Advertisement

Codex Medicus pp 1449-1457 | Cite as

Hyperbare en duikgeneeskunde

  • R. A. van Hulst
Chapter

Samenvatting

Onder hyperbare geneeskunde wordt verstaan het behandelen van patiënten bij een druk die hoger is dan 100 kPa. Tijdens de behandeling wordt 100% zuurstof toegediend. De patiënten worden voor de behandeling in een recompressiekamer gebracht, die met lucht op druk wordt gebracht. Een recompressiekamer is een metalen vat dat onder druk gebracht kan worden. De zuurstof wordt toegediend via een ademmasker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • R. A. van Hulst
    • 1
  1. 1.Duikmedisch CentrumDen HelderThe Netherlands

Personalised recommendations