Advertisement

Slovenia’s Protected Areas

 • Aleš SmrekarEmail author
 • Katarina Polajnar Horvat
 • Daniela Ribeiro
Chapter
 • 281 Downloads
Part of the World Regional Geography Book Series book series (WRGBS)

Abstract

The conservation of the natural environment and its values in Slovenia goes back to the last decade of the nineteenth century, and the beginnings of the first and only national park go back to 1924. The 1999 Nature Conservation Act established a national framework for protecting 13% of Slovenia’s territory. Slovenia is among the European countries with best-preserved natural conditions and the greatest biological and landscape diversity. This is reflected by the size of Slovenian territory that is protected: more than 52% of the country lies in ecologically important areas and approximately 37% within Natura 2000 sites. Various examples are used to present the management of national assets. Slovenia has 1 national park (IUCN category II/V; the example presented is Triglav National Park), 3 regional parks (IUCN category V/II; the example presented is Kozje Regional Park), 44 landscape parks (IUCN category V; Kolpa Landscape Park is presented), 1 strict nature reserve (IUCN category I; the Hrastova loza Strict Nature Reserve is presented), 56 nature reserves (IUCN category IV; the Hrastov gozd v Krakovem pri Kostanjevici Nature Reserve is presented), and 1164 natural monuments (IUCN category III; the cave Križna jama is presented).

Keywords

Environmental protection Nature conservation Protected area Sustainable development Natura 2000 

References

 1. ARSO (2017) Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana. http://www.arso.gov.si. Accessed 13 Sept 2017
 2. Berginc M, Kremesec-Jevšenak J, Vidic J (2007) Sistem varstva narave v Sloveniji [Nature protection system in Slovenia]. Ministrstvo za okolje in prostor, LjubljanaGoogle Scholar
 3. Birds Directive (2009) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds. Official Journal of the European Union L 20/7 (26 Jan 2010). BrusselsGoogle Scholar
 4. Bizjak J, Vidic J, Berginc M, Hladnik J, Zupanc Hrastar S, Groznik Zeiler K, Kristanc J, Vičar A (eds) (2008) Zavarovana območja v Sloveniji [Protected areas of Slovenia]. Ministrstvo za okolje in prostor, LjubljanaGoogle Scholar
 5. Ciglič R, Perko D (2013) Europe’s landscape hotspots. Acta Geogr Slov 53(1):117–139.  https://doi.org/10.3986/AGS53106 CrossRefGoogle Scholar
 6. Dudley N (ed) (2008) Guidelines for applying protected area management categories. IUCN, GlandGoogle Scholar
 7. Erhart V, Juvančič L (eds) (2016) Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo [Practical guide for people who enrich protected areas and preserve tradition]. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, LjubljanaGoogle Scholar
 8. Habitats Directive (1992) Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities L 206/7 (22 July 1992). BrusselsGoogle Scholar
 9. Hladnik J, Letič L (eds) (2010) Naravni parki Slovenije [Nature parks in Slovenia]. Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za okolje in prostor, LjubljanaGoogle Scholar
 10. Klemenčič T (2016) Uporaba programa upravljanja območij Natura 2000 v presoji sprejemljivosti [Use of the Natura 2000 management programme in the appropriate assessment]. Varstvo Narave 29:73–84Google Scholar
 11. Kolpa krajinski park [Kolpa Landscape Park] (2017.) http://www.kp-kolpa.si/. Accessed 20 Sept 2017
 12. Kunaver P (1926) Naš prirodni park [Our natural park]. Planinski Vestnik 26(7):162–164Google Scholar
 13. Lampič B, Mrak I (2008) Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja [Valuables, values and development potentials of protected areas]. Dela 29:145–159.  https://doi.org/10.4312/dela.29.11.145-159 CrossRefGoogle Scholar
 14. Lampič B, Mrak I, Plut D (2011) Geographical identification of development potential for the sustainable development of protected areas in Slovenia. Hrvatski Geografski Glasnik 73(2):49–65.  https://doi.org/10.21861/hgg.2011.73.02.04 CrossRefGoogle Scholar
 15. Landestrost (2017) Krakovski gozd [Krakovo forest]. http://www.landestrost.com/krakovski-gozd/. Accessed 9 Aug 2017
 16. Naravni parki, rezervati in botanični vrtovi [Natural parks, natural reserves and botanical gardens] (2017) Hrastov gozd v Krakovem pri Kostanjevici. http://naravniparki.slo-link.si/naravni-rezervati/naravni-rezervati-4/. Accessed 9 Aug 2017
 17. Natura 2000 Barometer (2016) European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/. Accessed 22 Sept 2017
 18. Natura 2000 Management Programme (2015–2020) (2015) Vlada Republike Slovenije, Ljubljana. http://www.natura2000.si/. Accessed 18 Sept 2017
 19. Nose Marolt M (2015) NATURA 2000 v Sloveniji, ljudje z naravo – narava za ljudi [NATURA 2000 in Slovenia, people with nature – nature for people]. Zavod RS za varstvo narave, LjubljanaGoogle Scholar
 20. Območje [Area] (2017.) http://kozjanski-park.si/?page_id=222. Accessed 3 Aug 2017
 21. Od ustanovitve do danes [From the establishment till today] (2017.) http://kozjanski-park.si/?page_id=218. Accessed 3 Aug 2017
 22. Odlok o razglasitvi Doline Sedmerih jezer za narodni park [Decree on the Proclamation of the Seven Lakes Valley for the National Park] (1961) Uradni list Socialistične Republike Slovenije 18/1961. LjubljanaGoogle Scholar
 23. Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa [Decree on the Proclamation of the Kolpa Landscape Park] (1998) Uradni list Republike Slovenije 82/1998. LjubljanaGoogle Scholar
 24. Ogrin D (1996) Podnebni tipi v Sloveniji [The climate types in Slovenia]. Geografski Vestnik 68:39–56Google Scholar
 25. Pachschwöll A (2011) Leopold Hufnagl (1857–1942): Ein ökologischer Vordenker Unsere Heimat 82(1):30–33Google Scholar
 26. Plut D, Cigale D, Lampič B, Mrak I, Kavaš D, Erker Slabe R, Trebše P, Pleterski A, Štular B, Pirnat J (2008) Trajnostni razvoj varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga države [Sustainable development of protected areas – integrated approach and country’s active role]. Filozofska fakulteta, LjubljanaGoogle Scholar
 27. Podobnik J (2008) The importance of parks in Slovenia. Quark, Research and Development in Slovenia 2008:73Google Scholar
 28. Polajnar Horvat K (2015) Okolju prijazno vedenje [Environmentally friendly behaviour], Georitem 26. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 29. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot [Rules on the Designation and Protection of Natural Values] (2004) Uradni list Republike Slovenije 111/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 30. Praznik kozjanskega jabolka [The Feast of Kozjansko Apples] (2017.) http://kozjanski-park.si/?p=1599. Accessed 3 Aug 2017
 31. Prelovšek M (2010) Križna jama [Cave Križna jama]. In: DEDI – digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. http://www.dedi.si/dediscina/156-krizna-jama. Accessed 10 Sept 2017
 32. Prelovšek M (2011) Križna jama – a good example of the sustainable management of a show cave. In: Prelovšek M, Zupan Hajna N (eds) Pressures and protection of the underground Karst: cases from Slovenia and Croatia. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, pp 54–63Google Scholar
 33. Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2016 [Program of Work and Financial Plan of Kozje Park for 2016]. http://kozjanski-park.si/?page_id=224. Accessed 7 Aug 2017
 34. Skoberne P (2011) Prispevek k poznavanju vloge Albina Belarja na področju varstva narave na Slovenskem [Contribution to the knowledge of Albin Belar’s role in the field of nature conservation on the territory of Slovenia]. Annales, Series Historia Naturalis 21(1):97–110Google Scholar
 35. Skoberne P (2015) Od prispodobe konca sveta do narodnega parka [From the end of the world allegory to the National Park]. In: Zorn M, Kladnik D (eds) Dolina Triglavskih jezer, Geografija Slovenije 32. Založba ZRC, Ljubljana, pp 13–25Google Scholar
 36. Uredba o Krajinskem parku Kolpa [Decree on the Kolpa Landscape Park] (2006) Uradni list Republike Slovenije 85/2006. LjubljanaGoogle Scholar
 37. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) [Decree on Special Protection Areas (Natura 2000 areas)] (2004) Uradni list Republike Slovenije 49/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 38. Zakon o ohranjanju narave [Nature Conservation Act] (1999) Uradni list Republike Slovenije 56/1999. LjubljanaGoogle Scholar
 39. Zakon o ohranjanju narave [Nature Conservation Act] (2004) Uradni list Republike Slovenije, 96/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 40. Zakon o Spominskem parku Trebče [Trebče Memorial Park Act] (1981) Uradni list Socialistične Republike Slovenije 1/1981. LjubljanaGoogle Scholar
 41. Zakon o Triglavskem narodnem parku [Triglav National Park Act] (1981) Uradni list Socialistične Republike Slovenije 17/1981, 18/1981. LjubljanaGoogle Scholar
 42. Zakon o Triglavskem narodnem parku [Triglav National Park Act] (2010) Uradni list Republike Slovenije 52/2010. LjubljanaGoogle Scholar
 43. Združenje turističnih kmetij Slovenije [Association of Tourist Farms of Slovenia] (2017) Praznik kozjanskega jabolka v Podsredi. http://www.turisticnekmetije.si/praznik-kozjanskega-jabolka-v-podsredi. Accessed 3 Aug 2017
 44. Zorn M, Kladnik D (eds) (2015) Dolina Triglavskih jezer [The Triglav Lakes Valley], Geografija Slovenije 32. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Aleš Smrekar
  • 1
  Email author
 • Katarina Polajnar Horvat
  • 1
 • Daniela Ribeiro
  • 1
 1. 1.ZRC SAZU Anton Melik Geographical InstituteLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations