Advertisement

Poland: Redevelopment Strategies at Different Levels

 • Elżbieta Okraska
Part of the Central and Eastern European Development Studies (CEEDES) book series (CEEDES)

Keywords

Urban Agglomeration Industrial Region Industrial Centre Special Economic Zone Investment Incentive 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Atlas of the Republic of Poland (1996) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, with articles of Misztal and ZglińskiGoogle Scholar
 2. Changes in the Enterprise Ownership Structure and in Industrial Production in 1993—1994 (1996) „Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej w latach 1993–1994“, GUS, WarszawaGoogle Scholar
 3. Concept of Medium-Term Economic Development of Poland Until 2002 (1999) „Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do roku 2002“, Ministerstwo Gospodarki, WarszawaGoogle Scholar
 4. Concept of Regional Development (1986) “Koncepcja rozwoju regionalnego”, Seria Zarządzanie i Marketing, CzęstochowaGoogle Scholar
 5. Fierla I (1984) The Polish Industrial Economy. “Gospodarka przemys?u Polski”, PWE WarszawaGoogle Scholar
 6. Gasidło K (1998) Problems of Transformations of post-industrial Areas. “Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych”, Architektura z 37, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, GliwiceGoogle Scholar
 7. GUS — Central Statistical Office (1994) Delimitation of Industrial Regions — Territorial Changes in 1978–1988, “Delimitacja Okręgów Przemysłowych — zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1978–1988”, WarszawaGoogle Scholar
 8. GUS — Central Statistical Office (1985) Delimitation of Industrial Regions Delimitacja Okregów PrzemysłowychGoogle Scholar
 9. GUS — Central Statistical Office (1999) Statistical Yearbook, Rocznik Statystyczny WarszawaGoogle Scholar
 10. Industrial Regions in Poland (1985) Okręgi przemysłowe w Polsce, GUS, WarszawaGoogle Scholar
 11. Kortus B (1986) Introduction to Industrial Geography. “Wstęp do geografii przemysłu”, PWN, WarszawaGoogle Scholar
 12. Lexicon of Physical Economy (2000) “Vademecum Gospodarki Przestrzennej”, rękopis, IGPiK O/Kraków, KrakówGoogle Scholar
 13. Lijewski T (1978) Industrialisation of Poland 1945–1975. Structural and Spatial Changes. “Uprzemysłowienie Polski 1945–1975. Przemiany strukturalne i przestrzenne”, PWN, WarszawaGoogle Scholar
 14. Misztal S (1970) Changes in the Physical Structure of Industry in Poland, 1960–1965. “Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1960–1965”, tom XXXI, PWN, WarszawaGoogle Scholar
 15. Model of Transformations of Post-Industrial and Degraded Areas (1999) “Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych”, redakcja Krzysztof Gasidło, Justyna Gorgoń, KatowiceGoogle Scholar
 16. Pakuła L (1997) The Upper Silesian Industrial Region (in German). ERDKUNDE Unterricht 12/96, 1/97, “Der Oberschlesische Industriebezirk (Teile I, II)”Google Scholar
 17. Policy Concept of Country's Physical Development (1995) “Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, WarszawaGoogle Scholar
 18. Revitalisation, Rehabilitation and Restructuring/Renewal of Towns (2000) Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja/Odnowa miast — praca zbiorowa, IGPiK O/Kraków, KrakówGoogle Scholar
 19. Strategy of Integrated Development of Katowice Voivodeship 1998–2002 (1997) “Strategia zintegrowanego rozwoju województwa katowickiego 1998–2002”, KatowiceGoogle Scholar
 20. Strategy of Development of Małopolska Voivodeship for 2000–2006 (1999) “Strategia rozwoju Małopolski na lata 2000–2006”, KrakówGoogle Scholar
 21. Strategy of Economic Development of Kraków Voivodeship (1998). “Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego”, redakcja Jan Targalski, AE w Krakowie, KrakówGoogle Scholar
 22. Stryjakiewicz T (1999) Spatial Adjustment of Industry in Poland under Transformation. “Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji”, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznańGoogle Scholar
 23. Wrzosek A (1972) Main Industrial regions of Poland. “Główne Okręgi Przemysłowe Polski”, PZWSz, WarszawaGoogle Scholar
 24. Commission of the European Communities (1990) The Green Paper on Urban Environment, COM (90)214, BrusselsGoogle Scholar
 25. Łódź City Office — Department of Environment Protection (1997) Ecological Policy for the City of Łódź-Local Agenda 21, ŁódźGoogle Scholar
 26. Markowski T, Kot J (1993) Planning for Strategic Economic Development of Łódź — concepts, problems and future vision of a city, Kronika m.Łodzi, Zeszyt 1/93, ŁódźGoogle Scholar
 27. Popławska I, Muthesius S (1986) Poland's Manchester: 19th-Century Industrial and Domestic Architecture in Łódź. Journal of the Society of Architectural Historians. June 1986, vol. XLV n. 2, pp 148ffGoogle Scholar
 28. Szymański P (1997) Die Poznanski-Werke (in German). Stadt Bauwelt 136, issue 48, pp 2730–2735Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005

Authors and Affiliations

 • Elżbieta Okraska
  • 1
 1. 1.Institute of Urban DevelopmentCrakow

Personalised recommendations