Advertisement

Vakinhoudelijke inleiding

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

Reuma is een overkoepelend begrip voor meer dan 200 aandoeningen van het menselijke bewegingsapparaat, die niet het gevolg zijn van letsel, ongeval, neurologische ziekte of aangeboren ziekte.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations