Advertisement

Codex Medicus pp 1399-1426 | Cite as

Bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsomstandigheden en verzekeringsgeneeskunde

  • H. P. Goossens
  • T. Smid
Chapter

Samenvatting

Het belang van goede arbeidsomstandigheden wordt algemeen onderkend. Investeringen in verbetering van de arbeidsomstandigheden leiden tot een betere gezondheid en minder risico’s voor werknemers, en bovendien tot een betere werkmotivatie, een hogere productie en minder ziekteverzuim. De zorg voor arbeidsomstandigheden (Arbo) is in Nederland wettelijk geregeld in de *Arbowet. In principe is iedere werkgever in Nederland wettelijk verplicht tot arbozorg. Arbozorg wordt geleverd door vele deskundigen en specialisten, deels verzameld in een *arbodienst. De voornaamste specialisaties in de arbozorg zijn verdeeld volgens Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW): *veiligheidskunde, bedrijfsgeneeskunde, *arbeidshygiëne, *ergonomie en arbeids- en organisatiekunde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • H. P. Goossens
    • 1
  • T. Smid
    • 2
  1. 1.Divisie Heelkundige SpecialismenUniversitair Medisch CentrumUtrechtThe Netherlands
  2. 2.EndocrinologieLeids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations