Advertisement

Organisatie en informatie

  • Jan Kerstens

Samenvatting

In dit hoofdstuk krijg je de bouwstenen aangereikt waarmee je je gericht gaat voorbereiden op het afstuderen in de psychiatrische en verstandelijk gehandicaptenzorg. De zorg voor psychiatrische patiënten of cliënten kom je tegen in algemeen psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (paaz), kinderen jeugdpsychiatrische voorzieningen, psychotherapeutische gemeenschappen, riagg, psychogeriatrische (afdelingen) verpleeghuizen, inrichtingen waarin cliënten verblijven met een ter beschikking stelling (tbs), forensisch psychiatrische klinieken, klinische en extramurale voorzieningen voor verslaafden, deeltijdbehandeling en beschermende woonvormen (ribw).

De verstandelijk gehandicaptenzorg kent ook een rijke schakering aan voorzieningen. Zo zijn er instellingen waar 24-uurs zorg gegeven wordt zoals algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten, instellingen voor meervoudig gehandicapten, instellingen voor jeugdige, licht verstandelijk gehandicapten, observatieklinieken. Ook zijn er semimurale instellingen als gezinsvervangende tehuizen, kindergezinsvervangende tehuizen, kort verblijf tehuizen en logeertehuizen. Ten slotte zijn er nog de dagcentra voor kinderen, scholen voor (zeer) moeilijk lerende kinderen en de sociaal pedagogische diensten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Jan Kerstens

There are no affiliations available

Personalised recommendations