Advertisement

Transparency of Content Analysis Report of Audit Companies in Turkey

 • Nil Dalgic
 • Kiymet CaliyurtEmail author
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

Since the importance and necessity of the audit concept is now clear, it is essential that all institutions and enterprises operating at national and international levels should be able to function effectively in their structures. So much so that the financial crises and corporate scandals in the past have brought the importance and necessity of the functioning of the audit to the forefront. In this regard, the Enron case is exemplified as the most popular financial crisis in the 2000s. Moreover, economic disasters such as Enron and corporate scandals have led to a demand for businesses, corporations and organizations to be transparent, along with the importance and necessity of the concept of control. Because events like Enron have reduced confidence in both the markets and the companies and the independent auditors. On top of this, it became necessary to ensure transparency of companies to prevent the financial crises and corporate scandals that may be experienced, to build confidence in financial markets and to increase confidence. It has become essential to ensure transparency of the quality and reliability of the independent auditing that provides reasonable assurance to the corporate environment, financial statement users and financial markets, as the financial statements of institutions may contain risks due to errors or faults. Therefore, the transparency of the audit firms operating independently and in good quality and thus the publication of the transparency report has dramatically increased its importance today.

Keywords

Audit report Transparency Content analysis Turkey 

References

 1. Alpaslan Hİ, Hakesever Ö (2013) Türk Bağımsız Denetim Sektöründe Kalite Güvence Sistemleri Uygulamaları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 3(1):50–51Google Scholar
 2. Demirkan A (2016) Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Şeffaflık Raporları. Muhasebe ve Denetim Dünyası 1:46Google Scholar
 3. Demirkan A, Polat Y (2016) Bagımsız Denetim Kuruluslar, Seffaflık Raporları-Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye, Muhasebe ve Denetim Dünyası, http://www.kgkuzder.org.tr/upload/files/Bagimsiz_Denetim_Kuruluslarinda_seffaflik_Raporlari.pdf (Accessed on March 13th, 2018) Dogan A (2016) AB Denetim Reformu. Muhasebe ve Denetim Dünyası, Yıl:1 -Sayı:2 - Temmuz & Eylül 2016
 4. Doğan A (2016) AB Denetim Reformu. Muhasebe ve Denetim Dünyası 2:5Google Scholar
 5. Erol M (2008) İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(1):232Google Scholar
 6. Ertan Y (2011) Türkiye Muhasebe Standartlarının Denetim ve Muhasebe Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim DalıGoogle Scholar
 7. Gökalp F (2005) Genel Hatları İle Sarbanes Oxley Kanunu ve Türkiye’deki Şirketlere Etkisi. Analiz Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi 5(14):114Google Scholar
 8. Gürol B, Tüysüzoğlu T (2017) Şeffaflık Raporlarına İlişkin İyi Uygulama Örnekleri ve Ülke Uygulamalarının Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19(1):190–191Google Scholar
 9. Kandemir, T., Akbulut, H.: Bağımsız Denetimin Etkinliğinde Denetimden Sorumlu Komitenin Rolü: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013Google Scholar
 10. Kapusuzoğlu A (2006) Bağımsız Denetime Yönelik Genel Bir Bakış. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(13):64–65Google Scholar
 11. Karahan M (2017) Türkiye, ABD ve AB’de Muhasebe Denetiminin Karşılaştırılması. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1(2):275Google Scholar
 12. Kaya HP (2017) Türkiye’de Bağımsız Denetim Şirketlerinin Denetim Kadrolarında Yer Alan Denetçi Sayısını Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 50:47Google Scholar
 13. Kayım A (2006) 1984’ten 2006’ya Avrupa Birliği’nde Yasal (Mali) Denetim: Revize 8. Direktif Neler Getiriyor? Mali Çözüm 76:152Google Scholar
 14. Oktay S (2013) Bağımsız Denetim Etkinliğinin Arttırılmasında, Denetim Hizmetinde Kalite ve Kalite Kontrol: ABD Düzenlemeleri. Maliye Finans Yazıları 100:48Google Scholar
 15. Parlakkaya R (2004) Muhasebede Uluslararası Uyum ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Muhasebe Uyumlaştırma Çalışmaları. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4(7):127Google Scholar
 16. Sağmanlı M, Ersen Ç (2002) Avrupa Birliği 8 No’lu Yönergesi Çerçevesinde Denetim Mesleği İle İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları. Mali Çözüm 59:2Google Scholar
 17. Selimoglu, S.K., Göktepe H (2007) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Bagımsız Denetimle Ilgili Yeni Düzenlemeler. Mali Çözüm 81, Mayıs Haziran 2007Google Scholar
 18. Tanç A, Gümrah A (2016) Şeffaflık Raporları Çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sürekli Mesleki Eğitim Politikalarının Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18(Özel Sayı 1):425–427Google Scholar
 19. Ünal M (2015) Kurumsal Yönetimin Bağımsız Dış Denetçi Seçimindeki Rolü: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sektörüne Ait İşletmelere Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim DalıGoogle Scholar
 20. Yaşar A (2013) Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına Yönelik Gözetim ve Denetim Etkinliğinin Bağımsız Dış Denetim Kalitesi İle İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(1):467Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Business AdministrationTrakya UniversityEdirneTurkey

Personalised recommendations