Advertisement

The Story of Turkey’s Struggle with Violence Against Women/Domestic Violence in the 2000s

 • Meltem AğdukEmail author
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

Nursen voiced in the group, for the first time, that she was beaten up and subjected to violence. While listening to her, everyone in the group realized that violence cannot be measured by socioeconomic criteria, because Nursen was an architect and her husband was a doctor.

References

 1. Altınay AG, Arat Y (2007) Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul. For chapter 1: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-1.pdf. For chapter 2: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-2.pdf
 2. CEDAW Committee General Recommendation 19 on Violence against Women. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
 3. CEDAW Committee General Recommendation 35 on Gender Based Violence against Women. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/gr35.aspx
 4. Film Mor (2008) İsyan-ı Nisvan, DocumentaryGoogle Scholar
 5. Inquiry Report of the Turkish National Assembly on Domestic Violence against family members. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/29_05_2012.pdf
 6. Işık O (2010, 2013) “İç Hukukta ve Uluslararası Hukukta Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet”, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Eğitim SetiKSGM/DİB/UNFPA Yayını, AnkaraGoogle Scholar
 7. Işık N (2002) “1990’larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler”, 90’larda Türkiye’de Feminizm İletişim Yayınları, İstanbul, pp 41–72Google Scholar
 8. Kadın Dayanışma Vakfı (2006) “Şiddet Bilgisi ve İşbirliği: Kadına Yönelik Şiddet, Aile içi Şiddet ve Polis Kadın Kuruluşu Arasındaki İşbirliği Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi-3 Eğitici Eğitimi Kitabı. KSGM/UNFPA/EGM Yayını, AnkaraGoogle Scholar
 9. Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması Çalıştay Raporu (2018) Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 10. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluk Gücü Kapasite Geliştirme Eğitimleri- Eğitici El Kitabı (2018) KSGM/UNFPA/EGM, AnkaraGoogle Scholar
 11. Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu raporuGoogle Scholar
 12. National Action Plans on Combating Violence against Women (2006–2010, 2011–2015, 2016–2020). https://kadininstatusu.aile.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani
 13. National Domestic Violence against Women Reports 2008 and 2014. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/kadina-yonelik-aile-ici-siddet-arastirmasi
 14. Research on Domestic Violence and Violence in the Society (1998) Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 15. UNFPA (2010) “Ekler” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Eğitim Seti KSGM/DİB/UNFPA Yayını, AnkaraGoogle Scholar
 16. Uygur G (2011) “2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?” Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar-Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat’a Armağan Koç Üniversitesi Yayınları İstanbul, p. 883–913Google Scholar
 17. United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.United Nations Population Fund Turkey OfficeAnkaraTurkey

Personalised recommendations