Advertisement

Teamcoaching

 • Jan Remmerswaal
Chapter

Samenvatting

Coaching is een populaire begeleidingsvorm die ook wordt ingezet bij het verbeteren van het functioneren van werkteams. In dit hoofdstuk wordt coaching gedefinieerd als het bieden van relatief kortdurende inhoudelijke begeleiding bij het verbeteren en/of ontwikkelen van afgebakende complexe (deel)vaardigheden die beschreven kunnen worden in termen van procedures en vuistregels. Coaching is aldus een begeleidingsvorm die gericht is op de verbetering van de werkuitvoering. Goed en slecht functionerende teams zijn van elkaar te onderscheiden op grond van een aantal indicaties. Deze worden nader besproken. Aan het functioneren van teams worden taakgerichte, structurele, procedurele, sociaalemotionele, existentiële, contextuele en ontwikkelingsaspecten onderscheiden. Elk van deze aspecten kent specifieke aandachtspunten voor teamcoaching. Onder het proces van teamcoaching komt de volgende fasering aan bod: intake en contractering, identificeren en analyseren van coachingsbehoeften, doelen formuleren voor het coachingstraject, instrueren, observeren, stimuleren, evalueren en feedback geven. Aan het slot worden tevens alternatieven voor teamcoaching aangegeven.

Supplementary material

978-90-368-0725-8_32_MOESM1_ESM.pdf (47 kb)
Blogs H 32 BvG (PDF 47 KB)

Literatuur

 1. Bennink, H. (2001). Coaching van werkteams. In J. Remmerswaal e.a. (red.), Handboek Werken, leren en leven met groepen (C3220). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Janis, I.L. (1983). Groupthink. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
 3. Kampermann, A.W.T. & Gerrichhauzen, J. (red.) (1992). Teambuilding: meerwaarde van teamwork in arbeidsorganisaties. Heerlen: Open Universiteit/Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.Google Scholar
 4. Kapteyn, L.J. (1992). Enkele condities voor effectief teamwork. In A.W.T. Kampermann & J. Gerrichhauzen (red.), Teambuilding: meerwaarde van teamwork in arbeidsorganisaties (pp. 27–39). Heerlen: Open Universiteit/Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.Google Scholar
 5. Lingsma, M. (2000). Aan de slag met teamcoaching. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 6. Moor, W. de (1995). Teamwerk en participatief management. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam: Boom Nelissen.Google Scholar
 8. Rijkers, Ton (1997). Bouwen aan zelfsturende teams. Valkuilen, problemen, oplossingen. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 9. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Thomas, Angela (1996). Coaching van teamleden. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 11. Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384–399.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • Jan Remmerswaal
  • 1
 1. 1.NIJMEGENThe Netherlands

Personalised recommendations