Skip to main content

Sport from Above

 • Chapter
 • First Online:
A Political History of Sport in Sweden

Part of the book series: Palgrave Studies in Sport and Politics ((PASSP))

 • 11 Accesses

Abstract

In this chapter, we will follow how sport developed in Sweden from the sixteenth century to the beginning of the nineteenth century. We begin here by considering the sporting life of the Swedish regents and aristocrats. Aristocrats’ and regents’ sport extended to several different countries where they became fashionable and contributed to creating a common culture for the upper classes and, largely, Swedish upper-class sport followed continental lines. Swedish folk sport, on the other hand, developed much more slowly. At the end of the eighteenth century in Sweden, there existed neither commercial sport as in England nor mass movements as in Germany. During the late eighteenth and early nineteenth centuries, Swedish sport was instead promoted from above by intellectuals to foster good citizens. Highlighting the importance of nationalism for the development of sport, Swedish sport historians have singled out the Napoleonic Wars and the national disaster of 1809, when Sweden lost Finland to Russia, as defining events of the period. In this chapter, we will instead focus on the country’s social and constitutional developments, both of which were intimately linked to notions of patriotism and masculinity. The re-establishment, as well as the abandonment, of royal power and autocracy during the period had significant consequences for sport and physical education, albeit of markedly different kinds.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
eBook
USD 99.00
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Hardcover Book
USD 129.99
Price excludes VAT (USA)
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

 1. 1.

  Jan Lindroth. Idrottens väg till folkrörelse. (1974). Uppsala universitet: Uppsala, p. 23; Jan Lindroth. ‘Idrott och nationalism—några historiska exempel’ (1979). Årsbok: Sveriges centralförening för idrottens främjande, p. 14; Henrik Sandblad (1985). Olympia och Valhalla: Idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens. Grillby, pp. 35, 66; Alan Bairner. (2001). Sport, nationalism, and globalization: European and North American perspectives. State University of New York Press: Albany, p. 145.

 2. 2.

  Wolfgang Behringer. (2012). Kulturgeschichte des Sport: Vom antiken Olympia bis zur Gegenwart, C.H. Beck: München, pp. 178–179, 184, 189, 191–197.

 3. 3.

  Åke Svahn. (n.d.). Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900. Föreningen idrottsarkivet i Helsingborg (FIA), pp. 4–5; K. Arne Blom & Jan Lindroth. (1995). Idrottens historia: Från antika arenor till modern massrörelse. SISU idrottsböcker: Farsta, p. 103.

 4. 4.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 4. 13, 20–21. Wolfgang Behringer. Kulturgeschichte des Sport, p. 179.

 5. 5.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, p. 22; Wolfgang Behringer. Kulturgeschichte des Sport, pp. 194–195.

 6. 6.

  Herman Bengtsson. (1999). Den höviska kulturen i Norden: En konsthistorisk undersökning. Uppsala Universitet: Uppsala, pp. 31–72.

 7. 7.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 1–2, 4, 12–15, 19–20, 24, quote 31; Riddarlek och tornerspel: Sverige—Europa: katalog. (1992). Livrustkammaren: Stockholm, pp. 140–141, 144–145, 197–198; Jonas Nordin. (2025). Certamen equestre: Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld. Byggförlaget: Stockholm, pp. 24–31, 34–35.

 8. 8.

  Bo Eriksson. (2009). I skuggan av tronen: En biografi över Per Brahe d.ä., prisma: Stockholm, pp. 352–353. Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 14–15.

 9. 9.

  Cf. Bo Eriksson. (2011). Svenska adelns historia. Stockholm: Norstedt, pp. 212–218.

 10. 10.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 18–19, 22–23, 28.

 11. 11.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 25–29, 33; Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. Studentlitt: Lund. 2004, pp. 20–21, 33.

 12. 12.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 12, 19, 24.

 13. 13.

  The account on folk sport is based on Mats Hellspong. (2000). Den folkliga idrotten: Studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen. Nordiska museet: Stockholm. About the holiday reduction, see Göran Malmstedt. (1994). Helgdagsreduktionen: Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800. Göteborgs Universitet: Göteborg. On ballgames among the Sami, see Isak Lidström. (2013). Den tidlösa leken: Nedslag i bollspelens kulturhistoria. In Suzanne Lundwall (ed.). Boll och bollspel i skolan. Liber: Stockholm., pp. 10–25.

 14. 14.

  Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 3, 5, 6, 8, 31.

 15. 15.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 118, 121, 122–124.

 16. 16.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 14, 29, 33, 43–45, 49, 52, 57–61.

 17. 17.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 151–164.

 18. 18.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 152, 154, 195–212.

 19. 19.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 105–107, 111.

 20. 20.

  Mats Hellspong. Den folkliga idrotten, pp. 65–84; Isak Lidström & Daniel Bjärsholm. (2019). ‘Batting. Running and “Burning” in Early Modern Europe: A Contribution to the Debate on the Roots of Baseball’. The International Journal of the History of Sport: 17–18, pp. 1612–1624.

 21. 21.

  Wilhelm Sjöstrand. (1961). Pedagogikens historia 3:1 Sverige och de nordiska grannländerna under frihetstiden och gustavianska tiden. Gleerup: Lund, pp. 98–99, 103, 162–166; Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 44, 51, 55–59, 72, 78; Henrik Sandblad. Olympia och Valhalla, pp. 19, 24, 27, 33; Leif Yttergren. (1996). Täflan är lifvet: Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860–1898. Stockholmia: Stockholm, p. 29.

 22. 22.

  Jan Lindroth. (1993). Gymnastik med lek och idrott: För och mot fria kroppsövningar i det svenska läroverket 1878–1928. HLS: Stockholm, p. 35; Jens Ljunggren. (1999). Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914. B. Östlings bokförl. Symposion: Eslöv, pp. 75–77.

 23. 23.

  Thomas Laqueur. (1990). Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Harvard Univ, press: Cambridge; Barbara Caine & Glenda Sluga. (2000) Gendering European history 1780–1920. Leicester Univ, press: London, pp. 7–31.

 24. 24.

  Jonas Liljequist. (1999). ‘Från niding till sprätt: En studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal’. In Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. FRN. Rapport 99:4, pp. 82–89.

 25. 25.

  Henrik Sandblad. Olympia och Valhalla, pp. 17–22, 27; Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 70–71, 75.

 26. 26.

  Stig Stenström. (1946). ‘Gustav III:s riddarspel 1776 och 1777’. Livrustkammaren, pp. 26–44; Åke Svahn. Kronologisk översikt av kroppsövningarna i Sverige 1000–1900, pp. 47–53; Riddarlek och tornerspel, pp. 221–223, 446.

 27. 27.

  Jakob Christensson. (1996). Lyckoriket: Studier i svensk upplysning. Atlantis: Stockholm, pp. 127–128, 130, 132, 139, 144, 150, 162–164; Anders Sundin. (2006). 1809: Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess. Uppsala universitet: Uppsala, pp. 22–24, 226. On the social outburst see Mats Berglund. (2009). Massans röst: Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. Stockholm: Stockholms universitet.

 28. 28.

  Bo Stråth. (2005). Union och demokrati: De förenade rikena Sverige och Norge 1814–1905. Nya Doxa, pp. 61–65, 69–70.

 29. 29.

  Anders Sundin. 1809: Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess, p. 248.

 30. 30.

  Torgny T. Segerstedt. (1937). ‘Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi’. In Lunds universitets årsskrift Avd. 1. Bd 33. Nr 8. Lund, pp. 104–108, 121, 135–137, 142–144, 147; Svante Nordin. Romantikens filosofi: Svensk idealism från Höijer till hegelianerna. Doxa: Lund, pp. 41, 43, 47.

 31. 31.

  Torgny T. Segersteddt. ‘Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi’, pp. 240–241, 248; Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 61–63.

 32. 32.

  Johan Fischerström. (1794). Tal om de medel och utvägar, genom hvilka styrka. manlighet och härdighet kunna hos svenska folket befrämjap: Hållet vid præsidii nedläggande uti kongl. vetenskaps academien den 10 september. Stockholm; Henrik Sandblad. Olympia och Valhalla, pp. 17–22; Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 62–63, 70–72.

 33. 33.

  Henrik Sandblad. Olympia och Valhalla, pp. 27–30; Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 63–65.

 34. 34.

  Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 65–70.

 35. 35.

  Rune Johansson. ‘Nationalism’. In Nationalencyklopedin; Allan Jansson. (1935). Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till Krimkriget. Uppsala, pp. 406–407.

 36. 36.

  Jens Ljunggren. Kroppens bildning, pp. 75–77.

 37. 37.

  Barrie Houlihan. (1997). Sport, policy and politics: A comparative analysis. Routledge: London, p. 1.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2024 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Ljunggren, J. (2024). Sport from Above. In: A Political History of Sport in Sweden. Palgrave Studies in Sport and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46185-9_2

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-46185-9_2

 • Published:

 • Publisher Name: Palgrave Macmillan, Cham

 • Print ISBN: 978-3-031-46184-2

 • Online ISBN: 978-3-031-46185-9

 • eBook Packages: HistoryHistory (R0)

Publish with us

Policies and ethics