Advertisement

Taal pp 115-130 | Cite as

Taalontwikkeling bij meertalige kinderen

april 1998
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Specialisten op het gebied van meertaligheid schatten dat ruim de helft van de wereldbevolking meer dan één gesproken taal hanteert in de dagelijkse omgang, en dus meertalig is.

Literatuur

 1. Bol, G., & Kuiken, F. (1989). Handleiding gramat: Methode voor het diagnostiseren en kwalificeren van taalontwikkelingsstoornissen, Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 2. Bol, G., & Kuiken, F. (1994). Verschillen en overeenkomsten tussen de verwerving van Nederlands als eerste en tweede taal. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 227–240.Google Scholar
 3. De Houwer, A. (1990). The acquisition of two languages from birth: a case study. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 4. De Houwer, A. (1994). The separate development hypothesis: method and implications. In: G. Extra & L. Verhoeven (eds.), The cross–linguistic study of bilingualism. Amsterdam: North–Holland. (39–50).Google Scholar
 5. De Houwer, A. (1995a). Alternance codique intra–phrastique chez des jeunes enfants bilingues. aile (Acquisition et Interaction en Langue Etrangère), 39–64.Google Scholar
 6. De Houwer, A. (1995b). Bilingual language acquisition. In: P. Fletcher & B. MacWhinney (eds.), Handbook of child language. Oxford: Blackwell. (219–250).Google Scholar
 7. De Houwer, A. (1997a). Taalkeuze en taalvaardigheid van jonge tweetalige kinderen. In: W. de Geest (ed.), Recente studies in contact linguïstiek. Bonn: Dümmler. (81–87).Google Scholar
 8. De Houwer, A. (1997b). Tweetalige taalverwerving. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 69–85.Google Scholar
 9. De Houwer, A., & Gillis, S. (in druk). Dutch child language: an overview. In: S. Gillis & A. De Houwer (eds.), The acquisition of Dutch. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
 10. Dore, J. (1979). Conversation and preschool language development. In: P. Fletcher & M. Garman (eds.), Language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. (337–361).Google Scholar
 11. Dungen, L. van den, & J. Verbeek, (1994). stap,– Handleiding. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 12. Ekmekçi, Ö. (1994). Bilingual development of English preschool children in Turkey. In: G. Extra & L. Verhoeven (eds.), The cross–linguistic study of bilingualism. Amsterdam: North–Holland. (99–112).Google Scholar
 13. Ervin–Tripp, S. (1974). Is second language learning like the first? tesolQuarterly, 111–127.Google Scholar
 14. Fantini, A. (1985). Language acquisition of a bilingual child: a sociolinguistic perspective (to age ten). Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
 15. García, E. (1983). Early childhood bilingualism. Albuquerque: University of New Mexico Press.Google Scholar
 16. Gumperz, J. (1982). Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 17. Hatch, E. (ed.) (1978). Second language acquisition. A book of readings. Rowley, ma: Newbury House.Google Scholar
 18. Huang, J., & Hatch, E. (1978). A Chinese child's acquisition of English. In: E. Hatch (ed.), Second language acquisition. A book of readings. Rowley, ma: Newbury House. (118–131).Google Scholar
 19. Ierland, M. van (1980). Tussen vier en acht: ontwikkelingen in taalgebruik (stap). In: J. Matter (ed.), Toegepaste aspecten van taalpsychologisch onderzoek: toegepaste taalwetenschap in artikelen. Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 20. Ingram, D. (1981). The emerging phonological system of an Italian–English bilingual child. Journal of Italian Linguistics, 95–113.Google Scholar
 21. Lanza, E. (1992). Can bilingual two–year–olds code–switch? Journal of Child Language, 633–658.Google Scholar
 22. Lanza, E. (1997). Language mixing in infant bilingualism. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 23. Li Wei, Miller, N., & Dodd, B. (1997). Distinguishing communicative difference from language disorder in bilingual children. Bilingual Family Newsletter, 3–4.Google Scholar
 24. Marcon, R., & Coon, R. (1983). Communication styles of bilingual preschoolers in preferred and non–preferred languages. Journal of Genetic Psychology, 189–202.Google Scholar
 25. McClure, E., & Wentz, J. (1975). Functions of code switching among Mexican–American children. In: R. Grossman, L. San & T. Vance (eds.), Papers from the parasession on functionalism. Chicago: Chicago Linguistic Society. (421–432).Google Scholar
 26. Meisel, J. (1989). Early differentiation of languages in bilingual children. In: K. Hyltenstam & L. Obler (eds.), Bilingualism across the lifespan. Aspects of acquisition, maturity and loss. Cambridge: Cambridge University Press. (13–40).Google Scholar
 27. Pearson, B., Fernández, S., Lewedag, V., & Oller, D.K. (1997). The relation of input factors to lexical learning by bilingual infants. Applied Psycholinguistics, 41–58.Google Scholar
 28. Pearson, B., Fernández, S., & Oller, D.K. (1993). Lexical development in bilingual infants and toddlers: comparison to monolingual norms. Language Learning, 93–120.Google Scholar
 29. Pearson, B., Fernández, S., & Oller, D.K. (1995). Cross–language synonyms in the lexicons of bilingual infants: one language or two? Journal of Child Language, 345–368.Google Scholar
 30. Pfaff, C. (1994). Early bilingual development of Turkish children in Berlin. In: G. Extra & L. Verhoeven (eds.), The cross–linguistic study of bilingualism. Amsterdam: North–Holland. (75–97).Google Scholar
 31. Poplack, S. (1980). Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en espanol: toward a typology of code–switching. Linguistics, 581–618.Google Scholar
 32. Quay, S. (1995). The bilingual lexicon: implications for studies of language choice. Journal of Child Language, 369–387.Google Scholar
 33. Rimel, A., & Eyal, S. (1996). Comparison of data on the lexical knowledge of bilingual vs monolingual toddlers collected by their parents using the Macarthur Communicative Development Inventory (cdi). Speech and Hearing Disorders, 212–219.Google Scholar
 34. Romaine, S. (1995). Bilingualism (tweede editie). Oxford: Blackwell.Google Scholar
 35. Saville–Troike, M. (1988). Private speech: Evidence for second language learning strategies during the ‘silent period’. Journal of Child Language, 567–590.Google Scholar
 36. Schaerlaekens, A., Zink, I., & Ommeslaeghe, K. van (1993). Reynell Taalontwikkelingsschalen. Handleiding. Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 37. Schaufeli, A., & Drubbel, A. (1995). Hoe taalvaardig zijn Turkse mlk–leerlingen? In: E. Huls & J. Klatter–Folmer (eds.), Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon. (531–545).Google Scholar
 38. Schlyter, S. (1990). The acquisition of tense and aspect. In: J. Meisel (ed.), Two first languages–early grammatical development in bilingual children. Dordrecht: Foris publications. (87–122).Google Scholar
 39. Schnitzer, M., & Krasinski, E. (1996). The development of segmental phonological production in a bilingual child: a contrasting second case. Journal of Child Language, 547–571.Google Scholar
 40. Sinka, I., & Schelleter, C. (1997). Latvian/English and German/English bilingual acquisition: new light on universal grammar. Paper gepresenteerd op het International Symposium on Bilingualism, Newcastle–upon–Tyne, Groot–Brittannië, 9–12 april.Google Scholar
 41. Tabors, P. (1987). The development of communicative competence by second language learners in a nursery school classroom: An ethnolinguistic study. Niet gepubliceerd proefschrift. Boston: Harvard University.Google Scholar
 42. Tabors, P., & Snow, C. (1994). English as a second language in preschool programs. In: F. Genesee (ed.), Educating second language children. Cambridge: Cambridge University Press. (103–125).Google Scholar
 43. Verhoeven, L., Vermeer, A., & Guchte, C. van de (1986). Taaltoets allochtone kinderen. Tilburg: Zwijsen.Google Scholar
 44. Wölck, W. (1984). Komplementierung und Fusion: Prozesse natürlicher Zweisprachigkeit. In: E. Oksaar (ed.), Spracherwerb – Sprachkontakt – Sprachkonflikt. Berlin: de Gruyter.Google Scholar
 45. Wong–Fillmore, L. (1976). The second time around: Cognitive and social strategies in second language acquisition. Niet gepubliceerd proefschrift. Stanford: Stanford University.Google Scholar
 46. Wong–Fillmore, L. (1979). Individual differences in second language acquisition. In: C. Fillmore, D. Kempler & W. Wang (eds.), Individual differences in language ability and language behavior. New York: Academic Press. (203–228).Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. The Bilingual Family Newsletter. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
 2. Brink, G. van den, & Wiel, M. van de (1995). Meertalige kinderen. Logopedie en Foniatrie, 162–167.Google Scholar
 3. Hakuta, K. (1986). Mirror of language. The debate on bilingualism. New York: Basic books.Google Scholar
 4. Mattes, L., & Omark, D. (1984). Speech and language assessment for the bilingual handicapped. Boston: College–Hill Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations