Advertisement

Companies’ Understanding of Trans-border Cooperation: An Empirical Study in Poland and Republic of Belarus

 • Anna WasilukEmail author
Conference paper
Part of the Eurasian Studies in Business and Economics book series (EBES, volume 10/1)

Abstract

Increasing globalization of economic processes forces companies to strengthen intensively their competitiveness. They need to find new sources of competitive advantages and one of such sources could be the internalization of company operations. The use of geographical location may be an additional source of increasing the attractiveness and competitiveness of border regions and enterprises. Although there is no shortage of studies devoted to trans-border cooperation and in fact its political and legal context, there is a deficit of publications devoted to actual readiness for undertaking trans-border cooperation by Polish and Belarusian companies. This may be due to the specifics of conducting research in Belarusian enterprises and the difficulty of reaching companies there. The objective of this text is to identify the level of current cooperation between Polish and Belarusian businesses and their readiness to tighten this cooperation in the near future. The study found a large deficit at both continuation the existing cooperation and prospects for the possibility of strengthening it in the near future. The analyses showed that the dominant percentage of surveyed companies has not undertaken any cooperation with foreign companies (Polish or Belarusian) so far and does not intend to undertake it in the near future.

Keywords

Cooperation of companies Trans-border Poland Republic of Belarus 

Notes

Acknowledgements

The analyses presented in this text are based on the results of wide research (for which the author of this text was part of the research team), carried out as part of an international research project within the agreement between the Polish Academy of Science and the National Academy of Science of Belarus (in the years 2014–2016) “Readiness of enterprises to create cross-border networking”. The research was conducted within the statutory work of the Department of Organization and Management at Bialystok University of Technology and was financed from Polish Ministry of Science and Higher Education funds.

References

 1. Ackleson, J. (2005). Constructing security on the U.S. – Mexico border. Political Geography, 24, 165–184.CrossRefGoogle Scholar
 2. Anam, R. (2017). Tolerancja Polaków a obcokrajowcy w pracy [Tolerance of Poles vs foreigners at work]. [online] Accessed July 09, 2017, from http://www.egospodarka.pl/33182,Tolerancja-Polakow-a-obcokrajowcy-w-pracy,3,39,1.html
 3. Balibar, E. (2009). Europe as Borderland. Environment and Planning D: Society and Space, 27(2), 190–215.CrossRefGoogle Scholar
 4. Balogh, P., & Pete, M. (2018). Bridging the gap: Cross-border integration in the Slovak–Hungarian Borderland around Štúrovo–Esztergom. Journal of Borderlands Studies, 33(4), 605–622.  https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1294495.CrossRefGoogle Scholar
 5. Cappelin, R., & Batey, P. W. J. (Eds.). (1993). Regional networks, border regions and European integration. London: Pion.Google Scholar
 6. Centrum Badania Opinii Społecznej. (2008). Stosunek Polaków do innych narodów [Attitude of Poles to other nations]. Warszawa: CBOS.Google Scholar
 7. Centrum Badania Opinii Społecznej. (2016). Zaufanie społeczne [Social trust]. Warszawa: CBOS.Google Scholar
 8. Coleman, M. (2005). U.S. border geopolitics and geoeconomics: the U.S. – Mexico border as security/economy nexus. Political Geography, 24, 185–209.CrossRefGoogle Scholar
 9. Czapliński, J., & Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna 2015 [Social diagnosis 2015]. Contemporary Economics, 9(4), 16–547.Google Scholar
 10. Czerewacz-Filipowicz, K. (2016). Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wpływ EAUG na integrację handlową państw członkowskich z gospodarką światową [Regionalism and regionalization in the Eurasian Economic Union. Impact of EAUG on Member States’ trade integration with the world economy]. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.Google Scholar
 11. Dołzbłasz, S., & Raczyk, A. (2010). Współpracatransgraniczna w Polscepoakcesji do UE [Cross-border cooperation in Poland after accession to the EU]. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.Google Scholar
 12. Dörry, S., & Walther, O. J. (2015). Contested ‘relational policy spaces’ in two European border regions. Environment and Planning A, 47(2), 338–355.CrossRefGoogle Scholar
 13. Główny Urząd Statystyczny. (2016). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016 [Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2016]. Warszawa: GUS.Google Scholar
 14. Guo, R. (2015). Cross-border management. Theory, method and application. Berlin: Springer.Google Scholar
 15. Ipsos. (2016). Postawy wobec cudzoziemców w Polsce – wyniki badań opinii społecznej [Attitudes towards foreigners in Poland – Results of surveys on public opinion]. Warszawa: Ipsos.Google Scholar
 16. Karp, D. (2008). Jak oceniają nas pracujący w Polsce obcokrajowcy? [How do foreigners working in Poland evaluate us?]. [online] Accessed May 15, 2017, from http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,4232579.html
 17. Knippschild, R. (2011). Cross-border spatial planning: Understanding, designing and managing cooperation process in the German-Polish-Czech Borderland. European Planning Studies, 19(4), 629–645.CrossRefGoogle Scholar
 18. Kosiedowski, W. (Ed.). (2009). Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiedzkich w kontekście integracji europejskiej [Borderlands in transition. Development and trans-border cooperation between the regions of Eastern Poland and neighbouring countries in the context of European integration]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Google Scholar
 19. Kosiedowski, W. (Ed.). (2013). Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian [Modern Belarus. Society and economy of transition time]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Google Scholar
 20. Lechevalier, A., & Wielgohs, J. (Eds.). (2013). Borders and border regions in Europe: Changes, challenges and chances. Bielefeld: Transcript Verlag.Google Scholar
 21. Lis, A. M., & Lis, A. (2014). Zarządzaniekapitałami w klastrach: kapitałspołeczny, kulturowy, ekonomicznyisymboliczny w strukturachklastrowych [Capital management in clusters: social, cultural, economic and symbolic capital in cluster structures]. Warszawa: Difin.Google Scholar
 22. Miłkowski, A. (2013). Wschodnia granica Polski. Od Peryferii i izolacji do współdziałania [Eastern border of Poland. From periphery and isolation to cooperation]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 363–372.Google Scholar
 23. Ministerstwo Gospodarki. (2015). Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, 2015 [Poland 2015. Report on the state of the economy, 2015]. Warszawa.Google Scholar
 24. Moraczewska, A. (2008). TransformacjafunkcjigranicPolski [Transformation of border functions of Poland]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Google Scholar
 25. O’Dowd, L. (2010). From a ‘Borderless World’ to a ‘World of Borders’: ‘Bringing History Back in’. Environment and Planning D: Society and Space, 28(6), 1031–1050.CrossRefGoogle Scholar
 26. Radek, R. (2012). Współpracatransgranicznajakonarzędzieprzełamywaniauprzedzeń I stereotypównapolskichpograniczach (wybraneproblemy) [Trans-border cooperation as a tool for overcoming prejudices and stereotypes on Polish frontiers (selected issues)]. In R. Łoś & J. Reginii-Zacharski (Eds.), Sąsiedztwoipogranicze – międzykonfliktem a współpracą [Neighborhood and borderland – Between conflict and cooperation] (pp. 55–88). Łódź: WydawnictwoUniwersytetuŁódzkiego.Google Scholar
 27. Reitel, B. (2006). Governance in cross-border agglomerations in Europe – The examples of Basel and Strasbourg. Europa Regional, 14(1), 9–21.Google Scholar
 28. Sohn, C., & Reitel, B. (2016). The role of national states in the construction of cross-border metropolitan regions in Europe: A scalar approach. European Urban and Regional Studies, 23(3), 306–321.CrossRefGoogle Scholar
 29. Sohn, C., Reitel, B., & Walther, O. (2009). Cross-Border Metropolitan Integration in Europe: The Case of Luxembourg, Basel, and Geneva. Environment and Planning C: Politics and Space, 27(5), 922–939.CrossRefGoogle Scholar
 30. Tomaszuk, A. (2016). Stereotypes in the perception of cross-border business partners (on the example of Podlasie entrepreneurs). Economics and Management, 8(2), 56–62.Google Scholar
 31. Tomaszuk, A. (2017). The importance of technological factors in the creation of cooperation. Procedia Engineering, 182, 701–708.CrossRefGoogle Scholar
 32. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 [Podlaskie Voivodship Development Strategy until 2020]. Białystok: UMWP.Google Scholar
 33. Van Houtum, H., & Strűver, A. (2002). Borders, strangers, doors and bridges. Space & Polity, 6(2), 141–146.CrossRefGoogle Scholar
 34. Wasiluk, A. (2017). Pro-innovative prerequisites for establishing the cooperation between companies (in the perspective of creation and development of clusters). Procedia Engineering, 182, 755–762.CrossRefGoogle Scholar
 35. Wasiluk, A., & Daniluk, A. (2013). The possibilities of creating cross-border clusters. Vilnius: Vilnius University Publishing House.Google Scholar
 36. Wenzel, M. (2017). Stosunek do obcokrajowców w Polsce [Attitude to foreigners in Poland]. InstytutSprawPublicznych. [online] Accessed July 08, 2017, from http://www.isp.org.pl/files/7735258070251767001254129661.pdf

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Engineering ManagementBialystok University of TechnologyBiałystokPoland

Personalised recommendations