Advertisement

India as Jealous Foe and the BRI

 • Srikanth Thaliyakkattil
Chapter

Abstract

Convinced that India will not join BRI directly or Indirectly Chinese critics explore the reasons behind India’s rejections. They come up with several reasons. One is India’s deep-rooted threat perceptions towards China. Chinese accuse that India inherited colonial thinking from British Indian Empire and attribute it to India’s perceptions of Indian Ocean and South Asian region as its backyard resulting in Indian view of Chinese “intrusions” into its backyard. However the most important reason for India’s rejection of BRI is attributed to India’s great power mentality, and Nehru’s words which Chinese perceive as attesting to Nehru’s great power aspirations and expansionism was quoted to prove the contemporary India’s great power aspirations. Chinese scholars also argue that U.S media also greatly influenced Indian perceptions towards BRI.

Keywords

BRI Indian Ocean Region South Asia Great power Jawaharlal Nehru United States China 

Bibliography

 1. Chuanlu, Feng. 2016. “yi dai yi lu” yu “ji feng ji hua” zhanlue duijie: youxiao zhengce xuanxiangyi huo weimingti [The strategic linking between“One Belt And One Road”and“Mausam plan”: Effective policy options or false proposition], Nanya yanjiu [South Asian Studies] No. 2 (April–June): 44–66.Google Scholar
 2. Hailin, Ye. 2016. Yindu nanya zheng ce ji dui Zhongguo tuijin “yi dai yi lu” de yingxiang [India’s South Asia Policy and its impact on the Chinese efforts to advance “One Belt One Road”]. Yindu Yang jingjiti yanjiu [Indian Ocean Economic and Political Review] No. 2 (March–April): 4–15.Google Scholar
 3. Junxian, Gan. 2015. “yi dai yi lu”: long xiang du xing yi huo gong wu? [The Belt and Road Initiative: Dragon and Elephant going alone or dancing together?]. Guoji wenti yanjiu [International Studies], No. 4 (July–August): 96–113.Google Scholar
 4. Li, Liu. 2014. Cong wenhua jiaodu kan yingguo zhimin tongzhi hou Yindu wenming de yihua [The alienation of Indian civilization after the British colonial rule – From a cultural perspective]. Renmin luntan [People’s Tribune] No. 3 (February): 247–249.Google Scholar
 5. Nehru, Jawaharlal. 1985. The Discovery of India. Delhi: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Panikkar, K.M. 1951. India and The Indian Ocean. London: George Allen & Unwin ltd.Google Scholar
 7. Ruiqi, Zhao. 2016. “san ge yulun chang” yu dui Yin chuanbo zhanlue – “yi dai yi lu” xia de Zhongguo guoji huayu quan jiangou [The construction of China’s international discourse power under One Belt And One Road: “Three public opinion field” and communication strategy towards India]. Qilu xuekan [Qilu Journal] No. 1 (January–February): 74–79.Google Scholar
 8. Shuisheng, Chen and Xi Guigui. 2015. “yi dai yi lu”changyi de zhanlue duijie wenti: yi Zhongguo yu Yindu de hezuo weili [Strategic linking issues of “One Belt And One Road” Initiative: China-India cooperation as an example]. Nanya yanjiu [South Asian Studies] No. 4 (October–December): 72–80.Google Scholar
 9. Siling, Yang and Gao Huiping. 2015. “yi dai yi lu: Yindu de jue se ban yan ji tiao zhan [One Belt And One Road: India’s role play and challenge]. Dongnanya nanya yanjiu [Southeast Asian and South Asian Studies] No. 3 (September): 1–7.Google Scholar
 10. Siling, Yang. 2015. Yindu ruhe kandai yi dai yi lu xia de Zhong Yin guanxi [How does India view China-India relations in the context of “One Belt And One Road”]. Xueshu qianyan [Frontiers] No. 5 (May): 37–50.Google Scholar
 11. Tao, Wang. 2017. Rang Yindu tong gaosu nin Zhong Yin duizhi beihou de jingtian mimi [Let the Indian Expert tell you the terrible secret behind the standoff between China and India]. Cha Wang [Observer Net]. August 10. http://www.cwzg.cn/politics/201708/37756.html. Accessed January 2, 2018.
 12. Xiangyu, Zeng and Du Hong. 2016. Yindu hai shang hezuo xin changyi de neihan, yingxiang yu duice [Emerging Maritime Cooperation Initiatives from India: Its Essence and Implication]. Nanya yanjiu jikan [South Asian Studies Quarterly] No. 3 (July–September): 17–25.Google Scholar
 13. Xiao, Li. 2015. “yid ai yi lu” zhanlue shishi zhongde “Yindu kunju”-Zhong guo qi ye tou zi yindu de kunjing yu duice [“Indian dilemma” in the implementation of “One Belt And One Road” strategy – The dilemma and countermeasures of Chinese enterprises investing in India]. Guoji jingji pinglun [International Economic Review] No. 5 (September–October): 19–42.Google Scholar
 14. Xingchun, Long. 2015. ba wo hao Yindu dui “yi dai yi lu” de zhenshi yitu [Grasp India’s true intentions for “One Belt And One Road”]. Huanqiu shibao [Global Times]. July 15. http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2015-07/7003501.html. Accessed November 12, 2017.
 15. Xuenan, Shang. 2017. Jiwuxing shijiao xia yingyu xinwen yupian de pipingxing huayu fenxi – yi “Yindu shibao” dui “yi dai yi lu” de baodao weili [from the perspective of transitivity an analysis of the critical discourse in the English news texts]. Henan gongcheng xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) [Journal of Henan University of Engineering (Social Science Edition)] Vol. 32, No. 4 (December): 65–69.Google Scholar
 16. Yongming (guan Lin), Huang and WenYong. 2014. Zhong Yin jiujie de shenceng wu jie [India and China entangled in a deep misunderstanding]. Rencai ziyuan kaifa [Exploration of Talent resources] No. 12 (June): 92–93.Google Scholar
 17. Yue, Mao. 2017. cong Yindu dui “yi dai yi lu” de renzhi yu fanying kan Yindu waijiao siwei moshi [Analysing India’s diplomatic thinking model from India’s perception and reaction to “One Belt And One Road”]. Guoji luntan [International Forum] Vol. 19, No. 1 (January): 34–41.Google Scholar
 18. Zhen, Liu, Liu Yingtian, Cheng Binxiu and Ceng Fengwei. 2017. “yi dai yi lu” bei jing xia Meng Zhong Yin Mian jingji zoulang jianshe jinzhan, wenti yu duice yanjiu [In the context of One Belt And One Road, A study on the problems facing the development of the Bangladesh-China-India-Myanmar economic corridor and its countermeasures]. Bianjie yu haiyang yanjiu [Journal of Boundary and Ocean Studies] Vol. 2, No. 6 (November): 49–61.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Srikanth Thaliyakkattil
  • 1
 1. 1.Independent ScholarKeralaIndia

Personalised recommendations