Skip to main content

Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic

 • 1368 Accesses

Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC,volume 916)

Abstract

Currently the Framework Educational Programme (FEP) is updated in the Czech Republic. The Framework Educational Programme and its content of each subject in each branch should correspond to the contemporary perception of the world of contemporary young people. The changes should be based on the needs of students as well as on the requirements of practice. In most cases only the range of expected outputs and curricula is increased, but without any reduction of other unnecessary content. Adjusting of links between the different disciplines, if any, is minimal. The aim of the paper is to present different views on the changes of the Framework Educational Programme, especially for vocational secondary schools. We focus our attention to the study program of vocational subjects/practical training teacher with respect to the changes of FEP. With varying output requirements of students of secondary vocational schools, the demands on the future teachers of vocational subjects/practical training change too. We must answer on question: How long in advance, how, and what is the way for the university preparing future teachers of vocational subjects/practical training when designing and to realizing the innovation of their study program? Through a meta-research survey, we summarize the data that present other views on the Framework Educational Programme.

Keywords

 • FEP
 • Professional competence
 • Practical training
 • Teachers

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-3-030-11932-4_46
 • Chapter length: 12 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   269.00
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-3-030-11932-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   349.99
Price excludes VAT (USA)
Fig. 1.

References

 1. Fuhr, T.: Bildung. In: Laros, A., Fuhr, T., Taylor, E. (eds.) Transformative Learning Meets Bildung: An International Exchange, pp. 3–15. SensePublishers, Rotterdam (2017)

  CrossRef  Google Scholar 

 2. Biesta, G.: Beyond Learning: Democratic Education For A Human Future. Paradigm Publishers, Boulder (2006)

  Google Scholar 

 3. MŠMT: Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989: (v oblasti regionálního školství). Praha (2009). http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/zprava2009/zprava_vyvoj_skolstvi.doc

 4. Šimoník, O.: Úvod do didaktiky základní školy. MSD, Brno (2005)

  Google Scholar 

 5. Tupý, J.: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Masarykova univerzita, Brno (2014)

  Google Scholar 

 6. Filová, H: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: (Zdroje inspirace pro učitele). (J. Svobodová, Ed.). Brno: MSD (2007)

  Google Scholar 

 7. Rámcové požadavky na studijní programy, jejímž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků. (2017). Rámcové požadavky na studijní programy, jejímž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků. Praha: MŠMT. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim

 8. Walterová, E.: Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Masarykova univerzita, Brno (1994)

  Google Scholar 

 9. Pecina, P., Sládek, P.: Fourth Industrial Revolution and Technical Education. Valenica: IATED-int assoc Technology Education & Development, pp. 2089–2093 (2017)

  Google Scholar 

 10. Sládek, P., Válek, J.: (Ne)kvalifikovanost učitelů – létající učitelé. In H. Cídlová XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. (pp. 187–192). Brno: Masarykova univerzita (2015)

  Google Scholar 

 11. Sládek, P., Válek, J.: Létající fyzikáři, In M. Randa Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. (pp. 204–212). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni (2016)

  Google Scholar 

 12. Přehled vydávání RVP SOV po vlnách, Národní ústav pro vzdělávání. (2017). Přehled vydávání RVP SOV po vlnách, Národní ústav pro vzdělávání. http://www.nuv.cz/t/prehled-vydavani-rvp-sov-po-vlnach. Accessed 21 May 2017

 13. Harmonogram, MŠMT ČR: Harmonogram, MŠMT ČR (2013). http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/harmonogram. Accessed 21 May 2017

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Petr Sládek .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2020 Springer Nature Switzerland AG

About this paper

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this paper

Válek, J., Sládek, P. (2020). Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic. In: Auer, M., Tsiatsos, T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_46

Download citation