Advertisement

5 Vormen van kwaliteitsbevordering

  • Gabriëlle Verbeek
Chapter

Samevatting

Kwaliteitsbevordering is een term waar tal van activiteiten onder schuilgaan. In dit hoofdstuk wordt een eerste beeld geschetst van de vormen van kwaliteitsbevordering die mogelijk zijn, zowel intern (door de aanbieders van zorg) als extern (door instanties onafhankelijk van het aanbod). Een aantal fundamentele vragen komt aan de orde. Moet er altijd via een methodische wijze aan kwaliteitsbevordering worden gewerkt? Kunnen modellen en principes voor kwaliteitsbevordering, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, zomaar worden overgeplant naar de zorgsector? Het hoofdstuk gaat niet in op de precieze werking van methoden en instrumenten voor kwaliteitsverbetering, maar beperkt zich tot de grote lijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2016

Authors and Affiliations

  • Gabriëlle Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations