Seasonal Colonization of Entomophages in the U.S.S.R.

 • G. A. Beglyarov
 • A. I. Smetnik
Part of the Environmental Science Research book series (ESRH, volume 11)

Abstract

The first attempts to use entomophages by means of mass releases were undertaken in Russia at the beginning of the current century (Vasil’ev 1906, Radetskii 1911). However, the systematic development of this approach to biological control was not started until 1930 after the organization of the Biomethods Laboratory of the All-Union Institute of Plant Protection (AIPP). From 1930 to 1950 mass releases of the egg parasites, Telenomus spp., were widely used against Eurygaster integriceps Puton. Since 1934, and especially after the organization of a network of mass-rearing laboratories in the Ukraine in 1944, and later in other republics, egg parasites, Trichogramma spp., began to be used widely against many harmful Lepidoptera. Because of the labor and expense of using entomophages and the successes of chemical methods in the 1950’s, work was conducted on a small scale by individual researchers and small production laboratories.

Keywords

Spider Mite Colorado Potato Beetle Green Peach Aphid Green Lacewing Woolly Apple Aphid 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References Cited

 1. Adashkevich, B. P. 1970. Razvedenie Aleochara bilineata (Coleoptera, Staphylinidae) v laboratorii [Rearing Aleochara bilineata (Coleoptera: Staphylinidae) in the laboratory]. Zool. Zh. 49 (7): 1081–5.Google Scholar
 2. Adashkevich, B. P. 1971. Perspektivnye vidy parazitov dlya bor’by s gorokhovoi tlei [Promising species of parasites for controlling pea aphids]. Pages 3–4 In Biologicheskaya zashchita plodovykh i ovoshchnykh kul’tur [Biological protection of fruit and vegetable crops]. Kishinev.Google Scholar
 3. Adashkevich, B. P. 1974. Konkuriruyushchaya sposobnost* parazitov gorokhovoi tli СAcyrthosiphon pisum Harris) [Competing ability of parasites of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris)]. Pages 3–4 In Entomofagi, fitosagi i mikroorganizma v zashchite rastenii [Entomophages, phytosages and microorganisms in the protection of plants]. Publishing House Shtiintsa, Kishinev.Google Scholar
 4. Adashkevich, B. P. 1975. Entomofagi i akarifagi v bor’bes vreditelyami ovoshchnykh kul’tur v SSSR [Entomophages and acariphages in controlling pests of vegetable crops in the USSR]. Pages 7–12 In Doklady na sektsii VIII Mezhdunarodnogo kongressa po zashchite rastenii. Vol. 3. Moscow.Google Scholar
 5. Adashkevich, B. P. and N. P. Kuzina. 1971. Khrizopa protiv koloradskogo zhuka [Chrysopa against the Colorado potato beetle]. Zashch. Rast. 12: 23.Google Scholar
 6. Adashkevich, B. P. and N. P. Kuzina. 1974. Zlatoglazka na ovoshchnykh kul’turakh [Lacewing on vegetable crops]. Ibid. 9: 28–9.Google Scholar
 7. Adashkevich, B. P., N. P. Kuzina, and Shiiko. 1972. Razvedenie, khranenie i primenenie zlatoglazki Chrysopa carnea Steph. [Rearing, storage and use of the lacewing Chrysopa carnea Steph.]. Pages 15–18 _In Voprosy biologicheskoi zashchity rastenii. Kishinev.Google Scholar
 8. Adashkevich, B. P. and 0. N. Perekrest. 1973. Massovoe razvedenie Aleochara bilineata (Coleoptera, Staphylinidae) v laboratorii [Mass-rearing of Aleochara bilineata (Coleoptera: Staphylinidae) in the laboratory]. Zool. Zh. 52 (11): 1705–9.Google Scholar
 9. Adashkevich, B. P. and 0. N. Perekrest. 1974. Primenenie Aleochara bilineata Gill. (Coleoptera, Staphylinidae) v bor’be s kapustnoi i lukovoi mukhami [Use of Aleochara bilineata Gill. (Coleoptera: Staphylinidae) in controlling cabbage maggot and onion fly]. Pages 9–16 In Entomofagi, fitofagi i mikro- organizmy v zashchite rastenii. Publishing House Shtiintsa, Kishinev.Google Scholar
 10. Afanas’eva, О. V. 1936. Primenenie trikhogrammy v bor’be s yablonnoi plodozhorkoi i kukuruznym motyl’kom v Moldavskoi SSR [Use of Trichogramma in controlling codling moth and corn borer in the Moldavian SSR]. Itogi nauchno- issledovatel’-skikh rabot Vsesoyuznogo Instituta Zashchita Rastenii, 1936.Google Scholar
 11. Afanas’eva, O. V. 1937. Primenenie trikhogrammy v plodovom khozyaistve [Use of Trichogramma in fruit farming]. Trudy Vaskhnil.Google Scholar
 12. Afanas’eva, O. V. and Ya. A. Alekseev. 1935. Dostizhenie biometoda v bor’be s vreditelyami plodovodstva [Achievement of the bio- method in controlling pests of fruit growing]. Na zashchitu urozhaya. Vol. 1Google Scholar
 13. Alekseev, Ya. A. 1936. Primenenie trikhogrammy (Trichogramma evanescens Westw.) v bor’be s yablonnoi plodozhorkoi v usloviyakh Leningradskoi oblasti [Use of Trichogramma ( Trichogramma evanescens Westw.) in controlling codling moth under the conditions of the Leningrad district]. Itogi nauchno-issledo-vatel’skikh rabot Vsesoyuznogo Instituta Zashchity Rastenii, 1936.Google Scholar
 14. Alexandrov, N. 1947–1949. Eurygaster integriceps Put. a varamine et ses parasites. Entomol. Phytopathol. Appl. 5: 28–41, 6–7: 28–47, and 8: 16–52.Google Scholar
 15. Andreeva, L. A. 1967. Fauna i biologiya nekotorykh khishchnykh nasekomykh, pitayushchikhsya plodovymi kleshchami [Fauna and biology of some predatory insects feeding on fruit mites]. Vest. Skh. Nauki 1: 98–104.Google Scholar
 16. Anikina, N. E., G. A. Beglyarov, T. N. Bushchik, and V. F. Plotnikov. 1971. O toksichnosti pestitsidov dlya khishchnogo kleshcha fitoseiulyusa (Phytoseiulus persimilis A.-H.) [The toxicity of pesticides for the predatory mite phytoseiulus (Phytoseiulus persimilis A.-H.)]. Page 121 In Trudy XIII Mezhdunarodnogo entomologicheskogo kongressa. Moskva, 2–9 avgusta 1968 g. Publishing House Nauka, Leningrad.Google Scholar
 17. Beglyarov, G. A. 1937. Vliyanie DDT na chislennost’ tetranik- hovykh kleshchei i ikh khishchnikov [Effect of DDT on the numbers of tetranychid mites and their predators]. Entomol. Obozre. 36 (2): 370–85.Google Scholar
 18. Beglyarov, G. A. 1968. Page 20 JLn Metodicheskie ukazaniya po massovomu razvedeniyu i primeneniyu khishchnogo kleshcha fitoseiulyusa dlya bor’by s pautinnymi kleshchami v zashchishchennom grunte na ogurtsakh [Methodological directions for mass-rearing and use of the predatory mite Phytoseiulus for controlling spider mites on cucumbers on enclosed ground]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 19. Beglyarov, G. A. 1970. Page 7 In Biologicheskii metod bor’by s pautinnymi kleshchami v zashchishchennom grunte [Biologi-cal method of controlling spider mites on enclosed ground]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 20. Beglyarov, G. A. 1976. Page 25 In Metodicheskie ukazaniya po massovomu razvedeniyu i primeneniyu khishchnogo kleshcha fitoseiulyusa dlya bor’by s pautinnymi kleshchami v zashchishchennom grunte na ogurtsakh [Methodological directions for mass-rearing and use of the predatory mite Phytoseiulus for controlling spider mites on cucumbers on enclosed ground]. (2nd edition, corrected and supplemented). Kolos, Moscow.Google Scholar
 21. Beglyarov, G. A., T. N. Bushchik, and D. Tsedev. 1966. O vozmozhnosti ispol1zovaniya fitoseiulyusa (Phytoseiulus persimilis A.-N., Phytoseiidae) protiv pautinnogo kleshcha v zashchishchennom grunte. [The possibility of using Phytoseiulus (Phytoseiulus persimilis A.-N., Phytoseiidae) against spider mite on enclosed ground]. Pages 24–25 In Pervoe akarologicheskoe soveshchanie. Tezisy doklada. Moscow-Leningrad.Google Scholar
 22. Beglyarov, G. A., Uy. I. Kuznetsove, and A. T. Ushchekov. 1972. Page 32 In Metodicheskie ukazaniya po massovomu razvedeniyu i ispytanniyam effektivnosti zlatoglazki obyknovennoi (Methodological directions for mass-rearing and testing of the effectiveness of the common lacewing]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 23. Beglyarov, G. A., and A. T. Ushchekov. 1972. 0 vozmozhnosti ispol’zovaniya zlatoglazki obyknovennoi dlya bor’by s tlyami v zashchishchennom grunte [The possibility of utilizing the common lacewing for controlling aphids on enclosed ground]. Pages 33–43 _In Biologicheskii metod bor’by s vreditelyami ovoshchnykh kul’tur [Biological method of controlling pests of vegetable crops]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 24. Beglyarov, G. A., and A. T. Ushchekov. 1974. Opyt i perspektivy ispolfzovaniya zlatoglazki [Experiment and prospects of using lacewing]. Zashch. rast. 9: 25–27.Google Scholar
 25. Beglyarov, G. A., and A. T. Ushchekov. 1977. Biologicheskaya bor’ba s tlyami na zelennykh kul’turakh [Biological control of aphids on greens crops]. Ibid. 2.Google Scholar
 26. Beglyarov, G. A., A. T. Ushchekov, and T. A. Kozlova. 1972. Opyt i perspektivy ispol1zovaniya parazita diarelielly dlya bor’by s tlyami v zashchishchennom grunte [Experiment and prospects of use of the parasite Diareliella for control of aphids on enclosed ground]. Pages 5–11 In Biologicheskii metod bor’by s vreditelyami ovoshchnykh kul’tur [Biological method of con-trolling pests of vegetable crops]. Kolos. Moscow.Google Scholar
 27. Beglyarov, G. A., A. T. Ushchekov, and I. A. Ponomareva. 1970. Biologicheskaya bor’ba s tlyami v teplitsakh [Biological control of aphids in hothouses]. Pages 498–9 In Tezisy dokladov VII mezhdunarodnyi kongress po zashchite rastenii. Parizh, 21–25 sentyabr 1970. (In English)Google Scholar
 28. Beglyarov, G. A., R. A. Vasil’ev, and R. I. Khloptseva. 1967. Page 23 In Metodicheskie ukazaniya po massovomu razvedehiyu khishchnogo kleshcha fitoseiulyusa i ispytaniya effektivnosti v bor’be s pautinnymi kleshchami v zashchishchennom grunte na ogurtsakh [Methodological directions for mass-rearing of the predatory mite Phytoseiulus and testing its effectiveness in controlling spider mites on cucumbers on enclosed ground]. Publishing House of the Ministry of Agriculture, USSR (Rotaprint).Google Scholar
 29. Beglyarov, G. A., R. A. Vasil’ev, R. I. Khloshcheva, and R. A. Listkova. 1964. Razrabotka biologicheskogo metoda bor’by s pautinnym kleshchom v teplitsakh. [Development of a biological method of controlling spider mite in hothouses]. Pages 119– 22 _In Issledovaniya po biologicheskomu metodu bor’by s vreditelyami sel’skogo i lesnogo khozyaistva. Doklady к simpoziumu. [Investigations on the biological method of con-trolling pests of agriculture and forestry. Reports to symposium]. Novosibirsk.Google Scholar
 30. Beglyarov, G. A., R. A. Vasil’ev, I. V. Korolf, A. I. Batov, and R. V. Kokina. 1968. Biologicheskaya bor’ba s pautinnym kleshchom [Biological control of spider mite]. Zashch. rast. 7: 26–29.Google Scholar
 31. Belov, V. K. 1977. Biometod na kazhdyi chetvertyi gektar [Biomethod on every fourth hectar]. Zashch. rast. 1: 12–4.Google Scholar
 32. Boldyreva, E. P. 1970. Ekologiya Aphelinus mali Hal (Hymenoptera, Aphelinidae)—parazit krovyanoi tli v tadzhikistane [Ecology of Aphelinus mali Hal (Hymenoptera: Aphelinidae)—a parasite of the woolly apple aphid in Tadzhikistan. Entomol. obozr. 49 (4): 744–8.Google Scholar
 33. Bondarenko, N. V., and B. P. Asyakin. 1972. Rol’ mukh sirfid как afidofagov v zashchishchennom grunte Liningradskoi oblasti [Role of syrphid flies as aphidophages on enclosed ground in the Leningrad district]. Zap. Leningr. Skh. Inst. 190.Google Scholar
 34. Bondarenko, N. V., and B. P. Asyakin. 1973. Otsenka effektivnosti vechnogo sirfa (Syrphus corollae) v podavlenii razmnozheniya tlei na ogurtsakh v teplitsakh [Evaluation of the effectiveness of the everlasting sirphus ( Syrphus corollae) in suppressing the multiplication of aphids on cucumbers in hothouses]. Ibid.: 212.Google Scholar
 35. Bondarenko, N. V. and B. P. Asyakin. 1974. Otsenka razlichnykh sposobov primeneniya khishchnoi gallitsy afidimizy Aphidoletes aphidimyza Rond, v bor’be s tlyami na ogurtsakh v teplitsakh [Evaluation of various means of using the predatory aphidimyza gall midge Aphidoletes aphidimyza Rond, in controlling aphids on cucumbers in hothouses]. Ibid. 239: 3–12.Google Scholar
 36. Bondarenko, N. V. and B. P. Asyakin. 1975. Metodika massovogo razvedeniya khishchnoi gallitsy afidimizy [Methods for mass rearing of the predatory aphidimyza]. Zashch. rast. 8: 42–3.Google Scholar
 37. Bondarenko, N. V. and B. P. Asyakin. 1975. Effektivnost gallitsy Aphidoletes aphidimyza Rond, v bor’be s tlyami v zimnykh teplitsakh [Effectivenss of cecidomyiid Aphidoletes aphidimyza Rond, in controlling aphids in winter hothouses]. Zap. Leningr. Skh. Inst. 270: 29–33.Google Scholar
 38. Bondarenko, N. V., A. A. Chalkov, and A. A. Elokhin. 1969. Primenenie fitoseiulyusa [Use of Phytoseiulus]. Ibid. 6: 8–9.Google Scholar
 39. Bondarenko, N. V., and E. G. Moiseev. 1971. Effektivnostf zlatoglazki obyknovennoi v bor’be s tiyami no ovoshchnykh i dekorativnykh kul’turakh v teplitsakhL éningradskoi oblasti [Effectiveness of the common lacewing in controlling aphids on vegetable and ornamental crops in hothouses of the Leningrad district]. Pages 16–17 _In Biologicheskaya zashchita plodovykh i ovoshchnykh kul’tur [Biological pro-tection of fruit and vegetable crops]. Kishinev.Google Scholar
 40. Bondarenko, N. V. and E. G. Moiseev. 1972. Otsenka effektivnosti zlatoglazki v bor’be s tlyami [Evaluation of the effectiveness of lacewing in controlling aphids]. Zashch. rast. 2: 19–20.Google Scholar
 41. Bushchik, T. I., and V. F. Plotnikov. 1967. Khishchnyi klop protiv vreditelya [A predatory bug against a pest]. Sel1 skokhozyaistvennoe proizvodstvo nechernozemnoi zony. 1: 12.Google Scholar
 42. Chalkov, A. A. 1968. Biologicheskaya bor’ba s pautinnym kleshchom [Biological control of spider mite]. Zashch. Rast. 7: 29.Google Scholar
 43. Chumakova, . M. 1961. Afitis i kaliforniiskaya shchitovka [Aphytis and San Jose scale]. Ibid. 2: 47.Google Scholar
 44. Dirsh, V. M. 1937. Opyt ispol1zovaniya Trichogramma evanescens Westw. protiv yablonnoi plodozhorki v Krymu [Experiment on the use of Trichogramma evanescens Westw. against the codling moth in the Crimea]. Zashch. rast. 16.Google Scholar
 45. Flanders, S. E. 1928. The mass production of Trichogramma minutum Riley and observation of the natural and artificial parasitism of the codling moth eggs. Pages 110–30 _In 4th International Congress of Entomology. Vol. 2: Transactions. Naumburg/ Saale, 1929.Google Scholar
 46. Gaprindashvili, N. K. 1963. 0 napravlennom povyshenii kholodostoikosti entomofaga lindorusa [Directed augmentation of the cold-resistance of the entomophage lindorus]. Agrobiologiya 6 (144): 836–943.Google Scholar
 47. Gaprindashvili, N. K. 1964. Prisposoblenie mestnykh entomofagov i akarifagov к pitaniyu tsitrusovoi belokrylkoi [Adaptation of local entomophages and acariphages to feeding on citrus whitefly]. Pages 131–3 C п Issledovaniya po biologicheskomu metodu bor’by s vreditelyami sel’skogo i lesnogo khozyaistva. Publishing House of the Siberian Division of the Academy of Sciences of the USSR. Novosibirsk.Google Scholar
 48. Goryunova, Z. S. 1965. Biologiya parazita kaliforniiskoi shchitovki afitisa korot-kobakhramchatogo (Aphytis proclia Wek.) i puti ego ispol1zovaniya [Biology of a parasite of San Jose scale, the short-fringed aphytis (Aphytis proclia Wek.) and ways of using it]. Tr. Vses. Inst. Zashch. Rast. 24: 211–6.Google Scholar
 49. Goryunova, Z. S. 1967. Krovyanaya tlya i afelinus [Woolly apple aphid and Aphelinus]. Zashch. rast. 10: 39.Google Scholar
 50. Goryunova, Z. S. Biologiya Prospaltella perniciosi Tow. i Aphytis proclia Wlk. parazitov kaliforniiskoi shchitovki razlichnykh lokal’nykh populyatsii [Biology of Prospaltella perniciosi Tow. and Aphytis proclia Wlk., parasites of San Jose scale of various local populations].Google Scholar
 51. Gusev, G. B. 1974. Ispol*zovanie entomofagov v bor’be s vrednoi cherepashkoi [Utilization of entomophages in controlling the harmful stinkbug]. Pages 104–13 In Biologicheskie sredstva zashchity rastenii [Biological agents for plant protection]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 52. Gusev, G. ., E. M. Shagov, and Yu. V. Zayats. 1971. Vosmozhnosti prakticheskogo ispol1zovaniya perillyusa v usloviyakh SSSR [Possibilities of practical utilization of Perillus under the conditions of the USSR]. Byull. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Zashch. Rast. 18: 7–11.Google Scholar
 53. Ismailov, Ya. I., and P. I. Shchichenko. 1940. Nablyudeniya nad povedeniem yaitseeda Trichogramma evanescens Westw. v krone plodovogo dereva [Observations on the behavior of the oophage, Trichogramma evanescens Westw., in the crown of a fruit tree]. Vestn. Zashch. Rast. 4: 78–80.Google Scholar
 54. Kalashnikova, G. I. 1971. Biologicheskie osobennosti nekotorykh vidov i form trikhogrammy v usloviyakh Chuiskoi doliny Kirgizii [Biological characteristics of some species and forms of Trichogramma under the conditions of the Chuiskii Valley of Kirghizia]. Pages 41–2 In Biologicheskie metody zashchity plodovykh i ovoshchnykh kul’tur ot vreditelei, boleznei i sornyakov как osnovy integriro vannykh sistem [Biological methods of protecting fruit and vegetable crops from pests, diseases and weeds as the basis for integrated systems]. Kishinev.Google Scholar
 55. Kartavtsev, N. I. 1968. Biologicheskie ocobennosti vidov i vnutrividovykh form trikhogrammy i effektivnost1 ikh prlmeneniya v bor’be s kukuruznym motylkom [Biological characteristics of species and interspecies forms of Trichogramaa and the effectiveness of their use in controlling corn borer]. Tr. Vses. Inst. Zashch. Rast. 31: 63–85.Google Scholar
 56. Kartavtsev, N. I., K. E. Voronin, A. F. Sumaroka, and Z. A. Dzyuba. 1971. Primenenie introdutsirovannykh vidov telenomin v bor’be s vrednoi cherepashkoi v usloviyakh stepnoi zony Kubani [Use of introduced and local species of Telenomus in controlling the harmful stinkbug under conditions of the steppe zone of the Kuban]. Pages 51–66 In Tezisy dokladov к soveshchaniyu po priemam biologicheskoi bor’by s vrednoi cherepashkoi v integriovannykh sistemakh zashchity zernovykh kul’tur [Summaries of reports to conference on means of biological control of the harmful stinkbug in integrated systems of protecting grain crops]. Leningrad.Google Scholar
 57. Kartavtsev, N. I., К. E. Voronin, A. F. Sumaroka, Z. A. Dzyuba, and G. A. Pukinskaya. 1975. Opyty mnogoletnykh issledovanii po sezonnoi kolonizatsii telenomin v bor’be s vrednoi cherepashkoi v Krasnodarskom krae [Experiments in many years investigations on the seasonal colonization of Telenomus in controlling the harmful stinkbug in the Krasnodar area]. Tr. Vses. Inst. Zashch. Rast. 44: 83–90.Google Scholar
 58. Kolmakova, V. D. 1962. 0 primenenii belorusskikh form trikhogrammy v sadakh Buryatii [Use of Belorussian form of Trichogramma in the orchards of Buryatia]. In Vrediteli lésa i plodovykh kul’tur Zabaikal’ya [Pests of the forest and of fruit crops of the Transbaikal region]. Ulan-Ude.Google Scholar
 59. Kolmakova, V. D. 1965. Primenenie mestnoi formy trikhogrammy (Trichogramma embryophagum) v sadakh Zabaikal’ya [Use of a local form of Trichogramma (Trichogramma embryophagum) in the orchards of the Transbaikal region.] Tr. Vses. Inst. Zashch. Rast. 24: 203–7.Google Scholar
 60. Koroleva, N. I. 1938. Primenenie trikhogrammy v sadakh protiv yablonnoi plodozhorki [Use of Trichogramma in orchards against the codling moth]. “Za Michur.” Plodov. 86.Google Scholar
 61. Kovaleva, M. F. 1954. Puti povysheniya effektivnosti trikhogrammy v bor’be s vreditelyami sel’skokhozyaistvennykh kul’tur [Ways of increasing the effectiveness of Trichogramma in controlling pests of agricultural crops]. Zool. Zhu. 33 (1).Google Scholar
 62. Kozlov, M. A. 1971. Primenenie yaitseedov-telenomin v bor’be s vrednoi cherepashkoi [Use of telenomin oophages in controlling the harmful stinkbug]. Pages 59–60 In Kratkie tezisy dokladov к soveshchaniyu po priemam biologicheskoi bor’by s vrednoi cherepashkoi v integrirovannoi sisteme zashchity zernovykh kul’tur [Short summaries of reports to conference on means of biological control of the harmful stinkbug in an integrated system of protecting grain crops]. Voronezh, 23–26 November 1971. Leningrad.Google Scholar
 63. Kulakov, M. F. 1940. Bor’ba s vrednoi cherepashkoi (Eurygaster integriceps Put.) pri pomoshchi yaitseeda telenomusa (Microphanurus Nees) [Control of the harmful stinkbug (Eurygaster integriceps Put.) with the aid of the oophage Telenomus (Microphanurus Nees)]. Sb. Rab. Azovo-Chernomor- skogo Skh. Inst. 11: 103–35.Google Scholar
 64. Kurbanov, G. G. 1966. Materialy к izucheniyu zlatoglazki v Nakhichevanskoi ASSR [Information on the study of lacewing in the Nakhichevanskii ASSR]. Pages 294–7 In Materialy sessii Zakavkazskogo soveta po koordimatsii nauchno- issledovateli’skikh rabot po zashchite rastenii [Information for the session of the Transcaucasian council on the coordina-tion of scientific research work on plant protection]. Publishing House of the Academy of Sciences of the Azerbaidzhan SSR, Baku.Google Scholar
 65. Kurbanov, G. G. 1971. К izucheniyu khishchnykh zlatoglazok, rasprostranennykh na klopkovykh i khlebnykh polyakh v Nakhichevanskoi ASSR [Study of predatory lacewings distributed on cotton and grain fields in the Nakhichevanskii ASSR]. Izv. Akad. Nauk Az. SSR Ser. Biol. 4: 91–5.Google Scholar
 66. Lapina, V. F. 1936. Rezul’taty primeneniya trikhogrammy (Trichogramma evanescens Westw.) protiv yablonnoi plodozhorki v Leningradskoi oblasti v 1929–1934 gg. [Results of the use of Trichogramma (Trichogramma evanescens Westw.) against the codling moth in the Leningrad district in 1929–1934]. Xth Ail-Union Meeting of the Len in Komsomol.Google Scholar
 67. Luppova, E. P. 1949. Biologiya chervetsa Komstoka v Tadzhikistane i biologicheskii metod bor’by s nim [Biology of the Comstock mealybug and a biological method of con-trolling it]. Pages 65–68 In Tezisy dokladov XIX plenuma sektsii zashchity rastenii VASKhNIL. Vol. 3.Google Scholar
 68. Luppova, E. P. 1950. Chervets Komstoka v Tadzhikistane [The Comstock mealybug in Tadzhikistan]. Soobshch. Tadzh. Fil. Akad. Nauk. SSSR. 24: 27–30.Google Scholar
 69. Luppova, E. P. 1952. Khimicheskii i biologocheskii metody bor’by s chervetsom Komstoka [Chemical and biological methods of controlling the Comstock mealybug]. Dokl. Akad. Nauk. Tadz. SSR. 2: 25–9.Google Scholar
 70. Luppova, E. P. 1955. Poleznye nasekomye v bor’be s pautinnym kleshchom [Beneficial insects in controlling spider mite]. Sel’sk. khoz. Tadzh. 7: 34–6.Google Scholar
 71. Luppova, E. P. 1966. Itogi izucheniya setchatokrylykh (Neurop- tera) Srednei Azii [Results of study of neuroptera (Neurop- tera) of Central Asia]. Pages 245–52 In Fauna i zoogeografiya nasekomykh Srednei Azii [Fauna and zoogeography of insects of Central Asia]. Dushanbe.Google Scholar
 72. Matkovskii, S. G. 1940. Primenenie telenomusa dlya bor’y s klompom-cherepashkoi v kolkhoznykh usloviyakh [Use of telenomus for controlling stinkbug under kolkhoz conditions]. Sov. agron. 8–9: 73–8.Google Scholar
 73. Meier, N. F. 1937. Biologicheskii metod bor’by s vrednymi nasekomymi [Biological method of controlling harmful insects]. Sel’khozgiz.Google Scholar
 74. Meier, N. F. 1940. Vidy i rasy trikhogrammy (Trichogramma evanescens Westw.) [Species and races of Trichogramma ( Trichogramma evanescens Westw.)]. Vestn. zashch. rast. 4.Google Scholar
 75. Meier, N. F. 1941. Trikhogramma [Trichogramma]. Selfkohozgiz.Google Scholar
 76. Meier, N. F. and Z. A. Meier. 1946. Ob obrazovanii biologicheskikh form u Chrysopa vulgaris Schr. (Neuroptera, Chrysopidae) [Formation of biological forms in Chrysopa vulgaris Schr. (Neuroptera: Chrysopidae)]. Zool. zh. 25 (2): 115–20.Google Scholar
 77. Meier, N. F. and N. A. Telenga. 1932. 0 biologicheskom metode bor’by s krovyanoi tlei (Eriosoma lanigerum Hausm.) pri pomoshchi ее parazite (Aphelinus mali Held.) v SSSR [Biological method of controlling the woolly apple aphid (Eriosoma lanigerum Hausm.) with the aid of its parasite (Aphelinus mali Held.) in the USSR]. Zashch. rast. 3: 15–24.Google Scholar
 78. Moiseev, E. G. 1973. Effektivnost’ zlatoglazki v bor’be s tlyami na ovoshchnykh kul’tur v teplitsakh [Effectiveness of lacewing in controlling ophids on vegetable crops in hothouses]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidate biologicheskikh nauk [Author’s abstract of dissertation in competition for the scientific degree of candidate of biological sciences]. Leningrad-Pushkin.Google Scholar
 79. Moiseev, E. G., N. V. Bondarenko, and Yu. V. Storozhkov. 1972. Slatoglazka v sakrytom grunte [Lacewing on enclosed ground]. Zashch. Rast. 11: 30–1.Google Scholar
 80. Nyaes, A. 1970. Ispol1zovanie zlatoglazki protiv tlei v zakrytom grunte [Use of lacewing against aphids on enclosed ground]. Materialy VII pribaltiiskogo soveshchaniya po zashchite rastenii [Information for the Vllth Pribaltic meeting on plant protection]. Pages 38–39 In Vrediteli sel’- skokhozyaistvennykh i lesnykh rastenii i mery bor’by s nimi [Pests of agricultural and forest plants and measures for controlling them]. Part I, Elgava.Google Scholar
 81. Pleshanov, A. S. 1965. Ekologo-geograficheskii analiz fauny flernits (Chrysopidae) как afidofagov v lesakh yuga Vostochnoi Sibiri [Ecologico-geographic analysis of the fauna of the green lacewings (Chrysopidae) as aphidophages in the forests of the south of Eastern Siberia]. Izv. Vost.-Sib. Otd. Geogr. Ova. SSSR, 64: 60–2.Google Scholar
 82. Popov, G. A. 1971. Razvedenie klopov-shchitnikov (Hemiptera, Pentatomidae), dlya yaitseedov vrednoi cherepashki [Rearing shield bugs (Hemiptera: Pentatomidae) for oophages of the harmful stinkbug]. Byull. Vses. Inst. Zashch. Rast. 19: 3–9.Google Scholar
 83. Popova, A. I. 1962. Biologiya Prospaltella perniciosis Tow. parazita kaliforniiskoi shchitovki i ispol’zovanie ego na Chernomorskom poberezh’e Krasnodarskogo kraya [Biology of Prospaltella perniciosis Tow., a parasite of San Jose scale, and its use on the Black Sea Coast of the Krasnodar area]. In Biologicheskii metod bor’by s vreditelyami i boleznyami sel1skkhozyaistvennykh kul’tur [Biological method of controlling pests and diseases of agricultural crops]. Sel’khozizdat.Google Scholar
 84. Popova, A. I. 1964. К metodike massovogo razmnozheniya parazita kaliforniiskoi shchitovka [Method of mass rearing a parasite of San Jose scale]. Tru. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Zashch. Rast. 20 (I): 61–4.Google Scholar
 85. Popova, A. I. 1971. Khilokorucy v bor’be s kaliforniiskoi shchitovkoi [Chilocoruses in controlling San Jose scale]. Zashch. Rast.Google Scholar
 86. Radetskii, A. F. 1911. 0 parazitarnom metode bor’by s yablonnoi plodozhorkoi (Carpoeapsa pomonella L.) [Parasite method of controlling the codling moth ( Carpoeapsa pomonella L.)]. Tashketn, p. 19.Google Scholar
 87. Remaudiere, G. 1960. Sunn pest in the Middle East. Development of Research- first practical application. FAO SUNN Pest Inform. Document Centre, Paris 19 p.Google Scholar
 88. Remaudiere, G. 1961. Sunn pest in Middle East. Draft report at termination of mission. Ibid. 15 p.Google Scholar
 89. Rubtsov, I. A. 1947. Novye effektivnye biologicheskie agenty v bor’be s kaliforniiskoi shchitovkoi [New effective biological agents in controlling the San Jose scale]. Priroda 2: 61–3.Google Scholar
 90. Rubtsov, I. A. 1947. Akklimatizatsiya kriptolemusa na Chernomorskom poberezhe [Acclimatization of cryptolaemus on the Black Sea Coast]. Ibid. 2: 63–4.Google Scholar
 91. Shagov, E. M. 1967. Ob akklimatizatsii perillusa [The acclimatization of perillus]. Ibid. 10: 49–50.Google Scholar
 92. Shchepetil’nikova, V. A. 1939. 0 roli temperatury i vlazhnosti v biologii azovo-chernomorskoi rasy trikhogrammy [The role of temperature and humidity in the biology of the Azov-Black Sea race of Trichogramma]. Zashch. Rast. 19: 56–66.Google Scholar
 93. Shchepetil’nikova, V. A. 1940. К polevoi ekologii azovo-chernomorskoi rasy trikhogrammy (Trichogramma evanescens Westw.) [The field ecology of the Azov-Black Sea race of Trichogramma (Trichogramma evanescens Westw.)]• Vestn. Zashch. Rast. 1–2: 140.Google Scholar
 94. Shchepetil’nikova, V. A. 1942. Rasprostranenie, biologiya i primenenie razlichnykh vidov yaitseedov cherepashki v raznykh usloviyakh sushchestvovaniya [Distribution, biology and use of various species of oophages of stinkbug under different conditions of existence]. Dokl. Vses. Akad. Skh. Nauk. 5–6: 20–8.Google Scholar
 95. Shchepetil’nikova, V. A. 1949. Effektivnostf yaitseedov vrednoi cherepashki i faktory, ее obuslavlivayushchie [Effectiveness of oophages of the harmful stinkbug and factors that are responsible for it]. Tr. Vses. Inst. Zashch. Rast. 9: 243–84.Google Scholar
 96. Shchepetil’nikova, V. A. 1954. Faktory, opredelyayushchie narastanie chislennosti entomofagov raznoi stepeni spetsializatsii, i ikh znachenie v biologicheskom metode [Factors determining the increase in numbers of entomophages of different degrees of specialization and their importance in the biological method]. Pages 311–17 In Tret’ya ekologicheskaya konferentsiya [Third ecological conference]. Tezisy dokladov. Kiev.Google Scholar
 97. Shchepetil’nikova, V. A. 1957. Zakonomernosti, opredelyayushchie effektivnost’ entomofagov [Rules determining the effectiveness of entomophages]. Obshch. Biol. 13: 381–94.Google Scholar
 98. Shchepetil’nikova, V. A. 1958. Pages 30–34, 80–86 In Parazity klopa-cherepashki i ispol’zovanie yaitseedov. Bor’ba s klopomi [sic] cherepashkoi [Parasites of stinkbug and use of oophages. Control of stinkbug]. Sel’khozgiz, Moscow- Leningrad.Google Scholar
 99. Shchepetil’nikova, V. A. 1962. Vnutrividovye formy Trichogramma evanescens Westw. i faktory, opredelyayushchie ikh effekti- nost’ [Intraspecies forms of Trichogramma evanescens Westw. and factors that determine their effectiveness]. Pages 39–67 In Biologicheskii metod bor’by s vreditelyami i boleznyami sel’skokhozyaistvennykh kul’tur [Biological method of con-trolling pests and diseases of agricultural crops]. Sek’khozizdat.Google Scholar
 100. Shchepetil’nikova, V. A. 1971. Effektivnost’ trikhogrammy v sadakh i na ovoshchnykh kul’turakh [Effectiveness of Trichogramma in orchards and on agricultural crops]. Pages 114–7 Ixi Biologicheskie metody zashchity plodovykh i ovoshchnykh kul’tur ot vreditelei, boleznei i sornyakov как osnovy integrirovannykh sistem [Biological methods of protecting fruit and vegetable crops from pests, diseases and weeds as the basis of integrated systems]. Kishinev.Google Scholar
 101. Shchepetillxnikova, V. A. 1974. Primenenie trikhogrammy v SSSR [Use of Trichogramma in the USSR]. Pages 138–58 In Biologicheskie sredstva zashchity rastenii [Biological agents for plant protection]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 102. Shchepetil’nikova, V. A. and N. S. Fedorinchik. 1968. Pages 1– 112 In Biologicheskii metod bor’by s vreditelyami sel’sko- khozyaistvennykh kul’tur [Biological method of controlling pests of agricultural crops]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 103. Shchepetil’nikova, V. A. and G. V. Gusev. 1970. Izuchenie metodov biologicheskoi bor’by protiv khlebnogo klopa (Eurygaster integriceps Put.) [Study of methods of biologically controlling a grain bug (Eurygaster integriceps Put.)]. Pages 95–101 La Doklady sovetsko-frantsuzskogo simposiuma po primeneniyu entomofagov [Reports of Soviet-French Symposium on the Use of Entomophages]. Antibes, 13–18 May 1968.Google Scholar
 104. Shchepetil’nikova, V. A., N. S. Fedorinchi, and О. V. Kapustina. 1968. Kompleks priemov biologicheskoi bor’by как osnova sistemy zashchity plodovogo sada ot vreditelei v zone s odnim pokoleniem yablonnoi plodozhorki [A complex of means of biological control as the basis of a system of protecting a fruit orchard from pests in a zone with one generation of codling moth]. Tr. Vses. Zashch. Rast. 21–62.Google Scholar
 105. Shengeliya, E. S. 1953. Zlatoglazki (Chrysopidae) [Lacewings (Chrysopidae)]. Tr. Inst. Zool. Akad. Nauk. Gruz. SSR 11: 141–5.Google Scholar
 106. Shuvakhina, E. Ya. 1969. Zlatoglazka—khishchnik koloradskogo zhuka [Lacewing—a predator of the Colorado potato beetle]. Zashch. Rast. 6: 51.Google Scholar
 107. Shuvakhina, E. Ya. 1974. Zlatoglazki i ikh ispol’zovanie v bor’be s vreditelyami sel’skokhozyaistvennykh kul’tur [Lacewings and their use in controlling pests of agricultural crops]. Pages 185–99 In Biologicheskie sredstva zashchity rastenii. [Biological agents for plant protection]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 108. Shuvakhina, E. Ya. 1975. Obyknovennaya zlatoglazka как khishchnik koloradskogo zhuka i vozmozhnosti ее primeneniya na kartofele [The common lacewing as a predator of the Colorado potato beetle and the possibilities of its use on potatoes]. Biologicheskii metod zashchity rastenii [Biological method of plant protection]. Tr. Vses. Zashch. Rast. 44: 154–61.Google Scholar
 109. Sidorovkina, E. P. 1936. Trikhogramma v sadakh Azerbaidzhana [Trichogramma in the orchards of Azerbaidzhan]. Itogi nauchno-issledovatel’skikh rabot Vsesayuznogo Instituta Zashchita Rastenii. Leningrad.Google Scholar
 110. Sogoyan, L. N. 1969. Iskusstvennye sredy dlya kriptolemusa [Artificial media for cryptolaemus]. Zashch. Rast. 7: 53.Google Scholar
 111. Talitskii, V, I. 1940. Razmnozhenie i primenenie telenomusa dlya bor’by s klopomcherepashkoi [Rearing and use of telenomus for controlling stinkbug]. Kiev-Khar’kov. p. 72.Google Scholar
 112. Telenga, I. A. 1937. Rezul’taty akklimatizatsii parazita krovyanoi tli v SSSR. Biologicheskii metod borfby s vreditelyami selfskokhozyaistvennykh kul’tur [Results of acclimatization of a parasite of the woolly apple aphid in the USSR. Biological method of controlling pests of agri-cultural crops]. Tr. VASKhNIL. 10: 56–67.Google Scholar
 113. Telenga, I. A. 1956. Issledovaniya Trichogramma evanescens Westw. i T. pallida Meyer (Hymenoptera, Trichogrammatidae) i ikh primenenie dlya bor’by s vrednymi nasekomymi v SSSR [Inves-tigations of Trichogramma evanescens Westw. i T. pallida Meyer (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and their use for controlling harmful insects in the USSR]. Entomol. Obozr. 35 (3): 599–610.Google Scholar
 114. Telenga, I. A. 1959. Taksonomicheskaya i ekologicheskaya kharakteristika vidov roda Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) [Taxonomic and ecological characteristics of species of the genus Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae)]. Vol. 8. Nauchnye trudy Ukrainskii Institut Zaschita Rastenii. Kiev.Google Scholar
 115. Telenga, I. A. and O. M. Kiseleva. 1959. Ispol1zovanie trikhogrammy dlya bor’by s vreditelyami sel1skokhozya-istvennykh kul’tur [Use of Trichogramma for controlling pests of agricultural crops]. Vestn. sel1skogospodarskogo nauka. Kiev.Google Scholar
 116. Telenga, I. A. and V. A. Shchepetil’nikova. 1949. Rukovodstvo po razmnozheniyu i primeneniyu trikhogrammy dlya bor’by s vreditelyami selTskokhozyaistvennykh kul’tur [Handbook on rearing and using Trichogramma for controlling pests of agricultural crops]. Kiev.Google Scholar
 117. Tsintsadze, К. V. 1975. Pages 132–4 _In Pishchevaya spetsializa- tsiya osnovykh vidov zlatoglazok, rasprostranennykh v Adzharii. Subtropicheskie kul’tury [Food specialization of the main species of lacewings distributed in Adzharia. Subtropical crops]. Vol. 4. (139). Publishing House of the Institute of Tea and Subtropical Crops.Google Scholar
 118. Tvaradze, M. S. 1969. K. faune zlatoglazki (Neuroptera, Chrysopidae) Borzhomskogo ushchel’ya [Lacewing fauna (Neuroptera, Chrysopidae) of the Borzhomskii Canyon]. Tr. Gruz. Inst. Sashch. Rast. 21: 245–7.Google Scholar
 119. Tyumeneva, V. A. 1936. Biologicheskii metod bor’by s yablonnoi plodozhorkoi posredstvom yaitseeda trikhogrammy (Biological method of controlling the codling moth by means of the oophage Trichogramma]. Itogi nauchno-issledovatel’skikh rabot Vsesoyuznogo Instituta Zashchita Rastenii. Leningrad. 1936.Google Scholar
 120. Uspenskii, F. M. 1951. Vidovoi sostav i znachenie khishchnikov pautinnogo kleshcha [Species composition and significance of predators of spider mite]. Sbornik nauchnykh rabot STAZR Soyuz NIKhl. 44–8.Google Scholar
 121. Vashadze. 1959. Nekotorye dannye к voprosu biologicheskogo metody bor’by s yaponskoi voskovoi lozhnoshchitovkoi [Some data on the question of the biological control of Japanese wax scale]. Tr. Sukhum. Bot. Sada 12: 359–64.Google Scholar
 122. Vasil’ev, I. V. 1906. Vrednaya cherepashka (Eurygaster integriceps Osch) i novye metody bor’by s nei pri pomoshchi parazitov iz mira nasekomykh (The harmful stinkbug (Eurygaster integriceps Osch) and new methods of controlling it with the aid of parasites from the insect world]. Tr. Byuro Entomol. 4 (11): 28–55.Google Scholar
 123. Vasil’ev I. V. 1913. Vrednaya cherepashka (Eurygaster integriceps (Osch.) Put.) i novye metody bor’by s nei pri pomoshchi parazitov is mira nasekomykh [The harmful stinkbug (Eurygaster integriceps (‘Osch.) Put.) and new methods of controlling it with the aid of parasites from the insect world]. Ibid. 4 (1): 1–13.Google Scholar
 124. Vodinskaya, К. I. 1928. Materially po biologii i ekologii kapustnykh mukh Hylemis brassicae Bch. i Я. floralis Fall. [Information on the biology and ecology of the cabbage maggots Hylemia brassicae Bch. and Я. floralis Fall.]. Izv. Otd. Prikl. Entomol. 3 (2): 229–49.Google Scholar
 125. Yolkov, V. F. 1954. К voprosu ob otsenke e£fektivnosti primeneniya obyknovennoi i zheltoi trikhogrammy (Trichogramma evanescens Westw. i T. pallida) v sadakh v bor’be s yablonnoi plodozhorkoi i nekotorymi listovertkami [The problem of the evaluation of the effectiveness of using the common and the yellow Trichogramma (Trichogramma evanescens Westw. and T. pallida) in orchards in controlling the codling moth and some leaf rollers]. Page 323 In Biological metod bor’by s vrednymi nasekomymi. Vol. 5. Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Kiev.Google Scholar
 126. Volkov, V. F. 1959. К ekologii zheltoi trikhogrammy (Trichogramma cacoecia pallida Meyer) — parazita yablonnoi plodozhorki i listovertok v sadakh USSR [The ecology of the yellow Trichogramma (Trichogramma cacoecia pallida Meyer) - a parasite of the codling moth and leaf rollers in orchards of the Ukrainian SSR. Nauchn. Tru. Ukr. Nauchno-Issled. Inst. Zashch. Rast. 8: 137–63.Google Scholar
 127. Voronin, К. E. 1974. Prakticheskoe znachenie povedeniya telenomin [Practical significance of the behavior of telenomins]. Pages 114–28 In Biologicheskie sredstva zashchity eastenii [Biological agents for plant protection]. Kolos. Moscow.Google Scholar
 128. Yasnosh, V. A. 1974. Biologicheskaya borfba s koktsidami v SSSR [Biological control of coccids in the USSR]. Pages 247–51 In Biologicheskie sredstva zashchity rastenii [Biological agents for plant protection]. Kolos, Moscow.Google Scholar
 129. Yuzbash’yan, O. Sh. 1970. Zlatoglazka obyknovennaya (Chrysopa carnea Steph.) i ее roi1 v ogranichenii chislennosti sosushchikh vreditelei khlopchatnika [The common lacewing (Chrysopa carnea Steph.) and its role in limiting the numbers of sucking pests of cotton]. Tashkentskii sel1skokhozyaistvennyi institut. Avtorreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata nauk [Tashkent Agricultural Institute. Author’s abstract of dissertation in competition for the scientific degree of candidate of Sciences]. Tashkent. 30 p.Google Scholar
 130. Zeleny, I., and V. I. Talitskii. 1966. К poznaniyu fauny verbly- udok (Rhaphidioptera), setchatokrylykh (Neuroptera) i skorpionovykh mukh (Mecoptera) v Moldavii [Toward the knowledge of the fauna of snakeflies (Rhaphidioptera), Neuroptera (Neuroptera) and scorpion flies (Mecoptera) in Moldavia]. Tr. Mold. Nauchno-Issled. Inst. Sadovod. Vinograd. Vinodel. 13: 85–91.Google Scholar
 131. Zhuravleva, A. M., and I. V. Zilfbermints. 1970. К izucheniyu vozmozhnostei sochetaniya khimicheskogo i biologicheskogo metodov bor’by s pautinnym kleshchom [Study of the possibilities of combining the chemical and biological methods of controlling spider mite. Pages 213–4 In Tezisy dokl. vtoroe akarologicheskoe soveshchanie. Part 1. Publishing House Naukova dumka. Kiev.Google Scholar
 132. Zomorrodi, A. 1959. La lutte biologique contre la punaise du ble Eurygaster intergriceps Put. par Microphanurus semistriatus Nees en Iran. Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric. Fr. 38 (3): 167–74.Google Scholar
 133. Zorin, P. V. 1923. Vestnik oblastnoi stantsii. Zashch. Rast. Vred. 4: 6–7.Google Scholar
 134. Zorin, P. V. 1927. Nablyudeniya nad zhukom Aleochara bilineata Gyll. [Observations on the beetle Aleochara bilineata Gyll.]. Ibid. 4: 9–12.Google Scholar
 135. Zorin, P. V. 1934a. Bor’ba s vreditelyami orgutsov v teplitsakh i parnikakh [Control of pests of cucumbers in hothouses and hotbeds]. Vses. Inst. Zashch. Rast. 8: 61–63.Google Scholar
 136. Zorin, P. V. 1934b. Is-pod yuzhnogo neba v severnye teplitsy (From under the southern sky into northern hothouses]. Ibid. 8: 177–8.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Press, New York 1977

Authors and Affiliations

 • G. A. Beglyarov
  • 1
  • 2
 • A. I. Smetnik
  • 1
  • 2
 1. 1.All-Union Scientific Research Institute of PhytopathologyMoscowU.S.S.R.
 2. 2.Central Research Laboratory for Plant QuarantineMoscowU.S.S.R.

Personalised recommendations