Advertisement

Ontwikkeling van de gehoorfunctie in relatie tot spraak en taal

april 1998
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De ontwikkeling van het auditieve systeem begint ongeveer in de vijfde maand na de conceptie. In deze tijdfase is het perifeer sensorische systeem (middenoor en binnenoor) aangelegd en komt de myelinisatie van het neuraal auditieve systeem op gang.

Literatuur

 1. Aronson. (1975). Competent newborns. In: T. Bower (ed.), Child alive. Garden City (ny): Anchor Press/Doubleday.Google Scholar
 2. asha. (1996). Central auditory processing: current status of research and implications for clinical practice. American Journal of Audiology, 5: 41–53.Google Scholar
 3. Bellis, T. (1996). Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting. San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 4. Bench, R. (1968). Sound transmission to the human foetus through the maternal abdominal wall. J. Genet. Psychol., 113: 85–87.Google Scholar
 5. Brown, R.M., Haigler, C., & Cooper, K. (1982). The biomodal perception of speech in infancy. Science, 218: 1138–1141.Google Scholar
 6. Chermak, G., & Musiek, F. (1997). Perspectives in central auditory processing. San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 7. Eilers, R.E., Wilson, W.R., & Moore, J.M. (1977). Developmental changes in speech perception in infants. Journal of Speech and Hearing Research, 20: 766–780.Google Scholar
 8. Eimas, P.D. (1975). Speech perception in early infancy. In: L.B. Cohen & P. Salapatek (eds.), Infant perception: From sensation to cognition. Vol. 2: Perception of space, speech and sound. New York: Academic Press. (193–231).Google Scholar
 9. Eisenberg, R.B. (1976). Auditory competance in early live: Roots in communicative behavior. Baltimore: University Park Press.Google Scholar
 10. Grievinck, H.F., Peters, S.A.F., Bon, W.H.J. van, & Schilder, A.G.M. (1995). Oordelen van ouders en leerkrachten over taalgedrag bij kinderen met een vroege otitis media met effusie. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 4: 228–249.Google Scholar
 11. Groenen, P. (1997). Central auditory processing disorders: A psycholinguistic approach. Thesis. Nijmegen: University Hospital.Google Scholar
 12. Haggard, M., & Hughes, E. (1991). Screening children hearing; a review of the literature and implications of otitis media. London: hmso, 4: 91–178.Google Scholar
 13. Jacobson, M. (1978). Developmental neurobiology. New York: Plenum Press.Google Scholar
 14. Keith, R.W. (1986). scan: screening test for auditory processing disorders. San Antonio: Psychology Corp.Google Scholar
 15. Kuhl, P.K. (1979). The perception of speech in early infancy. In: Lass (ed.), Speech and language: Advances in basic research and practise, Vol. 1. New York: Academic Press (1–47).Google Scholar
 16. Kuhl, P.K. (1987). Perception of speech and sound in early infancy. In: P. Salapatek & L.B. Cohen (eds.), Handbook of infant perception. Vol. 2. Orlando: Academic Press (275–382).Google Scholar
 17. Kuhl, P.K. (1996). Early linguistic experience forms the brain's ‘perceptual maps’ for speech. Proceedings European Research Conference: The development of sensory, motor and cognitive abilities in early infancy. Spanje: San Felui de Guixols.Google Scholar
 18. Lasky, E.Z., & Katz, J. (1983). Central auditory processing disorders. Austin (Texas): Pro–ed.Google Scholar
 19. Merzenich, M. (1996). Temporal processing deficits of language–learning impaired children ameliorated by training. Science, 271: 77–81.Google Scholar
 20. Northern, J., & Downs, M. (1991). Hearing in children. Baltimore: Williams & Wilkins. (103–136).Google Scholar
 21. Pape, J. (1993). Spraakverstaan in achtergrondlawaai bij kinderen. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 3: 178–191.Google Scholar
 22. Peck, J. (1995). Development of hearing. Part 3: Postnatal development. J. Am. Acad. Audiology, 6: 113–123.Google Scholar
 23. Schilder, A. (1993). The effect of otitis media with effusion at preschool age on some aspects of auditory perception at school age. Proefschrift. Nijmegen: Medische Faculteit (kno).Google Scholar
 24. Silva, P., e.a. (1982). Some development and behavioural problems associated with bilateral otitis media with effusion. Journal of Learning Disorders, 15 : 7:417–421.Google Scholar
 25. Simkens, H. (1993). Kinderen met spraak–/taalproblemen: minder horende kinderen? Van Horen Zeggen, 1: 2–6.Google Scholar
 26. Spring, D.R., & Dale, P.A. (1977). Discrimination of linguistic stress in early infancy. Journal of Speech and Hearing Research, 20: 224–232.Google Scholar
 27. Sloan, C. (1991). Treating auditory processing difficulties in children. San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 28. Tallal, P. (1976). Rapid auditory in normal and disordered language development. Journal of Speech and Hearing Research, 19: 561–571.Google Scholar
 29. Tallal, P. (1980). Auditory temporal perception, phonics and reading disabilities in children. Brain and Language, 9: 182–198.Google Scholar
 30. Tallal, P. (1993). Neurobiological basis of speech: a case of the preeminence of temporal processing. In: P. Tallal, A. Galaburda & R. Llinas (eds.), Temporal information processing in the nervous system. New York: New York Academy of Sciences. (27–47).Google Scholar
 31. Velzen, E. van, Simkens, H., & Stollman, M. (1997). Het gebruik van centraal auditieve tests bij kinderen met primaire taalontwikkelingsstoornissen. Bundel WAP–symposium 1995. Amsterdam. (201–220).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations