Advertisement

Eindconclusie: wie doet wat?

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

In dit laatste hoofdstuk reflecteert de auteur op de verschillende doelgroepen en preventieve perspectieven die in het boek zijn besproken. Zowel de positie van het mishandelde kind, de mishandelende ouder als de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende hulpverleners(instanties) en mensen uit het sociale netwerk komen daarbij aan bod. Ze noemt een aantal speerpunten die nodig zijn om kindermishandeling in alle stadia van ernst te voorkomen of eerder onder de radar te brengen bij hulpverlenende instanties. Het voorkomen van kindermishandeling vraagt lef, compassie en een lange adem van de gehele Nederlandse samenleving: omstanders, ouders, beroepskrachten en politici.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations