Advertisement

Diagnostiek bij specifieke taalontwikkelingsstoornissen

december 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • P.H.O. Dejonckere
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Dit katern handelt over diagnostiek bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Doel van de diagnostiek is onder meer te komen tot een onderscheid tussen kinderen met specifieke taalproblemen en kinderen met secundaire taalproblemen. Primaire taalproblemen zijn problemen die niet aantoonbaar het gevolg zijn van een andere stoornis, bijvoorbeeld in de intelligentie, in het gehoor of in het neurologisch functioneren (definitie De Jong, zie katern B8.1.1 van dit handboek).

Literatuur

 1. Balkom, L.J.M. van (1991). The communication of language impaired children. A study of discourse coherence in conversations of Specific Language Impaired and Normal Language Acquiring children with primary caregivers. Amsterdam, Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Bastiaanse, R., Bol, G., Mol, S. van & Zuckerman, Sh. (2002). Verb movement and infinitives in language impairment and language development. In E. Fava (ed.). Clinical linguistics. Theory and applications in speech pathology and therapy. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.Google Scholar
 3. Bastiaanse, R., Maas, E., & Rispens, J. (2000). Werkwoorden- en zinnentest (WEZT). Lisse: Swets Test Publishers.Google Scholar
 4. Bishop, D.V.M. (2004). Specific Language Impairment: diagnostic dilemmas. In L. Verhoeven & H.v.Balkom (eds). Classification of developmental language disorders. Theoretical issues and clinical implications. Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 5. Blankenstijn, C.J.K., & Scheper, A.R. (2003). Language development in children with psychiatric impairment. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 6. Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: Wiley & Sons.Google Scholar
 7. Bon, W. van (1982). Taaltests voor Kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 8. Bol, G.W., & Kuiken, F. (1988). Grammaticale analyse van taalontwikkelingsstoornissen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 9. Bol, G.W., & Kuiken, F. (1989) Handleiding Gramat. Methode voor het diagnosticeren en kwalificeren van taalontwikkelingsstoornissen. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 10. Bornstein, M.H., & Haynes, O.M. (1998). Vocabulary competence in early childhood: measurement, latent construct, and predictive validity. Child Development, 69, 654-671.Google Scholar
 11. bosk/foss (1990). Onderkenning en opvang van kinderen met spraak- en taalproblemen. Den Haag/ Utrecht.Google Scholar
 12. bosk/foss (1991). Sprekende stappen. Naar de verwezenlijking van een goede onderkenning, hulp en begeleiding van kinderen met taal-/spraakproblemen. Den Haag/Utrecht.Google Scholar
 13. bosk/foss(1993). Kinderen met stoornissen in de spraak- en/of taalontwikkeling. Diagnostiek en beleid. Den Haag/Utrecht.Google Scholar
 14. Botting, N., & Conti-Ramsden, G. (2000). Social and behavioural difficulties in children with language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 16, 105-120.Google Scholar
 15. Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (1999). Classification of children with specific language impairment: longitudinal considerations. Journal of Speech and Hearing Research, 42, 1195-1204.Google Scholar
 16. Dungen, L.v.d., & Verbeek, J. (1994). STAP-Handleiding. Universiteit van Amsterdam, Publicaties Instituut voor Algemene Taalwetenschap nummer 63.Google Scholar
 17. Embrechts, M., Mugge, A., & Bon, W. van (2005). Nijmeegse Pragmatiektest. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
 18. Fenson, L. (1993). MacArthur Communicative Development Inventories. San Diego, CA: Singular Publishing Group.Google Scholar
 19. Geurts, H. (2006). CCC-nl. The Children’s Communication Checklist (2nd ed.). Nederlandse bewerking. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
 20. Jansonius, K., Roelofs, M., De Bruin, B., & Stumpel, M. (2006). Renfrew’s Taalschalen. Nederlandse Aanpassing en uitbreiding (RTNA). Amsterdam: Pro-education.Google Scholar
 21. Jong, J. de (1987). Kindertaaltesten: enkele kanttekeningen. In J. de Jong (red.). Psycholinguistiek in de praktijk. Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 22. Jong, J. de (1997). Specifieke taalontwikkelingsstoornissen: linguïstische aspecten. In Peters, H.F.M. e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Jong, J. de (1999). Specific language impairment in Dutch: inflectional morphology and argument structure. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 24. Kievit, Th., Wit, J. de, Groenendaal, J.H., & Tak, J.A.H. (red.) (1992). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (3e dr.). Amersfoort: College.Google Scholar
 25. Luinge, M.R. (2005). The language screening instrument SNEL. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 26. Maes, K. (1993). Test voor functioneel taalbegrip. Lisse: Swets Test Publishers.Google Scholar
 27. Meulen, Sj. van der, Slofstra-Bremer, C.F., & Lutje Spelberg, H.C. (in voorbereiding). Het communicatieve intentie onderzoek (CIO).Google Scholar
 28. Nijenhuis, K., & Nijland, L. (2005). Signalering van auditieve verwerkingsproblemen. Van Horen Zeggen 46 (4), 12-20.Google Scholar
 29. Owens, R.E. jr. (2004). Language disorders. A functional approach to assessment and intervention. Boston, New York etc: Pearson.Google Scholar
 30. Paul, Rh. (2000). Predicting outcomes of early expressive language delay: ethical implications. In D.V.M. Bishop & L.B. Leonard (eds). Speech and Language Impairments in children. Causes, characteristics, intervention and outcome. Hove and Philadelphia: Psychology Press.Google Scholar
 31. Rescorla, L. (1989). The Language Development Survey: a screening tool for delayed language in toddlers. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54, 587-599.Google Scholar
 32. Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, N.K., & Bleichrodt, N., (2005). Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering. Condities en instrumentarium. Amsterdam: Boom testuitgevers.Google Scholar
 33. De Ridder-Sluiter, J. G. (1990). VTO-taalsignaleringsinstrument 0-3 jaar. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 34. Roelofs, M. (1998). Hoe bedoel je? De verwerving van pragmatische vaardigheden. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 35. Schlichting, L. (1995). TARSP. Taalontwikkelingsschaal van Nederlandse kinderen van 1-4 jaar. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 36. Schlichting, L., & Lutje Spelberg, H.C. (2002). Lexilijst Nederlands. Een instrument om de taalontwikkeling te onderzoeken bij Nederlandstalige kinderen van 15-27 maanden in het kader van vroegtijdige onderkenning. Lisse: Swets Test Publishers.Google Scholar
 37. Slofstra-Bremer, C.F., Meulen, Sj. van der & Lutje Spelberg, H.C. (2006). De Taalstandaard. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
 38. Smoski, W.J., Brunt, M.A., & Tannahill, J.C. (1998). Children’s auditory performance scale; instruction manual. Tampa, Florida: The Educational Audiology Association.Google Scholar
 39. Verhoeven, L., & Vermeer, A. (2001). Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Diagnostische toets voor de mondelinge taalvaardigheid Nederlands bij kinderen van groep 1 tot en met groep 4. Arnhem: Cito.Google Scholar
 40. Wiechen, J.W. van (1988). Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau. Werkboek bij het herzien van het Van Wiechenschema. Utrecht: Landelijke Vereniging Thuiszorg.Google Scholar
 41. Wiltingh, M., Nijenhuis, K., Snik, A., & Nijland, L. (2005). Vragenlijst voor luistervaardigheden van kinderen. Van Horen Zeggen, 46 (4): 18-19.Google Scholar
 42. Withaar, R.G. (2002). The role of the phonological loop in sentence comprehension. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 43. Wijkerslooth-van Wiechen, G.M. de & A. Baker (1999). Interacties tussen taalniveaus bij kinderen met een normale taalverwerving en bij kinderen met een specifieke taalstoornis. Stem-, spraak- en taalpathologie, 8, 126-143.Google Scholar
 44. Zink, I. & Lambrechts, D. (2001). NNST. De Nederlandstalige Nonspeech Test. Aanpassing en hernormering van Nonspeech Test for receptive and expressive language (NST) van Mary Blake Huer (1988). Leuven: Acco.Google Scholar
 45. Zink, I., & Lejaegere, M. ( 2002). N-CDI’s: Lijsten voor Communicatieve ontwikkeling. Aanpassingen en hernormering van de MacArthur CDI’s van Fenson et al. Leuven/Leusden: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • P.H.O. Dejonckere
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations