Advertisement

NEUROLOGISCH STUURMECHANISME

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

Bewusteloosheid is een toestand waarin het bewustzijn tijdelijk of blijvend is uitgeschakeld. Coma is een toestand van volledige en diepe beWusteloosheid waarbij ook alle reflexen ontbreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations