Appl. Phys. Lett. 28(9), 519–521 (1976)Google Scholar
 131. 131.
  M.A. Prelas, M.A. Akerman, F.P. Boody, G.H. Miley, A direct nuclear pumped 1.45-μm atomic carbon laser in mixtures of He-CO and He-CO2. Appl. Phys. Lett. 31(7), 428–430 (1977)Google Scholar
 132. 132.
  M.A. Prelas, J.H. Anderson, F.P. Boody, S.J.S. Nagalingam, G.H. Miley, A nuclear pumped laser using Ne-CO and Ne-CO2 mixtures. Bull. Am. Phys. Soc. 23(2), 152 (1978)Google Scholar
 133. 133.
  D. Auphelle, F. Euve, M. Fitaire, A.M. Pointu, M. Vialle, Recherche d’un effet laser dans le melange He-CO2 irradie par le reacteur Caliban. Phys. Lett. 72A(6), 439–441 (1979)Google Scholar
 134. 134.
  А.М. Voinov, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, А.А. Sinyanskiy, Quasi-CW nuclear-pumped laser operating on carbon atom transitions (Kvazinepreryvnyy lazer s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atoma ugleroda). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 197–202.Google Scholar
 135. 135.
  S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, Lasing at oxygen atom transitions during pumping of a He-(Ne)-O2 mixture with uranium fission fragments (Generatsiya na perekhodakh atoma kisloroda pri nakachke smesi He-(Ne)-O2 oskolkami deleniya urana). Pisma v ZhTF 21(1), 86–89 (1995)Google Scholar
 136. 136.
  S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, Laser action on infrared chlorine and oxygen atomic transitions using uranium fission fragment pumping. Proc. SPIE 2619, 22–28 (1995)Google Scholar
 137. 137.
  S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, Lasing at IR transitions of the chlorine atom with pumping of gas mixtures by uranium fission fragments (Generatsiya na IK perekhodakh atoma khlora pri nakachke gazovykh smesey oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 22(9), 891–894 (1995)Google Scholar
 138. 138.
  S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, Nuclear-pumped laser operating on nitrogen atom transitions (Lazer s yadernoy nakachkoy na perekhodakh atoma azota). Pisma v ZhTF 22(1), 52–55 (1996)Google Scholar
 139. 139.
  S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, Quasi-CW near-IR nuclear-pumped laser operating on transitions of nitrogen and carbon atoms (Kvazinepreryvnyy lazer blizhnego IK diapazona na perekhodakh atomov azota i ugleroda s yadernoy nakachkoy). Kvantovaya elektronika 23(10), 956–960 (1996)Google Scholar
 140. 140.
  V.V. Gorbunov, V.D. Grigoryev, S.P. Melnikov, A.V. Sinitsyn, А.А. Sinyanskiy, V.M. Tsvetkov, The search for laser transitions with excitation of mixtures of helium with halogen-containing gases by uranium fission fragments (Poisk lazernykh perekhodov pri vozbuzhdenii oskolakami deleniya urana smesey geliya s galogenosoderzhashchimi gazami). Proceedings of the 3d International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 191–198.Google Scholar
 141. 141.
  A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, B.S. Salamakha, Kinetics of populating of levels in high-pressure Ne-O 2 and Ar-I 2 mixtures (Kinetika zaseleniya urovney v Ne-O2 i Ar-I2 smesyakh visokogo davleniya). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 308–317.Google Scholar
 142. 142.
  F.G. Goryunov, D.Y. Nagornyy, V.F. Tarasenko, Lasing at transitions of atomic fluorine in a He-NF3 mixture during pumping by an electron beam with a duration of ~10 ns (Generatsiya na perekhodakh atomarnogo ftora v smesi He-NF3 pri nakachke elektronnym puchkom dlitelnostyyu ~ 10 ns). Kvantovaya elektronika 16(7), 1354–1357 (1989)Google Scholar
 143. 143.
  D.A. McArthur, P.B. Tollefsrud, Observations of laser action in CO gas excited only by fission fragments. Appl. Phys. Lett. 26(4), 187–190 (1975)Google Scholar
 144. 144.
  D.A. McArthur, P.B. Tollefsrud, Measurements of optical gain in CO gas excited only by fission fragments. I. E. E. E. J. Quant. Electron. QE-12(4), 244–253 (1976)Google Scholar
 145. 145.
  N.W. Jalufka, F. Hohl, A direct nuclear-pumped 3He-CO laser. Appl. Phys. Lett. 39(2), 139–142 (1981)Google Scholar
 146. 146.
  C.B. Collins, A.J. Cunningham, M. Stockton, A nitrogen ion laser pumped by charge transfer. Appl. Phys. Lett. 25(6), 344–345 (1974)Google Scholar
 147. 147.
  N.G. Basov, A.Y. Aleksandrov, V.A. Danilychev, V.A. Dolgikh, O.M. Kerimov, Y.F. Myznikov, I.G. Rudoy, A.Y. Samarin, A.M. Soroka, An effective quasi-CW high-pressure laser in the first negative system of nitrogen (Effektivnyy kvazinepreryvnyy lazer vysokogo davleniya na pervoy otritsatelnoy sisteme azota). Pisma v ZhTF 42(1), 39–42 (1985)Google Scholar
 148. 148.
  N.M. Barysheva, N.V. Bochkova, K.F. Grebenkin, E.P. Magda, O.V. Skvortsova, The kinetics of a nuclear-pumped nitrogen laser (Kinetika azotnogo lazera s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 337–347.Google Scholar
 149. 149.
  N.M. Barysheva, A.V. Bochkov, N.V. Bochkova, K.F. Grebenkin, E.V. Zaytsev, A.V. Lutsenko, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, V.M. Murzin, A.E. Neznakhina, The first ultraviolet nuclear-pumped laser (Pervyy ultrafioletovyy lazer s yadernoy nakachkoy). Pisma v ZhTF 22(15), 83–86 (1996)Google Scholar
 150. 150.
  A.V. Bochkov, E.P. Magda, V.V. Mironenko, V.M. Murzin, G.S. Sofienko, Investigation of a laser using the first negative band of nitrogen (Issledovaniye lazera na 1-oy otritsatelnoy polose azota). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 167–172.Google Scholar
 151. 151.
  Y.A. Dyuzhov, Y.D. Poletayev, V.N. Smolskiy, An investigation of lasing at transitions of the first negative system of nitrogen (λ = 391.4; 428.1 nm) in He-N 2 -H 2 mixtures during pumping by fission fragments from the BARS-6 pulsed reactor (Issledovaniye generatsii na perekhodakh pervoy otritsatelnoy sistemy azota (λ = 391.4; 428.1 nm) v He-N2-H2 smesyakh pri nakachke oskolkami deleniya ot impulsnogo reaktora BARS-6). Proceedings of the 4th International Conference “Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 151–155.Google Scholar
 152. 152.
  N.W. Jalufka, Direct nuclear excitation of a 3He-CO2 gas mixture. Appl. Phys. Lett. 39(3), 190–192 (1981)Google Scholar
 153. 153.
  H.A. Hassan, Kinetics of a CO2 Nuclear Pumped Laser. AIAA J. 18(10), 1221–1222 (1980)Google Scholar
 154. 154.
  R.T. Schneider, F. Hohl, Nuclear-pumped lasers. Adv. Nucl. Sci. Technol. 16, 123–287 (1984)Google Scholar
 155. 155.
  C. Rhodes (ed.), Excimer Lasers (Eksimernyy lazery) (Mir, Moscow, 1981)Google Scholar
 156. 156.
  G.A. Mesyats, V.V. Osipov, V.F. Tarasenko, Pulsed Gas Lasers (Impulsnyye gazovyye lazery) (Nauka, Moscow, 1991)Google Scholar
 157. 157.
  G.H. Miley, S.J.S. Nagalingam, F.P. Boody, M.A. Prelas, Nuclear pumping of XeF(B), a candidate laser fusion driver. Trans. Am. Nucl. Soc. 30(1), 26–27 (1978)Google Scholar
 158. 158.
  G.N. Hays, D.A. McArthur, D.R. Neal, J.K. Rice, Gain measurements near 351 nm in 3He/Xe/NF3 mixtures excited by fragments from the 3He(n, p)3H reaction. Appl. Phys. Lett. 49(7), 363–365 (1986)Google Scholar
 159. 159.
  J.K. Rice, G.N. Hays, D.R. Neal, D.A. McArthur, W.J. Alford, Nuclear reactor excitation of XeF laser gas mixtures. Proc. Int. Conf. on LASERS’86, 1986, pp. 571–578.Google Scholar
 160. 160.
  A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, V.M. Murzin, S.L. Mukhin, A.E. Neznakhina, Investigation of the characteristics of excimer laser media (Issledovaniye kharakteristik eksimernykh lazernykh sred). Proceedings of the 2nd International Conference, “Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 154–161.Google Scholar
 161. 161.
  A.V. Demyanov, N.A. Dyatko, I.V. Kochetov, A.P. Napartovich, Modeling of nuclear-pumped excimer lasers (Modelirovaniye eksimernykh lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 252–261.Google Scholar
 162. 162.
  A.M. Boychenko, A.V. Karelin, S.I. Yakovlenko, Calculation of threshold characteristics of a nuclear-pumped Ne-Xe-NF3-laser (Raschet porogovykh kharakteristik Ne-Xe-NF3-lazera s yadernoy nakachkoy). Kvantovaya elektronika 22(6), 547–550 (1995)Google Scholar
 163. 163.
  A.A. Mavlyutov, A.I. Miskevich, A nuclear-pumped excimer laser with a lasing wavelength of 308 nm (Eksimernyy lazer s yadernoy nakachkoy s dlinoy volny generatsii 308 nm). Pisma v ZhTF 22(8), 48–52 (1996)Google Scholar
 164. 164.
  G.B. Brederlow, E. Fill, K. Witte, High-Power Iodine Laser (Moshchnyy yodnyy lazer) (Energoatomizdat, Moscow, 1985)Google Scholar
 165. 165.
  N.N. Yuryshev, A chemically pumped oxygen-iodine laser (Kislorodno-yodnyy lazer s khimicheskoy nakachkoy). Kvantovaya elektronika 23(7), 583–600 (1995)Google Scholar
 166. 166.
  F.P. Boody, C.A. Ottinger, M.S. Zediker, G.H. Miley, Nuclear production of singlet-delta O2. Trans. Am. Nucl. Soc. 34(1), 820–821 (1980)Google Scholar
 167. 167.
  G.H. Miley, Dual-media nuclear-pumped lasers. Int. Symp. on Short-Wavelength Lasers and Their Applications, Osaka, 1987, pp. 14–25.Google Scholar
 168. 168.
  N.M. Barysheva, N.V. Bochkova, A.A. Kosorukova, E.P. Magda, Numerical modeling of a nuclear-pumped Ar-H 2 -I 2 Laser (Chislennoye modelirovaniye Ar-H2-I2 lazera s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 69–75.Google Scholar
 169. 169.
  J.W. Wilson, Nuclear-induced XeBr* photolytic laser model. Appl. Phys. Lett. 37(8), 695–697 (1980)Google Scholar
 170. 170.
  J.W. Wilson, A. Shapiro, Nuclear-induced excimer fluorescence. J. Appl. Phys. 51(5), 2387–2393 (1980)Google Scholar
 171. 171.
  W.H. Williams, G.H. Miley, Nuclear-induced XeBr* fluorescence pumping of the atomic iodine laser. Proceedings of the Specialist Conference “The Physics of Nuclear-Excited Plasma and the Problems of Nuclear-Pumped Lasers,” Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 223–232.Google Scholar
 172. 172.
  W.H. Williams, G.H. Miley, Lasing in atomic iodine with a nuclear-pumped XeBr* flash lamp. Appl. Phys. Lett. 62(15), 1724–1726 (1993)Google Scholar
 173. 173.
  N.G. Basov (ed.), Chemical Lasers (Khimicheskiye lazery) (Nauka, Мoscow, 1982)Google Scholar
 174. 174.
  A.S. Boreysho, Powerful mobile chemical lasers (Moshchnyye mobilnyye khimicheskiye lazery). Kvantovaya elektronika 35(5), 393–406 (2005)Google Scholar
 175. 175.
  F. Kannari, H. Inagaki, M. Obara, High efficiency multikilojoule HF chemical lasers using an electron beam initiated low-pressure mixtures of H2/F2/NF3 or H2/F2/SF6. Appl. Phys. Lett. 48(4), 266–268 (1986)Google Scholar
 176. 176.
  N.G. Basov, A.G. Molchanov, A.N. Orayevskiy, Initiation of lasing of chemical gas lasers by neutron fluxes (Initsiirovaniye generatsii khimicheskikh gazovykh lazerov neytronnymi potokami). Trudy FIAN 194, 71–86 (1989)Google Scholar
 177. 177.
  R.E. Anderson, E.M. Leonard, R.F. Shea, R.R. Berggren, Nuclear-pumped lasers for large-scale applications. Proc. Int. Conf. LASERS’88, 1989, pp. 236–244.Google Scholar
 178. 178.
  M.J. Kushner, Characteristics of a UF6-H2/HF nuclear-pumped laser. J. Appl. Phys. 51(5), 2421–2428 (1980)MathSciNetGoogle Scholar
 179. 179.
  N.M. Barysheva, A.V. Bochkov, N.V. Bochkova, A.A. Kosorukova, E.P. Magda, A nuclear-pumped HF laser (HF-lazer s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 3rd International Conference “Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors,” Snezhinsk, 2003, pp. 82–86.Google Scholar
 180. 180.
  T.G. Miller, G.J. Dezenberg, G.W. Morrison, Nuclear-initiated chemical laser experiments. Trans. Am. Nucl. Soc. 21, 22–23 (1975)Google Scholar
 181. 181.
  А.М. Voinov, A.S. Koshelev, S.P. Melnikov, А.А. Sinyanskiy, A quasi-cw gas laser excited by fast neutrons (Kvazinepreryvnyy gazovyy lazer, vozbuzhdayemyy bystrymi neytronami). Pisma v ZhTF 16(13), 86–89 (1990)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2015

Authors and Affiliations

 • S. P. Melnikov
  • 1
 • A. N. Sizov
  • 1
 • A. A. Sinyanskii
  • 1
 • George H. Miley
  • 2
 1. 1.The Russian Federal Nuclear CenterSarovRussia
 2. 2.University of IllinoisUrbanaUSA

Personalised recommendations