Advertisement

Meten en beschrijven van taal

Tests en testmethodiek augustus 1998
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De opzet van dit hoofdstuk is drieledig. Eerst wordt een korte, op taaltoetsing toegespitste introductie gegeven tot enkele centrale noties uit de klassieke testtheorie4 Sommige van de genoemde begrippen worden geïllustreerd met voorbeelden ontleend aan de Taaltests voor Kinderen. Daarna volgen enige gedachten over het toetsen van taalvaardigheid.

Literatuur

 1. American Educational Research Association, American Psychological Association, and National Council on Measurement in Education (1985). Standards for educational and psychological testing. Washington, D.C.: American Psychological Association.Google Scholar
 2. Bon, W.H.J. van (1982). Taaltests voor Kinderen. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Bon, W.H.J. van (1984). Aspekten van taalvaardigheid. Een onderzoek naar de validiteit van de Taaltests voor Kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Bon, W.H.J. van (1992). Dimensions in grammatical proficiency. In L. Verhoeven & J.H.A.L. de Jong (Red.), The constructs of language proficiency (blz. 33–48). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.Google Scholar
 5. Bon, W.H.J. van, Dierx, M. H. G. & Klerkx, J. J. M. (1990). De morfologische competentie van kinderen met leerproblemen. Pedagogische Studiën, 67, 59–69.Google Scholar
 6. Bruyn, E.E.J. de (1985). Psychodiagnostiek. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 7. Bruyn, E.E.J. de, Pameijer, N.K., Ruijssenaars, A.J.J.M. & Aarle, E.J.M. van (1995). Diagnostische besluitvorming bij het doorlopen van het diagnostisch proces. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 8. Carroll, J.B. (1993). Human cognitive abilities. A survey of factor–analytic studies. Cambridge: University Press.Google Scholar
 9. Cronbach, L.J. (1970). Essentials of psychological testing (3de uitgave). New York: Harper & Row.Google Scholar
 10. Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1990). Testtheorie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 11. Drenth, P.J.D. (1975). Inleiding in de testtheorie. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 12. Eldik, M.C.M. van, Schlichting, J.E.P.T., Lutje Spelberg, H.C., Meulen, B.F. van der & Meulen, Sj. van der (1995). Reynell test voor taalbegrip. Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 13. Evers, A., Vliet Mulder, J. van & Laak, J. ter (1992), Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Assen/Maastricht: Van Gorcum; Amsterdam: nip.Google Scholar
 14. Gerritsen, F.M.E. (1994). Taalscreenings–instrument (TSI) voor 3–, 4– en 5–jarigen. Handleiding en verantwoording. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 15. Jans, F. & Albrecht, J.E. (1988). Actieve woordenschattest. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 16. Kohnstamm, D., Lem, T. van der & Hartog, H. den (1980). Proefkrèche woordenschattest, PKW. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 17. Kohnstamm, G.A. & Sanavro, F. (1983). De Utrechtse Taalniveau Test voor 4–7 jarigen. UTANT. Handleiding. (Tweede gewijzigde editie). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. Laak, J.J.F. ter (1995). Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 19. Oud, J.H.L. & Mommers, M.J.C. (1990). De valkuil van het didactische leeftijdsequivalent. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 29, 445–459.Google Scholar
 20. Peddemors–Boon, M., Meulen, Sj. van der & Vries, A.K. de (1977). Utrechts Artikulatie Onderzoek. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 21. Pumfrey, P.D. (1987). Rasch scaling and reading tests. Journal of Research in Reading, 10, 75–86.Google Scholar
 22. Schlichting, J.E.P.T., Eldik, M.C.M. van, Lutje Spelberg, H.C., Meulen, Sj. van der & Meulen, B.F. van der (1995). Schlichting test voor taalproductie. Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 23. Stuart–Hamilton, I. (1996). Dictionary of psychological testing, assessment and treatment. Londen: Kingsley.Google Scholar
 24. Verhoeven, L. & Vermeer, A. (1986). Taaltoets Allochtone Kinderen, diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij allochtone kinderen van 5–9 jaar. Tilburg: Zwijsen.Google Scholar
 25. Verhoeven, L. & Vermeer, A. (1989). Diagnose van kindertaal. Nederlandse taalvaardigheid van autochtone en allochtone kinderen. Tilburg: Zwijsen.Google Scholar
 26. Wissel, A. van der (1984). Schooluitval. Groningen: Academisch Proefschrift.Google Scholar
 27. Zeeuw, J. de (1986). Algemene psychodiagnostiek II, Testtheorie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations