Advertisement

Semiotics in Romania

 • Sanda Golopenţia-Eretescu
Part of the Topics in Contemporary Semiotics book series (TICSE)

Abstract

The history of Romanian semiotics has not yet become an independent object of study in Romania. Overviews of Romanian semiotics appear, however, in Marcus (1979a) and Voigt (1979), and a general bibliography of the subject has been prepared by Mihai Nadin.1 Information concerning Romanian linguistic semiotics or semiotics of folklore can be found in Miclău (1977a) and Marcus (1975e, 1978), respectively.

Keywords

Fairy Tale Indian Culture Scientific Language Indian Logic Poetic Language 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Abbreviations

AAR

Analele Academiei Române

ACIL X

Actes du X e Congrès international des linguistes. Bucarest, 28 août—2 septembre 1967. (Publié sur la recommandation du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, avec le concours financier de l’UNESCO.) Rédacteur en chef: A. Graur. Bucharest: EA, l (1969), 2–4 (1970)

ACILFR XII

Actele celui de al XH-lea Congres international de lingvistică şi filologie romanică. (Publicai la recomandarea Consiliului internacional de filozofie şi ştiinţe umaniste cu concursul financiar al UNESCO.) Redactor responsabil: Alexandru Rosetti.) Bucharest: EA, l (1970), 2 (1971)

AUB

Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Filologie. Bucharest, 1954-

AUE

Ibid. Seria Estetică

AUF

Ibid. Seria Filozofie

AUI

Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din laşi (serie nouă) Secţiunea III. Ştiinţe sociale. e. Lingvistică. Jassy, 1957-

AUT

Analele Universităţii din Timişoara. Seria ştiinţe filologice. Timişoara, 1963-

AUTF

Ibid. Seria Filozofie

BMSSM

Bulletin mathématique de la Société des Sciences mathématiques de la R.S.R. (Bucharest, 1957-)

CL

Cercetări de lingvistică. (Academia Republicii Socialiste România. Filiala Cluj. Institutul de lingvistică. 1956-)

CLTA

Cahiers de linguistique théorique et appliquée (since volume 12: Revue roumaine de linguistiqueCahiers.) Bucharest, EA, 1962-)

CME

Catetele Mihai Eminescu. Studii, articole, documente, iconografie şi bibliografie prezentate de Marin Bucur. Bucharest: Eminescu, 1972-

CREL

Cahiers roumains d’études littéraires. Revue trimestrielle de critique, d’esthétique et d’histoire littéraire. (Bucharest: Univers, 1972-)

Crit. lect.

Critica şi actul lecturii. Sibiu: Comitetul judeţean de cultura şi educaţie socialistă, revista Transilvania, Asociaţia scriitorilor, 1980

CS

Miclău (1977d)

DVS

De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre limba şi stilul scriitorilor. Bucharest: ESPLA, 1956

EA

Editura Academiei Republicii Populare Române

EA

Editura Academiei Republicii Socialiste România

EDP

Editura didactică şi pedagogică

EER

Editura enciclopedică româna

ELU

Editura pentru literatură universală

EM

Editura muzicală

EP

Editara politică

EPL

Editura pentru literatură

ES

Editura ătiinţifică

ESE

Editura ştiinţifică şi enciclopedică

ESPLA

Editura de stat pentru literatură şi artă

FD

Fonetică şi dialectologie. (Volumes 1–3: Academia Republicii Populare Române, Institutul de lingvistică din Bucureşti

volumes 4–5

Academia R.P.R., Centrul de cercetări fonetice şi dialectale

volumes 6–9

Academia Republicii Socialiste România, Centrul de cercetări fonetice şi dialectale.) Bucharest: EA, 1958-)

FL

Folclor literar. Universitatea din Timişoara, 1967-

FRLA

Fundaţiile Regale pentru literatură şi artă

IASSI. A Semiotic Landscape

Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies Milan, June 1974. Edited by Seymour Chatman, Umberto Eco, Jean-Marie Klinkenberg. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers, 1979

ICSR

Institutul de cercetări sociale al României

IMMSS

Informatică şi modele matematice în ştiinţele sociale. Bucharest: Centrul de informare şi documentare în ştiinţele sociale şi politice, 1972-

ISR

Institutul Social Român

LL

Limbă şi literatură. Bucharest: Societatea de ştiinţe filologice din Republica Socialistă România, 1955-

LR

Limba română. Bucharest: EA, 1952-

NyIK

Nyelv- és irodalomtudományi közlemények. Cluj: EA, 1967-

Omagiu Rosetti

Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani. Bucharest: EA, 1965

PL

Probleme de logică. Bucharest: EA, 1971-

PLG

Probleme de lingvistică generală. Bucharest: EA, 1959-

RECAPStudies

The Romanian-English Contrastive Analysis Project. Studies. Bucharest University Press, 1972

REF

Revista de (etnografie şi) folclor. Bucharest: EA, 1955-

RF

Revista de filozofie. Bucharest: EA, 1954-

RFR

Revista Fundaţiilor Regale. Bucharest, 1934–1947

RISBC

Revista Institutului Social Banat-Crişana. Timişoara, 1933–1947

RITL

Revista de istorie şi teorie literară. Bucharest: EA, 1952-

RL

România literară. Săptămîmal editat de Uniunea Scriito-rilor din R.S.R. Bucharest: 1968-

RRL

Revue (roumaine) de linguistique. Bucharest: EA, 1956-

SR

Sociologie românească. Bucharest, 1936-)

SSPS

Mircea Borcilă, ed. Lucrările simpozionului de stilistică, poetică şi semiotică, Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai and Societatea de ştiinţe filologice din R. S. România-Filiala Cluj, 1980

StCl

Studii clasice. Societatea de studii clasice din Republica Socialistă România. Bucharest, 1959-)

StUBB

Studia Universitatis “Babes-Bolyai.” Series philologia. (Volumes 1 and 2: Buletinul Universităţor “Victor Babeş” şi “Bolyai,” volume 3; Studia Universitatum Babeş et Bolyai.) Cluj 1956-.

VR

Viaţa românească. Revistă a Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România. Bucharest: 1948.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Achiţei, Gheorghe. “Estetica semiotică” (Semiotic Aesthetics). Amfiteatru, 5, No. 8 (1970), 27.Google Scholar
 2. Adăscăliţei, Vasile. “Mobilitatea genurilor şi speciilor folclorului literar” (Mobility of Genres and Subgenres in Folk Literature). Iasul literar, 12, No. 4 (1961), 51–55.Google Scholar
 3. Alexandrescu, Sorin. “Analyse structurelle des personages et conflits dans le roman Le lit de Procruste de Camil Petrescu.CLTA, 6 (1969), 209–224.Google Scholar
 4. Alexandrescu, Sorin. “Analiza de text şi critică, orgaică” (Text Analysis and Organic Criticism), VR, 18, No. 12 (1965), 136–145.Google Scholar
 5. Alexandrescu, Sorin. “Simbol şi simbolizare. Observaţii asupra unor procedee poetice argheziene” (Symbol and Symbolization. On Some Poetic Techniques of T. Arghezi). In SPS (1966a), 318–369.Google Scholar
 6. Alexandrescu, Sorin. Intîmplare în deşert de Al. Philippide(An Occurrencein the Desert by A. Philippide). VR, 19, No. 2 (1966b), 115–122.Google Scholar
 7. Aexandrescu, Sorin. “Perspective ale cercetării literare structurale” (Perspectives on the Structural Study of Literature). Secolul, 20, No. 5 (1967), 168–176.Google Scholar
 8. Alexandrescu, Sorin “Le strutture sintattiche nella poesia di Ion Barbu.Lingua e stile, 3 (1968a), 181–193.Google Scholar
 9. Alexandrescu, Sorin. “Concepţia stilistică a lui Tudor Vianu” (The Stylistic Approach of Tudor Vianu). In T. Vianu (1968b), 3–20.Google Scholar
 10. Alexandrescu, Sorin. William Faulkner. Bucharest: ELU, 1969.Google Scholar
 11. Alexandrescu, Sorin. “Introducere în poetica modernă” (An Introduction to Modern Poetics). In Nasta and Alexandrescu, eds. (1972), pp. xvii—cvi.Google Scholar
 12. Alexandrescu, Sorin. “Le discours étrange.” In S. Alexandrescu, Roland Barthes, Claude Brémond, Claude Chabrol, A.J. Greimas, Pierre Maranda, Siegfried J. Schmidt, and Teun A. Van Dijk. Sémiotique narrative et textuelle. Paris: Larousse, 1973, pp. 55–95.Google Scholar
 13. Alexandrescu, Sorin. Logique du personnage (Paris: Mame, 1974).Google Scholar
 14. Alexandru, Tiberiu. “Constantin Brăiloiu (1893–1958).” In T. Alexandru, FolcloristicăOrganologieMusicologie. Studii. Bucharest: EM, 1978, pp. 76–111.Google Scholar
 15. Al-George, Sergiu. “La fonction révélatrice des consonnes chez les phonéticiens de l’Inde antique.CLTA (1966), pp. 11–15.Google Scholar
 16. Al-George, Sergiu. “The Semiosis of Zero According to Pãnini.Eastand West, 17, No. 1–2, (1967), 115–124.Google Scholar
 17. Al-George, Sergiu. “The Extra-Linguistic Origin of Pãnini’s Syntactic Categories and Their Linguistic Accuracy.Journal of the Oriental Institute, 18, No. 1–2 (1968), 1–7.Google Scholar
 18. Al-George, Sergiu. “Sign (lakṣaṇa) and Propositional Logic in Pãnini.East and West, 19, No. 1–2 (1969), 176–193.Google Scholar
 19. Al-George, Sergiu. “L’Inde antique et les origines du structuralisme,” in ACIL X, 2(1970), 235–240.Google Scholar
 20. Al-George, Sergiu. Limbă şi gîndire în cultura indiană. Introducere în semiologiaindiană (Language and Thought in Indian Culture. An Introduction to Indian Semiology). Bucharest: ESE, 1976.Google Scholar
 21. Amzulescu, Al. I. “Contribuţe la cercetarea structurii poetice a liricii populare” (A Contribution to the Study of the Poetic Structure of Folk Lyricism). REF, 6, No. 3–4 (1961), 7–26.Google Scholar
 22. Amzulescu, Al. I. “Premise la poetica doinei muscelene de codru” (Premises of a Poetics of the doina de codru from Muscel). REF, 12, No. 1 (1967), 51–59.Google Scholar
 23. Amzulescu, Al. I. “Despre stilistica oralităţii cîntecelor epice româneşti” (A Stylistic Approach to Orality in the Romanian Epic). REF, 15, No. 6 (1970), 461–494.Google Scholar
 24. Amzulescu, Al. I. “Modelul funcţional al eposului eroic românese” (A Functional Model of the Heroic Romanian Epic). REF 16, No. 3 (1971a), 189–206.Google Scholar
 25. Amzulescu, Al. I “Modelul actanţial al eposului eroic românese” (An Actantial Model of the Romanian Heroic Epic). REF 16, No. 4 (1971b), 267–282.Google Scholar
 26. Andriescu, Al. “Metoda statistică în cercetările de stilistică, de critică şi istorie literară” (The Statistical Method in Stylistics, Criticism and History of Literature). Iaşul literar, 16, No. 6 (1965), 47–52.Google Scholar
 27. Apostol, Pavel. “Muzica—procès de comunicare” (Music— A Communication Process). Studii de muzicologie, 5 (1969), 43–61.Google Scholar
 28. Badea, Ştefan. “Numele proprii din poezia lui Eminescu. Observaţii stilistice” (Proper Names in Eminescu’s Poems. Stylistical Remarks). LR 24, No. 5 (1975), 437–448.Google Scholar
 29. Bagdasar, Anghel. “Surla néguentropie du langage poétique roumain (au niveau phonologique suprasegmental).” In ACILFRXII, 2(1971), 797–802.Google Scholar
 30. Balacciu, Jana, and Rodica Chiriacescu. Dicţionar de lingvişti şi filologi români (Dictionary of Romanian Linguists and Philologists). Bucharest: Albatros, 1978.Google Scholar
 31. Balaiş, Mircea. “Teoria sintetică a semnificaţiei” (The Synthetic Theory of Signification). StUBB, 20 (1975), 3–9.Google Scholar
 32. Baldovinescu, Aurelia, Emilia Puşcalău, and Dumitru Stan. “Asupra structurii statistice şi informaţionale a stilului eminescian” (On the Statistic and Informational Structure of Eminescu’s Style). SCL, 20, No. 1 (1969), 75–79.Google Scholar
 33. Bantaş, Andrei. “Introducing Seme-Grammeme.RRL, 20, No. 6 (1975), 627–629.Google Scholar
 34. Banu, Ion. “Filozofie socială, magie şi limbaj grafic în Hong-Fan” (Social Philosophy, Magic, and Graphic Language in Hong-Fan). RF, 18, No. 9 (1971), 1217–1228.Google Scholar
 35. Bartok, Bela. Romanian Folk Music. The Hague: Martinus Nijhoff. I: Instrumental Melodies [1967]; II: Vocal Melodies [1967]; III: Texts [1967]; IV: Carols and Christmas Songs (Colinde) [1975]; V: Maramureş County [1975].Google Scholar
 36. Baud-Bovy, Samuel. “Un musicologue roumain: Constantin Brăiloiu.Revue musicale suisse, 95 (1955), 10–14.Google Scholar
 37. Bădărău, D. Du jugement comme acte signifiant. Lausanne: F. Roth & Cie., 1944.Google Scholar
 38. Bădescu, Irina. “Zone stilistice în ciclul Cîntece ţigăneşti de M. R. Paraschivescu” (Stylistic Fields in the Cycle Gipsy Songs by M. R. P.). In SPS (1966), pp. 413–442.Google Scholar
 39. Bădescu, Irina. “Préliminaires pour une étude du fonctionnement du fantastique.CLTA, 6 (1969), 199–208.Google Scholar
 40. Bădescu, Irina. “Autour d’une problématique du vraisemblable.CREL, 4, No. 3 (1976), 75–82.Google Scholar
 41. Bălănescu, Tudor. “Utilizarea metodelor matematice pentru studierea baladelor populare” (The Use of Mathematical Methods in Investigating Folk Ballads). In SF (1975), pp. 25–49.Google Scholar
 42. Bădescu, Irina. “Taxinomie des variantes d’une ballade populaire. Application à la ballade roumaine Mioriţa.” In SFF (1977), pp. 19–42.Google Scholar
 43. Bădescu, Irina and Ion Rădoi, “Les Variantes des ballades populaires Mioriţa et Maître Manole.” CREL, 3, No. 2 (1975), 20–28.Google Scholar
 44. Banăţeanu, Tancred. Ornamentul în arta populară românească (Ornament in Romanian Folk Art). Bucharest: Meridiane, 1975.Google Scholar
 45. Bărbulescu, Cornel. “Les nouvelles recherches sur les contes populaires en Roumanie.Fabula, 2, No. 1–2 (1958), 166–172.Google Scholar
 46. Bejan, D. “Structura refrenului în poezia lui Nicolae Labiş” (The Structure of the Refrain in the Poems of N. L.). StUBB, 18, No. 1 (1973), 31–38.Google Scholar
 47. Belchiţă, Anca. “Coduri în fonologie” (Codes in Phonology). SCL, 21, No. 1 (1970), 37–47.Google Scholar
 48. Bentoiu, Pascal. Imagine şi sens. Eseu asupra fenomenului musical (Image and Meaning. An Essay on the Musical Phenomenon). Bucharest: EM, 1971.Google Scholar
 49. Berca, Eugen. “Structuri metaforice complexe în poezia lui Tudor Arghezi” (Complex Metaphorical Structures in T.A.’s Poems), LL, No. 2 (1973), 259–264.Google Scholar
 50. Berca, Olimpia, ed. Poetici româneşti (Romanian Poetics). Timişoara: Facla, 1976.Google Scholar
 51. Bernea, Ernest. “Actele rituale după forma lor de expresie” (Ritual Acts according to Their Form of Expression). Societatea de mîine, 11, No. 4–5 (1934), 72–73.Google Scholar
 52. Bernea, Ernest. “Introducere teoretică la studiul obiceiurilor” (A Theoretical Introduction to the Study of Customs). REF, 13 (1968), 379–388.Google Scholar
 53. Bidu-Vrânceanu, Angela. Systématique des noms des couleurs.Recherche de méthode en sémantique structurale. Bucharest: EA, 1976.Google Scholar
 54. Birou, Virgil. “Crucile de piatră de pe Valea Caraşului” (Stone Crosses from the Caraş Valley). RISBC, 8, No. 33–36 (1940a), 454–468.Google Scholar
 55. Birou, Virgil. “Crucile de piatră din Tigvani” (Stone Crosses from T.). RISBC, 8, No. 31–32) (1940b), 313–338.Google Scholar
 56. Bîrgu-Georgescu, Ligia. “Contaminarea—un procedeu artistic de compoziţie” (Contamination—A Technique of Artistic Composition). In SPS (1966), pp. 69–80.Google Scholar
 57. Bîrgu-Georgescu, Ligia. “Analiza cîntecului epico-liric Ciobănaş de la miori” (An Analysis of the Epic-Lyric Song Little Shepherd of theLambs). REF, 14, No. 5 (1969), 353–368.Google Scholar
 58. Bîrgu-Georgescu, Ligia. “Povestitul—act de comunicare” (Tale-Telling, an Act of Communication). REF, 21, No. 1 (1976), 49–59.Google Scholar
 59. Bîrgu-Georgescu, Ligia. “Despre competenţă şi performanţă în fenomenul povestitului” (Competence and Performance in Tale-Telling). REF, 23, No. 1 (1978), 79–89.Google Scholar
 60. Bîrlea, Ovidiu. Poveştile lui Creangă (C.’s Tales). Bucharest: EPL, 1967.Google Scholar
 61. Bîrlea, Ovidiu. Istoria folcloris ticii româneşti (A History of Romanian Folkoristics). Bucharest: EER, 1974.Google Scholar
 62. Bîrlea, Ovidiu. Poetică folclórică (Folkore Poetics). Bucharest: Univers, 1979.Google Scholar
 63. Blaga, Lucian. Trilogia culturii. Orizont şi stil [1935]Google Scholar
 64. Blaga, Lucian. Spaţiulmioritic [1936]Google Scholar
 65. Blaga, Lucian. Geneza metaforei şi sensul culturii [1937] (The Trilogy of Culture. Horizon and Style. The Mioriţa Space. The Genesis of Metaphor and the Meaning of Culture). Bucharest: ELU, 1969.Google Scholar
 66. Blaga, Lucian. Despre gândirea magică (On Magical Thought). Bucharest: FRLA, 1941.Google Scholar
 67. Blaga, Lucian. Aspecte antropologice (Anthropological Aspects). Cluj: Facia, 1976.Google Scholar
 68. Boboc, Alexandru. “Semiotica şi teoria cunoaşterii” (Semiotics and the Theory of Knowledge). Astra, 2, No. 7 (1967), 7.Google Scholar
 69. Boboc, Alexandru. “Semnificaţie şi intenţionalitate la E. Husserl” (Signification and Intentionality according to E. H.). AUF, 18, No. 2 (1969), 137–145.Google Scholar
 70. Boboc, Alexandru. “Ernst Cassirer und die semiotische Ästhetik.RRSS, 7, No. 2 (1973a), 157–161.Google Scholar
 71. Boboc, Alexandru. “In jurul problemelor actuale ale teoriei semnificaţiei” (Current Problems in the Theory of Signification). RF, 20, No. 7 (1973b), 807–812.Google Scholar
 72. Boboc, Alexandru. “Semiotică şi filozofie” (Semiotics and Philosophy). Forum, 17, No. 4 (1976), 50–54.Google Scholar
 73. Bocşa, Minerva, E. Marincu, and E. Sundhausen. “Studiul comparativ trilingv al unui text de M. Şolohov” (A Trilingual Comparative Study of a Text by Sholokhov). A UTF, 9 (1972), 83–105.Google Scholar
 74. Bogdan, Alexandru. “Ritmica cîntecelor de copii” (Rhythmic Structures in Children’s Songs), AAR, 2nd ser., 18 (1906).Google Scholar
 75. Bogdan-Dascălu, Doina. “Denotaţie şi conotaţie în limbajul critic al lui G. Cǎlinescu” (Denotation and Connotation in G.C.’s Critical Language). In Studii de timbă şi stil (Academia R.S.R., Baza de cercetare ştiinţifică Timişoara, Sectorul de lingvistică). Timişoara: Facia, 1972, pp. 55–64.Google Scholar
 76. Bogdan-Dascălu, Doina. “Sincronie şi diacronie în studiul limbajului poetic românesc” (Synchrony and Diachrony in the Study of Romanian Poetic Language). Orizont, 25, No. 14 (1974), 6.Google Scholar
 77. Borcilă, Mircea. “Elemente de filozofie a limbii în gîndirea lui Lucian Blaga” (Elements of Language Philosophy in L. B.’s Thought). RF, 16, No. 12 (1969), 1485–1491.Google Scholar
 78. Borcilă, Mircea. “Teoria limbajului poetic la Blaga” (B.’s Theory of Poetic Language). LL, 1 (1972a), 33–46.Google Scholar
 79. Borcilă, Mircea. “Despre lexicul poeziei lui Lucian Blaga” (On the Vocabulary of L. B.’s Poems). In SLLF, 2(1972b), pp. 95–124.Google Scholar
 80. Borcilă, Mircea. “Aspecte ale unei sinteze teoretice m stilistică” (Aspects of a Theoretical Synthesis on Stylistics). CL 17, No. 2 (1972c), 309–321.Google Scholar
 81. Borcilă, Mircea. “Premisele unui curs de poetică şi implicaţiile lui” (Premises of a Course in Poetics and Its Implications), LL, No. 1 (1977), 121–126.Google Scholar
 82. Borcilă, Mircea., ed. Studii de stilistică, poetică, semiótica (Studies in Stylistics, Poetics, and Semiotics). Cluj-Napoca: Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de filologie; Societatea de ştiinţe filologice din R. S. România, Filiala Cluj, 1980.Google Scholar
 83. Bordeianu, Mihai. Versificaţia românească (Romanian Versification). Jassy: Junimea, 1974.Google Scholar
 84. Botezatu, Petre. “Semiotica sau teoria generală a semnelor la răspîntia interpretărilor filozofice” (Semiotics at the Crossroads of Philosophical Interpretation). Era Socialista, 58, No. 14 (1972), 39–41.Google Scholar
 85. Botezatu, Petre. Semiótica şi negaţie. Orientare critică în logica modern (Semiotics and Negation. A Critical Approach to Modern Logic). Jassy: Junimea, 1973a.Google Scholar
 86. Botezatu, Petre. “Demersul semiotic” (The Semiotic Approach), I: Cronica, 8, No. 2 (1973b) 10; II: ibid., 8, No. 4, 1.Google Scholar
 87. Bratu, Savin. “Lingvistica structurală şi critica literară” (Structural Linguistics and Literary Criticism). In S. Iosifescu, ed. Analiză şi interpretare. Bucharest, 1972, pp. 83–131.Google Scholar
 88. Bratu, Savin. Ipoteze şi ipostaze (Hypotheses and Hypostases). Bucharest: Minerva, 1973.Google Scholar
 89. Bratu, Savin. De la Sainte-Beuve la noua critică. Fundamentele criticiiliterare moderne (From S. B. to the New Criticism. The Foundations of Modern Literary Criticism). Bucharest: Univers, 1974.Google Scholar
 90. Brăiloiu, Constantin. Esquisse d’une méthode de folklore musical (Les archives de la Société des Compositeurs roumains). Extrait dela Revue de musicologie (Novembre 1931), 1–35: also in Brăiloiu (1973), pp. 3–39.Google Scholar
 91. Brăiloiu, Constantin. Sur une ballade roumaine (La Mioritza). Geneva: Imprimerie Kundig, 1946; see also Brăiloiu (1973), pp. 41–53.Google Scholar
 92. Brăiloiu, Constantin. Le folklore musical, Extrait de Musica aeterna. Zurich: M. S. Metz, 1949, pp. 277–332; also in Bräiloiu (1973), pp. 63–118.Google Scholar
 93. Brăiloiu, Constantin. Le rythme aksak. Extrait de la Revue de musicology (Décembre 1951), 5–42; also in Bräiloiu (1973), pp. 301–340.Google Scholar
 94. Brăiloiu, Constantin. Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain. Extrait de Anuario Musical, 1 (1952, Istituto Español de Musicología del CSIC, Barcelona), 117–158; also in Bräiloiu (1973), pp. 151–194.Google Scholar
 95. Brăiloiu, Constantin. Le vers populaire roumain chanté. Tiré de la Revue desÉtudes Roumaines, 2 (1954, Paris; Éditions de l’Institut universitaire roumain Charles I, 1956), 7–74; also in Brăiloiu (1973), pp. 195–264.Google Scholar
 96. Brăiloiu, Constantin. “La rythmique enfantine.” Extrait de Les Colloquesde Wégimont, Paris and Brussels: Elsevier, 1956, pp. 5–37; also in Bräiloiu (1973), pp. 265–299.Google Scholar
 97. Brăiloiu, Constantin. “Musicologie et Ethnomusicologie aujourd’hui.” Extrait de Bericht über den Siebenten Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress. Cologne: Barenreiter Verlag, 1958, pp. 17–29; also in Bräiloiu (1973), pp. 119–133.Google Scholar
 98. Brăiloiu, Constantin. “Réflexions sur la création musicale collective.” Extrait de Diogène, 25 (1959a), 83–93; also in Bräiloiu (1973), pp. 135–147.Google Scholar
 99. Brăiloiu, Constantin. “Melodie, ritmi, strumenti e simboli delle danze mediterranee.” In Atti del Congresso internazionale di musica mediterranea ... (Palermo, 1954). Palermo, 1959b, pp. 103–113.Google Scholar
 100. Brăiloiu, Constantin. Vie musicale d’un village. Recherches sur la répertoire deDraguş (Roumanie) 1929–1932. Paris: Institut universitaire roumain Charles 1er, 1960.Google Scholar
 101. Brăiloiu, Constantin. Opere (Works). Vols. 1–3. Bucureşti: EM, 1967, 1969, 1974.Google Scholar
 102. Brăiloiu, Constantin. Problèmes d’ethnomusicologie. Textes réunis et prefaces par Gilbert Rouget. Geneva: Minkoff-Reprint, 1973.Google Scholar
 103. Brätulescu, Monica. “Contribuţii la cercetarea metaforei în folclorul din Maramureş” (Contributions to the Study of Folklore Metaphors of the Maramureş District). REF 8, Nos. 3–4 (1963), 94–116.Google Scholar
 104. Brăiloiu, Constantin. “Ghicitoarea—elemente de structură stilistică” (The Riddle: Elements of Its Stylistic Structure). REF 10, No. 5 (1965), 441–452.Google Scholar
 105. Brăiloiu, Constantin. “Cîteva tipuri de metaforă în folclor” (Types of Metaphors in Folklore). In SPS (1966), pp. 81–93.Google Scholar
 106. Brăiloiu, Constantin. “Contribuţii la cercetarea poetică a colindelor” (Contributions tothePoetics of the Colinda). REF, 12, No. 6 (1967), 461–475.Google Scholar
 107. Brăiloiu, Constantin. “Substratul mitologic al colindei” (The Mythological Substratum of the Colinda). Secolul 20, 11–12 (1977), 115–127.Google Scholar
 108. Breazu, Marcel. “Analyse structurale et valorisation dans l’art?AUE (1968), pp. 5–13.Google Scholar
 109. Breazu, Marcel. “Le langage artistique et les invariants esthétiques.AUE (1969), pp. 13–27.Google Scholar
 110. Brediceanu, Mihai. Transformăn topologice şi mécanisme generative în creafia muzicală (Topological Transformations and Generative Mechanisms in Musical Creation). Diss. Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică, 1974.Google Scholar
 111. Brediceanu, Mihai. “Sur les transformations topologiques et les mécanismes génératifs en musique.Semiótica, 15, No. 1 (1976), 58–70.Google Scholar
 112. Brediceanu, Mihai. “Topological Mappings Applied to Musical Sonorous Forms.” In Modern Trends in Cybernetics and Systems, 3. Berlin and New York: Springer Verlag, 1977.Google Scholar
 113. Brill, Tony. “O povestitoare din Haţeg” (A Tale-Teller from Haţeg). In SFL (1967), pp. 191–245.Google Scholar
 114. Bucşan, Andrei. “Clasificarea morfologică a dansurilor populare româneşti” (The Morphological Classification of Romanian Folk Dances). REF, 12, No. 3 (1967), 169–186.Google Scholar
 115. Bucşan, Andrei. “Aspecte funcţional-tematice în dansul popular românese” (Thematic-Functional Aspects in Romanian Folk Dance). REF, 15, No. 1 (1970), 35–39.Google Scholar
 116. Bucur, Marin. “Poezie şi limbaj ştiinţific la Eminescu” (Poetry and Scientific Language in E.’s Work). RITL, 24, No. 2 (1975), 173–182.Google Scholar
 117. Buga, Marin, and Ivan Evseev, Probleme de Semasiologie (Semasiological Questions). Timişoara: Facla, 1977.Google Scholar
 118. Bulgar, Gheorghe. De la cuvînt la metaforă în variantele liricii eminesciene (From Word to Metaphor in E.’s Variants). Jassy: Junimea, 1975.Google Scholar
 119. Calude, Cristian. “Quelques arguments nouveaux pour le caractère nonformel des langages de programmation.RRL, 21—CLTA, 13, No. 1 (1975), 257–264.Google Scholar
 120. Calude, Cristian. “Analyse sémiotique d’une expérience morphologique dans un langage de programmation.” In IASS I (1979), pp. 433–435.Google Scholar
 121. Candiescu, Călin. “Principiul semnificaţiei contextuale şi semantica tradiţională la Frege” (The Principle of Contextual Signification and Frege’s Semantics). PL, 7 (1977), 61–74.Google Scholar
 122. Candrea, I. A. Poreclele la români (Romanian Nicknames). Bucharest, 1895.Google Scholar
 123. Cantemir, Natalia. “Specificitatea textului literar şi problemele semnificaţiei” (The Specificity of the Literary Text and the Problems of Signification). AUI, 20 (1974), 17–20.Google Scholar
 124. Caracostea, Dumitru. Expresivitatea limbii române (The Expressive Character of Romanian). Bucharest, 1942.Google Scholar
 125. Caracostea, Dumitru. “Creativitate şi creaţe” (Creativity and Creation). In Critice literare his 1 (Bucharest, 1943), 5–15.Google Scholar
 126. Caracostea, Dumitru. Poezia tradifională română. Balada poporană şi doina (Traditional Romanian Poetry. Folk Ballads and doina-s). Bucharest: EPL, 1969a.Google Scholar
 127. Caracostea, Dumitru. “Poezia cîntată” (Sung Poetry). In D. Caracostea (Bucharest, 1969a), pp. 563–570. (1969b).Google Scholar
 128. Caracostea, Dumitru. Studii eminesciene (Eminescu Studies). Bucharest: Minerva, 1975.Google Scholar
 129. Carpov, Maria. “Unele perspective ale demersului semiotic” (Perspectives on the Semiotic Approach). AUI, 20 (1974), 1–5.Google Scholar
 130. Carpov, Maria. “Introducere” (Introduction) to A. J. Greimas, Despresens. Bucharest: Univers, 1975, pp. 5–19.Google Scholar
 131. Carpov, Maria. Introducere la semiología literaturii (An Introduction to the Semiology of Literature). Bucharest: Univers, 1978.Google Scholar
 132. Cazacu, Boris. “Messaggio poetico chiuso e messaggio poetico aperto (con particolare riguardo all’opera di Tudor Arghezi).Lingua e Stile, 4, No. 1 (1969), 77–83.Google Scholar
 133. Cazacu, Boris. “Modalités d’expression linguistique de la technique du cinéma dans la prose roumaine contemporaine.” In ACILFR XII, 2 (1971), 699–706.Google Scholar
 134. Cazimir, Bogdan. “Structuralismul şi semiotica limbajului plastic” (Structuralism and the Semiotics of the Plastic Arts). Arta, 10 (1974a), 30–33.Google Scholar
 135. Cazimir, Bogdan. “Sémiologie musicale et linguistique mathématique.CLTA, 11 (1974b), 231–238.Google Scholar
 136. Cazimir, Bogdan. “Une approche linguistique-mathématique de la sémiologie musicale.” In IASS I (1979), pp. 981–984.Google Scholar
 137. Celan, Eugen, and Solomon Marcus. “Sémiotique du diagnostique.” In IASS I (1979), 436–439.Google Scholar
 138. Ciobotaru, Sorin. “Cîteva jocuri enigmistice în lumina unei relaţii de dominare din lingvistica algebrică” (Some Enigma Games in the Light of the Domination Relations of Algebraic linguistics). SCMatem, 26, No. 3 (1974), 333–355.Google Scholar
 139. Ciobotaru, Sorin. “O tratare a problemelor de enigmistică în cadrul teoriei jocurilor” (Enigma Problems in the Framework of Game Theory). SCMatem, 27, No. 2 (1975a), 157–168.Google Scholar
 140. Ciobotaru, Sorin. “Asupra cîtorva parametri pentru studiul comple-xităţii anagramărilor” (On Some Parameters for Studying the Degree of Complexity of Anagrams). SCMatem, 27, No. 4 (1975b), 393–406.Google Scholar
 141. Ciobotaru, Sorin. “Limbajul anagramărilor şi gramaticile generative” (Generative Grammars and the Language of Anagrams). SCMatem, 28, No. 5 (1976), 521–532.Google Scholar
 142. Ciobotaru, Sorin. “Le traitement algébrique des invariances graphé-matiques.” In SFF (1977), pp. 216–244.Google Scholar
 143. Ciobotaru, Sorin. “Jeux énigmistiques et langages formels.” In IASS 1 (1979), pp. 440–442.Google Scholar
 144. Ciocan, Dinu. “Aplicaţii ale matematicii în cercetarea muzicologică. (I.) O aplicaţie a teoriei grafurilor la studiul funcţiilor tonale în temele fugilor din Clavecinul bine temperat de J. S. Bach” (An Application of Graph Theory to the Study of Tonal Functions in the Themes of the Fugues from Bach’s Well-Tempered Clavier). Studii de musicologie, 9 (1973), 135–146.Google Scholar
 145. Ciocârlie, Livius. “Mit şi literatură în Mythologies de Roland Barthes” (Myth and Literature in Roland Barthes’ Mythologies).FL, 3 (1973), 349–354.Google Scholar
 146. Ciocârlie, Livius. Realism şi devenire poetică (Realism and Poetic Change). Timişoara: Facla, 1974.Google Scholar
 147. Ciocârlie, Livius. “La survivance du mythe dans la sémanalyse.FL, 4 (1977), 291–297.Google Scholar
 148. Ciocârlie, Livius. “Plăcenle lui Roland Barthes” (The Pleasures of Roland Barthes). Orizont, 24, No. 47 [300] (1978), 12.Google Scholar
 149. Ciocârlie, Livius. Negru şi alb. De la simbolul romantic la textul modem (Black and White. From the Romantic Symbol to the Modern Text). Bucharest: Cartea Românească, 1979.Google Scholar
 150. Cioculescu, Şerban. “Valori muzicale în opera lui Sadoveanu” (Musical Values in Sadoveanu’s Work). In his Varietăţi critice. Bucharest: 1969, pp. 350–361.Google Scholar
 151. Comişel, Emilia. “Contribute la cunoaşterea eposului popular cîntat (Recitativul epic)” (A Contribution to the Study of Popular Sung Epic [Epic Recitative]). REF, 7, No. 3–4 (1962), 19–38.Google Scholar
 152. Comişel, Emilia. “Aportul lui Constantin Brăiloiu la dezvoltarea folcloristicii muzicale româneşti” (Constantin Brăiloiu’s Contribution to the Development of Romanian Ethnomusicology). REF, 11, No. 5–6 (1966), 505–518.Google Scholar
 153. Conea, Ion. “Toponimia. Aspectele ei geografice” (Toponymy. Its Geographical Aspects). In Monografia geografică a Republicii Populare Române, I. Bucharest: EA, 1960, pp. 63–92.Google Scholar
 154. Constantin, Maria, and Irina Cajal-Marin, “Elemente de morfologie a măştilor populare” (Elements of a Morphology of Folk Masks). REF, 22, No. 2 (1977), 199–211.Google Scholar
 155. Constantinescu, Antonia. “Opera literară ca obiect semiotic” (The Literary Work as Semiotic Object). LL, 25, No. 1 (1974), 79–82.Google Scholar
 156. Constantinescu, Antonia and Ileana Litera, “Indici de predictabilitate în poezia lui Ion Barbu (ciclul Joc secund)” (Predictability Indexes in Ion Barbu’s Poetry [The Cycle Second Game]). LL, 20 (1969), 163–168.Google Scholar
 157. Constantinescu, N. A., Dicţionar onomastic român (Romanian Onomastic Dictionary). Bucharest: EA, 1963.Google Scholar
 158. Constantinescu, Nicolae. “Rima zero în cîntecul epic eroic” (Zero Rhyme in the Historical Epic Song). REF, 15, No. 6 (1970), 495–504.Google Scholar
 159. Constantinescu, Nicolae. “Valori stilistico-semantice ale rimei zero” (Stylistico-Semantic Values of Zero Rhyme). FL, 3 (1972), 201–209.Google Scholar
 160. Constantinescu, Nicolae. Rima în poeziă populara românească (Rhyme in Romanian Folk Poetry). Bucharest: Minerva, 1973a.Google Scholar
 161. Constantinescu, Nicolae. “Premise la o stilistică a basmului” (Premises of a Stylistics of the Fairy Tale). AUI (1973b), pp. 97–103.Google Scholar
 162. Constantinescu-Dobridor, Gheorghe. Mic dicţionar de terminologie lingvistică (A Concise Dictionary of Linguistic Terms). Bucharest: Albatros, 1980.Google Scholar
 163. Cornea, Andrei. De la portulan la vederea turistică (From Harbor Painting to Picture Postcard). Bucharest, 1977.Google Scholar
 164. Cornea, Paul. “Controverse în jurul aplicării structuralismului la analiza literară (Pe marginea interpretării unui poem de Tudor Arghezi)” (Controversies in the Application of Structuralism in Literary Analysis. Occasioned by the Interpretation of a Poem by Tudor Arghezi). VR (1968), 75–79.Google Scholar
 165. Coseriu, Eugenio. “Sistema, Norma y Habla.” In his Teoría del lenguaje y linguistica general. Madrid, 1967a, pp. 39–46.Google Scholar
 166. Coseriu, Eugenio. “L’arbitraire du signe. Zur Spätgeschichte eines aristotelischen Begriffes.Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur, 204 (1967b), Band 119, Jahrgang 2.Google Scholar
 167. Coseriu, Eugenio. “Semantik, innere Sprachform und Tiefenstruktur.” In Annual Meeting of Societas Linguistica Europea. Vienna, 1969.Google Scholar
 168. Coseriu, Eugenio. “Les universaux linguistiques (et les autres).” In Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists. Ed. Luigi Heilmann. Bologna: II Mulino, 1974, pp. 47–73.Google Scholar
 169. Costăchescu, Adriana. Review of La sémiologie by Pierre Guiraud. RRL, 17, No. 6 (1972), 593–595.Google Scholar
 170. Coteanu, Ion. “Les possibilités et les limites de la formalisation en stylistique.” In ACIL X (1970), pp. 331–332.Google Scholar
 171. Coteanu, Ion. “Stilul ca deviere” (Style as Deviation). SCL, 22, No. 3 (1971), 235–246.Google Scholar
 172. Coteanu, Ion. “Semn, simbol, mesaj poetic” (Sign, Symbol, Poetic Message). SCL, 23, No. 6 (1972), 595–602.Google Scholar
 173. Coteanu, Ion. Stilistica funcţională a limbii române (Functional Stylistics of Romanian). Bucharest: EA, 1973.Google Scholar
 174. Coteanu, Ion. Dintre sute de catarge. O modalitate de interpretare” (Among Hundreds of Masts. Proposal for a Modality of Interpretation). LR, 26, No. 5 (1975a), 449–455.Google Scholar
 175. Coteanu, Ion. “Morgenstimmung sau poemul întoarcerii către lume” (Morgenstimmung or the Poem of Turning to the World). SCL, 26, No. 5 (1975b), 481–483.Google Scholar
 176. Coteanu, Ion. “Semantica şi funcţia reflexivă a limbii” (Semantics and the Reflexive Function of Language). PLG, 7 (1977), 15–21.Google Scholar
 177. Coteanu, Ion and Angela Bidu-Vrânceanu. Limba română contemporană (Modern Romanian). Vol. 2. Bucharest: EDP, 1975, pp. 32–72.Google Scholar
 178. Covaci, V. “Procédés métalinguistiques dans les pièces d’Eugène Ionesco.RRL, 16, No. 3 (1971), 203–213.Google Scholar
 179. Critic şi actul lecturii (Criticism and the Act of Reading). 3rd ed.; Sibiu: Colocviu de critică, al revistei Transilvania, 1980.Google Scholar
 180. Crivat, Mariela, and Emanuel Crivat. “Texte et Architecture.CS, 1 (1977), 35–58.Google Scholar
 181. Dascălu, Crişu. “Analiza poeziei Şi dacă ...” (The Analysis of the Poem And If...). Orizont, 25, No. 14 (1974), 6.Google Scholar
 182. Dascălu, Laurenţia. “On the ‘Parenthetical’ Intonation in Romanian.RRL, 19, No. 3 (1974), 231–248.Google Scholar
 183. Datcu, Iordan, and S. C. Stroescu. Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românese (Dictionary of Folklorists. Romanian Literary Folkloristics). Bucharest: ESE, 1979.Google Scholar
 184. Densusianu, Ovid. Evoluţia estetică a limbii române (The Aesthetic Evolution of Romanian). Vols. 1–4. Bucharest: Universitatea Bucureşti, 1929–1931.Google Scholar
 185. Densusianu, Ovid. “Pius Servien, Les rythmes comme introduction physiqueà l’esthétique:” Grai şi suflt, 5, No. 1 (1931), 190–191. Republished in O. Densusianu (1968), Vol. 1, pp. 378–379.Google Scholar
 186. Diaconescu, Paula. “Repetiţia, procedeu artistic în poezia lui Eminescu” (Repetition—An Artistic Technique in Eminescu’s Poetry). LL, 3 (1957), 27–48.Google Scholar
 187. Diaconescu, Paula. “Sémantique et stylistique. Méthode d’investigation d’un texte.Philologica Pragensia, 12, No. 4 (1969), 238–245.Google Scholar
 188. Diaconescu, Paula. “Epitetul în poezia modernă” (The Epithet in Modem Poetry), I: SCL, 23, No. 2 (1972), 136–146; II: SCL, 23, No. 3 (1972), 247–270.Google Scholar
 189. Diaconescu, Paula. “Interiorizarea descrierii şi perspectiva modala şi temporală în Melancolie de Mihai Eminescu” (Modal and Temporal Perspective and the Interiorization of the Description in Eminescu’s Melancholy).CME, 2 (1974a), 148–160.Google Scholar
 190. Diaconescu, Paula. “Concepte moderne în analiza limbii. Implicaţiile lor în analiza stilistică a textului literar” (Modem Concepts in Language Analysis and Their Implications for the Stylistic Analysis of Literary Texts). LL, No. 4, (1974b), 639–648.Google Scholar
 191. Diaconescu, Paula. “Comunicarea prin ‘necuvinte’“ (Communication through ‘Non-Words’). SCL, 26, No. 5 (1975), 485–487.Google Scholar
 192. Diaconescu, Paula and Mihaela Mancaş. “Sémantique et stylistique. La structure sémantique des déterminants chez Mihail Sadoveanu.RRL, 14, No. 2 (1969), 111–135.Google Scholar
 193. Dima, Al. Gândirea românească în estetică. Aspecte contemporane (Romanian Thought in Aesthetics. Contemporary Aspects). Sibiu, 1943.Google Scholar
 194. Dima, Al. Drăgus, un sat din Ţara Oltului (Făgărăs)-Impodobireaporţilor şi interioarelor caselor. Opinii despre frumos (Draguş, a Village in the Olt Country [Fşgşraş]. Adornment of Doors and House Interiors. Different Opinions on Beauty). Bucharest: ISR-ICSR, 1945.Google Scholar
 195. Dima, Al and Ovidiu Papdima, eds., Istoria şi teoria comparatismului în România (The History and Theory of Comparative Literature in Romania). Bucharest, EA, 1972.Google Scholar
 196. Dincă, Alexandru. “Sur quelques problemes d’analyse contextuelle métrique,” in ACIL X, 4 (1970), 913–918.Google Scholar
 197. Dinu, Daniela. “Un signifiant: deux visions.CS, 1 (1977), 74–77.Google Scholar
 198. Dinu, Mihai. “Structures linguistiques probabilistes issues de l’étude du théâtre.CLTA, No. 5 (1968), pp. 29–46.Google Scholar
 199. Dinu, Mihai. “Contributions à l’étude mathématique du théâtre.RRMPA, 15, No. 4 (1970), 521–543.Google Scholar
 200. Dinu, Mihai. “L’interdépendance syntagmatique des scènes dans une pièce de théâtre.CLTA, 9, No. 1 (1972), 55–69.Google Scholar
 201. Dinu, Mihai. “Continuité et changement dans la stratégie des personnages dramatiques.CLTA, 10, No. 1 (1973), 5–26.Google Scholar
 202. Dinu, Mihai. “Lingvistica matemătica şi problemele rimei” (Mathematical Linguistics and Problems in Rhyme). SCL, 25, No. 1 (1974a), 3–14.Google Scholar
 203. Dinu, Mihai. “Individualité et mobilité des personnages dramatiques.CLTA, 11, No. 1 (1974b), 15–57.Google Scholar
 204. Dinu, Mihai. “Genealogia eroilor mitologici în lumina teoriei grafurilor” (The Genealogy of Mythological Heroes in Light of Graph Theory). In SF (1975), pp. 243–267.Google Scholar
 205. Dinu, Mihai. “Approche linguistique-mathématique de l’histoire de l’opéra.RRL 21-CLTA, 13, No. 1 (1976), 283–292.Google Scholar
 206. Dinu, Mihai. “How to Estimate the Weight of Stage Relations?Poetics, 6, No. 3–4 (1977a), 209–227.Google Scholar
 207. Dinu, Mihai. “La généalogie des héros mythologiques à la lumière de la théorie des graphes.” In SFF (1977b), pp. 258–280.Google Scholar
 208. Dinu, Mihai. “Formalisation linguistico-mathématique de la rime.” In SFF (1977c), pp. 69–86.Google Scholar
 209. Dinu, Mihai. “À propos d’un état limite du cosmos ovidien dans les Métamorphoses.” In SFF (1977d), pp. 245–257.Google Scholar
 210. Dinu, Mihai. “Aspects sémiotiques de la stratégie des personages dans le théâtre.” In IASS I (1979), pp. 826–866.Google Scholar
 211. Dinu, Mihai. “Configuraţii ritmice in Luceafărul” (Rhythmic Configurations in Leceafărul). In SSPS (1980), pp. 260–270.Google Scholar
 212. Doinaş, Ştefan Aug. Poezie şi modă poetică (Poetry and Poetic Fashion). Bucharest: Eminescu, 1972.Google Scholar
 213. Dombi, Erzsebet P. “On the Semantic Basis of Synaes-thesia.RRL, 16, No. 1 (1971), 47–52.Google Scholar
 214. Dombi, Erzsebet P. “Synaesthesia and Poetry.Poetics, 11 (1974a), 23–44.Google Scholar
 215. Dombi, Erzsebet P. “Kisérletegyelbeszélés motivumrendszerének modellálásáva” (An Essay on Modelling: the Motif System of a Short Story). NyIK, 18 (1974b), 111–119.Google Scholar
 216. Dombi, Erzsebet P. Őt érzék ezer muzsikája (The Music of the Five Senses). Bucharest: Kriterion, 1974c.Google Scholar
 217. Dominte, Constantin. “Semnele lingvistice în raport cu sistemul limbii” (Linguistic Signals and the System of Language). PLG (1974), 117–127.Google Scholar
 218. Dorcescu, Eugen. “Semiotica metaforei în poezia lui Barbu” (The Semiotics of Metaphor in Barbu’s Poetry). Orizont, 25, No. 14 (1974), p. 7.Google Scholar
 219. Dragomir, A., and P. Miclău. “Media statistică a motivării cuvintelor prin morfeme în limba română” (The Statistical Average of the Motivation of Words through Morphemes in Romanian). AUT, 4 (1966), 153–166.Google Scholar
 220. Dragos, Elena. “L’isotopie dénotative et le style individuel.RRL, 20— CLTA, 12, No. 6 (1975), 615–618.Google Scholar
 221. Dragos, Elena. “Semiotica şi diacronia literară. Cîteva precizări” (Semiotics and Literary Diachrony. Some Clarifications). CL, 21, No. 1 (1976), 103–107.Google Scholar
 222. Dragos, Elena. “À propos de la stylistique structurale: Michel Riffaterre.RRL—CLTA, 14, No. 1 (1977a), 99–105.Google Scholar
 223. Dragos, Elena. “Presupoziţia, subînţelegerea şi tropii” (Presupposition, Implication, and Tropes). StUBB, 2 (1977b), 28–32.Google Scholar
 224. Drăgoescu, Ion, and Lia Stoica Vasilescu. “Semne de meşteri olari fagărăşeni” (Potters’ Marks in Făgăraş). REF, 15, No. 6, (1970), 521–524.Google Scholar
 225. Duda, Gabriela. “L’étrange ‘jeu’ des significations: une lecture possible du poème Dona Sol.” Synthesis, 2 (1975), 42–48.Google Scholar
 226. Duda, Gabriela. “Niveaux d’analyse isotopique du texte. Essai d’interpretation du poème Prose pour des Esseintes de Stéphane Mallarmé.RRL 22—CLTA, 14, No. 1 (1977), 3–22.Google Scholar
 227. Dudley, Guilford. Religion on Trial: Mircea Eliade and His Critics. Philadelphia: Temple University Press, 1977.Google Scholar
 228. Dumitraşcu, P. “Despre mijloacele expresive şi artistice în poezia populară” (On Expressive and Artistic Techniques in Folk Poetry). CL, 6, No. 2 (1961), 314–327.Google Scholar
 229. Dumitraşcu, P. “Stilul aforistic în Nicoarã Potcoavă” (Aphoristic Style in Nicoară Potcoavă). CL, 11, No. 2 (1966), 275–285.Google Scholar
 230. Dumitraşcu, P. “Legătura între analiza gramaticală şi analiza stilistică” (The Relationship between Grammatical and Stylistic Analysis). In ACILFR XII, 2 (1971), 495–499.Google Scholar
 231. Dumitrescu, Domniţa. “Procedimientos gramaticales para hermetizar el mensaje poetico (en Mallarmé, Valéry, Guillen y Barbu).” In ACILFR XII, 2 (1971), pp. 831–837.Google Scholar
 232. Dumitrescu, I. Metáfora mării în poezia lui Eminescu (Sea Metaphors in Eminescu’s Poetry). Bucharest: Minerva, 1972.Google Scholar
 233. Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. “Insemnări pe marginea stilului lui Creangă” (Notes on Creangă’s Style). In DVS (1958), pp. 264–292.Google Scholar
 234. Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. “Doua traducen ale Divinei Comedii” (Two Translations of the Divine Commedia). In ACILFR XII, 2 (1971), 811–814.Google Scholar
 235. Dumitru, Mihaela. “Grammaire paramétrique des contes merveilleux du type 300 dans le catalogue Aarne-Thompson.” In SFF (1977), pp. 142–150.Google Scholar
 236. Dufescu, Rodica. “L’actant soleil dans l’oeuvre de Jules Laforgue.RRL, 19, No. 4, (1974), 371–383.Google Scholar
 237. Duţu, Alexandru. Sintezà şi originalitate în cultura română (Synthesis and Originality in Romanian Culture). Bucharest, 1972.Google Scholar
 238. Duţu, Alexandru. Modele imagini privelişti. Incursiuni în cultura europeanămoderna (Models. Images. Landscapes). Cluj-Napoca: Dacia, 1979.Google Scholar
 239. Eftimie, M., M. M. Lovin, L. Radu, I. Cristescu, and C. Maneca. “Dicţionar român grafo-fonematic de frecvenţǎ” (A Romanian Grapho-Phonemic Frequency Dictionary). LR, 19, No. 4 (1970), 311–317.Google Scholar
 240. Eliade, Mircea. “Muzeul satului românese” (The Musuem of the Romanian Village). RFR, 3 (1936), 193–199.Google Scholar
 241. Eliade, Mircea. “Limbajele secrete” (Secret Languages). RFR, 5 (1938a), pp. 124–141.Google Scholar
 242. Eliade, Mircea. “Alegorie sau ‘limbaj secret’?” (Allegory or Secret Language?). RFR, 5 (1938b), 616–632.Google Scholar
 243. Eliade, Mircea. “Lucian Blaga şi sensul culturii” (Lucian Blaga and the Meaning of Culture). RFR, 5 (1938c), 162–166.Google Scholar
 244. Eliade, Mircea. Comentarii la legenda Meşterului Manole (Remarks on the Legend of Master Manole). Bucharest: Publicom, 1943.Google Scholar
 245. Eliade, Mircea. Le mythe de l’éternel retour. Paris: Gallimard, 1949.Google Scholar
 246. Eliade, Mircea. Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux. Paris: NRF Gallimard, 1952.Google Scholar
 247. Eliade, Mircea. Mythes, rêves et mystères. Paris, 1957.Google Scholar
 248. Eliade, Mircea. Myths, Dreams, and Mysteries; the Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Realities. Trans. Philip Mairet. London: Harvill Press, 1960.Google Scholar
 249. Eliade, Mircea. Images and Symbols; Studies in Religious Symbolism. Trans. Philip Mairet. New York: Sheed & Ward, 1961.Google Scholar
 250. Eliade, Mircea. Aspects du mythe. Paris: Gallimard, 1963a.Google Scholar
 251. Eliade, Mircea. Patterns in Comparative Religions. Trans. Rosemary Sheed. New York: World Publishing Co., 1963b.Google Scholar
 252. Eliade, Mircea. Mephistopheles and the Androgyne; Studies in ReligiousMyth and Symbol. Trans. J. M. Cohen. New York: Sheed & Ward, 1965a.Google Scholar
 253. Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return; or, Cosmos and History. Trans, from French by Willard R. Trask. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965b.Google Scholar
 254. Eliade, Mircea. Rites and Symbols of Initiation; The Mysteries of Birthand Rebirth. Trans. from French by Willard R. Trask. New York: Harper & Row, 1965c.Google Scholar
 255. Eliade, Mircea. Briser le toit de la maison. Symbolisme architectonique et physiologie subtile.” In his Studies in Mysticism and Religion. Jerusalem: 1967, pp. 131–139.Google Scholar
 256. Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane; the Nature of Religion. Trans. from the French by Willard R. Trask. New York: Harcourt, Brace & World, 1968a.Google Scholar
 257. Eliade, Mircea. Myth and Reality. Trans. Willard R. Trask. New York: Harper & Row, 1968b.Google Scholar
 258. Eliade, Mircea. Traité d’histoire des religions. Paris: Payot, 1968c.Google Scholar
 259. Eliade, Mircea. Le Chamanisme et les techniques archaiques de l’extase. Paris: Payot, 1968d.Google Scholar
 260. Eliade, Mircea. The Quest: History and Meaning in Religion. Chicago: University of Chicago, 1969.Google Scholar
 261. Eliade, Mircea. De Zalmoxis à Gengis-Khan. Etudes comparatives sur lesreligions et le folklore de la Dacie et de l’Europe Orientale. Paris: Payot, 1970.Google Scholar
 262. Eliade, Mircea. Zalmoxis the Vanishing God: Comparative Studies in theReligions and Folklore of Dacia and Eastern Europe. Trans. Willard R. Trask. Chicago: University of Chicago Press, 1972.Google Scholar
 263. Enăchescu, C. “Contribution à l’étude des troubles de la sémantique et analyse du rapport entre le langage et la pensée dans la pathologie mentale.” In ACIL X (1970), pp. 721–727.Google Scholar
 264. Eretescu, Constantin. “Elemente poetice în Cartea Oltului de Geo Bogza.” In SSPS (1966a)., pp. 395–412.Google Scholar
 265. Eretescu, Constantin. “Compoziţie în balada Ai trei fraţi cu nouă zmei” (The Composition of the Ballad Three Brothers and Nine Dragons). REF, 11, No. 2 (1966b), 153–164.Google Scholar
 266. Eretescu, Constantin. “Măştile de priveghi—origine, funcţionalitate” (Wake Masks—Origin and Function). REF, 13, No. 1 (1968), 37–43.Google Scholar
 267. Eretescu, Constantin. “Noţiunea de metamorfoză în folclor” (The Notion of Metamorphosis in Folklore). REF, 15, No. 2 (1970), 121–132.Google Scholar
 268. Eretescu, Constantin. “Motiv, variantă în Urica populară românească” (Motif and Variant in Romanian Folk Lyricism). REF, 17, No. 2 (1972), 93–106.Google Scholar
 269. Eretescu, Constantin. Faţa alba şi-a spălat. Contribuţii la studiul relaţiei dintregest ritual şi mesaj poetic” ([S]he Washed His/Her Face. Contributions to the Study of the Relation Between Ritual Gesture and Poetic Message). REF, 19 (1975), 3–13.Google Scholar
 270. Eretescu, Constantin. “Fiinţele mitologice în legendele româneşti” (Mythological Beings in Romanian Folk Legends). REF, 21, No. 2 (1976), 123–131.Google Scholar
 271. Eretescu, Constantin. Estetică, informaţie, algoritm (Aesthetics, Information, and Algorithm). Bucharest: ES, 1971.Google Scholar
 272. Eretescu, Constantin. Estetică, informare, programare (Aesthetics, Information, and Programming). Bucharest: ES, 1972.Google Scholar
 273. Firca, Clemansa Liliana. “La spécificité structurale-esthétique de l’expressionisme musical.AUE (1972), pp. 157–160.Google Scholar
 274. Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica. Geneză. Evoluţie. Perspective (Rhetorics and Neo-Rhetorics. Genesis. Evolution, Perspectives). Bucharest: EA, 1973.Google Scholar
 275. Foarţă, Maria. “Semiotică sau stilistică.Orizont, 25, No. 7 (1974), 6–7.Google Scholar
 276. Foarţă, Maria. “Jocurile de copii. O definiţe poetică” (Children’s Games. A Poetic Definition). FL, 4 (1977), 163–171.Google Scholar
 277. Fochi, Adrian. Mioriţa. Tipologie. Circulaţie. Geneză. Texte (Mioritza. Typology. Circulation. Genesis. Texts). Bucharest: EA, 1964.Google Scholar
 278. Fotino, Stanca. “Modelare în basmul fantastic” (Mathe-matical Models for Fairy Tales). REF, 14, No. 4 (1969), 315–329.Google Scholar
 279. Fotino, Stanca and Solomon Marcus. “Gramatica basmului” (The Grammar of the Folk Tale), I: REF, 18, No. 1 (1973), 255–277; II: REF, 18, No. 3 (1973), 349–363.Google Scholar
 280. Fotino, Stanca. “The Grammar of Fairy Tales.” In IMMSS, 3, No. 1–2 (1974), 55–64.Google Scholar
 281. Fotino, Stanca. “Gramatica basmului” (The Grammar of the Folk Tale). In SF (1975), pp. 117–156.Google Scholar
 282. Fotino, Stanca. “Les mécanisme génératifs du conte populaire. La grammaire du conte.” In SFF (1977), pp. 105–141.Google Scholar
 283. Fradis, A. “La capacité de reproduction orale et graphique des sons du langage et des lettres chez les aphasiques.” In ACIL X (1970), pp. 102–103.Google Scholar
 284. Fradis, A., L. Mihailescu, I. Voinescu. “L’entropie et l’énergie informationnelle de la langue roumaine parlée.RRL 12, No. 4 (1967), 331–339.Google Scholar
 285. Funeriu, Ion. “Note la o gramatică a poeziei” (Contributions to a Grammar of Poetry). Orizont, 25, No. 14 (1974), 6.Google Scholar
 286. Grabrielescu, Daniela. “Syntaxe des marques sémantiques et logiques de l’action dans Le Prince charmant né d’une larme de Mihai Eminescu.RRL 21—CLTA, 13, No. 2 (1976), 637–646.Google Scholar
 287. Grabrielescu, Daniela. “Syntax, Semantics and Pragmatics in a Theatrical Play.Poetics, 6, No. 3–4 (1977), 319–338.Google Scholar
 288. Galdi, L. Stilul poetic al lui Mihail Eminescu (The Poetry Style of Mihail Eminescu). Bucharest: EA, 1964.Google Scholar
 289. Gană, George. “Postfaţă” (Postface). In T. Vianu (1980), pp. 771–818.Google Scholar
 290. Georgescu, Corneliu Dan. “Consideraţii asupra definirii specificului naţional în cultura muzicală românească” (Considerations in the Definition of National Characteristics of Romanian Musical Culture). REF, 22, No. 1 (1977), 5–13.Google Scholar
 291. Ghioca, Gabriela. “A Comparative Analysis of Architectural Signs (Applied to Columns).Semiotica, 14, No. 1 (1975), 40–51.Google Scholar
 292. Ghioca, Gabriela. “Un model matematic al structurilor arhitecturale rectangulare bidimensionale” (A Mathematical Model of Bidimensional Rectangular Architectural Structures). SCMatem, 28, No. 4 (1976), 417–438.Google Scholar
 293. Ghiţă, Gh. and C. Fierăscu, Dicţionar de teminologie poetică (Dictionary of Poetic Terms). Bucharest: Ion Creangă, 1973.Google Scholar
 294. Ghyka, Matila C. Esthétique des proportions dans la nature et dansles arts. Paris: Gallimard, 1927.Google Scholar
 295. Giurchescu, A. “Analiza structurii dansului popular românese” (The Analysis of the Structure of Romanian Folk Dance). REF, 9, No. 2 (1964), 191–200.Google Scholar
 296. Goga, N. “Valori semiotice conotative la nivelul structurarii grafice” (Connotative Semiotic Values at the Level of Graphic Structuring). In SSPS (1980), pp. 308–316.Google Scholar
 297. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Poetica folclorului” (The Poetics of Folklore). REF, 9, No. 4–5 (1964), 515–519.Google Scholar
 298. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “La structure linguistique des proverbes équationnels.CLTA, 2 (1965), pp. 63–69.Google Scholar
 299. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Reliefarea motivului în poezia lui G. Bacovia” (Highlighting of the Motif in G. Bacovia’s Poetry). In SPS (1966a), pp. 260–317.Google Scholar
 300. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Analyza semantică a poeziei folclorice” (The Semantic Analysis of Folk Poetry). REF, 11, No. 2 (1966b), 109–121.Google Scholar
 301. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Claude Lévi-Strauss şi cercetarea poetică” (Claude Lévi-Strauss and the Study of Poetics). REF, 11, No. 2 (1966c), 183–186.Google Scholar
 302. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Poetica matematică” (Mathematical Poetics). In Relaţiile dintre matematică şi ştiinţele naturii şi societaţii. Bucharest: EA, 1968, pp. 141–144.Google Scholar
 303. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Grammaire de la parodie.CLTA, 6 (1969a), 167–181.Google Scholar
 304. Golopenţia-Eretescu, Sanda. Semantica transformaţionala a limbii române (The Transformational Semantics of Romanian). Summary of Doctoral Thesis. University of Bucharest, mimeographed, 1969b.Google Scholar
 305. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Règles sémantiques.” In ACIL X, 2 (1970a), 479–483.Google Scholar
 306. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “La Rôtisserie de la Reine Pédauque.Bulletin de laSociété roumaine de linguistique romane, 7 (1970b), 73–89.Google Scholar
 307. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Infinite Proverbs.Proverbium, 15, No. 38 (1970c), [454]-39 [455].Google Scholar
 308. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Lirnbă—Simbol—Realitate” (Language—Symbol—Reality). SCL, 21, No. 3 (1970d), 375–379.Google Scholar
 309. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Paradoxical Words,RRL, 16, No. 2 (1971a)), 85–89. Reprinted in Proverbium, 17 (1971), 626–629.Google Scholar
 310. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “On Defining,RRL, 16, No. 3 (1971b), 179–187.Google Scholar
 311. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Formalism gramatical. (I:) Simboluri primitive, expresii auxiliare, lanţuri” (Grammatical Formalism. I: Primitive Symbols, Auxiliary Expressions, Strings). SCL, 22, No. 2 (1971c), 113–136; (IL) “Reguli de rescriere şi transformări” (Rewriting Rules and Transformations). SCL, 22, No. 5 (1971d), 491–514; “(III:) “Reguli de subcate-gorizare, reguli de proiecţie, reguli fonologice. Metastructuri. Schemes” (Subcategorization Rules, Projection Rules. Metastructures. Schemes). SCL, No. 1 (1972a), 11–33.Google Scholar
 312. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Configurations sémiotiques.” In Recherches sur la philosophie des sciences. Bucharest: EA, 1971d, pp. 461–470.Google Scholar
 313. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Probleme semiotice în cercetarea folclorului” (Semiotic Problems in the Study of Folklore). REF, 16, No. 2 (1971e), 117–121. Translated into Hungarian in Zsilka Tibor, Sanda Golopenţia-Eretescu and Vilmos Voigt, Neprajztudomany es Szemiotika, Budapest, 1972b.Google Scholar
 314. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “What Is Right Is Right.Semiotica, 5, No. 2 (1972c), 118–161.Google Scholar
 315. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Clasificarea prin numuri” (Nicknames as Classifiers in a Rural Community), I: REF, 17, No. 2 (1972d), 145–155; II: REF, 17, No. 3 (1972e), 193–212.Google Scholar
 316. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Buzele cele mute vorbesc pe tăcute” (Dumb Lips Speak Mutely). In S. Stati, ed. (1972f), pp. 181–189.Google Scholar
 317. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Contrasted Grammars.” In RECAPStudies. Bucharest University Press, 1972g, pp. 139–151.Google Scholar
 318. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Language Transmission and Language Explication.Semiotica, 1, No. 2 (1973a), 142–153.Google Scholar
 319. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Christening Speech Acts.RRL, 18, No. 5 (1973b), 425–427.Google Scholar
 320. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Bacovia, Plumb. Analyse de texte.CREL, No. 2 (1973c), 14–18.Google Scholar
 321. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Formalized Languages: Scientific.” In Current Trendsin Linguistics. Ed. Thomas A. Sebeok. Vol. 12. The Hague and Paris: Mouton, 1974, pp. 537–560.Google Scholar
 322. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “La lettre de Marie Vişovan.RRL, 20, No. 5 (1975), 491–494.Google Scholar
 323. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Forces illocutionnaires: la Présentation.RRL, 21, No. 2 (1976), 153–166.Google Scholar
 324. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Actes de parole et praxiologie.RRL, 22, No. 3 (1977a), 371–378.Google Scholar
 325. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Contribution à la doctrine des sémiotiques,’“ RRL, 22 (1977b), pp. 117–130.Google Scholar
 326. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Analiza contrastivă şi semiotica” (Contrastive Analysis and Semiotics). SCL, 29, No. 1 (1979a), 3–17.Google Scholar
 327. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Morfologia conversaţiei” (The Morphology of Conversation). SCL, 29, No. 5 (1979b), 547–552.Google Scholar
 328. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “La pragmatique contrastive.RRL, 23 (1979c), Supplément, pp. 3–18.Google Scholar
 329. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Éléments praxiologiques et pragmatiques pertinents pour une typologie des informateurs.Langage et Société, 8 (1979d), 1–29.Google Scholar
 330. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Pour une typologie des agents sémiotiques: Insider vs. Outsider.RRL, 24, No. 3 (1980a), 217–232.Google Scholar
 331. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Quatre sémiotiques possibles.RRL, 24, No. 5 (1980b), 437–448. Hungarian translation in Olga Murvai, ed., Irodalomszemiotikai tanulmanyok (Bucharest: Kriterion, 1980c), pp. 5–22.Google Scholar
 332. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Constantin Brăiloiu et les Universaux pragmatiques.RRL, 24, No. 6 (1980d), pp. 585–590.Google Scholar
 333. Golopenţia-Eretescu, Sanda. “Conversaţia—un studiu de caz” (Conversation—A Case Study), I: SCL, 30, No. 5 (1980e), 457–481; II: SCL, 30, No. 6 (1980f), pp. 515–542.Google Scholar
 334. Gorăscu, Adriana. “Predicate şi definite” (Predication and Definition). SCL, 28, No. 5 (1977), 531–545.Google Scholar
 335. Gorun, Irina. “Une application de l’algèbre homologique à l’études des textes poétiques.CLTA 10, No. 2 (1973), 175–183.Google Scholar
 336. Gorun, Irina. “On Recurrent Dramatic Structures.Poetics, 6, No. 3–4 (1977a), 287–304.Google Scholar
 337. Gorun, Irina. “Prosodie et syntaxe dans la poésie populaire: une application de l’algèbre homologique.” In SFF (1977b), pp. 87–104.Google Scholar
 338. Graur, Al. Studii de lingvistică generală (Studies in General Linguistics). Bucharest: EA, 1960.Google Scholar
 339. Graur, Al. “Romanian Toponymy and Onomastics.” In A. Rosetti and S. Golopenţia-Eretescu, eds. (1978), pp. 329–335.Google Scholar
 340. Grosu, Corina. “Utilizarea gramaticilor formale în studiul piesei Paradisul de Horia Lovinescu” (The Use of Formal Grammars in the Study of Horia Lovinescu’s Play Paradise). SCMatem, 27, No. 6 (1975), 713–725.Google Scholar
 341. Grosu, Corina. “A Mechanical Model in the Study of Drama.Poetics, 6, No. 3–4 (1977), 305–318.Google Scholar
 342. Gulian, C. L. “Filosofia în faţa mitului” (Philosophy Facing Myth). RF, 1 (1968), 5–16.Google Scholar
 343. Gyurscik, Ladislau. “Semiotica—între rigoare şi accesibilitate” (Semiotics: Between Rigor and Accessibility). Orizont, 47 (1973).Google Scholar
 344. Gyurscik, Ladislau. “Vizualitate sau/şi spaţialitate în unele concepţii structuraliste semiotice” (Visuality and/or Spatiality in Some Structuralist Semiotic Approaches). FL, 4 (1977), 286–291.Google Scholar
 345. Habenicht, Gottfried. “Evoluţia metodei de cercetare a folclorului muzical” (The Evolution of the Method of Study in Musical Folklore). REF, 11, No. 3 (1966), 235–238.Google Scholar
 346. Herlea, Graţiana. “Jamais ne fut si bon soulier qui ne devint laide savate.CS, 1 (1977a), 110–119.Google Scholar
 347. Herlea, Graţiana. “Les vêtements comme signes.CS, 1 (1977b), 123–127.Google Scholar
 348. Herseni, Traian. Literatură şi civilizaţie. Incercare de antro-pologie literară (Literature and Civilization. An Essay in Literary Anthropology). Bucharest: Univers, 1976.Google Scholar
 349. Herseni, Traian. Cultura psihologică românească (Psychology in Romanian Culture). Bucharest: ESE, 1980.Google Scholar
 350. Hristea, Theodor. “Structura sintactică a poeziei Şi daca ...” (The Syntactic Structure of the Poem And If...).LR, 24, No. 5 (1975), 475–481.Google Scholar
 351. Husar, Al. “Die Metapoetik.AUE (1972), pp. 81–84.Google Scholar
 352. Iancu, Victor. “Gu privire la semiologia raporturilor dintre limbă şi dialect” (On the Semiology of the Relationship between Language and Dialect). CL, 23, No. 1 (1978), 17–20.Google Scholar
 353. Ichim-Tomescu, Domniţa. “Sens şi context la numele proprii” (Meaning and Context in Proper Names). SCL, 26, No. 3 (1975), 239–246.Google Scholar
 354. Impey, Michael. Patterns of Creativity in Tudor Arghezi’s Cuvinte potrivite. Michigan State University, 1970.Google Scholar
 355. Indrieş, Alexandra. Corola de minuni a lumii. Interpretare stilistică a sistemului poetic al lui Ludan Blaga (The World’s Corolla of Wonder. Stylistic Interpretation of Lucian Blaga’s Poetic System). Timşoara: Facia, 1975.Google Scholar
 356. Indrieş, Alexandra. “Opoziţii semantice în poezia lui G. Bacovia” (Semantic Oppositions in G. Bacovia’s Poetry). LR, 25, No. 6 (1976), 565–576.Google Scholar
 357. Ionescu, Liliana. “Paralelismul în lirica populară” (Parallelism in the Folk Lyric). In SPS (1966), pp. 48–68.Google Scholar
 358. Ionescu, Liliana. “Observations sémantiques sur la métaphore dans Poemele luminii de Lucian Blaga.RRL, 13, No. 5 (1968), 439–447.Google Scholar
 359. Ionescu, Liliana. “The Metaphor and the Personification from the Point of View of Transformational Semantics.” In ACIL X (1970), pp. 99–102.Google Scholar
 360. Ionescu, Liliana. “Cîteva puncte de vedere asupra aplicării gramaticii generative în cercetarea stilistică” (Some Points of View on the Application of Generative Grammar to Stylistic Research). SCL, 23, No. 6 (1972), 627–635.Google Scholar
 361. Ionică, Ion I. Drăguş, un sat din Ţara Oltului (Făgărsş). Reprezentarea cerului (Dràguş, a Village in the Old Country [Făgăraş]. The Representation of the Sky). Bucharest: ICSR, 1944.Google Scholar
 362. Iordan, Iorgu. Nume de locuri româneşti în Republica Populară Romănă (Romanian Place Names in the Romanian People’s Republic). Bucharest: EA, 1952.Google Scholar
 363. Iordan, Iorgu. Limba ‘eroilor’ lui Garagiale (The Language of I. L. Caragiale’s ‘Characters’). Bucharest: Societatea de ştiinţe istorice şi filologice, 1955.Google Scholar
 364. Iordan, Iorgu. Toponimia românească (Romanian Toponymy). Bucharest: EA, 1963.Google Scholar
 365. Iordan, Iorgu. Stilistica limbii române (Stylistics of the Romanian Language). Bucharest: ES, 1975.Google Scholar
 366. Iordan, Iorgu. Istoria lingvisticii româneşti (A History of Romanian linguistics). Bucharest: ESE, 1978.Google Scholar
 367. Iosifescu, Silvian. “Stilistica şi estetica” (Stylistics and Aesthetics). RF, 16, No. 11 (1969), 1339–1351.Google Scholar
 368. Iosifescu, Silvian. Construcţie şi lectură (Construction and Reading). Bucharest: Univers, 1970.Google Scholar
 369. Iosifescu, Silvian. “Introducere” (Introduction). In Grupul μ. Retorica generală Trans. Antonia Constantinescu and Ileana Littera. Bucharest: Univers, 1974.Google Scholar
 370. Iosifescu, Silvian. Mobilitatea privirii. Naraţiunea în secolul al XX-lea (The Mobility of the Look. Narrative in the 20th Century). Bucharest: Eminescu, 1976.Google Scholar
 371. Iosifescu, Silvian., ed. Analyză şi interpretare. Orientări în critica, literarăcontemporană (Analysis and Interpretation. Trends in Contemporary Literary Criticism). Bucharest: ES, 1972.Google Scholar
 372. Irimie, Ion. “Semiotica şi problematica ei” (Semiotics and Its Problematics. StUBB (1966), 87–95.Google Scholar
 373. Ivan, Victoria. “Dichotomii metaforice în poezia lui L. Blaga” (Metaphorical Dichotomies in L. Blaga’s Poetry). LR, 24, No. 1 (1975), 13–24.Google Scholar
 374. Ivanovici, Victor. “Semne, limbaj, comportament” (Sign, Language, Behavior), Amfiteatru, 5, No. 8 (1970), 28–29.Google Scholar
 375. Ivănescu, G. “Limba poetică românească” (Romanian Poetic Language). LL, No. 2 (1956), 197–224.Google Scholar
 376. Jakobson, Roman, and B. Cazacu. “Analyse du poème Revedere de Mihail Eminescu.CLTA, No. 1 (1962), 47–53.Google Scholar
 377. Kahane, Mariana. “Un aspect al legăturii dintre text şi melodie în cîntecul popular românese” (An Aspect of the Connection between Text and Melody in Romanian Folk Song). REF, 11, No. 2 (1966), 123–151.Google Scholar
 378. Kahane, Mariana. “De la sistem sonor la forma arhitectonică” (From Sound System to Architectonic Form). REF, 24, No. 1 (1979), 11–41.Google Scholar
 379. Kahane, Mariana and Lucilia Georgescu. “Repertoriul de şezătoare—specie ceremonială distinctă” (The Bee [= Communal Work Gathering] Repertory—a Distinct Ceremonial Subgenre). REF, 13, No. 5 (1968), 317–330.Google Scholar
 380. Kis, Emese. “Fundamente semiotice în delimitarea termenilor poreclă/suprenume” (Semiotic Arguments for the Delimitation between Nickname and ‘Supername’). In Studii de onomastică, Cluj-Napoca, 1976, pp. 127–142.Google Scholar
 381. Kis, Emese. “Semiotica argoului studenţesc” (The Semiotics of Student Argot). SSPS (1980), pp. 336–343.Google Scholar
 382. Kitagawa, Joseph M., and Charles H. Long, eds. Myths and Symbols: Studies in Honor of Mircea Eliade. Chicago: University of Chicago Press, 1969.Google Scholar
 383. Knorringa, Rosa Rachel. Fonction phatique et tradition orale. Constantes et transformations dans un chant narratif roumainMogoş Vornicul. Ph.D. Dissertation. Amsterdam: Rodopi, 1978.Google Scholar
 384. Kreindler, A., and A. Fradis. Afazia (Aphasia). Bucharest, EA, 1970.Google Scholar
 385. Lalu, Iolanda. “Balance and Game in the Study of Theatre.Poetics, 6, No. 3–4 (1977), 339–350.Google Scholar
 386. Lazar, N. Dicţionar de rime (Rhyming Dictionary). Bucharest: ES, 1969.Google Scholar
 387. Lăzărescu, Mircea. “Omul şi funcţia semio-genetică” (Man and the Semio-Genetic Function). Orizont, 25, No. 9 (1977), 7.Google Scholar
 388. Lotman, I. M. Lecţii de poetică structurală (Lessons of Structural Poetics). Bucharest: Univers, 1970.Google Scholar
 389. Mancaş, Mihaela. “La synesthésie dans la création artistique de M. Eminescu, T. Arghezi et M. Sadoveanu.CLTA, No. 1(1962), 55–87.Google Scholar
 390. Mancaş, Mihaela. “Dislocarea sintactică în poezia lui T. Arghezi” (Syntactic Dislocation in T. Arghezi’s Poetry). In Omagiu Rosetti (1965), pp. 509–513.Google Scholar
 391. Mancaş, Mihaela. “Ritmul prozei lui Dimitrie Anghel. Analiză stilistică” (The Rhythm of Dimitrie Anghel’s Prose. A Stylistic Analysis). In SSPS (1966), pp. 234–250.Google Scholar
 392. Mancaş, Mihaela. “La structure sémantique de la métaphore poétique.RRL, 15, No. 4 (1970), 317–334.Google Scholar
 393. Mancaş, Mihaela. Stilul indirect liber (Indirect Free Speech). Bucharest: EDP, 1972.Google Scholar
 394. Mancaş, Mihaela. “Sur la métonymie et la métaphore.RRL, 18 (1973), 439–443.Google Scholar
 395. Mancaş, Mihaela. “Valeurs de l’imparfait narratif dans la prose de Matei Caragiale.RRL, 20, No. 5 (1975), 527–530.Google Scholar
 396. Mancaş, Mihaela. “Configuraţia textului şi retorică” (Rhetoric and the Configuration of the Text). LL, No. 1 (1976a), 20–30.Google Scholar
 397. Mancaş, Mihaela. “Structura naraţiei în perioada romantică” (The Structure of the Narrative in the Romantic Period). In STRS (1976b), pp. 179–216.Google Scholar
 398. Manolescu, Nicolae. “Un problème de langage poétique chez Nichita Stănescu.” CREL, No. 2 (1973), pp. 25–29.Google Scholar
 399. Manoliu-Manea, Maria. Structuralismul lingvistic (Linguistic Structuralism). Bucharest: EDP, 1973.Google Scholar
 400. Marcus, Solomon. Gramatici şi automate finite (Grammars and Finite Automata). Bucharest: EA, 1964.Google Scholar
 401. Marcus, Solomon. “Un précurseur de la poétique mathématique: Pius Servien.” RRL, 10, No. 4 (1965), 415–424.Google Scholar
 402. Marcus, Solomon. Lingvistica matematică (Mathematical Linguistics). Bucharest: EDP, 1966.Google Scholar
 403. Marcus, Solomon. “Entropie et énergie poétique.” CLTA, 4 (1967a), 171–180.Google Scholar
 404. Marcus, Solomon. “Poezie, poetică, matematică.” (Poetry, Poetics, Mathematics). Secolul 20, No. 5 (1967b), pp. 162–167.Google Scholar
 405. Marcus, Solomon. Algebraic Linguistics. Analytical Models. New York and London: Academic Press, 1967c.Google Scholar
 406. Marcus, Solomon. Introduction mathématique à la linguistique structurale. Paris: Dunod, 1967d.Google Scholar
 407. Marcus, Solomon. “Langage scientifique, structures rythmiques, langage lyrique.” CLTA, 5 (1968a), 127–157.Google Scholar
 408. Marcus, Solomon. “Les écarts dans le langage poétique.” RRL, 13, No. 5 (1968b), 461–470.Google Scholar
 409. Marcus, Solomon. “Poétique mathématique non-probabiliste.” Langages, 12, No. 4 (1968c), 52–55.Google Scholar
 410. Marcus, Solomon. “Lingvistica, ştiinţă pilot” (Linguistics as a Pilot Science). SCL, 20, No. 3 (1969), 235–245.Google Scholar
 411. Marcus, Solomon. Poetica matematică (Mathematical Poetics). Bucharest: EA, 1970a.Google Scholar
 412. Marcus, Solomon. “The Metaphors of the Mathematical Language.” RRSS, 14, No. 2 (1970b), 139–145.Google Scholar
 413. Marcus, Solomon. “Structure et valeur dans l’esthétique de Pius Servien.” RRSS, 14, No. 3 (1970c), 207–212.Google Scholar
 414. Marcus, Solomon. “Two Poles of the Human Language” I: RRL, 15, No. 3 (1970d), 187–198;Google Scholar
 415. Marcus, Solomon. “Two Poles of the Human Language” II: RRL, 15, No. 4 (1970d), 309–316;Google Scholar
 416. Marcus, Solomon. “Two Poles of the Human Language” III: RRL, 15, No. 5 (1970d), 499–504.Google Scholar
 417. Marcus, Solomon. “Trois types d’écarts syntaxiques et trois types de figures dans le langage poétique.” CLTA, 7 (1970e), 181–187.Google Scholar
 418. Marcus, Solomon. “Ein mathematisch-linguistisches Dramenmodell.” Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 1, No. 1–2 (1971a), 139–152.Google Scholar
 419. Marcus, Solomon. “On Types of Meters of a Poem and Their Informational Energy.” Semiotica, 4, No. 1 (1971b), 31–36.Google Scholar
 420. Marcus, Solomon. Matematische Poetik. Bucharest: EA; Frankfurt am Main: Athenăum, 1973a.Google Scholar
 421. Marcus, Solomon. “Un modèle mathématique intégral de l’oeuvre dramatique.” RLB, 4 (1973b), 129–135.Google Scholar
 422. Marcus, Solomon. “Quelques étapes dans l’analyse des textes poétiques.” RRL, 18, No. 5 (1973c), 459–462.Google Scholar
 423. Marcus, Solomon. “Cercetări matematice recente asupra unor poezii ale lui Eminescu” (Recent Mathematical Research in Eminescu’s Poems). CME, 2 (1974a), 161–175.Google Scholar
 424. Marcus, Solomon. “Fifty-two Oppositions between Scientific and Poetic Communication.” In Pragmatic Aspects of Human Communication. Ed. Colin Cherry, Dordrecht-Holland: Reidel, 1974b), pp. 83–96.Google Scholar
 425. Marcus, Solomon. “La confluenţa stilisticii cu semiotica şi cu teoria informaţei” (At the Confluence of Stylistics, Semiotics, and Information Theory). SCL, 25, No. 3 (1974c), 305–310.Google Scholar
 426. Marcus, Solomon. “Linguistic Structures and Generative Devices in Molecular Genetics.” CLTA, 10, No. 1 (1974d), 77–104.Google Scholar
 427. Marcus, Solomon. Matematička poetika (Mathematical Poetics). Belgrade: Nolit, 1974e.Google Scholar
 428. Marcus, Solomon. “Eight Types of Translation in the Scientific Language.” RRL, 20, No. 4 (1975a), 375–376.Google Scholar
 429. Marcus, Solomon. “The Metaphors and the Metonymies of the Scientific (Especially Mathematical) Language.” RRL, 20, No. 5 (1975b), 535–537.Google Scholar
 430. Marcus, Solomon. “L’étude linguistique-mathématique des oeuvres dramatiques en Roumanie.” CREL, 2 (1975c), 38–48.Google Scholar
 431. Marcus, Solomon. “Stratégie des personnages dramatiques.” In Semiologie de la représentation. Eds. A. Helbo et al. Brussels: Complexe and Paris: PUF, 1975d, pp. 73–95.Google Scholar
 432. Marcus, Solomon. “Applications de la théorie des langages formels en économie et organisation.” RRL, 13, No. 2 (1976a), 583–594.Google Scholar
 433. Marcus, Solomon. “Probleme teoretice şi aplicative ale semioticii” (Theory and Application of Semiotics). Era socialista, 50, No. 20 (1976b), 35–39.Google Scholar
 434. Marcus, Solomon. “Les modèles linguistico-mathématiques et les aspects sémiotiques du folklore.” In SFF (1977a), pp. 1–18.Google Scholar
 435. Marcus, Solomon. “The Formai Study of Drama.” Poetics, 6, No. 3–4 (1977b), 203–207.Google Scholar
 436. Marcus, Solomon. “Languages, Grammars, and Negotiations.” in Mathematical Approaches to International Relations, II. Bucharest: ASSP, 1977c.Google Scholar
 437. Marcus, Solomon. “Remarques finales et suggestions pour des recherches ultérieures.” In SFF (1977d), pp. 281–297.Google Scholar
 438. Marcus, Solomon. “Les modèles linguistico-mathématiques et les aspects sémiotiques du folklore.” In SFF (1977e), pp. 1–18.Google Scholar
 439. Marcus, Solomon. “Global, Dynamic, and Strategic Aspects in the Study of Theatre.” In Sisteme în ştiinţele sociale. Ed. M Malina. Bucharest: EA, 1977f.Google Scholar
 440. Marcus, Solomon. A nyelvi szepég matematikája (Mathematics of Linguistic Beauty). Budapest: Gondolat, (1977g).Google Scholar
 441. Marcus, Solomon. “Mathematical and Computational Linguistics and Poetics.” In A. Rosetti and S. Golopenţia-Eretescu, eds. (1978), pp. 559–588.Google Scholar
 442. Marcus, Solomon. “Approches sémiotiques en Roumanie.” In Le Champ sémiologique. Perspectives internationales. Ed. André Helbo. Brussels: Complexe, 1979a, pp. N1-N10.Google Scholar
 443. Marcus, Solomon. Semne despre semne (Signs about Signs). Bucharest: ESE, 1979b.Google Scholar
 444. Marcus, Solomon. “Semiotics of Scientific Languages.” In IASS I (1979c), pp. 29–40.Google Scholar
 445. Marcus, Solomon. “Semiotica zîmbetului (Aspecte algoritmice ale comunicării umane)” (The Semiotics of the Smile [Algorithmic Aspects of Human Communication]). In SSPS (1980), pp. 189–194.Google Scholar
 446. Marcus, Solomon., ed. Poetics and Mathematics (= Poetics 10, 1974).Google Scholar
 447. Marcus, Solomon., ed. Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică (The Semiotics of Folklore. A Linguistico-Mathematical Approach). Bucharest: EA, 1975.Google Scholar
 448. Marcus, Solomon., ed. La sémiotique formelle du folklore. Approche linguistico-mathématique. Bucharest and Paris: EA — Klincksieck, 1977a.Google Scholar
 449. Marcus, Solomon., ed. The Formal Approach to Drama. (= Poetics 6, 1977b).Google Scholar
 450. Marcus, Solomon., Edmond Nicolau, and Sorin Stati. Introducere in lingvistica matematică (An Introduction to Mathematical Linguistics). Bucharest: ES, 1966.Google Scholar
 451. Marinescu, Marina. “Cu privire la istoria unei imagini în arta populara românească—calul şi călăreţul” (On theHistory of an Image in Romanian Folk Art: The Horse and the Horseman). REF, 23, No. 1 (1978), 61–77.Google Scholar
 452. Marino, Adrian. Dicţionar de idei literare (A Dictionary of Literary Ideas), I: A-G. Bucharest: Eminescu, 1973.Google Scholar
 453. Marino, Adrian. Critica ideilor literare (The Criticism of Literary Ideas). Gluj: Dacia, 1974.Google Scholar
 454. Maşek, Victor Ernest. Arta şi matematică (Art and Mathematics). Bucharest: EP, 1972.Google Scholar
 455. Mănescu, Clio. “Semnificaţia literară a mitului” (The Literary Signification of the Myth). FL, 4 (1977), 61–79.Google Scholar
 456. Mărgineanu, Adriana. “L’architecture comme système sémiotique.” CS, 1 (1977), 27–34.Google Scholar
 457. Miclău, Paul. “Semn, semnal, arbitrar” (Sign, Signal, Arbitrariness). In PLG, No. 4 (1962), pp. 87–112; Russian translation in RRL, 8, No. 1 (1963), 43–67.Google Scholar
 458. Miclău, Paul. “Motivarea cuvintelor din fondul principal roman şi francez” (The Motivation of Words in the Basic Romanian and French Vocabularies). AUB, 13 (1964), 257–270.Google Scholar
 459. Miclău, Paul. “Căile pierderii motivării în franceză şi ín română (fondul principal lexical)” (Means of Loss of Motivation in Romanian and French. The Chief Lexical Basis). In PLG, 5 (1967a).Google Scholar
 460. Miclău, Paul. “Signes élémentaires et complexes en franţais et en roumain.” RRL, 12, No. 4 (1967b), 289–307.Google Scholar
 461. Miclău, Paul. Le signe linguistique. Paris: Klincksieck, 1970a.Google Scholar
 462. Miclău, Paul. “Plans paradigmatique et syntagmatique dans l’analyse stylistique.” In ACIL X (1970b), pp. 345–350.Google Scholar
 463. Miclău, Paul. “Structures formelles des images poétiques.” In ACILFRXII, 2 (1971), 571–576.Google Scholar
 464. Miclău, Paul. “La poésie comme système sémiotique ouvert.” CREL, No. 2 (1973), 46–54.Google Scholar
 465. Miclău, Paul. “Poetică şi semiotică” (Poetics and Semiotics). Cronica, 10, no. 52 (1975a), 4.Google Scholar
 466. Miclău, Paul. “Poetica, structuralismul şi semiotica. Studiu introductiv” (Poetics, Structuralism, and Semiotics. An Introductory Study). In Tzvetan Todorov, Gramatica Decameronului. Bucharest: Univers, 1975b), pp. 6–35.Google Scholar
 467. Miclău, Paul. “Semiotica românească” (Romanian Semiotics). RL, 8, No. 51 (1975c), 8.Google Scholar
 468. Miclău, Paul. “Probleme semiotice ale traducerii: Blaga în franceză” (Semiotic Problems in Translations: Blaga in French). Secolul 20, No. 6 (185) (1976a), 25–30.Google Scholar
 469. Miclău, Paul. “Semantica şi semiotica” (Semantics and Semiotics). Cronica 11, No. 23 (1976b), 4–5.Google Scholar
 470. Miclău, Paul. Semiotica lingvistică (Linguistic Semiotics). Timişorara: Facia, 1977a.Google Scholar
 471. Miclău, Paul. “Quand les objets parlent.” CS, 1 (1977b), 5–10.Google Scholar
 472. Miclău, Paul. “Les sept niveaux sémiotiques du texte poétique ou la complainte des ‘Alcools’.” RRL, 22, No. 2 (1977c), 201–205.Google Scholar
 473. Miclău, Paul. “Deux antimonies sémiotiques: immanent/transcendant. Clos/ouvert.” In IASS I (1979), pp. 329–332.Google Scholar
 474. Miclău, Paul., ed. Balzac, sémioticien avant la lettre. Cahier de sémiotique, 1. Bucharest: Université de Bucarest, Société roumaine de linguistique, Groupe roumain de sémiotique, Faculté des langues et littératures étrangères, 1977d.Google Scholar
 475. Mihăilă, Ecaterina. “Modificarea funcţiei referenţiale în mesajul poetic şi efectele ei în receptare” (Modification of the Referential Function in the Poetic Message and Its Effects upon Reception). SCL, 27, No. 5 (1976), 455–468.Google Scholar
 476. Mihăilă, Rodica. “O interpretare semiotică a conceptului de stil” (A Semiotic Interpretation of the Concept of Style). In SSPS (1980), pp. 225–229.Google Scholar
 477. Mihnea, Tatiana. “Combinatorics and Dynamics of Characters in Drama.” Poetics, 6, No. 3–4 (1977), 229–254.Google Scholar
 478. Mîrza, Traian. “Simetria de oglindă în folclorul românese” (Mirror Symmetry in Romanian Folklore). Studii de muzicologie, 3 (1967), 85–122.Google Scholar
 479. Modola-Prunea, Doina. “Statutul personajului dramatic” (The Status of the Dramatic Character). In SSPS (1980), pp. 312–330.Google Scholar
 480. Moisil, Grigore. “Structuralismul şi dialectica” (Structuralism and Dialectics). Secolul 20, No. 5 (1967), pp. 97–102.Google Scholar
 481. Moisil, Grigore. Lecţii despre logica raţionamentului nuanţat (Lessons in the Logic of Nuanced Reasoning). Bucharest: ESE, 1975.Google Scholar
 482. Munteanu, Romul. Noul roman francez. Preludiu la o poetică a antiromanului (The French New Novel: Prolegomena to a Poetics of the Anti-Novel). Bucharest: Univers, 1973.Google Scholar
 483. Munteanu, Ştefan. Principii de stilistică (Principles of Stylistics). Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1966a. (Mimeographed)Google Scholar
 484. Munteanu, Ştefan. “Stilurile limbii în pastişa lui I. L. Caragiale” (The Styles of Language in I. L. Caragiale’s Pastiches). Orizont, 17, No. 3 (1966b), 72–80.Google Scholar
 485. Munteanu, Ştefan. Stil şi expresivitate poetică (Style and Poetic Expressiveness). Bucharest: ES, 1972a.Google Scholar
 486. Munteanu, Ştefan. Studii de limbă şi stil. (Studies in Language and Style). Timişoara: Facia, 1972b.Google Scholar
 487. Mureşanu, Ileana. “Analiza semantică şi traducerea poeziei” (Semantic Analysis and the Translation of Poetry). In SSPS (1980), pp. 294–300.Google Scholar
 488. Murvai, Olga. “Szővegszerkezet és stilusforma Kaffka Margit novelláiban” (Text Structure and Stylistic Form in Margit Kaffka’s Short Stories). In Z. Szabó (1976), pp. 89–139.Google Scholar
 489. Murvai, Olga. Irodalomszemiotikai tanulmányok. Bucharest: Kriterion, 1979.Google Scholar
 490. Nadin, Mihai. “Metafora dramatică” (The Dramatic Metaphor). Tribuna, No. 469 (1967), pp. 7–8.Google Scholar
 491. Nadin, Mihai. “Une nouvelle modalité pour la métaphore” (Collage et métaphore). AUE, No. 1 (1969), 41–48.Google Scholar
 492. Nadin, Mihai. “Estetica generativă” (Generative Aesthetics). RF, 17, No. 7 (1970), 803–825.Google Scholar
 493. Nadin, Mihai. “Sens et détermination.” AUE, 20, No. 1 (1971), 89–95.Google Scholar
 494. Nadin, Mihai. A trai arta. Elemente de metaestetică (To Live Art. Elements of Meta-esthetics). Bucharest: Eminescu, 1972.Google Scholar
 495. Nadin, Mihai. Elemente de semiotică a artei muzicale (Elements of a Semiotics of Musical Art). Braşov, 1974.Google Scholar
 496. Nadin, Mihai. “Sign and Fuzzy Automata.” Semiosis, 5, No. 1 (1977), 19–26.Google Scholar
 497. Nadin, Mihai. “Du sens comme objet de l’esthétique,” RRSS 16, No. 1 (1978a), 835–849.Google Scholar
 498. Nadin, Mihai. “On the Semiotic Nature of Value.” Ars Semeiotica, 1, No. 3 (1978b), 33–49.Google Scholar
 499. Nadin, Mihai. “De la condition sémiotique du théâtre.” RRHA, 15 (1978c), 19–26.Google Scholar
 500. Nadin, Mihai. “Sign Functioning in Performance. Ingmar Bergman’s Production of Tartuffe.” The Drama Review, 23, No. 4 (1979), 105–120.Google Scholar
 501. Nadin, Mihai. “Aesthetic Sign Processes.” Kodikas, 3 (1980), 337–349.Google Scholar
 502. Nadin, Mihai. “The Logic of Vagueness and the Category of Synechism.” The Monist, 63, No. 3 (1980), 351–363.Google Scholar
 503. Nasta, Mihai. “Quelques réflexions sur les termes de la poétique.” StCl, No. 3, (1961), 317–336.Google Scholar
 504. Nadin, Mihai. “Tudor Vianu—In memoriam.” RRL, 9 (1964), 479–483.Google Scholar
 505. Nadin, Mihai. “Situaţia unor cuvinte-rimă în poetica lui Tudor Arghezi” (The Status of Some Rhyme-Words in Tudor Arghezi’s Poetics). In Omagiu Rosetti (1965), pp. 613–617.Google Scholar
 506. Nadin, Mihai. “Les déterminants de la fonction poétique et le problème des monades.” In To Honor Roman Jakobson, Vol. 2. The Hague: Mouton, 1967a, pp. 1414–1424.Google Scholar
 507. Nadin, Mihai. “Cu gîndiri şi cu imagini” (With Thoughts and Images). Secolul 20, 5 (1967b), 176–182.Google Scholar
 508. Nadin, Mihai. “L’analyse sémiotique des poèmes et le statut des relations projectives.” RRL, 13, No. 6 (1968), 603–615.Google Scholar
 509. Nadin, Mihai. “On Translating Greek Tragedy: Problems of Poetic Equivalences.” In Übersetzungsprobleme, Antike Probleme. Berlin: Akademie-Verlag, 1969, pp. 7–87.Google Scholar
 510. Nadin, Mihai. “La matrice générative de rythmes et les structures verbales de la phrase poématique.” In ACIL X, 3 (1970), 17–26.Google Scholar
 511. Nadin, Mihai. “Discursurile din Iliada şi problema unităţii de redactare” (The Discourses in the Iliad and the Problem of Editorial Unity). StCl, 13 (1971), 191–200.Google Scholar
 512. Nadin, Mihai. “Le problème de l’écriture et les démarches de l’analyse poématique.” CREL No. 2 (1973), 55–63.Google Scholar
 513. Nadin, Mihai. “Léthargie de la parole et sémiose des relations textuelles.” In IASS I (1979), 333–335.Google Scholar
 514. Nadin, Mihai. “Mythos şi textualitate” (Mythos and Textuality). SSPS (1980), pp. 254–259.Google Scholar
 515. Nadin, Mihai and Sorin Alexandrescu, eds. Poetică şi stilistică (Poetics and Stylistics). Bucharest: Univers, 1972.Google Scholar
 516. Neagu, I. Gh. “Cîteva însemnări pe marginea textelor folosite în jocurile de copii” (Some Remarks on Texts Used in Children’s Games). In SFL (1967), pp. 332–399.Google Scholar
 517. Negrici, Eugen. Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin (Narrative in Grigore Ureche and Miron Costin’s Chronicles). Bucharest: Minerva, 1972.Google Scholar
 518. Negru, Radu. “Structures spirituelles objectivées dans le style.” AUE (1968), pp. 77–82.Google Scholar
 519. Nemoianu, V. “Contribution à la recherche sémantique des rimes: Les rimes roumaines en -oc.” CLTA, 2 (1965), 191–224.Google Scholar
 520. Nemoianu, V. “Analiza poeziei Pe o scîndură cu actinii de Mihai Beniuc” (An Analysis of Mihai Beniuc’s Poem On a Board with Actinias). In SPS (1966), pp. 443–455.Google Scholar
 521. Nemoianu, V. Structuralismul (Structuralism). Bucharest: ELU, 1967.Google Scholar
 522. Nicolau, Edmond, and Constantin Bălăceanu. “Semnificat, semn, semnificaţie,” (The Signified, the Sign, and Signification). Progresele ştiinţei, 9, No. 11 (1973), 557–562.Google Scholar
 523. Nicolescu, Aurel. “Bibliografie cronologică” (Chronological Bibliography). In Iorgu Iordan (1975), pp. 343–383.Google Scholar
 524. Niculescu, Alexandru. “Evoluţia frazei în stilul lui Barbu Delavrancea” (The Development of Sentence Structure in Barbu Delavrancea’s Style). CL, 3 (1958a), 35–48.Google Scholar
 525. Niculescu, Alexandru. “Interiorizarea naraţiei în stilul lui Camil Petrescu” (The Internalization of Narrative in Camil Petrescu’s Style). CL, 3 (1958b), 35–48.Google Scholar
 526. Niculescu, Alexandru. “Lyric Attitude and Pronominal Structure in the Poems of Eminescu.” In Literary Style: A Symposium. Ed. S. Chatman. London: New York and Oxford University Press, 1971, pp. 369–382.Google Scholar
 527. Niculescu, Alexandru. “Observations sur la structure du genre humoristique en italien.” RRL, 17, No. 5 (1972), 389–405.Google Scholar
 528. Niculescu, Alexandru. “Intre filologie şi poetică. Analiza textuală a variantelor poemului Călin file de poveste” (Between Philology and Poetics. A Textual Analysis of the Variants of the Poem Călin file de poveste). LR, 24, No. 5 (1975), 483–488.Google Scholar
 529. Niculescu, Alexandru. Intre filologie şi poetică (Between Philology and Poetics). Bucharest: Eminescu, 1980.Google Scholar
 530. Niculescu, Aurora. “Los Cuentos de Julio Cortázar. Moldes y sistemas.” RRL, 21—CLTA, 13, No. 1 (1976), 293–300.Google Scholar
 531. Niculescu, Radu. “Constante în structura cîntecului epicoliric din Transilvania, Crişana şi Maramureş. Cîntecul lui Vălean” (Constants in the Structure of Epico-Lyrical Songs from Transylvania, Crişana, and Maramureş). In SPS (1966), pp. 114–163.Google Scholar
 532. Niculescu, Radu. “Privire critică, asupra unor procedee actuale de sistematizare şi clasificare a liricii populare” (A Critical Overview of Some Current Procedures for the Systematization and Classification of Folk Lyricism). REF, 14, No. 3 (1969), 207–223.Google Scholar
 533. Niculescu, Radu. “Contribuţii la cercetarea problematicii literare a cîntecului de leagăn” (Contributions to the Study of the Literary Problematics of the Cradle Song). REF, 15, No. 2 (1970), 99–111.Google Scholar
 534. Niculescu, Radu. “Model şi sens în balada populară românească” (Model and Meaning in the Romanian Folk Ballad). In Sorin Stati, ed. (1972), pp. 149–158.Google Scholar
 535. Niculescu, Radu. “Repere ale unei teorii structural-semiotice a culturii populare materiale” (Reference Points for a Structural-Semiotic Theory of the Material Folk-Culture). REF, 18, No. 1 (1973), 11–30.Google Scholar
 536. Niculescu, Radu. “Ghicitoarea. Spirit şi poezie” (The Riddle. Spirit and Poetry). In Bulgăre de aur în piele de taur Ed. R. Niculescu. Bucharest: Minerva, 1975.Google Scholar
 537. Noica, Constantin. Rostirea filozofică românească (Romanian Philosophical Speech). Bucharest, 1970.Google Scholar
 538. Noica, Constantin. Creaţie şi frumos în rostirea românească (Creation and Beauty in a Romanian Key). Bucharest: Eminescu, 1973.Google Scholar
 539. Noica, Constantin. Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii românesti (Eminescu or Thoughts on the Total Man of Romanian Culture). Bucharest: Eminescu, 1975.Google Scholar
 540. Noica, Constantin. Desparţirea de Goethe (Separating from Goethe). Bucharest: Univers, 1976.Google Scholar
 541. Noica, Constantin. Sentimentul românese al fiinţei (The Sense of Being in Romanian). Bucharest: Eminescu, 1978a.Google Scholar
 542. Noica, Constantin. Spiritual românese în cumpătul vremii. şase maladii ale spiritului contemporan (The Romanian Spirit in Flux. Six Maladies of the Contemporary Spirit). Bucharest: Univers, 1978b.Google Scholar
 543. Odobleja, S. Psychologie consonantiste. 2 vols. Paris: Librairie Maloirie, 1938.Google Scholar
 544. Oltean, Ştefan. “A Pragmatic Approach to the Concept of Style.” RRL, 21—CLTA, 13 (1976a), 301–304.Google Scholar
 545. Oltean, Ştefan. “On Free Indirect Speech.” RRL 21—CLTA, 13, No. 2 (1976b), 647–651.Google Scholar
 546. Oltean, Ştefan. “A Textual Model for Free Indirect Speech.” RRL, 22—CLTA, 14, No. 1 (1977), 53–57.Google Scholar
 547. Onicescu, Octav. “Énergie informationnelle.” Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris, 263, No. 22, 841–842.Google Scholar
 548. Oprea, I. “Definiţia lexicographică în perspectiva semiotica.” (Lexicographie Definition in a Semiotic Perspective). Anuar de lingüistică şi istorie literară, 14 (1976), 97–115.Google Scholar
 549. Paleolog, Tretie. “Calcularea modelelor de limbaje artistice potenţial practicabile şi perspectivele lor de dezvoltare” (A Calculus of the Models for Potentially Practicable Artistic Languages and the Perspectives for their Development). RF, 14, No. 10 (1967), 1149–1165.Google Scholar
 550. Paleolog, V. G. “Limbajul liric şi muzicalismul lui Pius Servien.” (Lyrical Language and Pius Servien’s Concept of Musicality). Ramuri, 4, No. 7 [37] (1967), 19.Google Scholar
 551. Pamfil, Eduard, and Doru Ogodescu, “Semiotic şi estetic” (Semiotic and Aesthetic). Orizont, 25, No. 5 (1974), 6.Google Scholar
 552. Papadima, O. “Structura artistică a descîntecului” (The Artistic Structure of the Incantation). RITL, 14, No. 2 (1965), 357–368.Google Scholar
 553. Papahagi, Tache. Mic dicţonarfolcloric. Spicuirifolclorice şi etnografice comparate (A Short Dictionary of Folklore. Folkloric and Comparative Ethnographic Gleanings). Ed. Valeriu Rusu. Bucharest: Minerva, 1979.Google Scholar
 554. Papu, Edgar. Evoluţia şi formele genului liric (Evolution and Forms of the Lyric Genre). Bucharest, 1968.Google Scholar
 555. Papu, Edgar. Poezia lui Eminescu (The Poetry of Eminescu). Bucharest: Minerva, 1971.Google Scholar
 556. Pascadi, Ion. “Le langage et les signes artistiques.” AUE, 20 (1971), 51–61.Google Scholar
 557. Pascadi, Ion. Nivele estetice (Aesthetic Levels). Bucharest: EA, 1972a.Google Scholar
 558. Pascadi, Ion. “La dialectique de l’approche méthodologique de l’art infra-, équi- et méta-esthétique.” AUE (1972b), pp. 53–56.Google Scholar
 559. Pavel, Toma. “Notes pour une description structurale de la métaphore poétique.” CLTA, 1 (1962), 185–207.Google Scholar
 560. Pavel, Toma. “Distribuţia sunetelor în poezie” (The Distribution of Sounds in Poetry). ED, 5 (1963), 21–26.Google Scholar
 561. Pavel, Toma. “Desfăşurare epică şi lirism în Balada vechii spelunci” (Epic Development and Lyricism in the Ballad of the Old Tavern). SPS (1966), pp. 465–481.Google Scholar
 562. Pavel, Toma. “Signification linguistique et poésie.” RRL, 12, No. 1 (1967a), 49–57.Google Scholar
 563. Pavel, Toma. “O cercetare lingvistică a poeziei lui Ion Barbu (pe marginea lucrării lui E. Coseriu, La linga de Ion Barbu)” (A Linguistic Inquiry in Ion Barbu’s Poetry [With respect to E. Coseriu’s La lingua de Ion Barbu]). SCL, 18, No. 1 (1967b), 79–89.Google Scholar
 564. Pavel, Toma. “Orientan in stilistica româneasca” (Directions in Romanian Stylistics). Tomis, 2, No. 5 (1967c), 16.Google Scholar
 565. Pavel, Toma. Fragmente despre cuvinte (Fragments on Words). Bucharest: EPL, 1968.Google Scholar
 566. Pavel, Toma. “Éléments de métrique phonologique roumaine.” CLTA, No. 6 (1969), pp. 193–198.Google Scholar
 567. Pavel, Toma. “Tensiunea stilistică a aforismului” (Stylistic Tension of the Aphorism). In ACILFR XII, 2 (1971a). pp. 823–824.Google Scholar
 568. Pavel, Toma. “Une revalorisation possible des modes significandi” In ACILFR XII, 2 (1971b), pp. 787–795.Google Scholar
 569. Pătrăulescu, Cristina. “Mécanismes génératifs du rythme palestrinien.” BMSSM, 20, No. 3–4 (1976), 341–351.Google Scholar
 570. Păun, Gheorghe. “A Generative Model of Conversation.” Semiotica, 17, No. 1 (1976a), 21–33.Google Scholar
 571. Păun, Gheorghe. “Languages Associated to a Dramatic Work.” CLTA, 13, No. 2 (1976b), 605–611.Google Scholar
 572. Păun, Gheorghe and Adriana Polith. “Lectures partant d’inventaires distincts de marques sémantiques. Un type supérieur de complexité génerative du conte merveilleux.” In SFF (1977), pp. 151–160.Google Scholar
 573. Pârîu, Steluţa. “Structura basmului din perspectiva teoriei lui Charles Fillmore” (The Structure of the Fairy Tale from the Perspective of Charles Fillmore’s Theory). REF, 19, No. 3 (1974), 245–250.Google Scholar
 574. Pârîu, Steluţa. “Ornamentica şi cromatica scoarţelor din zona Agighiol. Consideraţii privind structura ornamenticii şi semantica motivelor” (Ornamentics and Chromatics of Throw Rugs from the Agighiol Area. Considerations Regarding the Structure of Ornamentics and the Semantics of Motives). Pence, 6 (1977), 455–465.Google Scholar
 575. Pârvan, Gabriel. “Investigaţia semiotică şi subconştientul estetic” (Semiotic Research and the Aesthetic Subconscious). In SSPS (1980), pp. 216–224.Google Scholar
 576. Pârvu, Sorin. “Structuri româneşti din perspectiva unei retorici a romanului”, (Romanian Structures from the Perspective of a Rhetoric of the Novel). AUI, 20 (1974), 45–54.Google Scholar
 577. Pâslaru, Elena. “Note privind teoria generală a semnului” (Remarks on a General Theory of the Sign). Forum, 16, No. 6 (1974), 83–85.Google Scholar
 578. Pentek, Janos. “A hinzés és a himzett ruhadarabok néhány szemiotikai funkciója kalotaszegen” (On the Semiotic Functions of Embroidery in the Calata Zone). NylK, 19, No. 1 (1975), 59–64.Google Scholar
 579. Petrovici, Emil. “Consideraţii fonologice asupra rimelor ‘geometrice’ şi ‘aproximative’ în poezia româneasca” (Phonological Considerations Regarding ‘Geometric’ and Approximative’ Rhyme in Romanian Poetry). CL, 4 (1959), 197–199.Google Scholar
 580. Pleşu, Andrei. Călătorie în lumea formelor (A Journey through the World of Forms). Bucharest: Minerva, 1974a.Google Scholar
 581. Pleşu, Andrei. “Louis Lavelle şi dialectica vizibilului” (Louis Lavelle and the Dialectics of the Visible). In SCIA, 21 (1974b), 87–94.Google Scholar
 582. Pleşu, Andrei. Pitoresc şi melancolie. O analiză a sentimentului naturii încultura europeană (Picturesque and Melancholy. An Analysis of the Sense of Nature in European Culture). Bucharest: Univers, 1980.Google Scholar
 583. Pop, Mihai. “Nouvelles variantes roumaines du chant du maître Manole.” Romanos lavica, 9 (1963), 427–446.Google Scholar
 584. Pop, Mihai. “Originea orală a basmului ‘Călin Nebunul’“ (The Oral Origin of the Tale Călin Nebunul). VR, 17 (1964), 207–213.Google Scholar
 585. Pop, Mihai. “Cercetările interdisciplinare şi studiile de poetică şi stilistică în teoria folcloristică a lui O. Densusianu” (Interdisciplinary Research, Poetics, and Stylistics in the Folklore Theory of O. Densusianu). REF, 11, No. 5–6 (1966), 443–449.Google Scholar
 586. Pop, Mihai. “Caracterul formalizai al creaţiilor orale” (The Formalized Nature of Oral Productions), Secolul 20, No. 5 (1967a), 155–161.Google Scholar
 587. Pop, Mihai. “Aspects actuels de la recherche sur la structure des contes.” Fabula, 9, No. 1–3 (1967b), 70–77.Google Scholar
 588. Pop, Mihai. “Le Mythe du Grand Voyage dans les chants de cérémonies funèbres roumains.” In To Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday. Vol. 2. The Hague and Paris: Mouton, 1967c, pp. 1602–1609.Google Scholar
 589. Pop, Mihai. Indreptar pentru culegerea folclorului (A Guide for the Collecting of Folklore). Bucharest: Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Casa centrală a creaţiei populare, 1967d.Google Scholar
 590. Pop, Mihai. “Mitul marii treceri” (The Myth of the Great Transition). FL, 2 (1968a), 79–90.Google Scholar
 591. Pop, Mihai. “Die Funktion der Anfangs- und Schlussformeln in rumănischen Märchen.” In Festschrift für Kurt Ranke zur Vollendung des 60. Lebensjahres. Göttingen: Otto Schwartz, 1968b, pp. 321–326.Google Scholar
 592. Pop, Mihai. “La poétique du conte populaire.” Semiotica, 2, No. 1 (1970a), 117–127.Google Scholar
 593. Pop, Mihai. “Modeles de la structure sémantique des textes de cérémonies.” In ACIL X, 2 (1970b), 667–668.Google Scholar
 594. Pop, Mihai. “Le fait folklorique acte de communication.” Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19 (1970c), 319–323.Google Scholar
 595. Pop, Mihai. “Le Laboratoire de sémiologie de l’Université de Bucarest—Roumanie.” Semiotica, 5, No. 3 (1972), 301–302.Google Scholar
 596. Pop, Mihai. “Cuvînt inainte” (Foreword) to Y. Lotman, Studii de tipologie a culturii. Bucharest, 1974.Google Scholar
 597. Pop, Mihai. “The colinda with the Lion.” REF, 20, No. 5 (1975a), 561–564.Google Scholar
 598. Pop, Mihai. “Caluşul (Lectura unui text)” (The Călus. Reading of a Text). REF, 20, No. 1 (1975b), 15–31.Google Scholar
 599. Pop, Mihai. “Obiceiurile acte de comunicare. Contextul lor socio-cultural şi mutaţiile funcţionale” (Customs as Acts of Communication. Their Socio-Cultural Context and Functional Mutations), in Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti. Bucharest: Consiliul culturii şi educaţiei socialiste, Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice, 1976, pp. 7–14.Google Scholar
 600. Pop, Mihai. “Conceptul de cîntec popular la Constantin Brăiloiu” (The Concept of Folk Song in Constantin Brăiloiu). REF, 24, No. 1 (1979), 5–10.Google Scholar
 601. Pop, Mihai and Pavel Ruxăndoiu. Folclor liter ar românese (Romanian Literary Folklore). Bucharest: EDP, 1976.Google Scholar
 602. Pop, Mihai Jr.“Sistemul rimelor în sonetele lui Mallarmé. Preliminarii pentru o abordare semiotică” (The Rhyme System of Mallarmé’s Sonnets. Preliminaries for a Semiotic Approach). SLU, 18 (1974), 67–78.Google Scholar
 603. Popa, Cornel. “Teoria definiţiei la Frege” (Frege’s Theory of Definition). RF, 15, No. 1 (1968a), 45–53.Google Scholar
 604. Popa, Cornel. “Semiotics—A Method of Investigation.” RRSS, 12, No. 3 (1968b), 295–305.Google Scholar
 605. Popa, Cornel. “Teoria semiotică a definiţiei” (The Semiotic Theory of Definition) RF, 16, No. 1 (1969a), 141–146.Google Scholar
 606. Popa, Cornel. “Towards a Semiotic Theory of the Definition.” In Akten des XIV intemazionalen Kongresses für Philosophie. Vol. 3, Vienna,( 1969b), pp. 114–120.Google Scholar
 607. Popa, Cornel. Teoria cunoaşterii. Perspectiva semiotică şi praxiologică asupra actului cunoaşterii (The Theory of Knowledge. Semiotic and Praxiological Perspectives on the Act of Knowing). Bucharest: ES, 1972a.Google Scholar
 608. Popa, Cornel. “Actul înţelegerii şi operaţiile logico-semantice în limbile naturale” (The Act of Understanding and Logico-Semantic Operations in the Natural Language). RF, 19, No. 9 (1972b), 1119–1132.Google Scholar
 609. Popescu, Ion Apostol. “Elemente folclorice în concepţia şi arta lui Brâncusi” (Folkloric Elements in the Thought and Art of Brancusi). In SFL (1967), pp. 723–747.Google Scholar
 610. Popovici, D. Poezia lui M. Eminescu (The Poetry of M. Eminescu). Bucharest: Editura Tineretului, 1968.Google Scholar
 611. Radu, Cezar. “Morfologia semioticii—analize categoriale” (The Morphology of Semiotics—An Analysis of Categories). Forum, 12, No. 1 (1970), 64–72.Google Scholar
 612. Radu, Cezar. “L’investigation sémiotique et la reflection méditative sur l’art.” AUE (1971), pp. 97–105.Google Scholar
 613. Radu, Cezar. “Une perspective sémiotique sur la phénomène kitsch.” RRSS, 19, No. 4 (1975), 349–362.Google Scholar
 614. Raicu, Lucian. Reflecţii asupra spiritului creator (Reflections upon the Creative Spirit). Bucharest: CR, 1979.Google Scholar
 615. Raischi, Victor. “O caracterizare a opoziţiei dintre limbajul ştiinţific şi limbajul liric” (A Characterization of the Opposition between Scientific and Lyrical Language). I: SCMatem, 26, No. 1 (1974), 71–86;Google Scholar
 616. Raischi, Victor. “O caracterizare a opoziţiei dintre limbajul ştiinţific şi limbajul liric” (A Characterization of the Opposition between Scientific and Lyrical Language).II: SCMatem, 26, No. 2 (1974), 265–279.Google Scholar
 617. Ralea, Mihai. Estetica generală (General Aesthetics). Bucharest: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de litere şi filozofie, 1941–1943.Google Scholar
 618. Ralea, Mihai. Estetica muzicală (Musical Aesthetics). Bucharest: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de litere şi filozofie, 1942–1943.Google Scholar
 619. Ralea, Mihai. Estetica artelor plastice (Aesthetics of the Plastic Arts). Bucharest: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de litere şi filozofie, 1943–1944.Google Scholar
 620. Ralea, Mihai. “Etnic şi estetic” (Ethnic and Aesthetic). In his Portrete cărţi şi idei. Bucharest: ELU, 1966.Google Scholar
 621. Rădoi, Ion. “Studiu matematic comparativ al unor variante româneşti ale baladei ‘Meşterul Manole’“ (A Mathematical Comparative Study of the Romanian Variants of the Ballad “Master Manole”). REF, 19, No. 3 (1974a), 223–238.Google Scholar
 622. Rădoi, Ion. “Structura rimei în poezia populară românească” (The Structure of Rhyme in Romanian Folk Poetry). SCL, 25, No. 5 (1974b), 489–496. See also SF (1975a), pp. 91–102.Google Scholar
 623. Rădoi, Ion. “Variantele româneşti ale baladei Meşterului Manole. Probleme de ierarhizare” (The Romanian Variants of the Ballad Master Manole and Their Hierarchization). In SF (1975b), pp. 50–72.Google Scholar
 624. Rădoi, Ion. “Comparaison et hiérarchie des variantes d’une ballade populaire. Application à Meşterul Manole.” In SFF (1977), pp. 43–68.Google Scholar
 625. Rădulescu, Christina. “Criterii de analiza a melodiei cu referire la cîntecul popular” (Criteria for a Structural Analysis of Melody with Reference to the Folk Song). Studii de muzicologie, 4 (1974), 284–310.Google Scholar
 626. Rădulescu, Nicolae. “Constantin Brăiloiu şi cercetarea contemporană a folclorului muzical” (Constantin Brăiliou and the Contemporary Study of Musical Folklore). REF, 13, No. 6 (1968), 503–516.Google Scholar
 627. Răutu, Radu. “Tehnica analogiei în poezia de incantaţie” (The Technique of Analogy in the Poetry of Incantation). REF, 16, No. 2 (1971), 123–132.Google Scholar
 628. Renzi, L. Canti narrativi tradizionali romeni. Florence, 1969.Google Scholar
 629. Renzi, L. Stilul tradiţional al cîntecelor bătrîneşti. Poetică şi stilistică, orientări moderne (The Traditional Style of the ‘Songs of the Old’ [= Ballads]). Bucharest: Univers, 1972.Google Scholar
 630. Renzi, L. Roceric (-Alexandrescu), Alexandra. “Repetiţia—procedeu artistic în opera Magdei Isanos” (Repetition—An Artistic Device in Magda Isanos’ Poetry). In SSPS (1966), pp. 375–394.Google Scholar
 631. Renzi, L. Roceric (-Alexandrescu), Alexandra. “La fonction du contexte dans l’oeuvre de Hortensia Papadat-Bengescu.” CLTA, 6 (1969), 183–191.Google Scholar
 632. Renzi, L. Roceric (-Alexandrescu), Alexandra. “Stylistics and Poetics.” In A. Rosetti and S. Golopenţia-Eretescu, eds. (1978), pp. 527–548.Google Scholar
 633. Rogoz, A. “Les devinettes et les racines des invariances graphématiques.” In SFF (1977), pp. 163–215.Google Scholar
 634. Roman, Andrei. “The Informational Strategy of the Rhyme, of Assonance, and of Some Rhymic Structures.” RRL, 21, No. 4 (1976), 513–528.Google Scholar
 635. Rosetti, Alexandru. Le mot, esquisse d’une théorie générale. Copenhagen and Bucharest, 1943, 1947.Google Scholar
 636. Rosetti, Alexandru. “Asupra valorii expresive a sunetelor vorbite” (On the Expressive Value of Spoken Sounds). SCL, 16, No. 5 (1965), 577–578.Google Scholar
 637. Rosetti, Alexandru. Limba descîntecelor româneşti (The Language of Romanian Incantations). Bucharest: Minerva, 1975.Google Scholar
 638. Rosetti, Alexandru. “Sur les anagrammes de Ferdinand de Saussure.” RRL, 21, No. 4 (1976), 459–460.Google Scholar
 639. Rosetti, Alexandru. “Remarques sur les anagrammes et autres procédés poétiques.” RRL, 22, No. 2 (1977), 207–209.Google Scholar
 640. Rosetti, Alexandru and Ion Gheţie. “Limba şi stilul poeziilor lui Mihai Eminescu” (Style and Language in Mihai Eminescu’s Poems). In SSPS (1966), pp. 167–204.Google Scholar
 641. Rosetti, Alexandru and Sanda Golopenţia-Eretescu. Current Trends in Romanian Linguistics. Bucharest: EA, 1978.Google Scholar
 642. Roşcău, Manuela. “Modele actantiel et modèle logique—lecture d’une nouvelle fantastique de Maupassant.” RRL, 21—CLTA, 13, No. 2 (1976), 627–636.Google Scholar
 643. Roşianu, Nicolae. “Formule finale în basm” (Terminal Formulas in the Fairy Tale). REF, 14, No. 4 (1969), 271–293.Google Scholar
 644. Roşianu, Nicolae. Stereotipia basmului (Stereotypic Forms in the Folk-Tale). Bucharest: Univers, 1973.Google Scholar
 645. Rouget, Gilbert. “Préface” to Brăiloiu (1973), pp. vii—xvii.Google Scholar
 646. Rovenţa-Gabrielescu, Daniela. “Funcţionarea codurilor semiotice în teatrul absurd” (The Functioning of Semiotic Codes in the Theater of the Absurd). In SSPS (1980), pp. 331–335.Google Scholar
 647. Runcan, Anca. “Le soir au couchant (Să fie seara-n asfinţit).” Synthesis, No. 2 (1975), pp. 60–68.Google Scholar
 648. Rusa, L. Esteticapoeziei lirice (The Aesthetics of Lyrical Poetry). Bucharest: EPL, 1969.Google Scholar
 649. Ruxăndoiu, Pavel. “Aspectul metaforic al proverbelor” (The Metaphorical Aspect of Proverbs). In SPS (1966), pp. 94–113.Google Scholar
 650. Saramandu, Nicolae. “Considérations sur la structure statistique du vocabulaire de la poésie descriptive.” CLTA, 4 (1967), 219–227.Google Scholar
 651. Sasu, Aurel. Retorica literară românească (Romanian Literary Rhetoric). Bucharest: Minerva, 1976.Google Scholar
 652. Săndulescu, Alexandru, ed. Dicţonar de termeni literari (A Dictionary of Literary Terms). Bucharest: EA, 1976.Google Scholar
 653. Săteanu, Cornel. “De la triunghiul semiotic la reprezentarea geometrică a semnului lingvistic” (From the Semiotic Triangle to the Geometrical Representation of the Linguistic Sign). In SSPS (1980), pp. 241–249.Google Scholar
 654. Schaeffner, A. “Bibliographie des travaux de Constantin Brăiloiu.” Revue de musicologie, 93 (1959), 3–27.Google Scholar
 655. Schveiger, Paul. “Sound and Phoneme in Aphasia Disorders.” CLTA, 3 (1966), 161–169.Google Scholar
 656. Schveiger, Paul. “Normal and Pathologic in Speech.” In ACIL X, 3 (1970), 761–765.Google Scholar
 657. Schveiger, Paul. “The Functioning of the Human Brain and of the Computer as Language Generating Devices.” RRL, 17, No. 6 (1972), 561–583.Google Scholar
 658. Schveiger, Paul. “The Semantic and Syntactic Analysis of Speech in Terms of the Normal/Pathological Opposition.” Linguistics, 96 (1973).Google Scholar
 659. Schveiger, Paul. “New Trends in the Theory of Text Grammars.” RRL, 19, No. 1 (1974), 59–72.Google Scholar
 660. Schveiger, Paul. “Semiotic Aspects in Folk Communication.” In IASS 1 (1979), pp. 1056–1059.Google Scholar
 661. Schveiger, Paul., Maria Radu, and A. Trofin. Dicţionar de terminologie lingvistică român-englez-francez-rus (A Dictionary of Linguistic Terminology: Romanian-English-French-Russian). Cluj-Napoca: Universitatea “Babeş-Bolyai,” Facultatea de filologie, 1978.Google Scholar
 662. Schwartz (Popa-Burcă), Liana. “Théorie des graphes et analyse littéraire (Études des variantes de la poesie Mai am un singur dor de Mihai Eminescu).” BMSSM, 12 (1969).Google Scholar
 663. Schwartz (Popa-Burcă), Liana. “Écart sémantique, structure des temps et structure des personnes dans le langage poétique (avec application aux variantes de Mai am un singur dor de Eminescu).” RRL 15, No. 1 (1970), 17–29.Google Scholar
 664. Schwartz (Popa-Burcă), Liana “Aspects logiques et combinatoires dans l’étude de la comparaison poétique.” RRL, 16, No. 2 (1971), 115–127.Google Scholar
 665. Schwartz (Popa-Burcă), Liana “A Poem and Its Translation from the Viewpoint of Algebraic Topology.” RRL, No. 6 (1973a), 533–542.Google Scholar
 666. Schwartz (Popa-Burcă), Liana “Étude algébrique comparative de la structure syntaxique et sémantique des variantes d’un texte poétique.” RLB, 4 (1973b), 137–147.Google Scholar
 667. Schwartz (Popa-Burcă), Liana. “On W. Fischer’s Algebraic Homological Model Concerning the Iterations of Poetical Signs.” In IASS I (1979), pp. 469–478.Google Scholar
 668. Seche, Luiza. “Lexicul artistic eminescian în perspective statistice” (Eminescu’s Artistic Vocabulary in the Light of Statistics). In SLLF, 1 (1972), pp. 65–90.Google Scholar
 669. Seche, Luiza. Lexicul artistic eminescian în lumină statistică (Eminescu’s Artistical Lexicon in a Statistical Perspective). Bucharest: EA, 1974.Google Scholar
 670. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Essai sur les rythmes toniques du franţais. Paris: PUF, 1925.Google Scholar
 671. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Introduction à une connaissance scientifique des faits musicaux. Collection de suggestions scientifiques, dirigée par L. Brillouin, fasc. 3 Paris 1928.Google Scholar
 672. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Les rythmes comme introduction physique à l’esthétique. Nouvelles methodes d’analyse et leur application notamment à la musique, aux rythmes du franţais et aux mètres doriens. Paris: Boivin, 1930a.Google Scholar
 673. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Lyrisme et structures sonores. Nouvelles méthodes d’analysedes rythmes appliquée à Atala de Chateaubriand. Paris: Boivin, 1930b.Google Scholar
 674. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Le langage des sciences. Paris: Blanchard, 1931.Google Scholar
 675. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Principes d’esthétique. Problèmes d’art et langage des sciences. Paris: Boivin, 1935.Google Scholar
 676. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Mathématiques et humanisme. Genève: Georg, Librairie de l’Université, 1942.Google Scholar
 677. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Sagesse et poésie. Paris: Fayard, 1947.Google Scholar
 678. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Langage scientifique. Paris: Hermann, 1948.Google Scholar
 679. Servien Pius (= Coculesco, Serban). EsthétiqueMusiquePeinturePoésieScience. Paris: Payot, 1953.Google Scholar
 680. Servien Pius (= Coculesco, Serban). Science et poésie. Paris: Flammarion, 1957.Google Scholar
 681. Sfîrlea, Lidia. “Observaţii cu privire la raportul dintre punctuate ţi prozodie în limba română” (Observations Concerning the Relations between Punctuation and Prosody in Romanian). LR, 16, No. 1 (1967), 55–64.Google Scholar
 682. Sfîrlea, Lidia. “Consideraţii cu privire la ritmul prozei literare româneşti” (On the Rhythm of Romanian Literary Prose). In SLLF 2 (1969), pp. 145–207.Google Scholar
 683. Sfîrlea, Lidia. “Formele metaforice în folclorul românese. Incercare de descriere tipologică” (Metaphorical Forms in Romanian Folklore. A Typological Description). In SLLF 3, (1974), pp. 141–183.Google Scholar
 684. Simionescu, Florentina. “Gramatica menuetului” (The Grammar of the Minuet). SCMatem, 28, No. 2 (1976), 243–249.Google Scholar
 685. Sincu, Alexandru. “Literatura în perspectivă semiotică” (Literature in a Semiotic Perspective). In Silvian Iosifescu, ed. (1972), pp. 135–195.Google Scholar
 686. Slama-Cazacu, Tatiana. “La structuration dynamique des significations.” In Mélanges linguistiques publiés à l’occasion du VIII e Congrès international des linguistes à Oslo. Bucharest: EA, 1957, pp. 113–114.Google Scholar
 687. Slama-Cazacu, Tatiana. Dialogul la copii (Children’s Dialogue). Bucharest: EA, 1961.Google Scholar
 688. Slama-Cazacu, Tatiana. Comunicarea în procesul muncii (Communication During Work). Bucharest: ES, 1964.Google Scholar
 689. Slama-Cazacu, Tatiana. “Sur les rapports entre la stylistique et la psycholinguistique.” RRL, 12, No. 4 (1967), 309–330.Google Scholar
 690. Slama-Cazacu, Tatiana. “Communication and Education.” CLTA, 8 (1971), 7–16.Google Scholar
 691. Slama-Cazacu, Tatiana. “Sémiotique et psycholinguistique, recherches sur la ’syntaxe mixte.’ “ In IASS I (1979), pp. 560–564.Google Scholar
 692. Slave, Elena. “Expresivitatea metaforei lingvistice” (The Expressivity of the Linguistic Metaphor). LR, 15, No. 4 (1966a), 329–338.Google Scholar
 693. Slave, Elena. “Frecvenţa cuvintelor cu valoare figurata în expresiile limbii române” (Frequency of Words Having a Figurative Sense in Romanian Expressions). In Omagiu Rosetti (1966b), pp. 849–851.Google Scholar
 694. Slave, Elena. “Organizarea sintagmatică şi semantică a proverbelor” (Syntagmatic and Semantic Structure of Proverbs). In PEG, 5 (1967), 173–190.Google Scholar
 695. Slave, Elena. “Locutions figurées et expressions.” In ACILFRXII, 2 (1971), 535–539.Google Scholar
 696. Slave, Elena. “Conotaţia” (Connotation). In PLG, 6 (1974), 65–81.Google Scholar
 697. Slăvescu, Micaela. “Lecture d’une lecture: Roland Barthes.” CRELA (1977), 96–103.Google Scholar
 698. Sorin, Cristian. “Establishing the Linkage of Different Variants of a Romanian Chronicle.” In Mathematics in the Archeological and Historical Sciences. Edinburgh: The Edinburgh University Press, 1971, pp. 401–409.Google Scholar
 699. Sorin, Cristian. “Probleme privind filiaţia manuscriselor” (Problems Concerning the Filiation of Manuscripts). IMMSS, No. 2 (1972), pp. 73–86.Google Scholar
 700. Sorin, Cristian. “Introducerea unei distance pe arborele transmisiei textelor” (Introducing Distances into Textual-Transmission Trees). IMMSS, No. 1 (1973), pp. 79–93.Google Scholar
 701. Speranţia, E. Iniţiere în poetică (Initiation into Poetics). 2nd ed. Bucharest: Albatros, 1972.Google Scholar
 702. Stahl, H. H. “Teoria abisală a d-lui Lucian Blaga” (The Abysmal Theory of Mr. Lucian Blaga). SR, Nos. 1–3 (1938a), pp. 10–18.Google Scholar
 703. Stahl, H. H. “Filosofarea despre filosofia poporului român” (Philosophizing about the Philosophy of the Romanian People). SR, 3, No. 4–6, (1938b), pp. 104–119.Google Scholar
 704. Stahl, H. H. “Constantin Brăiloiu şi sociologia vieţii muzicale” (Constantin Brăiloiu and the Sociology of Musical Life). Cercetări de muzicologie, 2 (1970), 39–43.Google Scholar
 705. Stahl, H. H., Dan Simonescu, Ernest Bernea, et al. Studii de folclorşi literatură (Studies in Folklore and Literature). Bucharest: EPL, 1967.Google Scholar
 706. Stati, Sorin. “Roland Barthes şi problemele semioticii” (Roland Barthes and the Problems of Semiotics). VR, 20, No. 11 (1967), 151–156.Google Scholar
 707. Stati, Sorin. “Semiotica” (Semiotics). Munca, No. 28 (1970), p. 7.Google Scholar
 708. Stati, Sorin., ed. Educaţie şi limbaj (Education and Language). Bucharest: EDP, 1972.Google Scholar
 709. Stănculescu, Nina. “La métaphore dans les arts plastiques.” AUE (1972), pp. 143–145.Google Scholar
 710. Stănescu, Mihai. “L’axiomatique structuraliste et la recherche du système des systèmes.” CLTA, 17, No. 2 (1977), 189–197.Google Scholar
 711. Steriadi-Bogdan, Mariana. “The Evolution of the Plot and Problems of Strategy in a Detective Play.” Poetics, 6, No. 3–4 (1977), 375–382.Google Scholar
 712. Streinu, Vladimir. Versificaţia modernă (Modern Versification). Bucharest: EPL, 1966.Google Scholar
 713. Stroe, Aurel. “Compoziţii şi clase de compoziţii muzicale” (Classes of Musical Compositions). Muzica, No. 6 (1970), p. 11Google Scholar
 714. Stroescu, Sabina Cornelia. La Typologie bibliographique des facéties roumaines. 2 vols. Bucharest: EA, 1969.Google Scholar
 715. Suliţeanu, Ghizela. “Kinestezia şi ritmica folclorului copiilor (contribuţia psihologiei la studiul comparat al folclorului muzical.” (Kinaesthesia and the Rhythmics of Children’s Folklore: The Contribution of Psychology to the Comparative Study of Musical Folklore). REF, 13, No. 3 (1968), 211–227.Google Scholar
 716. Suliţeanu, Ghizela. “Introducere în psihologie folclorului muzical” (Introduction to the Psychology of Musical Folklore). Studii de muzicologie, 9 (1973), 293–317.Google Scholar
 717. Surcel, Anca. “Observaţiii generale asupra rimei aplicate în poezia traditională din Ţara Loviştei” (General Observations on Rhyme in the Traditional Poetry from Ţara Loviştei). REF, 15, No. 4 (1970), 305–312.Google Scholar
 718. Surdu, Alexandru. “Despre înţelesul şi semnificaţia cuvintelor” (Meaning and Signification in Words). PL, 4 (1974), 129–176.Google Scholar
 719. Szabó, Zoltán. “The Types of Stylistic Studies and the Characterization of Individual Style: An Outline of Problems.” Linguistics, 62 (1970), 96–104.Google Scholar
 720. Szabó, Zoltán. “New Studies in Text-Theory.” RRL, 17, No. 4 (1972), 367–373.Google Scholar
 721. Szabó, Zoltán. “Cîteva probleme metodologice ale stilisticii diacronice” (Some Methodological Problems of Diachronic Stylistics). LL, 3 (1974a), 447–453.Google Scholar
 722. Szabó, Zoltán. “Toward a Stylistic Typology (An Outline of Problems),” Acta Universitatis CarolinaePhilologica, 5 (1974b), 249–254.Google Scholar
 723. Szabó, Zoltán. “Text-Theory and Stylistic Analysis.” RRL 20, No. 4 (1975), 421–424.Google Scholar
 724. Szabó, Zoltán. “The Status of Stylistics in Text-Linguistics.” RRL, 21, No. 1 (1976), 117–120.Google Scholar
 725. Szabó, Zoltán. A mai stilisztika nyelveméleti alapjai (Linguistic Theories as Bases for Present-Day Stylistics). Cluj-Napoca: Dacia, 1977.Google Scholar
 726. Szabó, Zoltán., ed. Kis magyar stilisztika (An Outline of Hungarian Stylistics). Bukarest: Irodalmi Kőnyvkiadó, 1968.Google Scholar
 727. Szabó, Zoltán., ed. Tanulmányok a magyar impreszionista stilusról (Studies in Hungarian Impressionist Style). Bucharest: Kriterion, 1976.Google Scholar
 728. Şăineanu, Lazăr. Basmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popórelorŭ învecinate şi ale tuturorŭ popórelorŭ romanice (Romanian Tales in Comparison with Ancient Classical Legends and in Connection with the Tales of the Neighbouring Countries and of All the Romance Peoples). Bucharest, 1895.Google Scholar
 729. Şerban, Felicia. “Incercare de analiză semiotică a poeziei moderne. Două texte de Ion Vinea” (An Attempt at a Semiotic Analysis of Modern Poetry: Two Texts by Ion Vinea). CL, 23, No. 1 (1978), 119–122.Google Scholar
 730. Şerban, N. Dicţionar de rimeprecedat de un studiu asupra rimeicuprinzînd şi dicţionarul de rime inedit al lui Mihai Eminescu (Rhyming Dictionary. Preceded by a Study on Rhyme and also Containing the Unpublished Rhyming Dictionary of Mihai Eminescu). Jassy: Lutetia, 1948.Google Scholar
 731. Şuteu, Flora. “Quelques observations stylistiques étayées du Dictionnaire poétique eminescien.” RRL, 10, No. 1–3 (1965), 163–181.Google Scholar
 732. Şuteu, Flora. “Steaua ca adevăr şi iluzie în poezia lui Lucian Blaga” (“Star” as Truth and Illusion in Lucian Blaga’s Poetry). LR, 21, No. 3 (1972a), 225–232.Google Scholar
 733. Şuteu, Flora and Victor Velculescu. “Tipuri de antiteză în Lucea-fărul sugerate de o analiză numerică la calculator” (Types of Antithesis in Luceafărul Suggested by a Computer Analysis). CME, No. 1 (1972b), 150–163.Google Scholar
 734. Şuteu, Valeriu. “Observaţii asupra frecvenţei cuvintelor în operele unor scriitori romani” (Observations on the Word Frequency in the Work of Some Romanian Writers). SCL, 10, No. 3 (1959), 420–441.Google Scholar
 735. Tabarcea, Cezar. “Lună şi stea în poezia lui Eminescu. Sistemul conotaţiilor” (“Moon” and “Star” in Eminescu’s Poetry. The System of Connotations). SCL, 25, No. 4 (1974), 365–384.Google Scholar
 736. Tabarcea, Cezar. “Scrisoarea III de Mihai Eminescu. Antiteza ca procedeu de organizare a textului” (The Third Letter by Mihai Eminescu. Antithesis as a Procedure of Textual Organization). LR, 24, No. 5 (1975), 495–509.Google Scholar
 737. Talos, Ion. Meşterul Manole. Contribute la studiul unei teme de folclor european (Master Manole. A Contribution to the Study of a European Folk Theme). Bucharest: Minerva, 1973.Google Scholar
 738. Tătaru, Doina. “Entropia—criteriu calitativ al stilului (Entropy: A Quantiative Criterion of Style). SCL, 18, No. 6 (1967), 609–615.Google Scholar
 739. Teodorescu, Cristina-Nicola. “Observaţii critice asupra terminologiei semiotice româneşti actuale” (Critical Remarks about the Contemporary Romanian Terminology of Semiotics). In SSPS (1980), pp. 230–234.Google Scholar
 740. Teodorescu-Brînzeu, Pia. “A Systematic Approach to the Theatre,” Poetics 6, No. 3–4 (1977), 351–374.Google Scholar
 741. Tîrnoveanu, Mircea. “Noţiuni de semiotică” (Semiotic Concepts). In Elemente de logică matematică. Vol. 1. Bucharest: EDP, 1964, pp. 8–40.Google Scholar
 742. Tîrnoveanu, Mircea. “Despre o modelare semiotică a teoriei abstraete a acţiunii” (On a Semiotic Model for the Abstract Theory of Action). Forum, No. 1 (1969), pp. 87–94.Google Scholar
 743. Tîrnoveanu, Mircea. “Sur quelques interprétations sémantiques par sens, signification et valence des systèmes logistiques assertoriques-déontiques transfinis.” RuSS, 17, No. 4 (1973), 319–357.Google Scholar
 744. Tîrnoveanu, Mircea. “Sur quelques interprétations expressionnelles-algébriques et sémantiques-algébriques de certains systèmes logistiques assertoriques modaux-déontiques transfinis.” RRSS, 18, No. 1 (1974), 165–178.Google Scholar
 745. Todoran, Eugen. “Mitul lui Zamolxe în teatrul lui Blaga” (The Myth of Zamolxis in Blaga’s Theatre). FL, 1 (1967a), 25–38.Google Scholar
 746. Todoran, Eugen. “Mitul românese în poezia lui Eminescu” (Romanian Myth in Eminescu’s Poetry). In SFL (1967b), pp. 569–681.Google Scholar
 747. Todoran, Eugen. “Gîndirea mitică şi simbolismul poetic în opera lui Lucian Blaga” (Mythological Thinking and Poetic Symbolism in Lucian Blaga’s Work). FL, 3 (1972), 11–44.Google Scholar
 748. Tohăneanu, Gheorghe I. “Probleme de stil în proza lui Zaharia Stancu” (Stylistic Problems in Zaharia Stancu’s Prose), I: SB, No. 10–11 (1959), 78–83; II: SB, No. 12 (1959), 68–72.Google Scholar
 749. Tohăneanu, Gheorghe I. “Elemente de sintaxă poetică în stilul lui Tudor Arghezi” (Elements of Poetic Syntax in Tudor Arghezi’s Style). SB, 12, No. 1 (1961a), 44–51.Google Scholar
 750. Tohăneanu, Gheorghe I. “Sintaxa poetică a lui Tudor Arghezi: ordinea cuvintelor” (The Poetic Syntax of Tudor Arghezi: Word Order). SB, 12, No. 2 (1961b), 75–79.Google Scholar
 751. Tohăneanu, Gheorghe I. “Note despre limba şi stilul lui Caragiale” (Notes on Caragiale’s Style and Language). SB, 13, No. 8 (1962a), 106–112.Google Scholar
 752. Tohăneanu, Gheorghe I. “Lexicul poeziilor lui Nicolae Labiş” (The Lexicon of Nicolae Labiş’s Poetry), I: SB, 13, No. 12 (1962b), 68–74; II: SB, 14, No. 1 (1963), 95–102.Google Scholar
 753. Tohăneanu, Gheorghe I. Studii de stilistiă eminesciană (Studies in Eminescu’s Stylistics). Bucharest: ES, 1965a.Google Scholar
 754. Tohăneanu, Gheorghe I. “Clausula în proza lui Sadoveanu” (The Clausula in Sadoveanu’s Prose). LR, 15, No. 1 (1965b), 143–158.Google Scholar
 755. Tohăneanu, Gheorghe I. “Convergenţa procedeelor artistice în poemul eminescian ’Din valurile vremii’“ (Convergence of Artistic Devices in Eminescu’s Poem ‘On the Tide of Time’). In SSPS, pp. 205–225.Google Scholar
 756. Tohăneanu, Gheorghe I. “Ritm dominant, substituiri ritmice, ritm secund” (Predominant Rhythm, Rhythmic Substitutions, Secondary Rhythm). LR, 18, No. 6 (1969a), 551–565.Google Scholar
 757. Tohăneanu, Gheorghe I. Stilul artistic al lui Ion Creangă (The Artistic Style of Ion Creangă). Bucharest: ES, 1969b.Google Scholar
 758. Tohăneanu, Gheorghe I. “Sur une particularité de la versification roumaine.” In ACIL X, 3 (1970), 43–50.Google Scholar
 759. Tohăneanu, Gheorghe I. “Procedee stilistice moderne în proza lui Ion Creangă” (Modem Artistic Devices in Ion Creagă’s Prose). In ACILFRXII, 2 (1971), 657–661.Google Scholar
 760. Tohăneanu, Gheorghe I. “Prestigiul stilistic al rimei” (The Stylistic Prestige of Rhyme). In SELF, 2 (1972), 208–240.Google Scholar
 761. Tohăneanu, Gheorghe I. Expresia artístică eminesciană (Artistic Expression in Eminescu). Timişoara: Facia, 1975.Google Scholar
 762. Tohăneanu, Gheorghe I. Dincolo de cuvînt. Studii de stilistică şi versificaţie (Beyond the Word: Studies in Stylistics and Versification). Bucharest: ESE, 1976.Google Scholar
 763. Toşa, Alexandru. “Imutabilitatea semnificantului” (The Immutability of the Signifer). Vatra, 9 (1972), 20.Google Scholar
 764. Turbăceanu, Mariana. “L’art dans la perspective de la philosophie de la culture chez Lucian Blaga.” AUE (1970), pp. 59–66.Google Scholar
 765. Turcu, I. “L’étude sémiologique du menuet.” BMSSM, 20, No. 3–4 (1976).Google Scholar
 766. Tuţescu, Mariana. Précis de sémantique franţaise. Bucharest and Paris: EDP—Klincksieck, 1974.Google Scholar
 767. Tuţescu, Mariana. “Sur la créativité lexicale.” RRL, 21, No. 1 (1976), 23–25.Google Scholar
 768. Ţârău, Paul. “L’opposition discursif-non-discursif dans une analyse narrative. Étude de la détermination actionnelle dans La Colonie pénitencière de F. Kafka.” RRL, 21—CLTA, 13, No. 1 (1976), 315–325.Google Scholar
 769. Ursache, Petru. Poetică folclorică (The Poetics of Folklore). Jassy, 1976.Google Scholar
 770. Vaina, Lucia. “Étude mathématique du poème A une passante de Charles Baudelaire et de ses diverses traductions roumaines.” RRL, 15, No. 1 (1970), 37–47.Google Scholar
 771. Vaina, Lucia. “Quelques aspects de la stratégie du dialogue du point de vue de l’opposition vrai-faux.” RRL, 18, No. 2 (1973), 153–160.Google Scholar
 772. Vaina, Lucia. “Pour une hiérarchie des isotopies du contenu d’un texte poétique.” CLTA, 11, No. 2 (1974a), 317–326.Google Scholar
 773. Vaina, Lucia. “La connexité des pronoms dans un texte poétique médiéval.” RRL, 19, No. 2, (1974b), 133–137.Google Scholar
 774. Vaina, Lucia. “Opoziţii între limbajul ştiinţific şi limbajul poetic—referenţialitate” (Oppositions between Scientific and Poetic Language: Referentiality). SLU, 18 (1974c), 21–28.Google Scholar
 775. Vaina, Lucia. “La dialettica del Grande passaggio nel La Ţigăna di Mircea Eliade,” Strumenti critici, 28 (1975a), 393–407.Google Scholar
 776. Vaina, Lucia. “Pour une nouvelle lecture des posthumes d’Eminescu,” Synthesis, No. 2 (1975b), 31–36.Google Scholar
 777. Vaina, Lucia. “La théorie des mondes possibles dans l’étude des textes. Baudelaire lecteur de Breughel.” RRL, 21, No. 1 (1976), 35–49.Google Scholar
 778. Vaina, Lucia. “Les mondes possibles de la narration.” RRL, 22, No. 3 (1977), 355–363.Google Scholar
 779. Vaina, Lucia. Anca Runcan, and Manuela Roşcau. “Théorie des mondes possibles et sémiotique textuelle.” VersusQuaderni di studi semiotici, 17 (1977).Google Scholar
 780. Vartolomei, Luminiţa. “Evoluţia semiografiei în muzica românească contemporană. Studiu preliminar” (The Evolution of Semiography in Contemporary Romanian Music). Studii de musicologie, 4 (1970), 303–328.Google Scholar
 781. Vasilescu, Lucreţia, and Şerban Gavrilă. “Modèle d’analyse automatiques des types de projectivité: analyse de la poésie Crayon de T. Arghezi.” RRL 21—CLTA 13, No. 2 (1976), 613–625.Google Scholar
 782. Vasiliu, Emanuel. “Contribution à la théorie du signe linguistique.” CLTA, No. 1 (1962), pp. 245–253.Google Scholar
 783. Vasiliu, Emanuel. “Sens referenţial şi reguli de transformare” (Referential Meaning and Transformational Rules). PLG, 5 (1967), 105–113.Google Scholar
 784. Vasiliu, Emanuel. “Analytic Sentences in Natural Languages.” RRL, 13, No. 5 (1968), 529–539.Google Scholar
 785. Vasiliu, Emanuel.Elemente de teorie semantică a limbilor naturale (Elements of a Semantic Theory of Natural Languages). Bucharest: EA, 1970.Google Scholar
 786. Vasiliu, Emanuel. “Sensul sensului şi unele nonsensuri legate de semantica paradigmatică” (The Meaning of Meaning and Some Nonsense Deriving from Paradigmatic Semantics). SCL, 23, No. 1 (1972), 3–10.Google Scholar
 787. Vasiliu, Emanuel. “Sens şi cunoaştere” (Meaning and Knowledge). SCL, 27, No. 4 (1976), 343–357.Google Scholar
 788. Vasiliu, Emanuel. “Semn, sens, referinţă” (Sign, Meaning, Reference). PLG, 7 (1977), 105–115.Google Scholar
 789. Vasiliu, Emanuel. “Coerenţă şi permisiune” (Coherence and Permission). In SSPS (1980), pp. 195–203.Google Scholar
 790. Vasiluţă, Livia. “Semiotica şi stilistica” (Semiotics and Stylistics). Orizont, 25, No. 7 (1974), 7.Google Scholar
 791. Văleanu, Rodica Cristina. “Le vêtement. Communication et manifestation de soi. Classification de Buyssens.” CS, 1 (1977), 128–137.Google Scholar
 792. Vântu, Ileana. “Sur la sémiotique de l’allusion.” RRL, 20, No. 5 (1975), 595–596.Google Scholar
 793. Vântu, Ileana. “Comment définir l’allusion.” RRL, 20, No. 6 (1975), 747–750.Google Scholar
 794. Vianu, Tudor. “Caracterele artei româneşti” (Characteristics of Romanian Art). In T. Vianu, Masca timpului. Arad: Editura Librăriei Diecezane, 1926, pp. 33–45.Google Scholar
 795. Vântu, Ileana. Poezia lui Eminescu (The Poetry of Eminescu). Bucharest: Cartea Româneasca, 1930.Google Scholar
 796. Vântu, Ileana. Arta actorului (The Art of the Actor). Bucharest: Tiparul Institutului de arte graftce Vremea, 1932.Google Scholar
 797. Vântu, Ileana. Arta prozatorilor români (The Art of Romanian Prose Writers). Bucharest: Editura Contemporarană, 1941.Google Scholar
 798. Vântu, Ileana. “Probleme de stil şi artă literarà” (Problems of Style and Literary Art). Bucharest: ESPLA, 1955.Google Scholar
 799. Vântu, Ileana. Problemele metaforei şi alte studii de stilistică (Problems of Metaphor and Other Studies in Stylistics). Bucharest: ESPLA, 1957.Google Scholar
 800. Vântu, Ileana. “Stilistica lingvistică şi literară (Linguistic and Literary Stylistics). In DVS (1958a), pp. 5–35.Google Scholar
 801. Vântu, Ileana. “Cîteva observaţii despre arta literară a lui Mihail Sadoveanu” (Some Observations on Mihail Sadoveanu’s Literary Art). In DVS (1958b), pp. 451–461.Google Scholar
 802. Vântu, Ileana. “Iorgu Iordan şi stilistica” (Iorgu Iordan and Stylistics). LR, No. 5 (1958c), 7–10.Google Scholar
 803. Vântu, Ileana. “Statistica lexicală şi o problema a vocabularului eminescian” (Lexical Statistics and a Problem of the Vocabulary of Eminescu). LR, 8, No. 3 (1959), 25–33.Google Scholar
 804. Vântu, Ileana. “Dicţionarul limbii poetice a lui Mihail Eminescu” (The Dictionary of Mihail Eminescu’s Poetic Language). LR, 10, No. 5 (1961a), 297–298.Google Scholar
 805. Vântu, Ileana. “Etape din dezvoltarea artístică a limbii romane” (Stages in the Artistic Development of Romanian). LL, 5 (1961b), 7–25.Google Scholar
 806. Vântu, Ileana. “Ut pictura poesis.” In Omagiu lui George Oprescu. Bucharest: EA, 1961c, pp. 567–571.Google Scholar
 807. Vântu, Ileana. “Sinonime, metafore şi grefe metaforice la Tudor Arghezi” (Synonyms, Metaphors, and Metaphoric Grafts in T. Arghezi’s Work). LR, 12, No. 4 (1963), 347–351.Google Scholar
 808. Vântu, Ileana. Postume (Posthumous Works). Bucharest: ELU, 1966.Google Scholar
 809. Vântu, Ileana. “Simbolul artistic” (The Artistic Symbol). In T. Vianu (1966a), pp. 97–163.Google Scholar
 810. Vântu, Ileana. “Tezele unei filosofii a operei” (Theses of a Philosophy of the Artistic Work). In T. Vianu (1966b), pp. 165–220.Google Scholar
 811. Vântu, Ileana. “Observaţii asupra refrenului” (Remarks on the Refrain). In SSPS (1966c), pp. 9–28.Google Scholar
 812. Vântu, Ileana. Estetica (Esthetics). Bucharest: EPL, 1968a.Google Scholar
 813. Vântu, Ileana. Studii de stilistică (Studies in Stylistics). Bucharest, EDP, 1968b.Google Scholar
 814. Vântu, Ileana. “Arghezi, poet al actului literar” (Arghezi, a Poet of the Literary Act). In T. Vianu, Scriitori români din veacul XX, Bucharest: Minerva, 1979, pp. 193–199.Google Scholar
 815. Vântu, Ileana. Opere (Works), Vol. 9. Bucharest: Minerva, 1980a.Google Scholar
 816. Vântu, Ileana. “România şi cultura europeană” (Romanian and European Culture). In T. Vianu (1980a), pp. 683–690. (b)Google Scholar
 817. Vântu, Ileana. “Originalitatea contribuţiei culturale a românilor” (The Originality of Romanian Contributions to Culture). In. T. Vianu (1980a), pp. 716–723; 766–769. (c)Google Scholar
 818. Vântu, Ileana., ed. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu (The Dictionary of Eminescu’s Poetic Language). Bucharest: EA, 1968.Google Scholar
 819. Vântu, Ileana, A. Rosetti, and Mihai Pop, eds. Studii de poetică şi stilistică (Studies in Poetics and Stylistics). Bucharest: EPL, 1966.Google Scholar
 820. Vântu, Ileana. “Aspecte ale relaţiilor text-melodie în cinte-cele epice româneşti” (Aspects of Text-Melody Relations in Romanian Epic Songs). REF, 17, No. 2 (1972), 107–143.Google Scholar
 821. Vicol, Adrian. “Recitativul parlato în cîntecele epice româneşti” (The Parlato Recitative in Romanian Epic Songs). REF, 21, No. 1 (1976), 21–37.Google Scholar
 822. Vincenz, Adrei. “Rythme intérieur et information poétique.” RRL, 14, No. 2 (1969), pp. 163–178.Google Scholar
 823. Vlad, Carmen. “Un tip de enunţ în limbajul critic literar” (A Type of Utterance in the Language of Literary Criticism). SCL, 23, No. 4 (1972), 397–405.Google Scholar
 824. Vlad, Carmen. “Contribuţii la o teorie a limbajului critic literar” (A Contribution to a Theory of the Language of Literary Criticism), SCL, 27, No. 2 (1976), 109–120.Google Scholar
 825. Vlad, Carmen. “Premise ale elaborării unei tipologii textuale” (Premises for the Development of a Text Typology). CL, 22, No. 1 (1977), 49–53.Google Scholar
 826. Vlad, Carmen. “Schiţă pentru cercetarea semiotică a vorbirii,” (Outline for a Semiotic Study of Speech), I: SCL, 29, No. 3 (1978), 267–309Google Scholar
 827. Vlad, Carmen. “Schiţă pentru cercetarea semiotică a vorbirii,” (Outline for a Semiotic Study of Speech), II: SCL, 29, No. 4 (1978), 379–385.Google Scholar
 828. Vlad, Carmen. “Direcţii în semiotica lingvistică românească” (Directions in Romanian Linguistic Semiotics). In SSPS (1980), pp. 250–253.Google Scholar
 829. Vlad, Ion. Descoperirea operei (The Discovery of the Literary Work). Gluj: Dacia, 1970.Google Scholar
 830. Vlad, Ion. Povestirea. Destinul unei structuri epice. Dimensiunile eposului (The Tale: The Fate of an Epic Structure. The Dimension of Epos). Bucharest: Minerva, 1972.Google Scholar
 831. Vlad, Ion. Lecturaun eveniment al cunoaşterii (Reading—An Event in Knowledge). Bucharest: Eminescu, 1977.Google Scholar
 832. Vlad, Ulpiu. “Bibliografia Constantin Brăiloiu” (Constantin Brăiloiu: A Bibliography). REF, 24, No. 1 (1979), 89–104.Google Scholar
 833. Vodă-Căpuşan, Maria. “Masca şi semn în teatru: O perspectivă semiótică” (Mask and Sign in Theater—A Semiotic Approach). In SSPS (1980), pp. 317–321.Google Scholar
 834. Voigt, Vilmos. “Semiotik in Osteuropa II: DDR, Rumänien, Ungarn.” Zeitschrift fur Semiotik, 1, No. 4 (1979), 401–416.Google Scholar
 835. Voinescu, Ion. “Lingvistica matematică în tratarea afaziei” (Mathematical Linguistics in the Treatment of Aphasia). Radioteleşcoala, 36 (1974), 18.Google Scholar
 836. Voinescu, Ion and Paul Schveiger. “Receptive Aspects in the ‘Signifiant-Signifié’ Relationship.” RRL, 16, No. 6 (1971), 499–507.Google Scholar
 837. Vrabie, Gheorghe. Balada populară română (The Romanian Folk Ballad). Bucharest: EA, 1966.Google Scholar
 838. Vrabie, Gheorghe. Structura poetică a basmului (The Poetic Structure of the Tale). Bucharest: EA, 1975.Google Scholar
 839. Vulcănescu, Romulus. “Semnele juridice populare” (Folk Juridical Signs). In R. Vulcănescu, Etnologie juridică. Bucharest: EA, 1970, pp. 117–165.Google Scholar
 840. Vulcănescu, Romulus. Coloana cerului (The Column of the Heavens). Bucharest: EA, 1971.Google Scholar
 841. Vultur, Ioan. “Un roman despre roman. Patul lui Procust” (A Novel about a Novel. The Procrustean Bed by Camil Petrescu). LL, 3 (1972), 417–423.Google Scholar
 842. Vultur, Smaranda. “Virtuţile limbajului în Asfinţit marin de Lucian Blaga” (The Virtues of Language in Marine Sunset by L. Blaga). LR, 21, No. 5 (1972), 455–461.Google Scholar
 843. Vultur, Smaranda. “Rime m ecou metaforicîn poezia lui Lucian Blaga” (Rhymes in Metaphorical Echo in Blaga’s Poetry). LL, 3 (1974), 454–460.Google Scholar
 844. Vultur, Smaranda. “Quelques remarques sur l’isotopie du ‘signe’ dans la poésie de Lucian Blaga.” RRL, 20—CLTA, 12, No. 1–2 (1975), 711–713.Google Scholar
 845. Vultur, Smaranda. “Appendix: Stylistics and Poetics (1973–1977).” In A. Rosetti and S. Golopenţia-Eretescu, eds., (1978a), pp. 548–558.Google Scholar
 846. Vultur, Smaranda. “Text şi intertext—posibilităţi de abordare şi delimitan” (Text and Intertext: Possibilities for Study and Delimitation). SCL, No. 3 (1978b), 347–377.Google Scholar
 847. Vultur, Smaranda. “De la analiza structurală a textului la o teorie a discursurilor” (From a Structural Analysis of Texts to a Theory of Discourse) Crit. lect. (1979), pp. 83–88.Google Scholar
 848. Vultur, Smaranda. “Domeniul intertextului” (The Domain of the Intertext). In SSPS (1980), pp. 271–278.Google Scholar
 849. Wald, Henri. “Vorbire, animism, magie, totem şi mit” (Speech, Animism, Magic, Totem, and Myth). RF, 13, No. 5 (1966a), 633–647.Google Scholar
 850. Wald, Henri. “Materialitate şi idealitate în structura limbajului” (Materiality and Ideality in the Structure of Language). LR, 15, No. 6 (1966b), 557–567.Google Scholar
 851. Wald, Henri. “Les formes infralogiques du langage.” RRSS, 11 – 12, No. 1 (1968a), 31–38.Google Scholar
 852. Wald, Henri. Realitate şi limbaj (Reality and Language). Bucharest: EA, 1968b.Google Scholar
 853. Wald, Henri. “Vizual şi auditiv în cultură” (The Visual and the Auditory in Culture). RF, 16, No. 11 (1969), 1383–1391.Google Scholar
 854. Wald, Henri. Homo significam. Bucharest: EER, 1970a.Google Scholar
 855. Wald, Henri. “Semnele” (Signs). Placăra, 19, No. 44 (1970b), 9.Google Scholar
 856. Wald, Henri.“Semiotica” (Semiotics). Flacăra, 20, No. 4 (1971a), 15.Google Scholar
 857. Wald, Henri. “Comunicabil şi incomunicabil” (Communicable and Noncommunicable). Flacdra, 20, No. 2 (1971b), 21.Google Scholar
 858. Wald, Henri. “L’Homme et les signes.” RRSS, 15, No. 4 (1971c), 301–313. Also in Rassegna internazionale di logica, 7 (1973), 102–115.Google Scholar
 859. Wald, Henri. “De la indiciu la semn” (From Indices to Signs). Flacdra, 21, No. 17 (1972a), 21.Google Scholar
 860. Wald, Henri. “Semn şi valoare” (Sign and Value). Flacdra, 21, No. 7 (1972b), 15.Google Scholar
 861. Wald, Henri. “Metaforă şi mit” (Metaphor and Myth). VR, 26, No. 11 (1973a), 84–90.Google Scholar
 862. Wald, Henri. Limbaj şi valoare (Language and Value). Bucharest: EER, 1973b.Google Scholar
 863. Wald, Henri. “Limbaj şi create” (Language and Creation). RF, 20, No. 7 (1973c), 831–840.Google Scholar
 864. Wald, Henri. “Oral şi scris” (The Oral and the Written). Familia, 9, No. 4 (1973d), 1–9.Google Scholar
 865. Wald, Henri. “O noua teorie a culturii: semiotica” (A New Theory of Culture: Semiotics). Familia, 9, No. 1 (1973e), 8.Google Scholar
 866. Wald, Henri. “Comunicare şi accesibilitate” (Communication and Accessibility). VR, 27, No. 10 (1974), 39–42.Google Scholar
 867. Wald, Henri. “Infralogicul şi traductibilitatea” (Translatability and the Infralogical). Familia, 11, No. 1 (1975a), 5–11.Google Scholar
 868. Wald, Henri. “Reflections on Language and Thought.” Dialectical Anthropology, 1 (1975b), 51–60.Google Scholar
 869. Wald, Henri. “Invention du signe et genèse de la valeur.” RRSS, 19, No. 2 (1975c), 117–121.Google Scholar
 870. Wald, Henri. “Semiotica şi marxismul” (Semiotics and Marxism). Familia, 12, No. 4 (1976a), 11.Google Scholar
 871. Wald, Henri. “Denotaţia şi conotaţia” (Denotation and Connotation). Familia, 12, No. 6 (1976b), 5.Google Scholar
 872. Wald, Henri. Introducere în teoria limbajului (An Introduction to the Theory of Language). Bucharest: Academia ‘Stefan Gheorghiu’, Facultatea de ziaristică, 1978.Google Scholar
 873. Wald, Henri. “La parole et la structure logique de la pensée.” In IASSI (1979), pp. 372–374.Google Scholar
 874. Wald, Lucia. Sisteme de comunicare umană (Systems of Human Communication). Bucharest: ES, 1973.Google Scholar
 875. Wald, Henri. “La terminologie sémiologique dans l’oeuvre de Aurelius Augustinus.” In Actes de la XII e conférence internationale d’études classiques Eirene. Bucharest and Amsterdam: EA-Hackert, 1975, pp. 89–96.Google Scholar
 876. Wald, Henri. “Le rapport entre signum et denotatum dans la conception d’Augustin.” In IASS I (1979), pp. 569–572.Google Scholar
 877. Weigl, Ed. and A. Fradis. “Semiologiceskoe izucenie aleksii” (Semiologic Study of Aphasia). Zumal neuropatologii i psixiatrii imeni S. S. Korsakova, 59, No. 12 (1959), 1425–1435.Google Scholar
 878. Weigl, Ed. and A. Fradis. “The Transcoding Processes in Patients with Agraphia to Dictation.” Brain and Language, 4 (1977), 11–12.PubMedGoogle Scholar
 879. Wendell, Beane C., and William G. Doty, eds. Myth, Rites, Symbols: A Mircea Eliade Reader. 2 vols. New York: Harper and Row, 1976).Google Scholar
 880. Zamfir, Mihai. “Unele observaţii privind sintaxa poetică a lui Alecsandri” (Some Observations on the Poetic Syntax of Alecsandri). In SSPS (1966), pp. 226–233.Google Scholar
 881. Zamfir, Mihai. “Lucian Blaga”. Noapte la mare (Lucian Blaga. A Night at the Seaside). LL, 1 (1970), 83–88.Google Scholar
 882. Zamfir, Mihai. “La rhétorique du poème en prose.” In ACILFR XII, 2 (1971), 729–733.Google Scholar
 883. Zamfir, Mihai. “Prozapoetică românească în secolul al XIX” lea(Romanian Poetic Prose in the 19th Century). Bucharest: Minerva, 1971.Google Scholar
 884. Zamfir, Mihai. Imaginea ascunsă. Structura narativă a romanului proustian (The Hidden Image: The Narrative Structure of the Proustian Novel). Bucharest: Univers, 1976.Google Scholar
 885. Zărnescu, Narcis. “Lingvistica şi semiologia—metode de cercetare a mitului” (Linguistics and Semiology—Methods in the Study of Myth). VR, 26, No. 11 (1973), 103–110.Google Scholar
 886. Zumthor, Paul, and Lucia Vaina. “Le je de la chanson et le moi du poète chez les premiers trouvères, 1180–1120.” Canadian Review of Comparative Literature, 1, No. 1 (1974), 9–21.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Press, New York 1986

Authors and Affiliations

 • Sanda Golopenţia-Eretescu
  • 1
 1. 1.Department of French StudiesBrown UniversityProvidenceUSA

Personalised recommendations