Advertisement

Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic

Conference paper
 • 813 Downloads
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 916)

Abstract

Currently the Framework Educational Programme (FEP) is updated in the Czech Republic. The Framework Educational Programme and its content of each subject in each branch should correspond to the contemporary perception of the world of contemporary young people. The changes should be based on the needs of students as well as on the requirements of practice. In most cases only the range of expected outputs and curricula is increased, but without any reduction of other unnecessary content. Adjusting of links between the different disciplines, if any, is minimal. The aim of the paper is to present different views on the changes of the Framework Educational Programme, especially for vocational secondary schools. We focus our attention to the study program of vocational subjects/practical training teacher with respect to the changes of FEP. With varying output requirements of students of secondary vocational schools, the demands on the future teachers of vocational subjects/practical training change too. We must answer on question: How long in advance, how, and what is the way for the university preparing future teachers of vocational subjects/practical training when designing and to realizing the innovation of their study program? Through a meta-research survey, we summarize the data that present other views on the Framework Educational Programme.

Keywords

FEP Professional competence Practical training Teachers 

References

 1. 1.
  Fuhr, T.: Bildung. In: Laros, A., Fuhr, T., Taylor, E. (eds.) Transformative Learning Meets Bildung: An International Exchange, pp. 3–15. SensePublishers, Rotterdam (2017)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Biesta, G.: Beyond Learning: Democratic Education For A Human Future. Paradigm Publishers, Boulder (2006)Google Scholar
 3. 3.
  MŠMT: Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989: (v oblasti regionálního školství). Praha (2009). http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/zprava2009/zprava_vyvoj_skolstvi.doc
 4. 4.
  Šimoník, O.: Úvod do didaktiky základní školy. MSD, Brno (2005)Google Scholar
 5. 5.
  Tupý, J.: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Masarykova univerzita, Brno (2014)Google Scholar
 6. 6.
  Filová, H: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: (Zdroje inspirace pro učitele). (J. Svobodová, Ed.). Brno: MSD (2007)Google Scholar
 7. 7.
  Rámcové požadavky na studijní programy, jejímž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků. (2017). Rámcové požadavky na studijní programy, jejímž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků. Praha: MŠMT. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim
 8. 8.
  Walterová, E.: Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Masarykova univerzita, Brno (1994)Google Scholar
 9. 9.
  Pecina, P., Sládek, P.: Fourth Industrial Revolution and Technical Education. Valenica: IATED-int assoc Technology Education & Development, pp. 2089–2093 (2017)Google Scholar
 10. 10.
  Sládek, P., Válek, J.: (Ne)kvalifikovanost učitelů – létající učitelé. In H. Cídlová XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. (pp. 187–192). Brno: Masarykova univerzita (2015)Google Scholar
 11. 11.
  Sládek, P., Válek, J.: Létající fyzikáři, In M. Randa Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. (pp. 204–212). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni (2016)Google Scholar
 12. 12.
  Přehled vydávání RVP SOV po vlnách, Národní ústav pro vzdělávání. (2017). Přehled vydávání RVP SOV po vlnách, Národní ústav pro vzdělávání. http://www.nuv.cz/t/prehled-vydavani-rvp-sov-po-vlnach. Accessed 21 May 2017
 13. 13.
  Harmonogram, MŠMT ČR: Harmonogram, MŠMT ČR (2013). http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/harmonogram. Accessed 21 May 2017

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Physics, Chemistry and Vocational Education, Faculty of EducationMasaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations