Advertisement

Codex Medicus pp 457-473 | Cite as

Geriatrie en gerontologie

  • J. P. J. Slaets
  • R. G. J. Westendorp
Chapter

Samenvatting

Geriatrie is het specialisme dat zich richt op de oudere mens. In het algemeen geldt voor de patiënt dat met het ouder worden de evenwichten tussen somatisch, psychisch en sociaal functioneren labieler worden. Deze toegenomen kwetsbaarheid of frailty en de daaraan verbonden multimorbiditeit vormen de centrale kenmerken van de geriatrische patiënt. Een relatief geringe aanleiding (ziekte, geneesmiddel, andere omgeving) kan dramatische functiestoornissen in een of meer gebieden tot gevolg hebben. Veroudering en verminderde reservecapaciteit hebben ook invloed op het effect van behandelingen. Het is noodzakelijk hiermee bij onderzoek, behandeling en preventie van ouderen rekening te houden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. P. J. Slaets
    • 1
  • R. G. J. Westendorp
    • 2
  1. 1.Universitair Medisch CentrumGroningenThe Netherlands
  2. 2.Leiden University Medical CenterLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations