Advertisement

Codex Medicus pp 1525-1540 | Cite as

Acute geneeskunde

  • A. B. van Vugt
Chapter

Samenvatting

Acute geneeskunde is de geneeskunde die betrekking heeft op alle acute hulpvragen van de patiënt, inclusief acute bedreiging van de vitale functies. In de acute geneeskunde staat in eerste instantie een symptoomgerichte en probleemoplossende benadering voorop. Het klassiek stellen van een diagnose komt pas in tweede instantie. Alle takken van de geneeskunde, zowel eerste- als tweedelijnszorg, kunnen te maken krijgen met een acuut probleem. In het laatste decennium heeft zich naar het voorbeeld van de ons omliggende landen ook in Nederland het specialisme Spoedeisende Hulp Arts ontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • A. B. van Vugt
    • 1
  1. 1.Medisch Spectrum TwenteEnschedeThe Netherlands

Personalised recommendations