Advertisement

Influence of Copper Items Treatment Methods on XRF Results (Based on the Belt Stripping Clips from Kichigino I Burial Ground, Kurgan 5, Southern Trans-Urals)

Conference paper
  • 108 Downloads
Part of the Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences book series (SPEES)

Abstract

The work deals with the issue of various restoration methods (mechanical brushing and Trilon B treatment) influence on X-Ray fluorescence analysis data. The different restoration methods effect poorly on the XRF analysis results of bronze items composition. However, the mechanical brushing and Trilon B treatment can influence on Pb and Bi contents towards an increase (mechanical brushing) or decrease (Trilon B) in them.

Keywords

Kichigino I burial ground Secondary alteration of bronze Restoration methods 

Notes

Acknowledgments

The study was supported by RFBR, project No. 20-09-00205.

References

  1. Blinov, I.A., Ankushev, M.N., Vinogradov, N.B., Yuminov, A.M.: Geologicheskiye osobennosti metallurgicheskikh shlakov i rud ukreplennogo poseleniya bronzovogo veka Ustye (Yuzhnoye Zauralye) (Geochemical characteristics of smelter slags and ores of Ustye Bronze Age fortified settlement (Southern Trans-Urals)). Geoarheologiya i arheologicheskaya mineralogiya (Geoarchaeol. Archaeol. Mineral.) 128–136 (2015). (in Russian)Google Scholar
  2. Vinogradov, N.B., Degtyareva, A.D., Kuzminykh, S.V.: Metallurgiya i metalloobrabotka v zhizni obitateley ukreplennogo poseleniya Ust’ye 1 (Metallurgy and metalwork in the life of Ustye 1 fortified settlement habitats). Vestnik Archaeol. Anthropol. Ethnographic 3(22), 430 (2013). (in Russian)Google Scholar
  3. Zaykov, V.V., Zaykova, E.V., Tairov, A.D.: Znacheniye issledovaniy po povedeniyu olova i medi pri okislenii drevnikh bronz dlya tekhnologicheskoy arkheologii (The importance of the research on tin and copper behavior during ancient bronze oxidizing for technological archaeology). In: The 6th Bersov Readings: Collected Papers of All-Russian Archaeological Research-to-Practice Conference, pp. 125–129. Kvadrat Publ. House, Ekaterinburg (2011). (in Russian)Google Scholar
  4. Perelman, A.I.: Geokhimiya: Uchebnik dlya geol. spets vuzov (Geochemistry: Special Geological Course Book for Higher Education Institutes), vol. 528. Higher School, Moscow (1989). (in Russian)Google Scholar
  5. Tairov, A.D., Beisenov, A.Z., Blinov, I.A.: Rossiysko-Kazakhstanskoye sotrudnichestvo pri izuchenii drevnikh zolotykh izdeliy (Russian-Kazahstan cooperation in ancient golden items study). Geoarheologiya i arheologicheskaya mineralogiya (Geoarchaeol. Archaeol. Mineral.) 65–69 (2014). (in Russian)Google Scholar
  6. Tairov, A.D., Botalov, S.G.: Pogrebeniye sakskogo vremeni mogilnika Kichigino I v Yuzhnom Zaural’ye (Saki’s Age sepulture of Kichigino I burial ground in Southern Trans-Urals). In: Arkheologiya i paleoantropologiya yevraziyskikh stepey i sopredelnykh territoriy (Archaeology and Paleoanthropology of Eurasia Steppes and Cross-Border Areas), pp. 339–354. TAUS, Moscow (2010). (in Russian)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2021

Authors and Affiliations

  1. 1.Institute of Mineralogy SU FRS MG UB RASMiassRussia
  2. 2.South Urals State UniversityChelyabinsk, MiassRussia

Personalised recommendations