Advertisement

Kapitein van Berkel

  • P. Van Limburg Brouwer

Overzicht

In de nabijheid van het fraai gelegen dorpje1 Diepenbeek, in de provincie Gelderland, verheffen zich uit een groep hooggetopte2 eiken en iepen twee torentjes, behoorende aan een gebouw, dat weleer een groot kasteel, thans voor de helft afgebroken, voor de andere helft in een smaakvol buitenverblijf herschapen3 is. Dit kasteel, nog steeds bekend onder den eerwaardigen naam van het slot Ammerstein, was nu twee jaren geleden, en is waarschijnlijk nog, de woning van een oud4 zeekapitein, een man, die vele steden en volken gezien had, en de harten der menschen beproefd. Nog zeer jong, als licht matroos5, begonnen, had kapitein van Berkel de zoo moeielijke kunst van gehoorzamen, op eene soms wel wat gevoelige, maar toch voor een jong mensch zeer profitabele, wijze geleerd. Vervolgens was hij, na verscheiden reizen naar Oost en West, ook naar de Middellandsche6 zee, gedaan te hebben, derde stuurman7, en zoo tweede en eerste geworden, waarna hij, het opperbewind8 over een’ bodem verkregen hebbende, in deze hoedanigheid nog verscheiden malen denzelfden weg heen en weer voer, dien hij reeds zoo goed, in zijne mindere qualiteiten had leeren kennen, en dit zoo dikwijls, dat hij, eindelijk overtuigd geworden, dat het in een goede haven toch beter is dan altijd op zee te zwalken9, zijne reeders10 bedankt had, en zich op het zoo even vermelde kasteel Ammerstein gevestigd11.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1891

Authors and Affiliations

  • P. Van Limburg Brouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations