Advertisement

Moving Beyond a Monotype Education in Turkey: Major Reforms in the Last Decade and Challenges Ahead

 • Zafer Çelik
 • Sedat GümüşEmail author
 • Bekir S. Gür
Chapter

Abstract

Educational researchers and policy-makers all over the world have paid increased attention to multicultural education in recent decades. This is because of the changing social environment associated with, for example, the increasing number of minorities/refugees in many developed countries, the renewed importance of international economic relations, and the wider spread of cosmopolitan citizenship as an important educational goal (see Banks; Cha, Ham and Yang; Ramirez, Bromley and Russell, all in this volume).

Keywords

Education System Private School Mother Tongue Moral Knowledge Multicultural Education 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Ahmad, F. (1993). The making of modern Turkey. New York, NY: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 2. Altınay, A. (2009). “Can veririm, kan dökerim”: Ders kitaplarında militarizm. T. Gürel (Ed.), Ders kitaplarında insan haklarınsan hakları II: Tarama sonuçları içinde (ss. 143–165). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 3. Aşan, E. (2014). İlköğretim vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi: 8. Sınıf ders kitabı. Ankara: EkoyayGoogle Scholar
 4. Aslan, F., & Sunar, S. (2014, 6 Kasım). Diyarbakır’da mühürlenen Kürtçe okul yeniden açıldı. Radikal. Google Scholar
 5. Ayan Ceyhan, M., & Koçbaş, D. (2009). Çiftdillilik ve eğitim. İstanbul: Eğitim Reform Girişimi.Google Scholar
 6. Banks, J. A. (1999). An introduction to multicultural education. Boston: Allyn & Bacon.Google Scholar
 7. Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational Researcher, 37(3), 129–139.CrossRefGoogle Scholar
 8. Banks, J. A. (2013). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (8 ed., pp. 3–23). Wiley, NJGoogle Scholar
 9. BDP’den demokratikleşme paketi açıklaması. (2013, 30 Eylül). Milliyet.Google Scholar
 10. Bennett, C. I. (1999). Comprehensive multicultural education: Theory and practice. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon Press.Google Scholar
 11. Bora, T. (2009). Ders kitaplarında milliyetçilik: “Siz bu ülkeiçin ne yapmayı düşünüyorsunuz?”. T. Gürel (Ed.), Ders kitaplarında insan haklarınsan hakları II: Tarama sonuçları içinde (ss. 115–142). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 12. Çakmakcı, N. (2014, 24 Eylül). 1086 sayfanın 16’sı Alevilik. Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/egitim/27257866.asp
 13. Çayır, K. (2014). “Biz” kimiz? Ders kitaplarında kimlik, yurttaşlık, haklar. İstanbul: Tarih Vakfı.Google Scholar
 14. Çelik, Z. (2012). Politika ve uygulama bağlamında Türk milli eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Institute of Social Sciences, Hacettepe Universitity, Ankara.Google Scholar
 15. Çelik, Z. (2014). Eğitim sistemindeki vesayet. Eğitime Bakış: Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi. 10(29), 6–10.Google Scholar
 16. Çelik, Z., Boz, N., Gümüş, S., & Tastan, F. (2013). 4 + 4 + 4 eğitim reform izleme raporu. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.Google Scholar
 17. Çelik, Z., & Gür, B. S. (2013). Turkey’s education policy during the AK Party era (2002–2013). Insight Turkey, 15(4), 151–176.Google Scholar
 18. Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. (2003). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm
 19. Coşkun, V., Derince, M. Ş., & Uçarlar, N. (2010). Dil yarası: Türkiye’de anadilinin kullanılmaması sorunu ve Kürt öğrencilerin deneyimleri. Diyarbakır: DİSA Yayınları.Google Scholar
 20. Diyarbakır’da Kürtçe okul mühürlendi. (2014, 15 Eylül). Radikal.Google Scholar
 21. DPT. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001–2005). Ankara: DPT. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf
 22. DPT. (2006). Dokuzuncu kalkınma planı (2007–2013). Ankara: DPT. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/ix/9kalkinmaplani.pdf
 23. Ethnologue. (2015). Turkey. http://www.ethnologue.com/17/country/TR/
 24. Eurydice. (2012). Organization of school time in Europe: Primary and general secondary education school year 2012/2013. European Commission.Google Scholar
 25. Hükümet Programı. (2007). Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ne sunulan 60’ıncı Hükümet Programı (31 Ağustos 2007). http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/hukumetprg.doc
 26. Komisyon. (2011). Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Google Scholar
 27. Komisyon. (2012). Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Google Scholar
 28. Komisyon. (2013). Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Google Scholar
 29. Komisyon. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji 7. sınıf ders kitabı. Ankara: MEB.Google Scholar
 30. Kurnaz, Ş. (1999). Osmanlıdan Cumhuriyet kadınların eğitimi. Milli Eğitim, 143, 99–111.Google Scholar
 31. Kürtçe eğitim için resmi başvuru yapıldı. (2014, 22 Eylül). Milliyet.Google Scholar
 32. Kürtler ‘anadilde eğitim’ için yürüdü. (2014, 15 Eylül). DİHA. http://www.diclehaber.com/tr/news/content/view/419784?from=1420804136
 33. Lewis, B. (2001). The emergence of modern Turkey (3rd ed.). New York, NY: Oxford University Press.Google Scholar
 34. Milli Eğitim Bakanlığı. (1990). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Girme Zorunluluğu Olmayan Öğrenciler. http://dogm.meb.gov.tr/www/egitim-ve-ogretim-yuksek-kurulu-karari/icerik/13
 35. Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). Millî Eğitim Bakanlığı 2010–2014 stratejik planı. Ankara: MEB.Google Scholar
 36. Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Milli Eğitim İstatistikleri örgün eğitim 2013–2014. Ankara: MEB.Google Scholar
 37. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik. (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927.htm
 38. Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik. (1981). http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17537.pdf
 39. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm
 40. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140705.htm
 41. Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). Resmi Gazete. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
 42. Nabi Avcı soruları cevapladı. (2014, 19 Eylül). Hürriyet. Google Scholar
 43. Nieto, S. (1994). Moving beyond Tolerance in Multicultural Education. Multicultural Education1(4).Google Scholar
 44. OECD. (2007). Basic education: Turkey. Paris: OECD.CrossRefGoogle Scholar
 45. OECD. (2013). What Makes schools successful? Resources, policies and practices (Vol. IV). Paris: OECD.Google Scholar
 46. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014). 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesi kapsamına giren Ortaokullar İçin Temel Dini Bilgiler Dersi (Hristiyanlık;1-2) Öğretim Programı. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 77(2687), 1625.Google Scholar
 47. Tarih Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı. (2009). Ders kitaplarında insan hakları II projesi: Bulgular ve tavsiyeler raporu. http://www.tarihvakfi.org.tr/dkih/download/bulgular_tavsiyeler_raporu.pdf
 48. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140313-15.htm
 49. The Case of Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, European Court of Human Rights Former Second Section, App. 1448/04 (2007).Google Scholar
 50. The Case of Mansur Yalçın and Others/Turkey, European Court of Human Rights, App. 21163/11 (2014).Google Scholar
 51. The United Nations. (1966). International covenant on economic, social and cultural rights. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
 52. UNESCO. (1960). The convention against discrimination in education. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.Html
 53. World Bank. (2005). Turkey: Education sector study. (Report no 32450-TU). Washington, DC: The World Bank.Google Scholar
 54. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun. (1983). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2923.pdf
 55. Zurcher, E. J. (2004). Turkey: A modern history (3rd ed.). New York, NY: IB Taurus.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Yildirim Beyazit UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Necmettin Erbakan UniversityKonyaTurkey

Personalised recommendations