Advertisement

4 Landelijk kwaliteitsbeleid

  • Gabriëlle Verbeek
Chapter

Samevatting

De wijze waarop aan kwaliteitsbevordering gewerkt wordt, is voor een belangrijk deel een zaak van lokale instellingen en hun medewerkers, samen met verzekeraars en gebruikersgroepen in een regio. Zij maken elke dag uit wat ‘kwaliteit’ in de praktijk van de zorgsector betekent. Maar ook op landelijk niveau wordt aan kwaliteitsbevordering gewerkt en is er sprake van een krachtenspel van belangen waarin ‘kwaliteit van zorg’ onderwerp van politieke discussies is, net als kostenbeperking en deregulering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2016

Authors and Affiliations

  • Gabriëlle Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations