Advertisement

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

 • Abdulkerim Daştan
 • Uğur KayaEmail author
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

The aim of this study is to investigate the need for the teaching of accounting ethics in Turkey, dealing with the evaluation of teaching ethics in accounting education within the frame of opportunities and challenges. Based on the present literature, the study first dwelled on the existing conditions in ethics education in Turkey and then discussed opportunities and challenges under the light of some feasible and reasonable solution. Some of the opportunities in accounting ethics education in Turkey can be classified as socioeconomic status in Turkey (informality, loss of tax, and tax evasion), development and application of principles of corporate governance, crises and financial scandals, the transition to international accounting standards, and developments in the accounting profession. Challenges probably to be faced in accounting ethics education in Turkey can be classified as who will teach accounting ethics, what methods should be used, and at what level accounting ethics should be taught. The study concluded that the socioeconomic structure of Turkey, lessons gleaned from crises breaking out across the world, and comprehensive adaptation of international accounting standards could be considered the most critical opportunities.

Keywords

Ethics Accounting Accounting ethics education Accounting standards Turkey 

References

 1. A Report by the Hastings Center (1980) The teaching of ethics in higher education. The teaching of ethics I, The Hastings Center, Institute of Society, Ethics and the Life Sciences Hastings-on-Hudson, NYGoogle Scholar
 2. Adkins N, Radtke RR (2004) Students’ and faculty members’ perceptions of the importance of business ethics and accounting ethics education: Is there an expectations gap? J Bus Ethics 51:279–300CrossRefGoogle Scholar
 3. Altuk VE (2006) Türkiye’de Muhasebe Etiği Eğitimi. M.A. Thesis, Social Graduate School, Business Administration Master Programme, Trakya UniversityGoogle Scholar
 4. Arıkan Y (2007) Meslek Mensubunun Gelecekteki Adı ‘Güvenilir Kişi’ Olacaktır. Mali Çözüm 80:13–21Google Scholar
 5. Armstrong MB (1993) Ethics and professionalism in accounting education: a sample course. J Account Educ 11:77–92CrossRefGoogle Scholar
 6. Armstrong MB, Mintz SM (1989) Ethics education in accounting: Present status and policy implications. Association of Gov Accountants J 38(2):70–76Google Scholar
 7. Armstrong MB et al (2003) Ethics education in accounting: moving toward ethical motivation and ethical behavior. J Account Educ 21:1–16CrossRefGoogle Scholar
 8. Balsarı ÇK, Öz İO (2011) Etik Eğitiminde Modern Yaklaşımlar. 3. Türkiye Etik Kongresi, HatayGoogle Scholar
 9. Bayraktaroğlu S, Kutanis RÖ Özdemir Y (2005) Etik Eğitiminde Neredeyiz? İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği”, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya, (18–19 November), 377–383Google Scholar
 10. Blanthorne C, Kovar SE, Fisher DG (2007) Accounting educators’ opinions about ethics in the curriculum. Issues Accounting Educ 22(3):355–390CrossRefGoogle Scholar
 11. Çalıyurt KT (2007) Accounting ethics education in Turkish Public Universities. Soc Responsib J 3(4):74–80CrossRefGoogle Scholar
 12. Cohen JR, Pant LW (1989) Accounting educators’ perceptions of ethics in the curriculum. Issues Acc Educ 4(Spring):70–81Google Scholar
 13. Dalkılıç F (2008) Mesleki Yargı Sürecinin Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(3)1–23Google Scholar
 14. Daştan A (2009) Etik eğitiminin muhasebe eğitimindeki yeri ve önemi: Türkiye değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi—İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi XXVI(1):281–311Google Scholar
 15. Daştan A (2010) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi. Türkiye Bankalar Birliği—Bankacılar Dergisi, 72:3–18Google Scholar
 16. Daştan A (2011) Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25(2):181–206Google Scholar
 17. Erkuş H, ve Karagöz K (2009) Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybının Tahmini. Maliye Dergisi 156:126–140Google Scholar
 18. Gazetesi S (2011) Vergide büyük kaçak, http://www.aa.com.tr/tr/vergide-buyuk-kacak-3.html. Accessed on 02, Feb 2011
 19. Güneş R, Otlu F (2003) Muhasebe Uygulayıcılarının Sosyal Sorumluluk Anlayışı Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2:107–126Google Scholar
 20. Güngör K (2003) Ağır Vergi Yükünün Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkisi ve Türkiye. Vergi Sorunları Dergisi 172:111–128Google Scholar
 21. Gunz S, McCutcheon J (1998) Are academics committed to accounting ethics education? J Bus Ethics 17:1145–1154CrossRefGoogle Scholar
 22. Karaibrahimoğlu YZ, Erdener E, Var T (2009) Ethical behavior in accounting: some evidence from Turkey. Afr J Bus Manage 3(10):540–547Google Scholar
 23. Karnes A, Sterner J (1988) The role of ethics in accounting education. Accounting Educ J Fall:18–31Google Scholar
 24. Kiracı M, Elitaş C (2009) Muhasebe Eğitiminde Etik: Muhasebe Öğretim Üyelerinin Bakışları ve Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, (20–24 May) Alaçatı, Çeşme, 63–89Google Scholar
 25. Langenderfer H, Rockness JW (1989) Integrating ethics into the accounting curriculum: issues, problems, and solutions. Issues Accounting Educ 4:58–69Google Scholar
 26. Loeb SE (1988) Teaching students accounting ethics: some crucial issues. Issues Accounting Educ 3(Fall):316–329Google Scholar
 27. Loeb SE (1994) Ethics and accounting doctoral education. J Bus Ethics 13(10):817–828CrossRefGoogle Scholar
 28. Loeb SE (1998) A separate course in accounting ethics: an example. Adv Accounting Educ 1:235–250Google Scholar
 29. Loeb SE, Rockness J (1992) Accounting ethics and education: a response. J Bus Ethics 11:485–490CrossRefGoogle Scholar
 30. Low M, Davey H, Hooper K (2008) Accounting scandals, ethical dilemmas, and educational challenges. Critical Perspect Accounting 19:222–254CrossRefGoogle Scholar
 31. Massey DW, Hise JV (2009) Walking the walk: integrating lessons from multiple perspectives in the development of an accounting ethics course. Issues Accountıng Educ 24(4):481–510CrossRefGoogle Scholar
 32. McNair F, Milam EE (1993) Ethics in accounting education: what is being done? J Bus Ethics 12:797–809CrossRefGoogle Scholar
 33. McPhail KJ (2001) The other objective of ethics education: rehumanising the accounting profession: a study of ethics education in law, engineering, medicine and accountancy. J Bus Ethics 34(3/4):279–298Google Scholar
 34. Mintz, S. (1990). Ethics in the management accounting curriculum. Management Accounting 51–54Google Scholar
 35. Mısırlıoğlu U (2006) UFRS ve Basel II’nin İşletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri. Mali Çözüm 76:21–32Google Scholar
 36. Mugan CŞ (1999) Ahlâk, Toplumsal ve Kişisel Değerler: Muhasebe Mesleği ve Eğitimi Üzerindeki Etkileri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2:1–18Google Scholar
 37. Oddo AR (1997) A Framework for teaching business ethics. J Bus Ethics 16:293–297CrossRefGoogle Scholar
 38. OECD (2004) Principles of corporate governance. Retrieved from www.oecd.org. Accessed on 3 March 2018
 39. Özbirecikli M, Işık Y (2011) Türk Üniversitelerinde İşletme ve Muhasebe Etiği Eğitimi—Genel Durum. Türkiye Etik Kongresi, HatayGoogle Scholar
 40. Phillips, M. (2003). College courses offer basics for dealing ethically in business. The business review (Albany) (February 21). Available at: http://albany.bizjournals.com/Albany/stories/2003/02/24/focus2.html
 41. Savaşan F (2004) Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri. 19. Maliye Sempozyumu, Antalya: 51–73Google Scholar
 42. SPK (2003) Corporate governance principles. Retrieved from http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=55&fn=55.pdf&submenuheader=null. Accessed on 5 April 2018
 43. Stiglitz J (2008) “Çıkış Yolu”, Küresel Kriz ve Sonrası, Turkishtime, Om Yayıncılık, İstanbul, 5–12Google Scholar
 44. Swanson DL (2004) The buck stops here: why universities must reclaim business ethics education. In: Reed D, Wellen R (eds) Special issue on universities and corporate responsibility. J Acad Ethics 2(1):43–61Google Scholar
 45. Tek N, Dalkılıç F (2008) TMS Uygulamalarında Mesleki Yargının Yeri ve Mesleki Yargı Kullanımını Gerektiren Alanlar. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu XII, (23–30 Kasım), Kıbrıs, 1–23Google Scholar
 46. TEPAV (2009) 2007–08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler. Küresel Kriz Çalışma Grubu, www.tepav.com. (05.02.2009)
 47. Titard PL, Braun RL, Meyer MJ (2004) Accounting education: response to corporate scandals. J Accountancy 199(11):59–65Google Scholar
 48. Üçoğlu F (2009) Muhasebe Eğitiminde Etiğin İş Dünyası, Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Yansımaları. XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Alaçatı, Çeşme, 51–62Google Scholar
 49. Verschoor CV (2010) IFRS would escalate ethical challenges for accountants. http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6421/is_1_92/ai_n54723947/
 50. Williams J, Raymond JE (2010) The challenges and opportunities of incorporating accounting ethics into the accounting curriculum. J Legal Ethical Regul Issues 13(1):105–115Google Scholar
 51. Yayla, H. E. (2006). Güç ve Yetki İlişkilerinin Muhasebe Bilgisi Kararları Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki Özel Hastaneler Üzerine Yapısal Bir Model Önerisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, AnkaraGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Karadeniz Technical UniversityTrabzonTurkey

Personalised recommendations