Advertisement

Analysis of Article Methodologies on Financial Statements’ Transparency Between the Years 2000 and 2016

 • Ülkü Ergun
 • Seçkin GönenEmail author
 • Bilal Solak
 • Nur Fidanci
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

Accounting scandals that took place in the last quarter of the twentieth century such as the one at ENRON and PARMALAT prove the importance of transparency and objectivity for the presentation of financial statements. Accounting researchers all over Turkey and other countries have started to publish more studies using different kinds of methodologies on providing transparency for the financial statements due to the scandals. Published work by accounting scientists is extraordinarily crucial both for accounting theory and shaping accounting applications. In this research, article methodologies about transparency published between years 2000 and 2016 has been studied using content analysis method and results have been interpreted based on literature.

Keywords

Methodology Financial statement Transparency Accounting Researcher 

References

 1. Akay HK, Nargeleçekenler M (2008) Teori Ve Uygulamada Şeffaflık. Öneri Dergisi 8(30):221–228Google Scholar
 2. Akdoğan N, Çetinkaya N (2016) Türkiye’de Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):897–917Google Scholar
 3. Altintaş H (2006) Bankacılık ve Finansal Krizleri Önlemede Şeffaflık ve Bilgi Düzeyinin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1):173–194Google Scholar
 4. Arnold T, Earl JH (2013) Transparency, level 3 assets, and the investor. J Wealth Manag Fall:77–79CrossRefGoogle Scholar
 5. Arsoy AP (2008) Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(2):17–35Google Scholar
 6. Beauchamp CF, Ford WF (2011) Enhancing transparency and reducing risk using accounting standards at the federal reserve. J Gov Financ Manage Winter:20–27Google Scholar
 7. Bernoth K, Wolff GF (2008) Fool the markets? Creative accounting, fiscal transparency and sovereign risk premia. Scott J Polit Econ 55(5):465–487CrossRefGoogle Scholar
 8. Bleck A, Liu X (2007) Market transparency and the accounting regime. J Acc Res 45(2):229–256CrossRefGoogle Scholar
 9. Boztepe H (2013) Halkla İlişkiler Perspektifinden Güven Kavramı: Katılımcılık, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Kamu Kurumlarına Yönelik Güvenin Oluşmasındaki Rolü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2(45):53–74Google Scholar
 10. Burkhardt K, Strausz R (2009) Accounting transparency and the asset substitution problem. Acc Rev 84(3):689–712CrossRefGoogle Scholar
 11. Coyne JG, Summers SL, Williams B, Wood DA (2010) Accounting program research rankings by topical area and methodology. Issues Acc Educ 25(4):631–654CrossRefGoogle Scholar
 12. Danielsen RB, Harrison DM, Van Ness RA, Warr RS (2014) Liquidity, accounting transparency, and the cost of capital: evidence from real estate investment trusts. J Real Estate Res 36(2):221–251Google Scholar
 13. Demirhan B, Demirhan E (2011) Para Politikasında Şeffaflık Uygulamaları: Çeşitli Ülke ve Türkiye Deneyimleri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3(5):42–61Google Scholar
 14. Deumes R, Schelleman C, Bauwhede HV, Vanstraelen A (2012) Audit firm governance: do transparency reports reveal audit quality. Auditing: J Pract Theory 31(4):193–214Google Scholar
 15. Dholakia P (2013) A perceptual study of the implementation of international financial reporting standards for enhancing accounting financial transparency. J Accounting Res Audit Practices 12(1):63–79Google Scholar
 16. Dizman Ş, Yanık R (2016) Türkiye’de Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi Ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):337–368Google Scholar
 17. Doğan M, Elitaş BL, Mecek G (2015) Bankaların Şeffaflık Düzeyleri Ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 17(2):305–330Google Scholar
 18. Dönmez A, Kutluk FA, Erol İ (2016) Kamunun Aydınlatılması ve Şeffaflık Açısından SPK Tarafından Yayınlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliğinin İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):317–336Google Scholar
 19. Elitaş C, Elitaş BL (2011) Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık Bağlamında Hukuki Düzenlemelerin Yapıları: Sarbanes-Oxley Yasası ve Alman 10 Adım Programının Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1:119–141Google Scholar
 20. Elliott WB, Krische SD, Peecher ME (2010) Expected mispricing: the joint influence of accounting transparency and investor base. J Acc Res 48:343–381CrossRefGoogle Scholar
 21. Erdoğan S, Solak B, Erdoğan CD (2016) Türkiye’de Yapılan Muhasebe Doktora Tezlerinin Alan Ve Metodolojik Olarak Sınıflandırılması: 2005–2015 Dönemi. 35. Muhasebe Eğitimi Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbulGoogle Scholar
 22. Gao P (2008) Keynesian Beauty contest, accounting disclosure, and market efficiency. J Acc Res 46(4):785–807CrossRefGoogle Scholar
 23. Gönen S, Solak B (2016) İç Kontrol Riskinin Saptanmasında Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Ve Şeffaflık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(Özel Sayı):727–759Google Scholar
 24. Gör Y, Terzi S, Şen İK (2016) Şeffaflık Açısından Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Raporlamanın Süresi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):673–705Google Scholar
 25. Kalkan A, Alparslan AM (2009) Şeffaflık, İletişim Ve Hesap Verilebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına Etkileri. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi 1(1):25–40Google Scholar
 26. Koç FÖ, Özkan A (2016) Şeffaflık İlkesinin Gereği Olarak Gönüllü Risk Açıklama: İngiltere Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):157–175Google Scholar
 27. Lang M, Maffett M (2011) Transparency and liquidity uncertainty in crisis periods. J Acc Econ 52:101–125CrossRefGoogle Scholar
 28. Narbay Ş, Sönmez M (2016) Kurumsal Yönetimde Şeffaflık Ve Türk Ticaret Hukukundaki Uygulamaları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):369–417Google Scholar
 29. Özerhan Y, Aslan Ü (2016) Şeffaflık İlkesi Açısından Finansal Araçlarda Değer Düşüklüğünün Raporlanmasının Yeni UFRS 9: Finansal Araçlar Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):573–603Google Scholar
 30. Pamukçu F (2011) Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi 50:133–148Google Scholar
 31. Sagner SJ (2012) How international bank transparency will affect your company. Res J Corp Acc Finan Sept/Oct:7–12CrossRefGoogle Scholar
 32. Saremi H, Mohammadi S (2015) The relationship between transparency and accountability in public accounting. Res J Finan Acc 6(9):189–191Google Scholar
 33. Temizel F, Coşkun İO (2010) Finansal Piyasalar Ile Etkin Bir İletişim ve Geliştirilmiş Şeffaflık Aracı Olarak Yatırımcı İlişkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(2):81–102Google Scholar
 34. Ünsal A (2010) Bulanık Finansal Şeffafsızlık. Mali Çözüm Dergisi 99:49–86Google Scholar
 35. Yürekli E, Uyar S (2016) Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirlik Açısından Mesleki Yargı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(1):781–812Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • Ülkü Ergun
  • 1
 • Seçkin Gönen
  • 1
  Email author
 • Bilal Solak
  • 2
 • Nur Fidanci
  • 1
 1. 1.Dokuz Eylül UniversityİzmirTurkey
 2. 2.Kyrgyz-Turkish Manas UniversityBishkekKyrgyzstan

Personalised recommendations