Advertisement

Verwerken van je gevoelens en moeilijke ervaringen

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Bewust aandacht besteden aan het verwerken van je gevoelens en moeilijke ervaringen is noodzakelijk om zo vrij en open mogelijk in het leven te staan. Door gebeurtenissen te verwerken en een eigen plaats in je leven te geven, word je je steeds meer bewust van je persoonlijke kwaliteiten. Voor je verwerking zijn er allerlei mogelijkheden. Door gelijkwaardige verwerkingsgesprekken kun je veel voor elkaar betekenen. Gelijkwaardige contacten en gesprekken kunnen moeilijke gevoelens en moeilijke ervaringen voorkómen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations