Advertisement

Organiseren/uitvoeren

  • Henk Rosendal
  • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

De geïndiceerde zorg wordt door de wijkverpleegkundige vastgelegd in een (digitaal) zorgplan. Hij zorgt er daarbij voor dat er een duidelijk en logisch verband is tussen diagnoses, doelen en interventies. Dit is van belang opdat alle betrokkenen begrijpen waarom bepaalde interventies worden ingezet en waarop gelet moet worden om na te gaan in hoeverre deze leiden tot de beoogde zorgresultaten. Dat is dan tegelijkertijd ook weer de benodigde input voor de rapportage.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Henk Rosendal
    • 1
  • José van Dorst
    • 2
  1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
  2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations