Advertisement

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden vier casussen met daarin verschillende taken gepresenteerd. De casussen kunnen voor een deel op school maar bij voorkeur (ook) op de werkplek worden uitgewerkt. Deze casussen zijn slechts voorbeelden. Zij kunnen worden vervangen en/of aangevuld met casussen uit de praktijk. De geformuleerde taken kunnen daarbij worden overgenomen en/of aangepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Jan Kerstens

There are no affiliations available

Personalised recommendations